Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"— Presentationens avskrift:

1 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är ett odelbart paket, med tre separata ersättningsmoment som inte samordnas i försäkringsvillkoren. Följande moment ingår: Ersättning vid arbetsoförmåga (månadsersättning) Ersättning vid vissa diagnoser (engångsersättning) Ersättning vid dödsfall (engångsbelopp) För den försäkrade gäller en premie för alla ingående moment, även om inte alla moment kan utnyttjas. Ersättningsmomenten har samma slutålder; 65 år (kalendermånad).

2 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
1. Ersättning vid arbetsoförmåga Ett ekonomiskt omställningsskydd vid långvarig arbetsoförmåga som är orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada Månadsersättning kan lämnas vid minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens.

3 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga S k rakt försäkringsbelopp. Ingen reduktion görs på grund av viss ålder. Fast månadsersättning: kronor

4 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – anslutning, kvalifikation Vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital: Tidigare kvalificerad för sjukkapital: omfattas utan särskilda hälsokrav För övriga, vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning (inklusive ej kvalificerade för sjukkapital): Fullt arbetsför på inträdesdagen samt 90 dagar i en följd dessförinnan, eller senare fullt arbetsför 90 dagar i en följd (efterkvalifikation) Vid ansökan om inträde som kräver fullständig hälsoförklaring: Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag. (Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem)

5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – karensregler Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens). Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens inte avbrytas. Karensavkortning vid konvertering från GL med sjukkapital: 360-dagars-karensen anses ha uppfyllts redan den dag som rätt till sjukkapital 1 skulle ha uppnåtts, om denna tidpunkt inträffar inom 360 dagar efter inträdet i sjuk- och efterlevandeförsäkringen.

6 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – ersättningsregler Ersättning lämnas vid minst halv arbetsoförmåga i högst 365 dagar efter uppnådd karens, dock längst t o m den månad då den försäkrade fyller 65 år Månadsersättning utbetalas med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje kalenderdag arbetsoförmågan varat och med högst motsvarande graden av arbetsoförmåga För den som tidigare fått rätt till sjukkapital eller motsvarande gäller att rätt till ersättning förutsätter att han/hon därefter varit fullt arbetsför i en sammanhängande period i mer än 1 år

7 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – ersättningsregler Försäkrad som fått ersättning kortare tid än 365 dagar och därefter inom 1 år åter blir minst halvt arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i en följd kan få fortsatt ersättning till dess den maximala ersättningstiden på 365 dagar uppnås Försäkrad som fått ersättning från försäkringen och därefter varit fullt arbetsför i mer än 1 år kan återigen få rätt till ersättning (efter ny karens)

8 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – ersättningsregler Övergångsregler för sjukkapital 2: Försäkrad som konverteras från grupplivförsäkring med sjukkapital kan få rätt till sjukkapital 2 under de tre följande åren efter inträdet i den nya försäkringen - enligt samma regler som i den tidigare grupplivförsäkringen. Anm. Vissa försäkrade kan således få månadsersättning och sjukkapital 2 under denna treårsperiod.

9 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
2. Ersättning vid vissa diagnoser Ett ekonomiskt omställningsskydd vid vissa allvarliga sjukdomar och/eller vid vissa allvarliga följdtillstånd av sjukdom eller olycksfallsskada. En s k ideell engångsersättning kan lämnas ”tidigt”, efter en viss fastställd diagnos.

10 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser Fast engångsersättning: kronor och Ingen reduktion på grund av viss ålder

11 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – anslutning och kvalifikation 1. Vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning eller vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital, gäller: Rätt till ersättning finns bara för diagnos som är fastställd under försäkringstiden. För diagnos som är orsakad av sjukdom måste dock försäkringen först ha gällt 365 dagar i en följd. 2. Vid ansökan om inträde som kräver fullständig hälsoförklaring: Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag. (Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem).

12 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler Rätt till ersättning uppkommer tidigast efter 30 dagar från en fastställd diagnos. Om den försäkrade avlider inom dessa 30 dagar finns inte rätt till ersättning. Ersättning kan lämnas för en diagnos (inom en 2-årsperiod). För att få ersättning för mer än en diagnos måste minst 2 år ha förflutit från en tidigare fastställd diagnos Ersättning lämnas för högst 3 diagnoser.

13 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler Ersättning/ytterligare ersättning kan lämnas för en diagnos som den försäkrade fått fastställd tidigare, om han/hon inom en sammanhängande period av minst 10 år inte har haft recidiv av (återfall i) sjukdomen, och inte har behandlats eller medicinerats för sjukdomen

14 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler Diagnosen ska vara fastställd/verifierad i Sverige av en specialistläkare inom aktuell specialitet och/eller vid en specialistavdelning i Sverige Alla handlingar och upplysningar av betydelse ska anskaffas och insändas utan kostnad för Folksam Folksam har rätt att få ett andra utlåtande av läkare som Folksam anvisar (sådan undersökning bekostas av Folksam

15 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser - Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer) - Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör) - Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2-diabetes) - Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS) - Parkinsons sjukdom - Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS) - Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi) - Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben)) - Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen) - Dövhet (total hörselförlust på båda öronen) - Akut hjärtinfarkt - Stroke - Aortaaneurysm (aortabråck) - Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad) - Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt) - Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä)

16 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
3. Ersättning vid dödsfall Ett ekonomiskt omställningsskydd till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider. Ett kapitalbelopp, engångsbelopp, kan lämnas till efterlevande vid dödsfall oberoende av dödsfallsorsak

17 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid dödsfall Fast belopp: kronor Ingen avtrappning på grund av ålder

18 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid dödsfall – anslutning Anslutning sker oavsett hälsa vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning och vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital Vid inträdesansökan som kräver fullständig hälsoförklaring: Inträde beviljas med full eller reducerad omfattning - alternativt görs avslag (Samma regler som ovan gäller för partner till gruppmedlem)

19 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid dödsfall– ersättningsregler Vid dödsfall utbetalas dödsfallskapital till förmånstagare Ingen reduktion görs av dödsfallskapitalet vid eventuellt tidigare utbetalt sjukkapital 2 eller förtidskapital

20 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Det finns många fördelar med sjuk- och efterlevande-försäkringen, t ex: ·        Nytt, modernare innehåll som stärker medlemskapets värde ·        Kan attrahera fler nya, yngre medlemmar att teckna ·        Ökad förutsägbarhet och transparens, vilket ökar tryggheten ·        Mindre konjunkturkänslig, ger en jämnare premieutveckling ·        Mindre beroende av Försäkringskassans handläggning ·        Kortare karens vid arbetsoförmåga jämfört med sjukkapital ·        Högre slutålder vid arbetsoförmåga jämfört med sjukkapital ·        Ersättning lämnas tidigare, när man som mest behöver den ·        Betydligt fler försäkrade kan få ersättning, jämf m sjukkapital ·        Motverkar inte arbetslinjen

21 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Medlemmar – premie 2009 Ålder Premie/mån kr kr kr kr

22 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Medförsäkrade – premie 2009 Ålder Premie/mån kr kr kr kr Premien styrs via medlemmens ålder


Ladda ner ppt "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"

Liknande presentationer


Google-annonser