Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET – 4 maj 2010

2 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Beräkning besparingar 2009 Steg 1Steg 2Steg 3 TotaltSteg 3 pol.vht mildring KLK TN MSK RTJ FN KN BUN OMS MED sänkt internhyra Summa Ursprunglig budget nämnder BESPARING inkl hela steg3 -6,31% exkl mildring steg3 -5,65%

3 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Belopp i % SKL, apr 20101,51,42,44,04,514,5 VP, apr 20101,01,93,34,14,415,5 ESV, mars 20102,01,72,93,24,114,7 SKL, feb 20101,41,71,93,84,614,1 PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetunderlag bygger nu på prognosen från SKL i april ,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 Ny skatteunderlagsprognos SKL

4 Kommunledningskontoret Kjell Fransson KOSTNADSUTJÄMNING Belopp i kr/invånare Beräkning SCB, apr375 Beräkning SCB, feb56 LSS-UTJÄMNING Belopp i kr/invånare Beräkning SCB, apr918 Beräkning SCB, feb896 Nya utjämningsberäkningar SCB

5 Kommunledningskontoret Kjell Fransson FÖRÄNDRING SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING Belopp i mkr Förändring från feb till apr+11,8+11,2+7,4

6 Kommunledningskontoret Kjell Fransson KONSUMENTPRISER Belopp i % KPI, SKL, apr1,01,62,62,8 KPI, SKL feb0,51,62,22,3 Nya KPI-beräkningar SKL

7 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Inflationsberäkningar Nettokostnader (exkl löner och avgiftsfinansierad verksamhet) Belopp i tkr Underlag *)1,60%2,60%2,80% Kommunstyrelsen Campus (Kommunstyrelsen) Överförmyndarnämnd Kommunrevision Teknisk nämnd (exkl avgiftsfinans vht) Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd SUMMA NÄMNDER *) Exkl affärsverksamhet (VA, renhållning och fastigheter) Exkl löner, lönebikostnader och kapitaltjänst

8 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Belopp i mkr NY Försörjningsstöd (extra)10,812,810,17,1 Unga Vuxna10,0 8,0 Försörjningsstöd (extra)10,811,28,36,3 Unga Vuxna10,0 8,0 UPPDATERAD BERÄKNING av extra Försörjningsstöd och UngaVuxna extra Försörjningsstöd och Unga Vuxna

9 Kommunledningskontoret Kjell Fransson LÖNEUTVECKLING Belopp i % TIMLÖN, SKL april2,3 3,03,5 Värnamos löneplan2,02,33,03,5 0,1 % höjning av lönerna i Värnamo innebär 1,1 mkr i ökade kostnader (inkl lönebikostnader)

10 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Lönekostnader och arvoden ARVODEN (förändrad) Budgetramarna uppräknade med samma nivå som löneökingarna (2,3%, 3,0% och 3,5%) LÖNER (oförändrad) Lönejusteringar i %2,3 %3,0 %3,5 % Lönepott i mkr (9 mån)19,225,731,1 Lönepott i mkr (helårseffekt)25,634,241,5 Strukturförändringar i mkr1,02,0 Strukturförändringar i %0,09 %0,18 % Osakliga löneskillnader i mkr3,01,5 Osakliga löneskillnader i %0,27 %0,13 %

11 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Investeringar Belopp i mkr TOTAL Etapp I Etapp II Inventarier Gummifabriken

12 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Effekt på Finansiering (avser totalinvestering) Belopp i tkr Driftkostnader (netto)inkl kapitalkostnad Kapitalintäkt byggnad Finansiering Kapitalintäkt inventarier Finansiering Gummifabriken Tillkommer interna hyresintäkter för nuvarande lokaler ( t ex biblioteket) Belopp i tkr Avskrivningar Byggräntor – etapp I Byggräntor – etappII Räntor upptagna lån Tillkommande driftskostnader (netto)

13 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBERÄKNINGAR BUDGET Beräkning för att uppnå 2,0% resultat för perioden Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr Årets resultat35,337,134,121,030,231,031,9 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,030,231,031,9 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,030,231,031,9 93,1 255,9 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653, ,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,00% 2,46% Slutsats: Sammanlagt resultat som behövs för att uppnå 2,0% i genomsnitt för planperioden är +93,1 mkr.

14 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Beräkning för att uppnå 2,5% resultat för perioden Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr Årets resultat35,337,134,121,031,532,333,2 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,031,532,333,2 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,031,532,333,2 97,0 259,8 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653, ,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,09% 2,08% 2,50% Slutsats: Sammanlagt resultat som behövs för att uppnå 2,5% i genomsnitt för planperioden är +97,0 mkr.

15 Kommunledningskontoret Kjell Fransson Kassaflödesbudget 1/1- 14/415/4-31/12 Belopp i mkr *) Ingående likvida medel Avräkning kommunalskatt Medel från årets resultat (exkl inlösen av pensioner) Inlösen av pensioner (inkl löneskatt) Medel från årets avskrivningar Årets investeringar (E.ON) -206 Årets investeringar (Gummifabr) Årets investeringar Övrigt (konjunkturmedel, SAP pensioner, fordringar/skulder m m) Lån till Vägverket - Ljussevekaleden Nya lån (aktier Vmo Energi AB) 100 Nya lån (Gummifabriken) Utgående likvida medel (31/12) *) År 2010 avser helårsprognos per

16 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET BudgetPlan Nettokostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Avskrivningar Avskrivningar Gummifabriken VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Generella statsbidrag Finansnetto inkl effekter av Gummifabriken ÅRETS RESULTAT Resultat i relation till skatter o statsbidrag2,06%2,71%2,92% Förändring av nettokostnader (%)0,41%1,57%2,51% Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%)0,99%2,50%3,15% ÅRETS RESULTAT

17 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK Medarbetarenkät250 PA-konsult540 Ekonom (delfinansiering) Anropsstyrd trafik500 Utökad tätortstrafik1 500 Fria resor till färdtjänstberättigade350 Ersättning till JLT för busslinje Vetlanda-Sävsjö- Värnamo500 Arrangemang med boendeinslag600 Primärkommunal nämnd143 Ökad ägarinsats Smålands Turism50 Överföring av anslag till FN-30 Ökad hyra Företagsfabriken nuvarande hyra 300 kkr Inventarier kapitalkostnader2956 Ökade hyresintäkter Företagsfabriken Total ramförändring

18 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK/Campus Värnamo Ökad hyra Campus - nuvarande hyra 700 kkr Inventarier och maskiner kapitalkostnader Delad ekonom med Kulturförvaltning 1/ Minskning av klasser från elever800 Total ramförändring

19 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Överförmyndaren Ökade kostnader förvaltarskap150 Total ramförändring150

20 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Teknisk nämnd Total ramförändring000

21 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Miljö- och stadsbyggnadskontor Kontroll av avloppsvatten50 Konsultkostnader130 Primärkarteproduktion100 Total ramförändring280

22 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Räddningstjänst Ökat anslag - se ekonomiutredning1 000 Total ramförändring1 000

23 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Fritidsnämnd Föreningsstöd250 Ungdomsdialog175 Hälsofrämjande åtgärder100 Överfört anslag från KLK30 Total ramförändring

24 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Kulturnämnd Barnbibliotekarie 0,5 tjänst225 Ökad hyra bibliotek - nuvarande hyra 2500 kkr700 Inventarier och konst kapitalkostnader49411 Bibliotekarie Del av en ekonomtjänst 1/ Timanställda250 Utökat mediaanslag250 Utökat anslag programverksamhet350 Ökad hyra kultursal1 150 Scenteknik konsertsal mm kapitalkostnader Scenmästare 1/ Ökade intäker kultursal-100 Kulturmiljöarbete Smålands Konstarkiv Total ramförändring

25 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Barn- o utb.nämnd Elevdatorer1 800 Ökade hyreskostnader Högre krav nya skollagen Ökad datortäthet Total ramförändring

26 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Omsorgsnämnd Åldersutveckling Tekniska hjälpmedel300 Ökning av LSS-insatser Ledningsorganisation Nationella riktlinjer dementa Kvalitetsuppföljningssystem hemtjänst600 IT-stöd1 000 Introduktionsutb för semestervikarier Kapitalkostnader enligt tekniska kontorets beräkningar Samverkan psykiatrin200 Total ramförändring

27 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Medborgarnämnd Okompenserade prisökningar Kompetensutveckling - forskning - utbildning Personalförsörjning Kvinnofridsmottagning GGVV-regionen500 Tappad finansiering Galaxen SSM1 000 Skattefinansiering invandrarverksamthet2 400 Total ramförändring

28 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Övrigt000 Hyra gemensamma delar - nuvarande hyra 5000 kkr Hyra Café och restaurang650 Hyresintäkter Café och restaurang-300 Inventarier kapitalkostnader Receptionist 1/ Marknadsföring 0,5 tjänst 1/ Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk20 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk + 0,5 vaktmästare90 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk, industriantikvarie200 Total ramförändring Totalt

29 Kommunledningskontoret Kjell Fransson RESULTATBUDGET BudgetPlan Nettokostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Avskrivningar Avskrivningar Gummifabriken VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Generella statsbidrag Finansnetto inkl effekter av Gummifabriken ÅRETS RESULTAT Målsättning 2,5 % Resultat i relation till skatter o statsbidrag0,52%0,03%-0,97% Förändring av nettokostnader (%)1,98%2,75%3,76% Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%)0,99%2,50%3,15%


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Kjell Fransson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser