Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du praktiskt tillämpar Programvaror 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du praktiskt tillämpar Programvaror 2013"— Presentationens avskrift:

1 Hur du praktiskt tillämpar Programvaror 2013
Uppdaterad

2 Innehåll UK mål med upphandlingen Marknadsförutsättningar och behov
Ramavtalets omfattning Villkor ”Nyttor”… med SKL Kommentus Våra referenser UM och leverantörer Avropsstöd Uppföljning

3 Så tänkte jag när arbetade med FFUn
Målen vid upphandlingen av programvaror var följande: Täcka in UM/UE önskemål av programvaruområden Lyssna in leverantörers önskemål och synpunkter UM/UE ska enkelt kunna avropa programvaror och produktrelaterade tjänster Få in flera leverantörer/återförsäljare Möjlighet för UM/UE att lätt beställa till licenser upp till och med SEK UM/UE kan få hjälp och förståelse vid val av licenser mm via leverantörer

4 Marknaden … Ser olika ut på olika UM/UE vem som är beställare av programvaror Olika tekniska kunskaper, vissa Kommuner behöver mycket hjälp från leverantörer med råd och licenskunskaper andra vet precis vad dom har och behöver beställa Olika storlek på UM/UE…

5 Ramavtalet omfattar SKI har Volymavtal med Microsoft, IBM, Citrix och Novell. UM/UE har, via återförsäljare genom denna upphandling, möjlighet att använda SKIs rabatter på programvaror och produktrelaterade tjänster från dessa programvarutillverkare. Upphandlingen avser generella programvaror för installation och användning i UM/UEs IT-miljöer. Denna upphandling omfattar inte molntjänster. De produktrelaterade tjänster som upphandlas är kopplade till de programvaror som köps genom Ramavtalet.

6 Programvaruområden Upphandlingen omfattar följande programvaruområden: - Kontorsstöd - Informationsförsörjning - Operativsystem - Säkerhetsprogramvara - Driftstödprogramvara - Tillgångshantering (Asset Management) - Mellanprogramvara (Middleware) - Databas

7 Produktrelaterade tjänster
Upphandlingen omfattar följande produktrelaterade tjänster: - Licenshantering (Software Asset Management) - Installationstjänster - Konfigurations- och anpassningstjänster - Support - Underhåll

8 Villkor för ramavtalet
Avtalsperiod Totalt sex (6) avtalade leverantörer Avrop sker med rangordning upp till och över med förnyad konkurrensutsättning Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll) är avtalad Avtalet kan förlängas med ett (1) år plus ett (1) år, sammanlagt två (2) år Anbudsområden A - Annonsförfarande för statliga myndigheter i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, B - Annonsförfarande för kommuner och kommunala bolag i Stockholms län, C - Annonsförfarande för kommuner Södermanlands och Östergötlands län, D - Annonsförfarande för kommuner, kommunala bolag och statliga myndigheter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköpings och Hallands län, E - Annonsförfarande för kommuner och staliga myndigheter i Västra Götalands län, F - Annonsförfarande för kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands- och Dalarnas G - Headhuntingförfarande för kommuner, kommunala bolag, statliga myndigheter och landsting i södra Sverige, H- Headhuntingförfarande för kommuner och staliga myndigheter i mellersta Sverige, I - Annons- och headhuntingförfarande för kommuner och statliga myndigheter i norra Sverige

9 Nyttor… med ramavtalet
UM/UE ska enkelt kunna avropa programvaror och produktrelaterade tjänster UM/UE ska kunna köpa till licenser lättare upp till SEK UM/UE kan få hjälp och förståelse vid val av licenser mm via leverantörer. Leverantören ska vara certifierad licensbärare/återförsäljare eller likvärdigt för alla fyra programvarutillverkare under hela avtalstiden. Enkel avropsmodell: Rangordning med fem leverantörer upp till SEK, flera leverantörer ifall en inte kan så kan nästa.. Förnyad konkurrensutsättning över SEK.

10 Referenser 590 UM/UE är avropsberättigade på ramavtalet
27 avropar på detta avtal idag (4 okt.-13)

11 Ramavtalsleverantörer/ Återförsäljare
Leverantörer (enligt rangordning) Office IT-Partner i Sverige AB Atea Sverige AB Dustin AB Crayon AB Fujitsu Sweden AB Insight Technology Solutions AB

12 Kontaktlista leverantörer
Denna lista innehåller kontaktuppgifter avseende Leverantörernas kontaktperson/-er vid avrop. Det är till nedanstående e-post som avropande myndighet skickar , "Avropsmall" vid förnyad konkurrensutsättning. Leverantör Kontaktperson e-post Telefon Office IT-Partner i Sverige AB C-G Östberg Atea Sverige AB Madelene Larsson Dustin AB Sven-Åke Andersson Crayon AB Joachim Hagström   Fujitsu Sweden AB Yrjö Riikonen Insight Technology Solutions AB Daniel Jarne

13 Vad ska göras innan avrop
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE inte har parallella ramavtal samt att man följer det villkor som står i ramavtalet. Den som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in. I vår avtalsdatabas hittar vårt ramavtal Fordon som vi har upphandlat. Ramavtalen finns på Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten/enheten på förhand ha bekräftat sin avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

14 Vad händer efter anmält avrop
Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om ni använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som anmält sig för Leverantör tar påföljande måndag kontakt med Inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur ni vill att leverantören fortsatt ska agera Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

15 Avropsstöd Vägledning för förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Programvaror 2013 Mer utförlig information hittar ni på vår hemsida, där det även finns mallar att fylla i Länk till avtalet Ramavtal Programvaror 2013

16 Förnyade konkurrensutsättningens steg
Du gör din beställning (avrop) samt preciserar vad du har för kriterier (krav, önskemål) i avropsmallen. Avropsmallen, skickas till samtliga leverantörer som erbjuder den typ av programvara som avropet avser I beställningen anges en tidsfrist för när svar från leverantörerna ska vara beställaren tillhanda Leverantören ska skriftligt svara anvisad svarsmall Inkomna anbud öppnas först när tidsfristen gått Du värderar inkomna anbud Du skickar tilldelningsbeslut (sitt val av anbud) till samtliga leverantörer med ett motiv till beslutet Beställningen skickas, alternativ, skriver du ett tidsbegränsat beställningsavtal med den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på de kriterier (krav, önskemål) som du angett i din förfrågan.

17 Avropsmall – vad ska fyllas i
Kontaktuppgifter Förutsättningar, t ex när du vill ha svar från leverantören, om det är en enstaka beställning etc. Avropsprecisering, vilken typ av programvara och eller produktrelaterade tjänster Utvärderingskriterier

18 Ytterligare precisering av avropet vid förnyad konkurrensutsättning
Exempel på krav/önskemål som kan göras vid beställning Maximal leveranstid från beställningstillfället Beskrivning av programvara Funktionalitet Kompatibel med viss programvara Integrerad med annan programvara Certifierad Krav på viss version Informationssäkerhet, krav på ex standard el behörighet Support, krav på supportfunktion Underhållsavtals längd etc Miljö, miljöaspekter Kompetens i utförandet

19 Uppföljning Leverantör SKI
Månadsvis rapportering av avropad försäljning uppdelat på resp. avropande myndighet Informera om nya programvaror som tillkommer alt. utgår SKI Följsamhet lokalt mot centralt avtalade villkor och priser Omsättningsredovisning i regelbundenhet och rimlighet Krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning samt avtalad leveransförmåga Miljökriterier granskas i samarbete med bl.a. MSR Verktyg för kontroll, förutom direkta kontakter med leverantörer och UM/UE Redovisningar från leverantörer Fakturakopior mm. inhämtas från UM/UE

20 Kontakt för frågor Kundtjänst

21 Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting, regioner och deras bolag


Ladda ner ppt "Hur du praktiskt tillämpar Programvaror 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser