Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010

2 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Beräkning besparingar 2009 Steg 1Steg 2Steg 3 TotaltSteg 3 pol.vht mildring 2009 2010 KLK-1 860-458-350-2 300-4 968 TN-1 260-47-1 000-2 307 MSK-440-281-57-400-1 178 RTJ-7600-155-915 FN-1 170-52-705-1 927 KN-560-368-36-890-1 854 BUN-18 140-13 364-102-10 390-41 9965 390 OMS-12 140-12 994-78-6 980-32 1924 480 MED-2 090-556-78-1 200-3 924 sänkt internhyra -2 734 Summa-38 420-30 755-800-24 020-93 9959 870 Ursprunglig budget nämnder 2009 1 489 461 BESPARING inkl hela steg3 -6,31% exkl mildring steg3 -5,65%

3 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Belopp i % 20092010201120122013 2009- 2013 SKL, apr 20101,51,42,44,04,514,5 VP, apr 20101,01,93,34,14,415,5 ESV, mars 20102,01,72,93,24,114,7 SKL, feb 20101,41,71,93,84,614,1 PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetunderlag bygger nu på prognosen från SKL i april 2010 0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 Ny skatteunderlagsprognos SKL

4 Kommunledningskontoret Kjell Fransson KOSTNADSUTJÄMNING Belopp i kr/invånare 201120122013 Beräkning SCB, apr375 Beräkning SCB, feb56 LSS-UTJÄMNING Belopp i kr/invånare 201120122013 Beräkning SCB, apr918 Beräkning SCB, feb896 Nya utjämningsberäkningar SCB

5 Kommunledningskontoret Kjell Fransson FÖRÄNDRING SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING Belopp i mkr 201120122013 Förändring från feb till apr+11,8+11,2+7,4

6 Kommunledningskontoret Kjell Fransson KONSUMENTPRISER Belopp i % 2010201120122013 KPI, SKL, apr1,01,62,62,8 KPI, SKL feb0,51,62,22,3 Nya KPI-beräkningar SKL

7 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Inflationsberäkningar Nettokostnader (exkl löner och avgiftsfinansierad verksamhet) Belopp i tkr Underlag201120122013 *)1,60%2,60%2,80% Kommunstyrelsen27 310437721797 Campus (Kommunstyrelsen)-245-4-6-7 Överförmyndarnämnd240467 Kommunrevision 941 152527 Teknisk nämnd (exkl avgiftsfinans vht)-8 695-139-230-254 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd -1 045-17-28 Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst3 095508290 Fritidsnämnd 25 659 411678749 Kulturnämnd10 753172284314 Barn- och utbildningsnämnd 198 199 3 1715 2365 785 Omsorgsnämnd37 4956009901 094 Medborgarnämnd 16 886 270446493 SUMMA NÄMNDER310 5934 9698 2059 068 *) Exkl affärsverksamhet (VA, renhållning och fastigheter) Exkl löner, lönebikostnader och kapitaltjänst

8 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Belopp i mkr 2010201120122013 NY Försörjningsstöd (extra)10,812,810,17,1 Unga Vuxna10,0 8,0 Försörjningsstöd (extra)10,811,28,36,3 Unga Vuxna10,0 8,0 UPPDATERAD BERÄKNING av extra Försörjningsstöd och UngaVuxna extra Försörjningsstöd och Unga Vuxna

9 Kommunledningskontoret Kjell Fransson LÖNEUTVECKLING Belopp i % 2010201120122013 TIMLÖN, SKL april2,3 3,03,5 Värnamos löneplan2,02,33,03,5 0,1 % höjning av lönerna i Värnamo innebär 1,1 mkr i ökade kostnader (inkl lönebikostnader)

10 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Lönekostnader och arvoden ARVODEN (förändrad) Budgetramarna uppräknade med samma nivå som löneökingarna 2011-2013 (2,3%, 3,0% och 3,5%) LÖNER (oförändrad) 201120122013 Lönejusteringar i %2,3 %3,0 %3,5 % Lönepott i mkr (9 mån)19,225,731,1 Lönepott i mkr (helårseffekt)25,634,241,5 Strukturförändringar i mkr1,02,0 Strukturförändringar i %0,09 %0,18 % Osakliga löneskillnader i mkr3,01,5 Osakliga löneskillnader i %0,27 %0,13 %

11 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Investeringar Belopp i mkr 2010201120122013TOTAL Etapp I506540155 Etapp II256540130 Inventarier121830 Gummifabriken

12 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Effekt på Finansiering (avser totalinvestering) Belopp i tkr 2011201220132014 Driftkostnader (netto)inkl kapitalkostnad 6 70119 40222 154 Kapitalintäkt byggnad Finansiering -2 300-8 450-12 200 Kapitalintäkt inventarier Finansiering -726-4 177-4 254 Gummifabriken Tillkommer interna hyresintäkter för nuvarande lokaler ( t ex biblioteket) Belopp i tkr 2011201220132014 Avskrivningar2 9258 70010 650 Byggräntor – etapp I-2 000-1 500 Byggräntor – etappII-500-2 000-1 500 Räntor upptagna lån4 5008 75012 000 Tillkommande driftskostnader (netto)

13 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBERÄKNINGAR BUDGET 2011-2013 Beräkning för att uppnå 2,0% resultat för perioden 2011-2013 Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr 20072008200920102011201220132011-20132007-2013 Årets resultat35,337,134,121,030,231,031,9 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,030,231,031,9 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,030,231,031,9 93,1 255,9 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653,710 411,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,00% 2,46% Slutsats: Sammanlagt resultat 2011-2013 som behövs för att uppnå 2,0% i genomsnitt för planperioden 2011-2013 är +93,1 mkr.

14 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Beräkning för att uppnå 2,5% resultat för perioden 2007-2013 Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr 20072008200920102011201220132011-20132007-2013 Årets resultat35,337,134,121,031,532,333,2 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,031,532,333,2 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,031,532,333,2 97,0 259,8 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653,710 411,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,09% 2,08% 2,50% Slutsats: Sammanlagt resultat 2011-2013 som behövs för att uppnå 2,5% i genomsnitt för planperioden 2007-2013 är +97,0 mkr.

15 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Kassaflödesbudget 1/1- 14/415/4-31/12 Belopp i mkr 20072008200920102010 *) 201120122013 Ingående likvida medel4411826031913515410670 Avräkning kommunalskatt-113197 -3614 Medel från årets resultat (exkl inlösen av pensioner)644734371532 33 Inlösen av pensioner (inkl löneskatt)-29-100 -23 Medel från årets avskrivningar6772742061818796 Årets investeringar (E.ON) -206 Årets investeringar (Gummifabr) -6-4-46-90-117-58 Årets investeringar-71-149-153-24-68-98-114-111 Övrigt (konjunkturmedel, SAP pensioner, fordringar/skulder m m)5418091-11430 Lån till Vägverket - Ljussevekaleden -37-38 Nya lån (aktier Vmo Energi AB) 100 Nya lån (Gummifabriken) 50100 50 Utgående likvida medel (31/12)1182603191351541067080 *) År 2010 avser helårsprognos per 2010-03-31

16 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 BudgetPlan Nettokostnader1 405 3531 422 6941 451 791 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 405 353-1 422 694-1 451 791 Avskrivningar-81 000-84 000-87 000 Avskrivningar Gummifabriken -2 925-8 700 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 486 353-1 509 619-1 547 491 Skatteintäkter1 242 0051 291 6851 349 811 Kommunal fastighetsavgift52 01652 66653 324 Generella statsbidrag215 801203 225193 152 Finansnetto inkl effekter av Gummifabriken7 6913 988-2 201 ÅRETS RESULTAT31 16041 94546 595 Resultat i relation till skatter o statsbidrag2,06%2,71%2,92% Förändring av nettokostnader (%)0,41%1,57%2,51% Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%)0,99%2,50%3,15% ÅRETS RESULTAT31 16041 94546 595

17 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK Medarbetarenkät250 PA-konsult540 Ekonom (delfinansiering)400 200 Anropsstyrd trafik500 Utökad tätortstrafik1 500 Fria resor till färdtjänstberättigade350 Ersättning till JLT för busslinje Vetlanda-Sävsjö- Värnamo500 Arrangemang med boendeinslag600 Primärkommunal nämnd143 Ökad ägarinsats Smålands Turism50 Överföring av anslag till FN-30 Ökad hyra Företagsfabriken nuvarande hyra 300 kkr6501 300 Inventarier kapitalkostnader2956 Ökade hyresintäkter Företagsfabriken-250-500 Total ramförändring4 2034 9824 609

18 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK/Campus Värnamo Ökad hyra Campus - nuvarande hyra 700 kkr1 3502 700 Inventarier och maskiner kapitalkostnader3481 466 Delad ekonom med Kulturförvaltning 1/1 2012250 Minskning av klasser från 25-20 elever800 Total ramförändring8002 7485 216

19 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Överförmyndaren Ökade kostnader förvaltarskap150 Total ramförändring150

20 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Teknisk nämnd Total ramförändring000

21 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Miljö- och stadsbyggnadskontor Kontroll av avloppsvatten50 Konsultkostnader130 Primärkarteproduktion100 Total ramförändring280

22 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Räddningstjänst Ökat anslag - se ekonomiutredning1 000 Total ramförändring1 000

23 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Fritidsnämnd Föreningsstöd250 Ungdomsdialog175 Hälsofrämjande åtgärder100 Överfört anslag från KLK30 Total ramförändring555380280

24 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Kulturnämnd Barnbibliotekarie 0,5 tjänst225 Ökad hyra bibliotek - nuvarande hyra 2500 kkr700 Inventarier och konst kapitalkostnader49411 Bibliotekarie225450 Del av en ekonomtjänst 1/1 2012250 Timanställda250 Utökat mediaanslag250 Utökat anslag programverksamhet350 Ökad hyra kultursal1 150 Scenteknik konsertsal mm kapitalkostnader721 344 Scenmästare 1/7 2013225 Ökade intäker kultursal-100 Kulturmiljöarbete Smålands Konstarkiv Total ramförändring2258215 505

25 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Barn- o utb.nämnd Elevdatorer1 800 Ökade hyreskostnader7141 9743 068 Högre krav nya skollagen1 7381 063 Ökad datortäthet Total ramförändring2 5145 5125 931

26 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Omsorgsnämnd Åldersutveckling2 3004 9007 800 Tekniska hjälpmedel300 Ökning av LSS-insatser2 6003 100 Ledningsorganisation1 6002 9004 200 Nationella riktlinjer dementa1 3002 300 Kvalitetsuppföljningssystem hemtjänst600 IT-stöd1 000 Introduktionsutb för semestervikarier5001 000 Kapitalkostnader enligt tekniska kontorets beräkningar5001 1001 200 Samverkan psykiatrin200 Total ramförändring10 70017 40021 700

27 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Medborgarnämnd Okompenserade prisökningar6001 2001 800 Kompetensutveckling - forskning - utbildning300900 Personalförsörjning4001 2001 600 Kvinnofridsmottagning GGVV-regionen500 Tappad finansiering Galaxen SSM1 000 Skattefinansiering invandrarverksamthet2 400 Total ramförändring2 5004 2008 200

28 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Övrigt000 Hyra gemensamma delar - nuvarande hyra 5000 kkr3 2006 850 Hyra Café och restaurang650 Hyresintäkter Café och restaurang-300 Inventarier kapitalkostnader228900 Receptionist 1/1 2013450 Marknadsföring 0,5 tjänst 1/1 2012300 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk20 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk + 0,5 vaktmästare90 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk, industriantikvarie200 Total ramförändring3104 0389 160 Totalt23 23741 51162 031

29 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 BudgetPlan Nettokostnader1 428 5901 464 2051 513 822 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 428 590-1 464 205-1 513 822 Avskrivningar-81 000-84 000-87 000 Avskrivningar Gummifabriken -2 925-8 700 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 509 590-1 551 130-1 609 522 Skatteintäkter1 242 0051 291 6851 349 811 Kommunal fastighetsavgift52 01652 66653 324 Generella statsbidrag215 801203 225193 152 Finansnetto inkl effekter av Gummifabriken7 6913 988-2 201 ÅRETS RESULTAT7 923434-15 436 Målsättning 2,5 %31 50032 30033 200 Resultat i relation till skatter o statsbidrag0,52%0,03%-0,97% Förändring av nettokostnader (%)1,98%2,75%3,76% Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%)0,99%2,50%3,15%


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser