Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska förutsättningar Om- och invärldsdag 2014-03-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska förutsättningar Om- och invärldsdag 2014-03-31."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska förutsättningar Om- och invärldsdag 2014-03-31

2 Ekonomirapporten (SKL oktober 2013) Tillfälliga tillskott har gett starka resultat och en falsk trygghet Pedagogiska svårigheter att förklara underliggande resursproblem som kräver besparingar Ökad andel äldre och barn Omoderna/slitna anläggningar och urbaniseringstakten kräver investeringar och leder till ökad lånefinansiering Utan ökade statsbidrag kommer kommuner och landsting att behöva höja skatten med nästan 1 krona fram till 2017 Utrymmet för ökade statsbidrag till sektorn är begränsat Ingen återbetalning av försäkringspremier 2014

3 Utvecklingen av antalet invånare i olika åldersgrupper

4 Utvecklingen av välfärdstjänster, resurser och befolkning Total utveckling för vård, skola och omsorg

5 Få tror att mest resurser satsas idag år 2013 % ”Nu kommer en fråga om vilket år mellan 1960 och 2013, som du tror att svenska kommuner och landsting totalt sett satsade mest resurser på några av sina verksamheter. Vilket av följande år tror du att svenska kommuner och landsting satsade mest resurser på några av sina verksamheter?” Bas: Totalt 1162 ip.

6 Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2012 = 100 Ekonomirapporten. Oktober 2013 6 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

7 Majoritet tror att skolan, omsorgen och sjukvården kommer få mer resurser % ”Hur tror du att det kommer att vara år 2020? Tror du att svenska kommuner och landsting år 2020 kommer att satsa mindre resurser, ungefär lika mycket eller mer resurser jämfört med idag på... ?” Bas: Totalt 1162 ip.

8 Ekonomirapporten, Umeå (SKL oktober 2013) Tillfälliga tillskott har gett starka resultat och en falsk trygghet Pedagogiska svårigheter att förklara underliggande resursproblem som kräver besparingar Ökad andel äldre och barn Omoderna/slitna anläggningar och urbaniseringstakten kräver investeringar och leder till ökad lånefinansiering Utan ökade statsbidrag kommer kommuner och landsting att behöva höja skatten med nästan 1 krona fram till 2017 ? Utrymmet för ökade statsbidrag till sektorn är begränsat Ingen återbetalning av försäkringspremier 2014

9 Förändring skatteintäkter prognos Mkr 2014201520162017 Okt -13 HP5 8126 0376 2816 551 Febr -145 8296 0176 2676 554 Differens17-20-143 Befolkningsprognos 1000 nya invånare..

10 Bedömning av Förändring av kommunens resultat före behov Mkr 2014201520162017 RESULTAT Budget 0 -72 -34 0 Förändring intäkter 17 -20 -14 3 Förändring kostn. u balanskrav -25 -50 -25 -25 Nytt RESULTAT -8 -142 -73 -22 Förändring kostn. i balanskrav -203 -61 0 0 Nytt RESULTAT -228 -117 -19 -25 Nya behov ej med AFA?

11 Slutsatser/reflektioner Umeå går samma framtid till mötes som övriga kommuner, dock med bättre förutsättningar (intäkter, befolkningsökning, hög kostnadsnivå) Samarbete och långsiktighet krävs - skapar trygghet och förutsättningar att forma framtiden

12 Jämförelser

13 Syfte med jämförelsen Genom att inventera och göra fördjupade analyser av kommuntotal och angivna verksamheter hitta förklaringar till skillnader i kostnadsnivå och vilken betydelse kommunens struktur och organisation har. Verksamheter Gator & parker, Fritid, Kultur, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, IFO, LSS och ÄO Metod Analys sker utifrån ekonomiska nyckeltal i relation till ett urval av strukturella faktorer i de aktuella kommunerna. Studiebesök Mål Utveckla kostnadseffektiviteten i Umeå kommun på kort och lång sikt.

14 URVALSKRITERIER vid val av kommun Befolkningsprofil 2012 (0-20 år, 21-59 år och 65 år+) > 100 000 invånare Befolkningsutveckling 2007-2012 Nettokostnad/invånare 2012

15 URVALSKRITERIE – BEFOLKNINGSPROFIL 2012

16 URVALSKRITERIE - BEFOLKSUTVECKLING 2007 – 2012

17 URVALSKRITERIE – NETTOKOSTNAD/INVÅNARE 2012 * Relationstal = Avvikelse mellan respektive kommuns nettokostnad/invånare * antal invånare i Umeå kommun och Umeå kommuns nettokostnad/invånare 2012.

18 Behov/volymer /servicenivåer Demografi Politisk inriktning & prioritering Samhällsstruktur Näringsliv, bostäder, inpendling, service etc Avgränsning mot andra samhälls- aktörer Yttre faktorer Analysmodell Styrmodell & styrprinciper Resursfördelningsmodell Organisering & organisationsprinciper Arbetsätt/ metoder/ processer Uppföljningsmodell Inre faktorer Lokal kostnader Personal- kostnader Drift- kostnader Kapital- kostnader Intäkter Hur skiljer vi oss från Lund & Uppsala när det gäller… Grundfrågan till jämförelsen/fördjupningen Varför har Lund & Uppsala lägre kostnader ? -Beror det på yttre faktorer? I så fall vilka? -Beror det på inre faktorer? I så fall vilka? Köp av verksamhet Verksamhetsspecifika orsaker

19 Skattesats 2013 Kr

20 Reflektioner utifrån fördjupade jämförelser med… Lund & Uppsala

21 Unga Nettokostnad/inv

22 Vuxna Nettokostnad/inv

23 Samhällsbyggnad Nettokostnad/inv

24 Kommunen, egentlig verksamhet utveckling 2005 - 2012 Lund: Fleråriga förändringar i KF ram beslut, 3- årig plan. Index för nämnder med anslag och KF beslutat pris*volym. Få strategiska resurser. ”Stödfunktioner” organiseras inom verksamheterna. Kraftigt minskat antal EU finansierade projekt och projekt under senare år. Uppsala: Fleråriga förändringar i KF ram beslut, 4- årig plan. Anslag till Uppdragsnämnder och vidare till produktionsnämnder. Få strategiska resurser. ”Stödfunktioner” organiseras inom verksamheterna. Kraftigt minskat antal EU finansierade projekt och projekt under senare år. Förändring 2012/2005LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 42 12448 12844 353 Förändring 2012/2005 11%16%13% Lund Källa: egen bearbetning av Kolada 2012 och invånare enligt SCB 2012-12-31. Fast pris beräknat enligt KPI Uppsala Umeå

25 Kommunjämförelse Lund - Umeå – Uppsala Unga

26 Förskola utveckling 2005 - 2012 Nettokostnad i fast pris/invånare 1-5 år Uppsala Umeå Lund: Personaltäthet: 5,18 barn/åa (Umeå 5,0) Lägre kostnad för måltider Uppsala: Personaltäthet: 5,7 barn/åa (Umeå 5,0) Andelen fsk/bsk : 50/50 (Umeå 66/34, rikssnitt 57/43) 1,9% av barn 1-5 år har kommunalt vårdnadsbidrag LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 5 9156 3465 395 Nettokostnad/invånare 1-5 år, kr 101 597103 81487 098 Lund

27 Grundskola utveckling 2005 - 2012 LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 9 4949 3878 647 Nettokostnad/invånare 6-15 år, kr 93 91394 73286 391 Nettokostnad i fast pris/invånare 6-15 år Uppsala UmeåLund Lund: Likartade ambitionsnivåer och kostnadsnivå som Umeå Direkt skolpeng från fullmäktige Uppsala: Lärartäthet 12,4 elever/lärare (Umeå 11,1) Större andel 7-9 skolor än Umeå Lägre kostnad för måltider

28 Gymnasieskola utveckling 2005 - 2012 LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 2 8454 1984 286 Nettokostnad/invånare 16-18 år, kr 96 038125 644128 755 Nettokostnad i fast pris/invånare 16-18 år Uppsala Umeå Lund: Andel elever i studieförberedande program 79 % (Umeå 57%) Inget RH-gymnasium, Riksidrottsgymnasium, Naturbruksgymnasium Väl fyllda program då de tar elever från andra kommuner Inga egna yrkesutbildningar i kommunen Uppsala dyrare än Umeå Lund

29 IFO barn och ungdomsvård utveckling 2005 - 2012 LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 9852 0842 092 Nettokostnad/invånare 0-20 år, kr 4 2308 6968 769 Nettokostnad i fast pris/invånare 0-20 år Uppsala Umeå Lund Lund: Fokus på kärnuppdraget samt tydliga gränsdragningar gentemot andra aktörer Tydligt ställningstagande mot institutionsplaceringar Andel av budgetomslutning förebyggande insatser 4,5 % (16 % i Umeå) Allt i egenregi Lägre kostnad per dygn i institutionsvård Begränsad projektverksamhet Uppsala: Andel av budgetomslutning förebyggande insatser 9 % (16 % i Umeå) Biståndsbeslut för samtliga insatser Upphandling familjehem med fast pris och kvalitet Begränsad projektverksamhet

30 Kommunjämförelse Lund - Umeå – Uppsala Vuxna

31 Äldreomsorg utveckling 2005 - 2012 Nettokostnad i fast pris/invånare 65 år+ Uppsala Umeå Lund: Effektiviserat myndighetsutövning Tidsbegränsade beslut och uppföljning på samtliga ärenden minst 1 ggr per år Inga kostnader för utskrivningsklara Lagt ner kommundels- nämnder(likställighetsproblem) Uppsala: Biståndsbeslut på samtliga insatser Tidsbegränsade beslut som följs upp minst 1 ggr per år Lagt ner kommundels- nämnder(likställighetsproblem) Vill gå vidare med fördjupande dialog och jämförelse med Umeå kommun LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 8 1887 4547 985 Nettokostnad/invånare 65 år +, kr 53 67648 95651 292 Lund

32 Handikappomsorg utveckling 2005 - 2012 Nettokostnad i fast pris/invånare 0 – 64 år Uppsala Umeå Lund: Tidsbegränsade beslut och uppföljning på samtliga ärenden minst 1 ggr per år. Många avslag på ansökningar och få domar mot fattade biståndsbeslut. Väsentligt annorlunda förhållningsätt vid ansökningar om LSS-boende. (ökning i Umeå 24 platser/år, I Lund 5 platser/år). Alla beslut verkställs i tid Tillämpar LOV i personlig assistans (kommunal utförare upphandlad externt). Uppsala: Umeå billigare än Uppsala trots högre servicenivå i Umeå. Kommunfinansierad jurist bistår brukare med överklagningar och ansökningar till FK LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 5 4786 1656 270 Nettokostnad/invånare 0-64 år, kr 6 4647 2727 426 Lund

33 IFO vuxna utveckling 2005 - 2012 Nettokostnad i fast pris/invånare 21 – 64 år Uppsala Umeå Lund: Tydlighet kring socialtjänstens uppdrag och avgränsningar Hög köptrohet i förhållande till ramavtal (för vård & behandling) Äldreboende för äldre personer med missbruk 2011 lade Lund ner all öppenvård för vuxna missbruk. 2013 kraftigt ökade kostnader för institutionsvård Uppsala: Hög köptrohet i förhållande till ramavtal (för vård & behandling). Väsentligt förändrat sina upphandlingar av vård & behandling (Fasta prisnivåer och kvalitetskrav). LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 724924479 Nettokostnad/invånare 0-64 år, kr 1 1781 519791 Lund

34 Kommunjämförelse Lund - Umeå – Uppsala Samhällsbyggnad

35 Kultur utveckling 2005 - 2012 Nettokostnad i fast pris/invånare Uppsala Umeå Lund: År 2012: 597 kr/ inv. lägre i Lund Bidrag till kulturbolag eller liknande 316 kr/inv. lägre i Lund Kulturhuvudstadssatsning 37 kr/inv. lägre i Lund Bidrag till kulturföreningar/festivaler- 76 kr/inv. lägre i Lund Konst 35 kr/inv. lägre i Lund Bibliotek 52 kr/inv. lägre i Lund Bidrag till studieförbund 43 kr/inv. lägre i Lund Kulturskolor 32 kr/inv. lägre i Lund Uppsala: Medverkade ej i jämförelsen 2012 LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 13151912966 Förändring 2012/2005 1%33%21% Lund

36 Fritidsverksamhet utveckling 2005 - 2012 Förändring 2012/2005LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 1 0821 7181 159 Förändring 2012/2005 13%23%39% Lund Umeå Uppsala Lund: Inga elitsatsningar inom fotboll och ishockey (närhetsfaktor Malmö m fl) medför färre stora dyra anläggningar och lägre kostnad. Handboll prioriterad idrott, spelas i nybyggd helt externfinansierad arena = noll kostnad. Skolidrottshallar och skolbad ej överfört till fritidsverksamhet ännu (planeras till 2015). Hälften så många föreningar och betydligt lägre kontantstöd till föreningslivet, 45 % av Umeås nivå mätt som kr/invånare. Uppsala: Huvudanläggningen Fyrishov AB drivs som kommunalt bolag med låg kostnad för fritids- verksamheten som köper tider av bolaget. I övrigt relativt få större kostnadskrävande anläggningar (närhetsfaktor Stockholm). Lägre kontantstöd till föreningslivet, 65 % av Umeås nivå mätt som kr/invånare. Lägre kostnader för fritidsgårdsverksamhet. * Uppsala: Skolidrottshallar över till fritid år 2012 *

37 Gator, vägar och parkering utveckling 2005 - 2012 Förändring 2012/2005LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 8121 6511 075 Förändring i fast pris 2012/2005 10%17%77% Umeå Lund Uppsala Städernas struktur och gatunät skiljer sig Uppsala har fler invånare men enbart 23% större gatunät, merparten av differensen är gång och cykelvägar Uppdragen i stort lika, kulturen skiljer liksom investeringsstrategi Utmaningarna lika; underhållsskuld, omställning miljö, medborgarnära och uppmärksammade verksamheter RS utdrag svårt jämföra pga helt skilda redovisningsprinciper, detaljer nödvändiga redovisas nedan Ytterligare bearbetning behövs Parkering; gatuparkering kommunal hos båda, lönsam Kompensation för ny infrastruktur och vinterväder Ingen systematisk kvalitetsuppföljning Skillnad i kostnad/ invånare förklaras av vinterväghållning och kapitalkostnader Gata drift och underhåll Lund UmeåUppsala Driftskostnader, mkr 110 180 262 Varav vinterväghållning 5 40 60 Varav kapitalkostnad 49 80 121 Kostn exkl vinter och kapital 66 60 81 Kostnad/ invånare, kr 974 1 535 1 342

38 Parker utveckling 2005 - 2012 Förändring 2012/2005LundUmeåUppsala Nettokostnad/invånare, kr 623354302 Förändring i fastpris 2012/2005 19%25%5% Lund UmeåUppsala Städernas struktur och parkmiljöer skiljer sig Uppdragen i stort lika, kulturen skiljer liksom investeringsstrategi RS utdrag svårt jämföra pga helt skilda redovisningsprinciper, detaljer nödvändiga redovisas nedan Ytterligare bearbetning behövs Ingen systematisk kvalitetsuppföljning Umeå har mycket låga kostnader för parkdrift, knappt hälften av Lund och i nivå med Uppsala trots skillnad i storlek. Parker, drift och underhåll Lund UmeåUppsala Driftskostnader, mkr 70 39 67 varav parkdrift 43 20 36 Varav kapitalkostnad 7 13 14 Kostnad/ invånare, kr 618 334 333


Ladda ner ppt "Ekonomiska förutsättningar Om- och invärldsdag 2014-03-31."

Liknande presentationer


Google-annonser