Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljörättens och miljöprocessens grunder Inledningsföreläsning i miljörätt på T 6 Jan Darpö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljörättens och miljöprocessens grunder Inledningsföreläsning i miljörätt på T 6 Jan Darpö."— Presentationens avskrift:

1 Miljörättens och miljöprocessens grunder Inledningsföreläsning i miljörätt på T 6 Jan Darpö

2 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se VAD ÄR MILJÖRÄTT? ” Alla de rättsregler som påverkar människans förhållande till den yttre miljön”…

3 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer

4 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se VAD ÄR MILJÖRÄTT? 1. Planer och regler om hushållning med mark och vatten 2. Naturvård och areella näringar Områdesskydd, skogsbruk, jordbruk, artskydd 3. Skyddslagstiftning Miljöfarlig verksamhet, defensiv vattenrätt, hälsoskydd, förorenade områden

5 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se VAD ÄR MILJÖRÄTT? 4. Produktlagstiftning Gentekniska och kemiska produkter, avfall 5. Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser Lukrativ vattenrätt, täkter, mineraler, torv, elproduktion 6.Lagstiftning om vissa anläggningar Vägar, järnvägar, rörledningar, flygplatser

6 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Plan- och bygglagen (PBL) ***** GÄLLER ALL BEBYGGELSE **** 1 kap. PBL 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelser-na syftar till att med beaktande av den enskilda männis-kans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

7 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Plan- och bygglagen (PBL) 1 kap. Målsättning och definitioner 2 kap. Allmänna intressen och lokalisering 3 kap. Krav på byggnader 4 kap. Översiktsplan

8 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Detaljplan och områdesbe- stämmelser 8 kap. Bygglov 12 kap. Statlig kontroll 13 kap. Överklagande

9 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljöbalken Sexton lagar blev en NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett

10 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se MB och annan lagstiftning MBs kravregler gäller alltid, även om inte tillståndsplikt Viss dubbelprövning (vindkraft  fabriker) Finns uttryckliga urkopplingar map till- ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) Ofta hänvisningar till 2-6 kap. MB Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö 2002-06-25; M 87-01

11 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller

12 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Avd 1 Mål och riktlinjer; 1-6 kap. 2 kap. Allmänna hänsynsregler 3-4 kap. Hushållningsbestämmelser 5 kap. Miljökvalitetsnormer (MKN) 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

13 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Avd 2 Skydd av naturen; 7-8 kap. 7 kap. Skydd av områden Nationalpark Naturreservat Strandskydd Natura 2000 m.m. 8 kap. Skydd av djur- och växtarter

14 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Avd 3 Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter; 9-15 kap. 9 kap. Miljöfarliga verksamheter 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamheter 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemiska produkter m.m. 15 kap. Avfall

15 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Avd. 4-6 Process och sanktioner Avd 4Prövningen; 16-25 kap. Avd 5Tillsyn mm; 26-28 kap. Avd 6Miljösanktionsavgifter, straff, ersättning; 29-33 kap.

16 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se OLIKA ÄRENDEN o MÅL FÖRVALTNINGSRÄTT Tillsyn; förelägganden, vite m.m. Tillstånd CIVILRÄTT Skadestånd, enskild talan (32 kap. MB), regress (10 kap.) och kanske något mer..?? STRAFFRÄTT Straff o förverkande (29 kap. MB)

17 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 30/6-06 Obs: Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

18 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Anmälningsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04

19 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  13-16 §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

20 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Täkter Tidigare 12 kap. 1-5 §§, särskilda kravregler F (1998:904) om täkter och samråd …över till 9 kap. (bilagan)

21 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Vattenverksamhet (11 kap. 2 §) 1. Byggande/ändring/utrivning och andra åtgärder i vatten, ytvattentäkt 2. Bortledande av grundvatten 3. Infiltration 4. Markavvattning

22 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillståndsplikt (11 kap. 9 §) All vattenverksamhet Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”) Restvattenlagen (1998:812); rådigheten Särskild prövning

23 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se NATURA 2000 RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, art. 6(3) 3. Alla planer eller projekt, (…) som enskilt eller i kombination (…) kan påverka området på ett betydande sätt skall på lämpligt sätt bedömas (…) myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada…

24 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se 7 kap. miljöbalken Särskilda skyddade områden 28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

25 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se 7 kap. miljöbalken 28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. Kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 2. Medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

26 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsorganisationen Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

27 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsorganisationen Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen pt Miljödomstolen (5 st) A

28 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillstånd/handläggningen Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi Beslutet/domen Deldomar, prövotid Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare

29 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se MKB (6 kap. MB) Utredningskravet i förvaltningsrätten MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi- skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3) Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt- ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ… icke-teknisk sammanfattning (6:7) Demokratisk aspekt (PBL)

30 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillståndet (22 kap. 25 §) Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) Allmänna och särskilda villkor Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV- NING (17 kap.)

31 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillståndet rättskraft (24 kap.) …såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare Även äldre tillstånd enligt annan lag Återkallelse (24:3) Omprövning (24:5): 10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten), eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv

32 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillsynsmyndighetens instrument Anmälan Råd; inte hot Förelägganden; som behövs, skyddsåtgärder, administrativa (info, ansöka om tillstånd) Vite; precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse, kostnadstäckning Tillträde

33 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Århuskonventionen ”Tre pelare” Information Deltagande Möjlighet till rättslig prövning

34 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Det ”typiska” miljömålet Allmänhet Berörda Tillsynsmyn- digheten Miljö org. Framtida ge- nerationer

35 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Deltagandet Information i god tid före Synpunkter på utredning/MKB Intressen beaktade Delgivning av domen

36 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Rättslig prövning; ”key-issues” Vem är berörd? Berörda/NGOs Vad slags beslut kan överklagas och när? Passivitet, myndighetens skön Vilka intressen kan åberopas? Full prövning eller laglighet? Resultatet av överklagandet? Processuella hinder?

37 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Vad vill den klagande uppnå? Skjuta upp beslutet/inhibition Tillståndsprövning Komplettera utredning/MKB Skyddsåtgärder, reparation, stopp Utlösa myndighetskrav, inkl. genomdrivande Förvaltningsrättsliga sanktioner Straffrättsliga sanktioner Skadestånd

38 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsordningen enligt MB Adm appeal- body/tribunal Authority/ Permit-body Adm court 0-beslut Officialprövningsprin- cipen; full prövning, alla intressen Reformatorisk

39 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Vem gör vad? Miljö- domstol

40 Jan Darpö 2006-03-13 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2003- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "Miljörättens och miljöprocessens grunder Inledningsföreläsning i miljörätt på T 6 Jan Darpö."

Liknande presentationer


Google-annonser