Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supported employment SMAK 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supported employment SMAK 2011."— Presentationens avskrift:

1 Supported employment SMAK 2011

2 Attityder Stigmatisering Kategorisering

3 Historik Startade i USA på 70-talet
Spreds till andra målgrupper på 90-talet. IPS Till Sverige på 90-talet SIUS

4 En politisk fråga i tiden
Integration Normalisering Sociala modellen Independent living

5 Ett sätt att tänka

6 Ideologi Funktionshinder är relativt – uppstår i mötet mellan människa och miljö Alla människor kan arbeta – alla har någon förmåga. Alla människor kan lära sig – om jag kan förstå hur jag bäst kan lära ut. Arbete är viktigt för delaktighet i samhället – arbete är en högt värderad roll.

7 Social roll Wolfensberger Social role valorization theory Empowerment

8 “Paid work in ordinary work sites, with individual ongoing support and obvious possibilities for inclusion and collaboration with employees without disabilities in the workplace”

9 SE och IPS Flera olika varianter av Supported employment
IPS-modellen ( ex Becker & Bond, 2002): Evidensbaserad Psykiska diagnoser Fidelity scale Andra modeller är inte studerade i samma omfattning men utgår oftast från samma principer som IPS (ex Wehman (2006).

10 SE/IPS SE Individens val styr processen
Jobbmatchning och arbetssökning direkt efter start Information om samhällssystem och bidragssystem Målet är anställning SE är tillgängligt för alla som vill Rehabilitering och vårdinsatser är integrerade SE/IPS

11 Tillgänglighet till SE baseras på individens vilja att delta, inte inträdeskrav.
SE-litteratur visar att kategorisering och exkluderande faktorer (ex diagnos, symptom, grad av funktionsnedsättning) inte fungerar som bra predikatorer på hur väl man lyckas i arbetet. Personliga preferenser och egenhändigt skapade erfarenheter styr mycket av de professionellas handlingar, liksom tillskapandet av myndigheternas regelverk.

12 Svenska förhållanden Bedömning av förmåga att tillgodose sig insatsen/ åtgärden görs innan start. Bedömare är oftast handläggare vid myndighet, bedömningen vilar oftast på ett medicinskt underlag.

13 Individens val styr processen
Att följa individens (som är ”experten” på sig själv) önskemål om var hon/han vill och kan arbeta med leder till jobbtillfredsställelse och längre anställningar. Det leder även till ökad återhämtning vid psykisk sjukdom (Klamas, 2011).

14 Svenska förhållanden Regelverk kan förhindra, eller förminska valfrihet Uppbyggda verksamheter och arbeten för målgruppen (DV, Samhall,m.fl) Stereotyper hos handläggare och arbetsgivare

15 Arbetslivsinriktad rehabilitering och vårdinsatser är integrerade.
Samverkan mellan aktuella parter Helst även rumslig integration Tydliga roller i samverkan En person ska inte ha multipla uppdrag/roller (ex vara job coach/ bidragshandläggare/ terapeut) i samverkan

16 Svenska förhållanden

17 Information ges om bidrags- och samhällssystem, för att understödja individens informerade val.
Rädsla för arbete kan vara en rädsla för att förlora bidrag. Bidragssystemen kan vara svåra att förstå och individuell guidning kan behövas när regler eller situation förändras.

18 Svenska förhållanden

19 Jobbmatchning och arbetsplatssökning påbörjas strax efter start i SE
Visar att individens önskan om att få arbeta tas på allvar och att de professionella tror på individens möjligheter att lyckas Leder till att processen inriktas på ett konkret arbete istället för att prata om ett abstrakt arbete vilket gör det enklare att identifiera möjligheter och hinder. Individen är i SE för att finna ett arbete, inte för att bli tränad!

20 Svenska förhållanden Startar ofta med bedömning av arbetsförmåga
Kartläggning och jobbmatchning tar cirka 3-6 månader Tar tid att få beslut om ex. arbetshjälpmedel

21 Anställning på den reguljära arbetsmarknaden är målet.
Många personer med funktionsnedsättning har en dröm om att få arbeta på den vanliga arbetsmarknaden Anställning leder till anställningsberoende förmåner (lön, pension, SGI) och ger ökat självförtroende, minskade symptom etc. Det är vad arbetsrehabilitering bör inrikta sig på för att nå målet med insatsen ”rehabilitering till arbete”

22 Svenska förhållanden Många verksamheter, projekt m.m arbetar främst mot målet sysselsättning, inte anställning Arbetsgivare ges stöd vid anställning, oftast lönebidrag, men lönebidrag sätts godtyckligt (se exempelvis RiR, Seeing m.fl) Lagstiftning och rekommendationer som exempelvis Social hänsyn (EU-rätt, 2004) och mångfaldhetsplaner används inte i någon större utsträckning

23 Fråga till grupparbete
Analysera hur SE i sitt funktionssätt kan möta kraven (enligt Magnusson) på dagens arbetsmarknad och underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete? Exempelvis, hur kan SE minska (upplevda) transaktionskostnader, hur kan SE bidra till att arbetsgivare upplever flexibilitet?

24 Stöd ges utifrån individens behov, över tid.
Varje individs process att nå, få och behålla ett arbete är unik och det omöjligt att skapa förutbestämda ramar som passar alla. Forskning har visat att den vanligaste orsaken till att förlora arbetet är problem med inter-personliga relationer, och eftersom relationerna till anställda på en arbetsplats inte är beständiga blir behovet av stöd beständigt men kan variera i intensitet.

25 Svenska förhållanden Rehabiliteringsersättning under begränsad tid
Vid anställning försvinner ofta stöd: AF blir formellt ansvarigt för uppföljning och förhandling om lönebidrag Stöd till personligt biträde kan ges till extern stödperson Fragmentariserad ansvarsfördelning inom välfärdssystemet motverkar samverkan och kontinuerligt stöd

26 Ett sätt att handla

27 Fidelity scale (Bond et al, 2008)
Staffing 1. Caseload size 2. Employment services staff 3. Vocational generalists Organization 1. Integration of rehabilitation with mental health thru team assignment 2. Integration of rehabilitation with mental health thru frequent team member contact 3. Collaboration between employment specialists and Vocational Rehabilitation counselors 4. Vocational unit 5. Role of employment supervisor 6. Zero exclusion criteria 7. Agency focus on competitive employment 8. Executive team support for SE Services 1. Work incentives planning 2. Disclosure 3. Ongoing, work-based vocational assessment 4. Rapid search for competitive job 5. Individualized job search 6. Job development—Frequent employer contact 7. Job development—Quality of employer contact 8. Diversity of job types 9. Diversity of employers 10. Competitive jobs Score: 11. Individualized follow-along supports 12. Time-unlimited follow-along supports 13. Community-based services 14. Assertive engagement and outreach by integrated treatment team

28 Bemötande Att bli sedd som jämlike Språkets makt
En person med svårigheter En person i svårigheter

29 Jobcoach Få förtroende att stödja
Stöd åt både arbetstagare och arbetsgivare På den reguljära arbetsmarknaden

30 Co-worker Arbetskamrat Introduktion Relation Naturligt stöd
Delaktighet

31 Naturligt stöd ” … any assistance, relationships, or interactions that allow a person to secure, maintain and advance in a community job of his or her chosing in ways that correspond to the typical work routines and social actions of other employees”.

32 ”Typiskt arbete” En anställning på den reguljära arbetsmarknaden
Rättigheter och skyldigheter Arbetsbeskrivning Naturligt stöd

33 Varför lyckas det?

34 En framgångsrik process::
En process En framgångsrik process:: delaktighet i att utforma ett individuellt stöd till ett typiskt arbete, där lärande sker i reell arbetsmiljö under den tid som behövs med humana villkor, och stöd, till anställning på den reguljära arbetsmarknaden där ett väl uppbyggt naturligt stöd och kontinuerligt lärande ökar möjligheten att behålla sitt arbete.

35 Om man arbetar utifrån:
..som ger framgång Om man arbetar utifrån: Individens behov Flexibilitet Tydligt syfte och mål

36 Stöd från omgivningen ” man har inte förmåga att göra det själv och får man då ingen hjälp och ingen som lyssnar på en, då står man ju kvar och stampar på samma ställe och det är lätt att man bygger in sig i den här fyrkanten för att det är ingen som lyssnar på mig, det är ingen som tror på mig, dom tror att jag sitter här och ljuger... det här med psykiskt funktionshinder, det syns ju inte utanpå”

37 Eller som de som ska rehabiliteras själva kan uttrycka det…

38 Vara som andra ” alla arbetar ju, alla ska ju... det är ju den där yrkesidentiteten på något vis, det är ju bara en liten del av mig men det är en väldigt, väldigt viktig del för, för en själv”

39 Fokus på arbete, inte sjukdom
”att få ett arbete är så otroligt avgörande för självkänslan och hälsan och måendet…att det, ja att det är avgörande för hela måendet, att kunna säga att man har ett jobb och att man är en del av”

40 Att få ta det i egen takt ”men jag förstår ju att det måste få ta sin tid, att jag inte kan skynda på det, då är det ju lät att man ramlar tillbaks”

41 Kontroll över livet, i egen takt
” för mig är ju det, tror jag, räddningen, för skulle jag ha, som man har hört att många haft, att ja, men nu ska du vara uppe i två timmar, sedan ja, nästa vecka eller om två veckor då ska du öka två timmar till och sedan ska du vara uppe i 25 %, alltså då, då skulle jag vara körd, det skulle aldrig gå”

42 Vara med andra ”att man har en struktur i vardagen och att, att man, att man får gemenskap och delaktighet och så sedan att man får ju, att man blir behövd, att jag får göra något som jag klarar av”

43 Makt över sin situation
” man har inte koll över någonting (syftar på tiden som hon var sjukskriven)...man vet inte ens hur man får pengar till mat och det är ju inte så trygg ekonomi här heller men jag har i alla fall makt att påverka min situation och det är ju, det är ju otroligt rehabiliterande det, det blir så gynnsam växtmån liksom”

44 Tack!

45 Fråga till grupparbete
Analysera hur SE i sitt funktionssätt kan möta kraven (enligt Magnusson) på dagens arbetsmarknad och underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete? Exempelvis, hur kan SE minska (upplevda) transaktionskostnader, hur kan SE bidra till att arbetsgivare upplever flexibilitet?


Ladda ner ppt "Supported employment SMAK 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser