Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor Bengt Kriström Professor, CERE SLU-Um eå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor Bengt Kriström Professor, CERE SLU-Um eå."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor Bengt Kriström Professor, CERE SLU-Um eå

2 Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

3 Upplägg Tankar kring beslutsstöd Behovet av samhällsekonomiskt beslutsunderlag i offentlig sektor Konsekvensutredningar CBA som beslutsstöd Exempel -- Sportfiske – ett verktyg för samhällsekonomisk analys -- Energi-miljö konflikt – en ”modern” CBA -- Nyare idéer – flexibla regleringar (exemplet -2,+1)

4 Sammanfattning Tre frågor bör ställas inför varje beslut 1. Vad kostar det? 2. Vad är det värt? 3. För vem? Olika perspektiv: privat-kommunal- samhällsekonomisk lönsamhet.

5 Jules Dupuit, CBAs ”fader” Richard C. Bishop, Resursekvivalens Herodotos Benjamin Franklin Tankar kring beslutsstöd

6 Behovet av samhällsekonomiskt beslutsstöd i offentlig sektor Finns en växande efterfrågan på samhällsekonomiskt baserat beslutstöd, främst CBA. Införandet av olika EU-direktiv i svensk lag har medfört explicita krav på att kvantifiera åtgärdsprograms konsekvenser i form av kostnader och nytta. Förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Motsvarande finns för många andra länder, tex USA Se Ahlstrand (1995) för utvecklingen i Sverige.

7 Förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande: en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd, uppgifter om vilka som berörs av regleringen, uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen, en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

8 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar(CBA) CBA: konsistent sätt att skatta välfärdsförändringar av ett projekt Enhet: vanligen monetär (ej nödvändigt) Modern CBA satt fokus på dynamik, inte minst samspelet mellan ekonomiska och ekologiska system Kritik: Monetär reduktionism, mätfrågor, fördelningsfrågor (intra/intergenerationella)

9 Tre exempel 1.Ett verktyg för analys av sportfiskares preferenser 2.En ”Modern” CBA (en energi-miljö konflikt) 3.Hur en flexibel syn på regleringar kan ge en (nästan) win-win situation

10 VERKTYG FÖR SCENARIEANALYS: SPORTFISKE Exempel 1

11 Exempel: Sportfiske Flera forskningsprojekt kring sportfiske Nyttan av förbättrat fiske (Emån, Kaitum, Ljusnan, Byske…) Kostnad för åtgärder Verktyg för analys (excel) Metodik: Intervjuer Teknik: Choice experiment, Skattning av besöksfunktioner

12 Hur värderar sportfiskaren sitt fiske ? Fiskevattnens egenskaper: -Tillgänglighet - Förväntad fångst av olika arter och storlek - Fångstbegränsningar - Avstånd - Antal andra fiskare - Minimi/maximi mått - Kostnaden - …

13 Exempel på fråga i CE

14 Egenskaper Marginella bet.vilja (kr) Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem) 295kr per fisk Antal okända fiskare på platsen samtidigt som Dig -40kr per person Förväntad fångst av lax mindre än 2 kg 189kr per fisk Förväntad fångst av lax mellan 2-5 kg 285kr per fisk Förväntad fångst av lax mellan 5-10 kg 336kr per fisk Förväntad fångst av lax större än 10 kg 504kr per fisk Förväntad fångst av havsöring mindre än 2 kg 92kr per fisk Förväntad fångst av havsöring mellan 2-5 kg 141kr per fisk Förväntad fångst av havsöring större än 5 kg 486kr per fisk Typ av information från Choice experiment ÅSUB-dagen

