Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser."— Presentationens avskrift:

1 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas 1 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Så här långt kom vi på lektion nr 1 den 18 mars 2010 = Start lektion nr 2 den 25 mars

2 2 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 De åtta ledningsprinciperna Resultat från övningsuppgift 1 Beskriv vilka intressenter som kan finnas till ett företag: Leverantörer, kunder, banker, (aktie)-ägare, personal/arbetare, anställda, företagsledning myndigheter, samhället,(stat/kommun), samarbetspartner Beskriv vilka resurser som kan finnas i ett företag: Råvaror, arbetskraft, pengar/kapital, lokaler, kunskap/kompetens, fordon, IT-system, maskiner, verktyg, tid, medarbetare, ägare, ledning, kunder, leverantör, inventarier, omsättningstillgångar, lager, god arbetsmiljö, arbetsverktyg, ……………… 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

10 Kvalitet och lönsamhet Resultat från Övningsuppgift 2 Vilka effekter kan man få inom ett företag av förbättrad kvalitet? 10 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

11 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder/ Fler kunder, mervärde Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro)/positiv arbetsklimat Bättre marknadsposition/ gott ryckte, expansion Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning/mindre reklamationer Högre produktivitet Ökad lönsamhet/kan ta ett högre pris Ökad service Färre kvalitetskontroller Ökade krav från kunder 11 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

12 Övningsuppgift 3 Tid 15 min Vad skulle Du vilja veta om det företag/leverantör som Du ska göra affärer med? T.ex. ett företag som tar hand om ut- och intransporter inkl. all lagerverksamhet? 12 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

13 Redovisning av övningsuppgift 3 Tid 20 min Vad skulle Du vilja veta om det företag/leverantör som Du ska göra affärer med? T.ex. ett företag som tar hand om ut- och intransporter inkl. all lagerverksamhet? 13 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

14 14 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

15 15 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

16 Övningsuppgift 4 Tid: 20 min Du funderar på att starta ett företag som tar hand om ut- och intransporter inkl. all lagerverksamhet åt företag genom ett lagerhotell, där Du har egen personal. Gör en checklista på faktorer/resurser/rutiner, som Du bör ha ordning på för att företaget ska kunna fungera bra. Den här övningen gjorde vi aldrig p.g.a. att så mycket kom fram på övningsuppgift 3. I stället skissa vi på en processkartläggning enl. bifogade bilder inkl. koppling till ISO 9001 16 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

17 Skiss på processkartläggning av en verksamhet MF Marknadsbehov Nöjd kund Marknadsbehov Kundbehov Klarlagda behov Avtalade villkor Säkerställda resurser Uppfyllda villkor Betalda tjänster Nöjd kund output = Input till nästa delprocess. För varje delprocess finns en processägare. SäljaAvtala Köpa in Utföra tjänster Fakturera Följa upp VisionerAffärsidéStrategier Mål Styrning Organisation System Lagar PersonalIT-stöd LokalerInfrastruktur Verksam- hetsmiljö Kärnprocess som bryts ner i delprocesser och aktiviteter Ledningsprocess Stödprocess 17 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

18 Processkoppling till ISO 9001 4.1, MF Marknadsbehov Nöjd kund Marknadsbehov Kundbehov Klarlagda behov Avtalade villkor Säkerställda resurser Uppfyllda villkor Betalda tjänster Nöjd kund output = Input till nästa delprocess. För varje delprocess finns en processägare. SäljaAvtala Köpa in Utföra tjänster Fakturera Följa upp Visioner Affärsidé policy Strategier Mål Styrning Organisation System Lagar PersonalIT-stöd LokalerInfrastruktur Verksam- hetsmiljö Kärnprocess som bryts ner i delprocesser och aktiviteter Ledningsprocess Stödprocess 4.2, 7.1, 7.25.15.35.45.5 5.6, 8.1 – 8.5 6.26.3 6.4 7.1 7.2, 7.37.47.5 7.6 18 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

19 Processkoppling till ISO 9001 4.1, MF Marknadsbehov Nöjd kund Marknadsbehov Kundbehov Klarlagda behov Avtalade villkor Säkerställda resurser Uppfyllda villkor Betalda tjänster Nöjd kund output = Input till nästa delprocess. För varje delprocess finns en processägare. SäljaAvtala Köpa in Utföra tjänster Fakturera Följa upp Visioner Affärsidé policy Strategier Mål Styrning Organisation System Lagar PersonalIT-stöd LokalerInfrastruktur Verksam- hetsmiljö Kärnprocess som bryts ner i delprocesser och aktiviteter Ledningsprocess Stödprocess 4.2, 7.1, 7.25.15.35.45.5 5.6, 8.1 – 8.5 6.26.3 6.4 7.1 7.2, 7.37.47.5 7.6 19 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 4. Ledningssystem för kvalitet 5. Ledningens ansvar 7. Produktframtagning 8. Mätning, analys och förbättring 6. Hantering av resurser

20 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 20 Sammanfattning lektion 1 och 2 med Verksamhetsutveckling som helhetssyn! För att ta vara på den potential som finns i varje verksamhet behövs ett medvetet utvecklingsarbete. Vi har under lektion 1 och 2 identifierat några områden som behöver särskild uppmärksamhet: Processerna – Hur mitt arbete påverkas av/påverkar andras arbeten- Den dagliga driften - Vad orsakar mest störningar eller bidrar till onödigheter och hur kan arbetsflödena förbättras mer systematiskt? Vi har skissat på en processkartläggning och diskuterat gränssnitt mellan delprocesser, som kan leda till störningar, t.ex. mellan sälj och produktion. Ledarskapet och engagemanget - Hur påverkar du som formell eller informell ledare personligen engagemang för verksamhetens utveckling? Kulturen - Vilka värderingar bör behållas och stärkas? Här kan ledningsprinciperna hjälpa till! Intressentbehoven - Hur håller vi oss ajour med behov och förväntningar hos dem vi är till för?

21 Fortsätt under kursen att reflektera över vad som genererar en framgångsrik verksamhet, med hänsyn till vår yttre miljö och med hög kvalitet och bra arbetsmiljö. Med hjälp av enkla och konkreta verktyg kan man skapa bättre driv i förbättringsarbetet. Genom internrevisioner får vi insikt om hur öppenhet och ”självrannsakan” är bra drivkrafter till ständiga förbättringar, vilket hållbarhetsredovisningens principer bygger på. Se på helheten vid förbättringsarbetet. 2010-03-25/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 21

22 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 22 Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 0Orientering 1Omfattning 2Bindande referens 3Termer och definitioner 4Ledningssystem för kvalitet 4.1Allmänna krav 4.2Dokumentationskrav 5Ledningens ansvar 5.1Ledningens åtagande 5.2Kundfokus 5.3Kvalitetspolicy 5.4Planering 5.5Ansvar, befogenheter och kommunikation 5.6Ledningens genomgång

23 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 23 Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 6Hantering av resurser 6.1Tillhandahållande av resurser 6.2Personalresurser 6.3Infrastruktur 6.4Verksamhetsmiljö 7Produktframtagning 7.1Planering av produktframtagning 7.2Kundanknutna processer 7.3Konstruktion och utveckling 7.4Inköp 7.5Produktion av varor och utförande av tjänst 7.6Behandling av övervaknings- och mätutrustning 8Mätning, analys och förbättring 8.1Allmänna krav 8.2Övervakning och mätning 8.3Behandling av avvikande produkter 8.4Analys av information 8.5Förbättring

24 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion 1.Omfattning 2.Bindande referens 3.Termer och definitioner 4.Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) 5.Ledningens ansvar (4.1) 6.Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) 7.Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) 8.Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20) 24 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

25 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav, 4.2 Dokumentationskrav 4.1 Allmänna krav Ständiga förbättringar Processer skall identifieras och - ordningsföljd, samverkan och sekvens fastställas - kriterier och metoder för drift och styrning fastställas - resurser för funktion och övervakning av funktion säkerställas - metodik för övervakning, mätning och analys finnas Utlagda processer skall styras 25 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

26 Allmänt Krav för att säkerställa effektiv drift och styrning av processer skall dokumenteras Kvalitetsmanual Kvalitetssystemets omfattning inkl undantag från standarden (som skall motiveras) Styrning av specificerande dokument Inga direkta krav på dokumentförteckningar Externa dokument – identifierbara samt styrd distribution Styrning av redovisande dokument 4.2.1 4.2.2 4.2 Dokumentationskrav 4.2.3 4.2.4 26 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

27 5.1 Ledningens åtagande Bevis från ledningen på sitt åtagande att utveckla, införa och förbättra kvalitetsledningssystemet Kundfokus Säkerställa att kundens behov fastställs och uppfylls Kundtillfredsställelse som målsättning Kvalitetspolicy Uppfylla krav Ständiga förbättringar Uppdatering 5.2 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande, 5.2 Kundfokus, 5.3 Kvalitetspolicy, 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation, 5.6 Ledningens genomgång 5.3 27 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

28 5.4.1 Kvalitetsmål Relevanta funktioner och nivåer Uppfylla produktrelaterade krav Skall vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicy Processers förmåga att uppfylla planerade resultat Kundtillfredsställelse som målsättning Planering för ledningssystem för kvalitet Uppfyllande av mål Ändringar i kvalitetssystemet 5.4.2 5.4 Planering 28 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

29 5.5.1 Ansvar och befogenhet Ledningens representant Utses av högsta ledningen Skall skapa medvetenhet om kundkrav i organisationen Intern kommunikation Högsta ledningens ansvar Bra kommunikationsprocesser även omfattande kvalitetsledningssystemets verkan 5.5.3 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.5.2 29 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

30 5.6.1 Allmänt Skall omfatta förbättringsmöjligheter / behov av ändring i kvalitetsledningssystemet, inkl policy Underlag för genomgång Revisionsresultat Kundreaktioner Processduglighet Produktöverensstämmelse Korrigerande och förebyggande åtgärder Uppföljning från föregående möte Planerade ändringar som kan påverka systemet Resultat av genomgång Förbättring av systemet och dess processer, produkter relaterade till kundkrav samt resursbehov 5.6.3 5.6 Ledningens genomgång 5.6.2 30 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

31 6.1 Tillhandahållande av resurser Fastställa behov och tillhandahålla resurser för att hålla systemet levande, förbättra dess effektivitet och öka kundtillfredsställelse Personalresurser 6.2.1 Bas för kompetens  utbildning, upplärning, skicklighet och erfarenhet 6.2.2 Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Utvärdering av genomförd utbildning Medvetenhet skall säkerställas: Hur påverkar mitt arbete kvalitet /kvalitetsmål? Dokumenteras ! Infrastruktur – t. ex byggnad och arbetsplats, prod.utrustning Verksamhetsmiljö – dok. och styrning av arbetsmiljökrav för att säkerställa produktkvalitet 6.2 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser, 6.2 Personalresurser, 6.3 Infrastruktur, 6.4 Verksamhetsmiljö 6.3 6.4 31 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

32 Planering av produktframtagning Processer skall planeras och utvecklas för bl a kvalitets- mål och krav på produkter Kundanknutna processer 7.2.1 Fastställande av produktanknutna krav Specificerande kundkrav – krav på leverans och aktiviteter efter leverans Krav som är nödvändiga för produktens användning, enligt lagar och bestämmelser samt organisationens egna krav skall fastställas 7.2.2 Genomgång av produktanknutna krav Skall omfatta alla krav identifierade i 7.2.1 7.2.3Kommunikation med kund Kommunikationsvägar rörande produktinformation och kundsynpunkter (inkl klagomål) skall fastställas 7.1 7.2 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning, 7.2 Kundanknutna processer, 7.3 Konstruktion och utveckling, 7.4 Inköp, 7.5 Produktion a varor och utförande av tjänster, 7.6 Behandling av övervakningsutrustning 32 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

33 Konstruktion och utveckling 7.3.1Planering och utveckling – inget nytt 7.3.2 Underlag för konstruktion och utveckling Skall innefatta tillämplig information från tidigare utveckling 7.3.3Resultat av konstruktionsutveckling Skall inkludera information för inköp, produktion och service 7.3.4Genomgång av konstruktion och utveckling Syftar till att utvärdera möjligheten att uppfylla kraven samt att identifiera problem och föreslå åtgärder 7.3.5Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat 7.3.6Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat Skall om möjligt ske före leverans. 7.3.7 Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Även effekter av ändringar på ingående delar och tidigare levererade produkter 7.3 33 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

34 7.4 Inköp 7.4.1Inköpsprocessen Kriterier för bedömning och val av skall fastställas för nya och befintliga leverantörer 7.4.2Inköpsinformation 7.4.3 Verifiering av inköpt produkt 34 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

35 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.5.1Styrning 7.5.2Validering av processer Speciella processer innefattar även metoder, rutiner, dok.krav och omvalidering 7.5.3Identifikation och spårbarhet 7.5.4Kundens egendom Omfattar även ”icke-fysisk egendom”, t.ex. sekretessbelagd information 7.5.5Skyddande av produkt Kortare beskrivet. Styrande ”bevara överensstämmelse med kundkrav” Behandling av övervakningsutrustning Validering krävs för mjukvara använd för mätning och övervakning 7.6 35 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

36 Allmänt Övervakning och mätning 8.2.1Kundtillfredsställelse - Skall kunna mätas 8.2.2Intern revision – kriterier skall anges 8.2.3Övervakning och mätning av processer Skall göras för att visa processernas förmåga att uppfylla planerat resultat Ej uppnått resultat – korrigerande åtgärder. 8.2.4Övervakning och mätning av produkt 8.1 8.2 8 Mätning, analys och förbättring 36 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

37 8.3 Behandling av avvikande produkt Omfattar även avvikelser upptäckta efter leverans. Analys av information Insamling och analys av data för att visa systemets effektivitet och upptäcka förbättringsmöjligheter inkl: leverantörer, kundtillfredsställelse,process- och produktkaraktäristik och deras trender inkl möjligheter till förebyggande åtgärder. Förbättring 8.5.1 Ständig förbättring Genom användning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat, dataanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång. 8.5.2 Korrigerande åtgärder 8.5.3 Förebyggande åtgärder 8.4 8.5 37 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

38 Det gäller att tänka efter före man skriver 38 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

39 Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin” 39 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Så här långt kom vi på lektion nr 2 den 25 mars 2010 = Start lektion nr 3 den 1 april

40 Kraven Dokumentationen Verkligheten Utförandet 40 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

41 1.Finns ledningssystemet? 2.Är det dokumenterat? 3.Är det infört? 4.Fungerar det? 5.Har vi (alla) nytta av det? 41 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

42 Syftet med revisionen är att bedöma; om tillämpning överensstämmer med policy, planering och dokumentation? om kraven (från standarden och företagets egna) är uppfyllda om systemet har lämplig omfattning (rensa efter tre år) och ge underlag till förbättringar och för att bedöma systemets effektivitet 42 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

43 Revisionsutveckling olika steg i företagets mognadsgrad nyckeltal, medarbetares betydelse för systemeffektivitet, resursfördelning, dynamiska effekter och benchmarking uppnådda resultat, proces- sers effektivitet, risker, moti- vation och konkurrenskraft vation och konkurrenskraft. framgångsfaktorer, eliminering av spill, dubbelarbete samt goda exempel intressentkrav, lagefter- levnad, policyn och kvalitets- och miljö- kritiska faktorer uppfyllande av standardkrav, egna krav och tillämpningen av karta gentemot verklighet.


Ladda ner ppt "Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser