Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiedesign. Klinisk cancerforskning Att finna bättre och säkrare behandlingar Att öka andelen patienter i klinisk forskning Att öka förståelsen av och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiedesign. Klinisk cancerforskning Att finna bättre och säkrare behandlingar Att öka andelen patienter i klinisk forskning Att öka förståelsen av och."— Presentationens avskrift:

1 Studiedesign

2 Klinisk cancerforskning Att finna bättre och säkrare behandlingar Att öka andelen patienter i klinisk forskning Att öka förståelsen av och behovet för klinisk forskning; hos patienter, allmänhet, politiker och andra beslutsfattare

3 STATISTIK ÖVER LÄKEMEDELSUTVECKLING n Andel substanser som utvecklas från preklinisk till klinisk forskning: 5 av 5000 n Andel substanser i klinisk prövning som utvecklas till godkända läkemedel: 1 av 5 n Genomsnittlig utvecklingskostnad för läkemedel: 5 miljarder SEK (500 miljoner US$) n Andel läkemedel som tjänar in sina utvecklings- kostnader: 1 av 12

4 FÖRESKRIFTER: VEM? r nREGELVERKET: nLandspecifika, i Sverige Läkemedelsverket (Läkemedelslagen LVFS 2003:6, Etiklagen 2003) nEuropa, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Nytt EU-direktiv f.o.m. 1 maj 2004 USA, Food and Drug Administration (FDA)

5 Pre-klinisk fas -in vitro ( t.ex. Cell linjer) - djur studier ( effekter och biverkningar)

6 Klinisk fas Fas I-IV

7 Fas I Identifiera maximalt tolererad dos; MTD Definiera toxicitet, biverkningar Olika tumörer Små grupper; 3-6 patienter/ dosnivå

8 Fas I Målsättning; primär och sekundär Etiska aspekter Principer för doseskalering Möjliga fördelar Möjliga risker

9 Fas I koncept Lethal Dose (LD) LD 10 Dose Limiting Toxicity (DLT) Maximum Tolerated Dose (MTD)

10 Principer för doseskalering 3-6 patienter per dosnivå Observationstid före nästa dosnivå Nya patienter vid varje dos nivå Om toxicitet – 6 patienter MTD-1 Rekommenderad dos för Fas II – incidensen av DLT < 33%

11 Fas II Evaluera tumör respons Skäl till Fas III? Samma tumörgrupp Större kohorter (10 – 50 patienter/ behandlingsgrupp)

12 Fas II i onkologi Målsättning- primär och sekundär Antal patienter Statistiska aspekter Möjliga fördelar Möjliga risker

13 Fas III Jämföra ny behandling med standard behandling Skäl för registrering av nytt läkemedel? Liknande tumörkarakterstika, strikta inklusionskriterier Stora kohorter ( 100-tals patienter per behandlingsgrupp

14 Fas III i onkologi Målsättning; primär och sekundär Statistiska aspekter - randomiserad - multicenter Inclusions och exklusionskriterier Möjliga fördelar och risker

15 Fas IV i onkologi Avsikt; att monitorera säkerhet efter registrering mycket stora kohorter med 1000-tals patienter som representerar “den generella patientpopulationen” Mycket ovanligt vid kliniska prövningar I onkologi!

16 Kliniska prövningar inom onkologi Definitioner av konventionella effektmått enligt WHO (1979) - Complete remission, CR - Partial remission, PR - Stable disease, SD - Progressive disease, PD

17 RECIST - Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1999 Measurable lesions –Longest diameter  20mm (conventional) or  10mm with spiral CT scan Nonmeasurable lesions –Lesions <20mm/10mm –Bone lesions, ascites, pleural/pericardial effusion, lymphangitis etc Kliniska prövningar inom onkologi

18 RECIST- Response evaluation of target lesions Complete response – disappearance of all target lesions Partial response – at least a 30% decrease in the sum of the longest diameter Progressive disease – at least a 20% increase in the sum of the longest diameter Kliniska prövningar inom onkologi

19  Responsrat  Överlevnad (OS)  Sjukdomsfri överlevnad (DFS, RFS, DFI)  Tid till progress (TTP)  Responsduration  Livskvalitet (QoL)  Hälsoekonomi Effekt endpoints

20 Translationell forskning

21 Definition Eng. Translate = översätta, överföra, omvandla till Från laboratorieforskning till klinik Från klinik till laboratorieforskning

22 Translationell forskning- mål; Att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till kliniken och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet

23 Exempel på translationell forskning Farmakogenetik Farmakogenomik Proteomik

24 Farmakogenetik/genomik Vetenskapen om hur genetiska faktorer påverkar läkemedels verkan på organismen och hur kunskapen om det humana genomet kan utnyttjas till att upptäcka, utveckla och använda läkemedel

25 Farmakogenetik T.ex kartläggning av aktiva gener i tumörvävnad genom olika tekniker t.ex. mikroarray ( vävnads mikroarray, cDNA- mikroarray) Mål: att identifiera variationer i gener och genexpression som påverkar läkemedelssvaret och därmed att finna prognostiska och prediktiva faktorer.

26 Proteomik Systematisk analys av proteiner och speciellt deras uttrycksmönster, interaktioner och modifieringar.

27 Proteomik i cancerforskning Finna specifika proteiner som uttrycks vid olika cancerformer Upptäcka variationer i uttrycksmönster som kan underlätta tidig diagnos och val av behandling samt ge en säkrare prognos (t.ex. CEA, AFP, PSA)

28 Vad innebär translationell forskning vid kliniska prövningar?

29 Det krävs insamlande av tumörmaterial och blod från patienten och upprättande av en biobank för förvaring av prover under kortare eller längre tid. Tillstånd krävs från etiknämnd och särskilt medgivande från patienten.

30 Krav på specialkunskap avseende - information till patienten - kunskap om insamling och hantering av prover (tumörvävnad, blod)

31 Good Clinical Practice Introduktion till GCP

32 International Conference on Harmonization – Good Clinical Practice Europa USA Canada Australien Japan

33 Vad är GCP? En internationell, etisk och vetenskaplig kvalitets- standard för design, utförande, insamlande och rapportering av data genererade i kliniska prövningar på människa Att arbeta enligt GCP medför att: oFörsökspersonernas integritet, säkerhet och hälsa skyddas oHelsingforsdeklarationen efterlevs oData har hög kvalitet OKFE 04 11 11

34 GCP – för VEM? Riktlinjer i GCP ger detaljerad vägledning om de skyldigheter/åtaganden som åligger: oSponsor oPrövare oEtikprövningsnämnder (EPN) oMyndigheter oAndra aktörer i en klinisk prövning (CROs) OKFE 04 11 11

35 Principer för GCP Helsingforsdeklarationen Risk-nytta Primärt – forskningspersonernas säkerhet Säkra data Detaljerat vetenskapligt protokoll Prövningen skall följa protokollet Alla medicinska beslut skall fattas av läkare/tandläkare Alla personal välutbildad

36 Informerat samtycke Dokumentation Konfidentialitet GMP Kvalitetssäkring-monitorering

37 Klinisk Läkemedelsprövning Regelverk oLäkemedelslagen oLV:s föreskrifter och allmänna råd om klinisk läkemedelsprövning oGood Clinical Practice – ICH oPatientjournallagen oTillsynslagen oSekretesslagen oBrottsbalken oEU-Direktivet OKFE 04 11 11

38 GCP Målsättning Att skydda oIndividen oPrövaren oSponsorn OKFE 04 11 11

39 GCP Målsättning oSkydda patienten - Etikprövningsnämnd, patientinformation - Biverkningsregistrering oSäkerställa kvalitet - Projektutformning - Datainsamling och datakontroll oDatalagring för inspektion OKFE 04 11 11

40 Principer för GCP Helsingforsdeklarationen oFrivillighet oRätt att avstå utan påverkan på framtida behandling oRätt att avbryta utan att behöva ange orsak, när som helst oRätt att säga nej OKFE 04 11 11

41 Principer för GCP Sponsorns ansvarPrövarens ansvar ProtokollNödvändiga tillstånd (EPN, LV) Val av prövareSäkerställa resurser/informera Säkerställa kvalifikationerPatientinformation MyndighetskravMöjliggöra monitorering SOPARFölja protokollet MonitoreringRapportera SAEs Hantera studieläkemedel Vara närvarande vid audits/ inspektioner OKFE 04 11 11

42 Principer för GCP Prövarens ansvarArkivera Att samla in patientdataStudieprotokoll, och eventuellt Att fylla i CRF korrekttillägg till protokoll Att arkivera CRF och källdataAnsökning och tillstånd från Etikprövningsnämnd Ansökning och tillstånd från LV Patientförteckning Patientens medgivande Journalhandlingar Läkemedelsjournaler CRF – patientformulär 10 år OKFE 04 11 11

43 Principer för GCP If you do It – document It! If you document It – do It! If It is not documented, It did not happen! OKFE 04 11 11


Ladda ner ppt "Studiedesign. Klinisk cancerforskning Att finna bättre och säkrare behandlingar Att öka andelen patienter i klinisk forskning Att öka förståelsen av och."

Liknande presentationer


Google-annonser