15 Egenskaper Idag Framtiden? Tillgänglighet (avstånd från bilväg) 500m m Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem) 2max st2 Antal okända fiskare på platsen samtidigt som Dig 10st10st Avstånd från bostad (enkel väg) Faktiskt Fiskekortsavgift per dag 289kr per dag289kr per dag Lax mindre än 2 kg 0,02st/dag1,00st/dag Lax mellan 2-5 kg 0,03st/dag1,00st/dag Lax mellan 5-10 kg 0,02st/dag1,00st/dag Lax större än 10 kg 0,01st/dag1,00st/dag Havsöring mindre än 2 kg 0,04st/dag1,00st/dag Havsöring mellan 2-5 kg 0,07st/dag1,00st/dag Havsöring större än 5 kg 0,03st/dag1,00st/dag ResultatIdag Framtiden? Fiskedagar totalt10 000dagar13 333dagar Fiskedagar av svenskar4 000dagar5 333dagar % förändring av fiskedagar--- 33,3% Betalningsvilja relativt idag per fiskedag--- 1 980kr Betalningsvilja relativt idag totalt--- 10 560 239kr Omsättning totalt kr9 278 767kr12 371 399kr Omsättnings förändring totalt kr--- 3 092 632kr Omsättning fiskekort2 890 000kr3 853 243kr Omsättnings förändring fiskekort kr--- 963 243kr Fångad lax800antal53 332antal Fångad öring1 400antal39 999antal Max hemtagen lax och öring2 200antal26 666antal Max uttag av lax och öring (krok mort. 5%)2 200antal29 999antal "Verkligt uttag" av lax och öring (krok mort. 5%)938antal27 999antal SAMMANFATTNING (OBS! per år) Åtgärdskostnad-1 000 000kr Sportfiskarnas vinst10 560 239kr Fiskekort vinst (ägarna)963 243kr Företagens vinst927 789kr Vinst samhälle11 451 271kr

16 MODERN CBA – DÖNJE- STUDIEN Exempel 2

17 Ljusnan: ca 430 km, 25 större kraftverk, flera mindre, 4-5 TWh ( Ålands elkonsumtion 0.3 TWh, varav 2/3 import Sverige) Dönje kraftverk Byggt 1953 0.3 TWh/år

18 Uppläggning Bollnässtudien  Naturvetenskapliga mätningar  Statistiska mätningar (beskrivning av osäkerhet, bortfallsanalys…)  Samhällsekonomisk kalkyl -- Mätmetoder nytta = Direkt Metod --Fokusgrupp/pilotstudie/huvudstudie

19 Scenario 1 Fotnot: Svenska Naturskyddsföreningens yttrande ang. Dönje kraftverk vid Bollnäs, till Advokatfiskalsämbetet vid Kungl Maj:ts och Rikets Kammarkollegium, Daterat 15 Mars 1950. (sekr. i SNF Nils Dahlbeck)

20 Dagens situation vinter Vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 0,25 m3 i dagens läge. Bilden tagen i maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)

21 Möjlig situation vinter Möjlig situation för vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 3 m3. Bilden tagen i maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)

22 Vinter illustrationer En ökad vintervattenföring i Klumpströmmen skulle leda till positiva effekter på växt- och djurliv. I dagens situation fryser älven på ett sätt som dödar bottenlevande djur. Det förklaras med hjälp av illustrationerna nedan.

23 Kalkylen hel replikerbar. Går att ändra olika parametrar. Känslighetsanalys.

24 FINNS DET WIN-WIN LÖSNINGAR? Exempel 3

25 Ljusnefors Ljusne strömmar -2, +1

26

27 -2 på Kort sikt

28 -2 på lång sikt

29

30 Sammanfattning Tre frågor bör ställas inför varje beslut 1. Vad kostar det? 2. Vad är det värt? 3. För vem? Olika perspektiv: privat-kommunal- samhällsekonomisk. Ger olika svar (oftast).

31 Referenser Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) "-2,+1" eller omreglering så att (nästan) alla blir vinnare: Exemplet vattenkraft. Ekonomisk Debatt, December Kriström, B. & M. Bonta-Bergman (red). (2012) Samhällsekonomisk Lönsamhetsbedömning – En handbok. Naturvårdsverket. (web-bok) Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) The Economics of Evaluating Water Projects: Hydroelectricity vs. other uses. Springer Verlag. (detaljer) Paulrud, A., B. Kriström, & K. Leonardsson. (2011) Få stora eller många små hur värderar fiskaren fångsten. I Persson et al, Red., Fisksamhällens dynamik i sötvatten. Sportfiskarna. (riktad mot naturvetare, fiskeintresserade) Ahlstrand, I. (1995) Från särintresse till allmänintresse, *SNS förlag.


Ladda ner ppt "Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor Bengt Kriström Professor, CERE SLU-Um eå."

Liknande presentationer


Google-annonser