Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 – 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 – 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare."— Presentationens avskrift:

1

2 Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 – 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen

3 Den nya generationens medborgare

4 Erbjuder vi välfärds- tjänster på bästa sätt?

5 Sverige ligger bra till i internationella jämförelser…

6 …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

7 Digitala klyftor – mellan kommuner och mellan människor

8 SKL har beslutat om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

9 Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för eSamhället (CeSam) eHälsaSkola Näringsliv och arbete Samhälls- byggnad, transporter och miljö Kultur och fritid Demokrati och delaktighet Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet Gemensamt kansli och programkontor Gemensamma funktioner och tjänster T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden

10 SKL har beslutat om Handlingsplan för e-samhället 2013-2015  32 initiativ med förväntade lägen 2015 inom våra programområden  Inordnad efter samma tre mål som i strategin och i regeringens digitala agenda och e-strategi

11 Enklare vardag för privatpersoner och företag – digitala mötet  Min ärendeöversikt  Mina meddelanden  Mina fullmakter  Förenkla för barnfamiljer  Mina uppgifter – ”en uppgift en gång”

12 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet  Öppna data  E-arkiv  Dela öppna lösningar  Servicejämförare (

13 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten – digitalt arbetssätt  Digital kommunikation som huvudkanal  E-handel  Effektiv administration och it-drift

14 Skola och lärande i e-samhället  Tillgång till modern och öppen it-infrastruktur för lärande  Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande  Enklare och effektivare skoladministration / elevplattform

15 Näringsliv och arbete i e-samhället  En gemensam ingång för företagare  Enklare hantering av ekonomiskt bistånd  Förenkla matchningen av jobb  Jämföra servicenivå till företagare  Digital överföring av information om nyanlända

16 Samhällsbyggnad, transporter och miljö i e-samhället  Digitalisering av gemensam bygglovprocess  Digitalisering av detaljplan- och fastighetsbildningsprocess  Digital beräkningstjänst för miljöbalkstaxa  Geodata

17 Demokrati och delaktighet i e- samhället  Medborgardialog med stöd av IT  Elektroniska val och digitalisering av valadministration  Digitalisering av nämndadministration  Digital delaktighet

18 Strukturella förutsättningar för e- tjänster i offentlig sektor  Gemensam it-arkitektur  Bredband  Svensk e-legitimation  Informationssäkerhet

19 Vårt uppdrag

20 Överenskommelser med staten

21  20 MSEK - går oavkortat till regionala samordnare  70 MSEK - ska användas för att genomföra följande aktiviteter:  Införande av e-tjänster inom socialtjänsten  Ge alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation  Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvård  Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik  Införa och använda NPÖ  1 MSEK - utbetalas till samordnare inom de idéburna och privata utförarna (Famna och Vårdföretagarna) Överenskommelse EBP 2013-2015 Stimulansbidrag 2013

22 Men var är resten?  Hur kan vi tillsammans med staten förstå var de samlade behoven ligger och gemensamt hitta vägar framåt för att digitalisera Sverige?  Handslag mellan Anna-Karin Hatt och Anders Knape i mars 2013, ambition att hitta nya vägar framåt kring samverkan

23 Överenskommelser mellan kommuner och landsting

24 Gemensamt utvecklingsarbete för eHälsa pågår

25 Övergripande frågeställningar  När finns det behov av kommungemensamt agerande för att möta utmaningar i utveckling av e-samhället?  Hur kan de lösningar som möter utmaningarna styras, utvecklas, finansieras och förvaltas?

26 Regional samverkan en nyckel  Regional samordning för drift, upphandling och utveckling.  Händer mycket nu: CeSam Skåne, CeSam Blekinge, CeSam Värmland, eVästerbotten, CeSam Norrbotten..?  Många olika former - Kommunförbund eller regionförbund - Gemensam nämnd och förvaltning - Gemensamt aktiebolag - Samverkansavtal

27 Värmland  Gemensam drift- och service nämnd  Gemensam e-tjänstplattform  Gemensamma licenser  Gemensam verksamhetsutveckling som tar stöd av it  100 e-tjänster  Minskade driftkostnader  Karlstad – ”Är man stor och stark ska man vara snäll” (Bamse)

28 Besparingar för gemensam e-plattform - 1 917 000

29 Två utmaningar med lösningar

30 Utmaning: Unika behov för kommuner Business case #1: Ekonomiskt bistånd

31 Ekonomiskt bistånd  För att handlägga ekonomiskt bistånd genomför socialtjänstens medarbetare idag separata slagningar emot SkV, FK, CSN och migrationsverket, samt telefonsamtal till AF och a-kassorna.  Processen är tidsödande och har visat sig ge upphov till felaktiga utbetalningar uppgående till betydande belopp  E-delegationen driver projektet ”Effektiv informationsförsörjning”, som syftar till att - handläggarna ska kunna ställa en automatiserad ”multifråga” - skapa ett generellt ramverk med vilket man kan bygga andra sammansatta tjänster utifrån olika bastjänster

32 Ekonomiskt bistånd: Kostnader 2013-2017

33 Nyttor 2013-2017 – exklusive samhällsnytta

34 Nyttor 2013-2017 – inklusive samhällsnytta

35 Varför löser inte marknaden detta behov?  Komplex frågeställning där nyttan enklast identifieras av kommunerna själva  Omöjligt utveckla utan nära samarbete med ett stort antal myndigheter  Marknadens storlek (25-50 miljoner) inte tillräckligt stor för att attrahera de aktörer som har naturliga förutsättningar

36 Lösning: Gemensam utveckling  Det finns ett behov för kommunsektorn att kunna ”äga” vissa gemensamma it-lösningar av strategisk karaktär  Dessa lösningar måste ägas på ett sätt som ger förutsättningar för - Finansiering - Utveckling/upphandling - Drift och förvaltning

37 Business case #2: E-arkiv Utmaning: Sektorns krav och upphandlingar

38 E-arkiv  Digitaliseringen för med sig krav på digital arkivering  Alla Sveriges myndigheter måste säkerställa digital lagring på lång sikt i enlighet med gällande lagkrav  Många medlemmar saknar spetskompetens för att ta fram genomarbetade kravspecifikationer ur både ett juridiskt och tekniskt perspektiv  Marknaden kan lösa problemet  En genomarbetad kravspecifikation har tagits fram, och en gemensam upphandling genomförs av SKL Kommentus  Kostnaden för krav- och upphandlingsprocessen 4-5 mkr

39 Lösning: Gemensamma krav och upphandlingar  Resurser och kompetens utmaningar för enskild kommun, och upphandlare ibland inte ”jättesamarbetsorienterade”  Det finns ett behov för kommunsektorn att skapa gemensamma kravspecifikationer för it-lösningar ”av strategisk karaktär”  Samordning har ett egenvärde - Gemensamma krav sänker kostnaderna - Gemensamma krav ökar konkurrensen  e-Arkiv-upphandlingen på god väg; 500+ intresserade

40 Uppdraget: hur ska vi samverka?  Gentemot staten och tillsammans i vår sektor  Kring gemensamma krav och upphandlingar  Kring gemensam utveckling  Politisk ambition att lyckas formera en samverkan som kan leverera från 2014

41 Samverkan på alla nivåer EU:s Digitala Agenda, strategiska samverkansprojekt Standarder Internationellt Nationell strategi, strategiska samverkansprojekt Mjuk infrastruktur, standarder och upphandling Överenskommelser Nationellt Regional digital agenda, strategiska samverkansprojekt Kompetens- och resursallokering, upphandling Regionalt Lokal strategi för verksamhetsutveckling med stöd av IT Samlat grepp och strategisk ledning Lokalt

42 Partnerskap? Vill/Kan ni gå före inom något område?

43 www.skl.se/esamhallet Nyhetsbrevet eSamhället

44 TACK! Hör gärna av er med frågor och inspel: Per Mosseby per.mosseby@skl.se


Ladda ner ppt "Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 – 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare."

Liknande presentationer


Google-annonser