Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor
Bengt Kriström Professor, CERE SLU-Umeå

2 Centre for Environmental and Resource Economics

3 Upplägg Tankar kring beslutsstöd Behovet av samhällsekonomiskt beslutsunderlag i offentlig sektor Konsekvensutredningar CBA som beslutsstöd Exempel -- Sportfiske – ett verktyg för samhällsekonomisk analys -- Energi-miljö konflikt – en ”modern” CBA -- Nyare idéer – flexibla regleringar (exemplet -2,+1)

4 Sammanfattning Tre frågor bör ställas inför varje beslut 1. Vad kostar det? 2. Vad är det värt? 3. För vem? Olika perspektiv: privat-kommunal- samhällsekonomisk lönsamhet.

5 Tankar kring beslutsstöd
Benjamin Franklin Herodotos Jules Dupuit, CBAs ”fader” Richard C. Bishop, Resursekvivalens

6 Behovet av samhällsekonomiskt beslutsstöd i offentlig sektor
Finns en växande efterfrågan på samhällsekonomiskt baserat beslutstöd, främst CBA. Införandet av olika EU-direktiv i svensk lag har medfört explicita krav på att kvantifiera åtgärdsprograms konsekvenser i form av kostnader och nytta. Förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Motsvarande finns för många andra länder, tex USA Se Ahlstrand (1995) för utvecklingen i Sverige.

7 Förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande: en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd, uppgifter om vilka som berörs av regleringen, uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen, en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

8 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar(CBA)
CBA: konsistent sätt att skatta välfärdsförändringar av ett projekt Enhet: vanligen monetär (ej nödvändigt) Modern CBA satt fokus på dynamik, inte minst samspelet mellan ekonomiska och ekologiska system Kritik: Monetär reduktionism, mätfrågor, fördelningsfrågor (intra/intergenerationella)

9 Tre exempel Ett verktyg för analys av sportfiskares preferenser
En ”Modern” CBA (en energi-miljö konflikt) Hur en flexibel syn på regleringar kan ge en (nästan) win-win situation

10 Verktyg för scenarieanalys: sportfiske
Exempel 1 Verktyg för scenarieanalys: sportfiske

11 Exempel: Sportfiske Flera forskningsprojekt kring sportfiske Nyttan av förbättrat fiske (Emån, Kaitum, Ljusnan, Byske…) Kostnad för åtgärder Verktyg för analys (excel) Metodik: Intervjuer Teknik: Choice experiment, Skattning av besöksfunktioner

12 Hur värderar sportfiskaren sitt fiske?
Fiskevattnens egenskaper: Tillgänglighet Förväntad fångst av olika arter och storlek Fångstbegränsningar Avstånd Antal andra fiskare Minimi/maximi mått Kostnaden

13 Exempel på fråga i CE

14 Typ av information från Choice experiment
Egenskaper Marginella bet.vilja (kr) Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem) 295 kr per fisk Antal okända fiskare på platsen samtidigt som Dig -40 kr per person Förväntad fångst av lax mindre än 2 kg 189 Förväntad fångst av lax mellan 2-5 kg 285 Förväntad fångst av lax mellan 5-10 kg 336 Förväntad fångst av lax större än 10 kg 504 Förväntad fångst av havsöring mindre än 2 kg 92 Förväntad fångst av havsöring mellan 2-5 kg 141 Förväntad fångst av havsöring större än 5 kg 486 ÅSUB-dagen

