Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgaren och säkerheten – trender och utmaningar Ragnar Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgaren och säkerheten – trender och utmaningar Ragnar Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Medborgaren och säkerheten – trender och utmaningar Ragnar Andersson

2 Tre teser Tes 1. Den objektiva (statistiska) riskbilden har radikalt förändrats. (Konsekvenser?) Tes 2. Sociala konstruktionsprocesser fokuserar vissa risker mer än andra. (Konsekvenser?) Tes 3. Globaliseringen innebär minskad nationell kontroll. (Konsekvenser?)

3 Krig Fågelinfluensa Resistens Strålning Cancer Övervikt Våld Terrorism Droghandel Pedofiler Psykopater Katastrof Istid Växthuseffekt Kärnvapenspridning Gasattack Massförstörelsevapen ”Ny mystisk sjukdom” HIV/Aids Al Qaida SARS Galna kosjukan Orkan Översvämning Tsuami Haveri Svält MC-gäng Folkmord Utsläpp Ökenutbredning Fundamentalism Mutation Kris Pandemi Meidas riskbild: allt blir bara värre

4 Life expect- ancy GDP per capita

5 Life expect- ancy GDP per capita

6 Figur 29. Dödade i olycksfall, 1989-1999, Sverige. Källa: Socialstyrelsen. Dödsorsaker 1999 (egen bearbetning).

7

8 Katastrofer internationellt, antal dödade

9 Dödade i olyckor, trender

10 Figur 22. Totalt antal trafikdödade per år i Sverige. Källa: Vägverket 2006 (egen bearbetning). ~ 70%

11 Figur 23. Totalt antal dödade i arbetsplatsolyckor i Sverige. Arbetstagare. Källa: Andersson 1997. ~ 90%

12 (Källa: Räddningsverket med underlag från L Harms-Ringdahl, J Schyllander och R Andersson)

13 Konsekvenser (Tes 1) Riskerna finns numera i våra privatliv Samhällets insatser ligger snett Kravnivåer haltar mellan sektorer vid jämförbar risk

14 Tes 2: Sociala konstruktionsprocesser fokuserar vissa risker mer än andra Subjektiv och objektiv risk Social påverkan av subjektiv risk Aktörer: Media, myndigheter, forskare

15 DN Debatt 1 feb 2006 Scenairo, bl a: - Havsnivåhöjning dränker delar av Skåne - Översvämningar i Mälardalen hotar 2.5 milj invånare ”Vi har regeringens uppdrag att snabbt bistå med riskbedömningar när det gäller konsekvenser av översvämningar, ras, skred och erosion. Det är ett uppdrag som jag anser att vi lyckas väl med. Men det är också ett uppdrag som kommer att bli allt viktigare och allt mer omfattande i framtiden. Därför måste våra resurser att klara det uppdraget öka …” Birgitta Boström GD, Statens geotekniska institut

16 550 statliga myndigheter, bl a Livsmedelsverket Konsumentverket Kriminalvården Polisen Boverket Elsäkerhetsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Banverket Vägverket Barnombudsmannen Läkemedelsverket Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Skolverket Svenska kraftnät Luftfartsverket Statens väg- och transportforskningsinst. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontr. Totalförsvarets forskningsinstitut Försvarsmakten Krisberedskapsmyndigheten Kustbevakningen Styrelsen för psykologiskt försvar Statens haverikommission Statens geotekniska institut Statens kärnkraftsinspektion Statens strålskyddsinstitut Statens meteorologiska och hydrologiska institut Luftfartsstyrelsen Sjöfartsverket Arbetslivsinstitutet Brottsförebyggande rådet Datainspektionen Säkerhetspolisen Folke Bernadotteakademin Institutet för psykosocial medicin Järnvägsstyrelsen Luftfartsstyrelsen Statens Räddningsverk

17 Konsekvenser (Tes 2) Svårstyrd och vildvuxen ”skog” av starka aktörer Media, myndigheter och forskare förstärker gemensamt bilden av växande faror Villrådigheten tilltar och tilliten undergrävs hos allmänheten

18 Tes 3: Globaliseringen innebär minskad nationell kontroll Fritt flöde av varor och tjänster Normering flyttar utomlands –Direktiv (funktionskrav) –Standarder (tekniska specifikationer) –CE-märkning (tillverkarintyg om överensstämmelse) –Provning, kontroll (förhandskontroll av vissa produkter) –Marknadskontroll (efterkontroll på marknaden)

19 Elektriska produkter - lågspänningsutrustning (73/23/EEG)ElsäkerhetsverketElsäkerhetsverket Enkla tryckkärl (87/404/EEG) ArbetsmiljöverketArbetsmiljöverket Leksaker (88/378/EEG) KonsumentverketKonsumentverket Byggprodukter (89/106/EEG) BoverketBoverket Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) ElsäkerhetsverketElsäkerhetsverket Personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) Arbetsmiljöverket/ KonsumentverketArbetsmiljöverket Konsumentverket Icke-automatiska vågar (90/384/EEG) SWEDACSWEDAC Medicintekniska produkter - Aktiva implantat (90/385/EEG)LäkemedelsverketLäkemedelsverket Gasapparater (90/396/EEG) RäddningsverketRäddningsverket Värmepannor (92/42/EEG) BoverketBoverket Medicintekniska produkter (93/42/EEG) LäkemedelsverketLäkemedelsverket Explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) RäddningsverketRäddningsverket Utrustning och säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar (94/9/EG) Elsäkerhetsverket/ ArbetsmiljöverketElsäkerhetsverket Arbetsmiljöverket Fritidsbåtar (94/25/EG) SjöfartsverketSjöfartsverket Hissar (95/16/EG) BoverketBoverket Tryckbärande anordningar (97/23/EG) ArbetsmiljöverketArbetsmiljöverket Maskiner (98/37/EG) ArbetsmiljöverketArbetsmiljöverket Medicintekniska produkter - In vitro diagnostik (98/79/EG) LäkemedelsverketLäkemedelsverket Radio- och teleterminalutrustning (1999/5/EG) Post- och TelestyrelsenPost- och Telestyrelsen Linbanor (2000/9/EG) BoverketBoverket Bulleremissioner från utomhusutrustning (2000/14/EG) VägverketVägverket Energieffektivitetskrav - kopplingsdon till lysrör (2000/55/EG)ElsäkerhetsverketElsäkerhetsverket Övriga myndigheterKemikalieinspektionen Strålskyddsinstitutet TullverketKemikalieinspektionen Strålskyddsinstitutet Tullverket EU-direktiv och myndigheter berörda av CE-märkning

20 Konsekvenser (Tes 3) Nationalstatens makt begränsas till förmån för internationella organ och branschintressen Medborgarinflytandet minskar i samma mån (politiskt, fackligt)

21 Sammanfattning Vi får fler risker att hantera själva i vår vardag Vi-och-dom-tänkandet suddas ut, vi är själva medansvariga Riskerna upplevs som alltmer hotfulla och våra beslut alltmer ödesmättade Informationen blir alltmer motstridig Besluten fattas längre bort där andra intressen väger tyngre

22 Slutsatser? Makt, inflytande, demokrati Myndighetsstruktur och myndighetsroll


Ladda ner ppt "Medborgaren och säkerheten – trender och utmaningar Ragnar Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser