Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljörättens och miljöprocessens grunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljörättens och miljöprocessens grunder"— Presentationens avskrift:

1 Miljörättens och miljöprocessens grunder
Inledningsföreläsning i miljörätt på T 6 Jan Darpö

2 VAD ÄR MILJÖRÄTT? ”Alla de rättsregler som påverkar människans förhållande till den yttre miljön”…

3 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer

4 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Planer och regler om hushållning med mark och vatten
Naturvård och areella näringar Områdesskydd, skogsbruk, jordbruk, artskydd 3. Skyddslagstiftning Miljöfarlig verksamhet, defensiv vattenrätt, hälsoskydd, förorenade områden

5 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Produktlagstiftning
Gentekniska och kemiska produkter, avfall Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser Lukrativ vattenrätt, täkter, mineraler, torv, elproduktion 6. Lagstiftning om vissa anläggningar Vägar, järnvägar, rörledningar, flygplatser

6 Plan- och bygglagen (PBL)
***** GÄLLER ALL BEBYGGELSE **** 1 kap. PBL 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelser-na syftar till att med beaktande av den enskilda männis-kans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

7 Plan- och bygglagen (PBL)
1 kap. Målsättning och definitioner 2 kap. Allmänna intressen och lokalisering 3 kap. Krav på byggnader 4 kap. Översiktsplan

8 Plan- och bygglagen (PBL)
5 kap. Detaljplan och områdesbe- stämmelser 8 kap. Bygglov 12 kap. Statlig kontroll 13 kap. Överklagande

9 Miljöbalken Sexton lagar blev en Flera prövningssystem blev ett
NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett

10 MB och annan lagstiftning
MBs kravregler gäller alltid, även om inte tillståndsplikt Viss dubbelprövning (vindkraft  fabriker) Finns uttryckliga urkopplingar map till-ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) Ofta hänvisningar till 2-6 kap. MB Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö ; M 87-01

11 Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder
Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller

12 Avd 1 Mål och riktlinjer; 1-6 kap.
2 kap. Allmänna hänsynsregler 3-4 kap. Hushållningsbestämmelser 5 kap. Miljökvalitetsnormer (MKN) 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

13 Avd 2 Skydd av naturen; 7-8 kap.
7 kap. Skydd av områden Nationalpark Naturreservat Strandskydd Natura 2000 m.m. 8 kap. Skydd av djur- och växtarter

14 Avd 3 Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter; 9-15 kap.
9 kap. Miljöfarliga verksamheter 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamheter 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemiska produkter m.m. 15 kap. Avfall

15 Avd. 4-6 Process och sanktioner
Avd 4 Prövningen; kap. Avd 5 Tillsyn mm; kap. Avd 6 Miljösanktionsavgifter, straff, ersättning; kap.

16 OLIKA ÄRENDEN o MÅL FÖRVALTNINGSRÄTT Tillsyn; förelägganden, vite m.m.
Tillstånd CIVILRÄTT Skadestånd, enskild talan (32 kap. MB), regress (10 kap.) och kanske något mer..?? STRAFFRÄTT Straff o förverkande (29 kap. MB)

17 Tillståndsplikt (9 kap. 6 §)
9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 30/6-06 Obs: Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

18 Anmälningsplikt (9 kap. 6 §)
9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04

19 Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

20 Täkter Tidigare 12 kap. 1-5 §§, särskilda kravregler
F (1998:904) om täkter och samråd …över till 9 kap. (bilagan)

21 Vattenverksamhet (11 kap. 2 §)
1. Byggande/ändring/utrivning och andra åtgärder i vatten, ytvattentäkt 2. Bortledande av grundvatten 3. Infiltration 4. Markavvattning

22 Tillståndsplikt (11 kap. 9 §)
All vattenverksamhet Undantag; uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas Särskilda kravregler (11.6-9), bl.a. att verksamheten är samhällsekonomisk motiverad (”båtnad”) Restvattenlagen (1998:812); rådigheten Särskild prövning

23 NATURA 2000 RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, art. 6(3) 3. Alla planer eller projekt, (…) som enskilt eller i kombination (…) kan påverka området på ett betydande sätt skall på lämpligt sätt bedömas (…) myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada…

24 7 kap. miljöbalken Särskilda skyddade områden
28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

25 7 kap. miljöbalken 28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. Kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 2. Medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

26 Prövningsorganisationen
Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

27 Prövningsorganisationen
Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen Miljödomstolen (5 st) A

28 Tillstånd/handläggningen
Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi Beslutet/domen Deldomar, prövotid Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare

29 MKB (6 kap. MB) Utredningskravet i förvaltningsrätten
MKB syftar till att identifiera o beskriva direkta el indirekta effekter på männi-skor/miljö, kulturmiljö, hushållning …samspelet (6:3) Innehållet: Lokalisering, utformning, omfatt-ning…skyddsåtgärder m.m. Alternativutredning, inkl. 0-alternativ… icke-teknisk sammanfattning (6:7) Demokratisk aspekt (PBL)

30 Tillståndet (22 kap. 25 §) Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) Allmänna och särskilda villkor Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV-NING (17 kap.)

31 Tillståndet rättskraft (24 kap.)
…såvitt avser frågor som prövats i domen/ beslutet (24:1) = mynd o sakägare Även äldre tillstånd enligt annan lag Återkallelse (24:3) Omprövning (24:5): 10 år (eller kortare tid enligt EG-rätten), eller i förtid om…MKN…villkor inte följs… oväntade olägenheter…bättre teknik osv

32 Tillsynsmyndighetens instrument
Anmälan Råd; inte hot Förelägganden; som behövs, skyddsåtgärder, administrativa (info, ansöka om tillstånd) Vite; precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse, kostnadstäckning Tillträde

33 Århuskonventionen ”Tre pelare” Information Deltagande
Möjlighet till rättslig prövning

34 Det ”typiska” miljömålet
Framtida ge-nerationer Miljöorg. Allmänhet Tillsynsmyn-digheten Berörda

35 Deltagandet Information i god tid före Synpunkter på utredning/MKB
Intressen beaktade Delgivning av domen

36 Rättslig prövning; ”key-issues”
Vem är berörd? Berörda/NGOs Vad slags beslut kan överklagas och när? Passivitet, myndighetens skön Vilka intressen kan åberopas? Full prövning eller laglighet? Resultatet av överklagandet? Processuella hinder?

37 Vad vill den klagande uppnå?
Skjuta upp beslutet/inhibition Tillståndsprövning Komplettera utredning/MKB Skyddsåtgärder, reparation, stopp Utlösa myndighetskrav, inkl. genomdrivande Förvaltningsrättsliga sanktioner Straffrättsliga sanktioner Skadestånd

38 Prövningsordningen enligt MB
Adm court Adm appeal- body/tribunal 0-beslut Officialprövningsprin- cipen; full prövning, alla intressen Reformatorisk Authority/ Permit-body

39 Vem gör vad? Miljö- domstol

40 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD


Ladda ner ppt "Miljörättens och miljöprocessens grunder"

Liknande presentationer


Google-annonser