15 SAMMANFATTNING (OBS! per år) Åtgärdskostnad -1 000 000 kr
Egenskaper Idag Framtiden? Tillgänglighet (avstånd från bilväg) 500 m Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem) 2 max st Antal okända fiskare på platsen samtidigt som Dig 10 st Avstånd från bostad (enkel väg) Faktiskt Fiskekortsavgift per dag 289 kr per dag Lax mindre än 2 kg 0,02 st/dag 1,00 Lax mellan 2-5 kg 0,03 Lax mellan 5-10 kg Lax större än 10 kg 0,01 Havsöring mindre än 2 kg 0,04 Havsöring mellan 2-5 kg 0,07 Havsöring större än 5 kg Resultat Fiskedagar totalt 10 000 dagar 13 333 Fiskedagar av svenskar 4 000 5 333 % förändring av fiskedagar --- 33,3 % Betalningsvilja relativt idag per fiskedag 1 980 kr Betalningsvilja relativt idag totalt Omsättning totalt kr Omsättnings förändring totalt kr Omsättning fiskekort Omsättnings förändring fiskekort kr Fångad lax 800 antal 53 332 Fångad öring 1 400 39 999 Max hemtagen lax och öring 2 200 26 666 Max uttag av lax och öring (krok mort. 5%) 29 999 "Verkligt uttag" av lax och öring (krok mort. 5%) 938 27 999 SAMMANFATTNING (OBS! per år) Åtgärdskostnad kr Sportfiskarnas vinst Fiskekort vinst (ägarna) Företagens vinst Vinst samhälle

16 Modern CBA – Dönje-studien
Exempel 2 Modern CBA – Dönje-studien

17 Dönje kraftverk Byggt 1953 0.3 TWh/år Ljusnan: ca 430 km, 25 större kraftverk, flera mindre, 4-5 TWh ( Ålands elkonsumtion 0.3 TWh, varav 2/3 import Sverige)

18 Uppläggning Bollnässtudien
Naturvetenskapliga mätningar Statistiska mätningar (beskrivning av osäkerhet, bortfallsanalys…) Samhällsekonomisk kalkyl -- Mätmetoder nytta = Direkt Metod --Fokusgrupp/pilotstudie/huvudstudie

19 Scenario 1 Fotnot: Svenska Naturskyddsföreningens yttrande ang. Dönje kraftverk vid Bollnäs, till Advokatfiskalsämbetet vid Kungl Maj:ts och Rikets Kammarkollegium, Daterat 15 Mars (sekr. i SNF Nils Dahlbeck)

20 Dagens situation vinter
Vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 0,25 m3 i dagens läge. Bilden tagen i maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)

21 Möjlig situation vinter
Möjlig situation för vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 3 m3. Bilden tagen i maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)

22 Vinter illustrationer En ökad vintervattenföring i Klumpströmmen skulle leda till positiva effekter på växt- och djurliv. I dagens situation fryser älven på ett sätt som dödar bottenlevande djur. Det förklaras med hjälp av illustrationerna nedan.

23 Kalkylen hel replikerbar. Går att ändra olika parametrar
Kalkylen hel replikerbar. Går att ändra olika parametrar. Känslighetsanalys.

24 Finns det win-win lösningar?
Exempel 3 Finns det win-win lösningar?

25 -2, +1 Ljusnefors Ljusne strömmar

26

27 -2 på Kort sikt

28 -2 på lång sikt

29

30 Sammanfattning Tre frågor bör ställas inför varje beslut 1. Vad kostar det? 2. Vad är det värt? 3. För vem? Olika perspektiv: privat-kommunal- samhällsekonomisk. Ger olika svar (oftast).

31 Referenser Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) "-2,+1" eller omreglering så att (nästan) alla blir vinnare: Exemplet vattenkraft. Ekonomisk Debatt, December Kriström, B. & M. Bonta-Bergman (red). (2012) Samhällsekonomisk Lönsamhetsbedömning – En handbok. Naturvårdsverket. (web-bok) Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) The Economics of Evaluating Water Projects: Hydroelectricity vs. other uses. Springer Verlag. (detaljer) Paulrud, A., B. Kriström, & K. Leonardsson. (2011) Få stora eller många små hur värderar fiskaren fångsten. I Persson et al, Red., Fisksamhällens dynamik i sötvatten. Sportfiskarna. (riktad mot naturvetare, fiskeintresserade) Ahlstrand, I. (1995) Från särintresse till allmänintresse , *SNS förlag. 


Ladda ner ppt "Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor"

Liknande presentationer


Google-annonser