Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norra Periferin och Arktiska området

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norra Periferin och Arktiska området"— Presentationens avskrift:

1 Norra Periferin och Arktiska området
Skogsstyrelsens arbete med regional utveckling och transnationellt samarbete Seminarium om transnationellt samarbete i Östersjöregionen och Nordsjöregionen samt Norra Periferin och Arktiska området Presentation vid Tillväxtverkets seminarium den 25 mars 2014 i Stockholm

2 Presentationens tre block
Skogsstyrelsens förutsättningar och ramar - Skogspolitik och Regional tillväxtpolitik Skogsstyrelsens organisation och kompetens Skogsstyrelsens transnationella samarbete

3 Skogspolitiken i Sverige
Två jämställda skogspolitiska mål Miljö - Mycket god miljöhänsyn samt värnande av skogens sociala värden Produktion - Uthålligt hög virkesproduk-tion med bibehållen handlingsfrihet

4 Skogsstyrelsens uppgift
Nationell skoglig sektorsmyndighet Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala förankring är viktig. Skogssektorn har själv frihet under ansvar att de skogspolitiska målen uppnås

5 Aktuella skogliga frågor i Sverige
Proposition - Strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (helhetssyn på mark) Bred dialog om miljöhänsyn (ej SNF) - komplettering av hänsynsregler i SVL Miljömålsberedningen - ytterligare ha formellt skydd plus ha frivilligt skydd (skog totalt 22.7 miljoner ha - skyddat cirka 2 miljoner hektar, 9% ?) Nationellt skogsprogram (produktion & miljö)

6 Aktuella skogliga frågor i Sverige
Skogsriket - ökad sysselsättning och export samt utvecklingsinsatser t.ex. adaptiv skogs-skötsel och laserskanning Älgbetesskador - problem på många håll Avtagande prestations- och kostnads- utveckling i skogsbruket vid avverkning Kraftigt minskad efterfrågan av tryckpapper - nedläggning av pappersmaskiner

7 Skogen närliggande områden
Miljö (natur-, kultur- och vattenmiljö) Energi (förnybar energi) Klimat (förändring och anpassning) Infrastruktur (skogsbilvägnätet bärighet och standard) Regional tillväxt och utveckling (skogens bidrag till inkomster, sysselsättning, välfärd, förädlingsvärden och exportintäkter)

8 Regional tillväxtpolitik i Sverige
Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett hållbart sätt - ekonomiskt, socialt och miljömässigt - med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Tvärsektoriellt politikområde som kräver sam-verkan och dialog mellan olika sektorer och politikområden både nationellt, regionalt och lokalt

9 Strategier och program för regional tillväxt
Nationella strategier En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (prioriteringar) Partnerskapsöverens-kommelsen (samordning av EU-fonder) t.ex. LLU Östersjöstrategin Nationella EU-program Regionala program Regionala utvecklingsstrategier Regionala tillväxtprogram Regionala EU-program Territoriella EU-samarbetsprogram - Gränsregionala program Transnationella program Interregionala program

10 Regeringens riktlinjer för SKS
Instruktion för Skogsstyrelsen Medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser Regleringsbrev för Skogsstyrelsen Särskilt stöd i EU-arbetet för Politik för global utveckling - tjänsteexport Skogsriket samt Skogens sociala värden Intern strategi för regional tillväxt

11 Skogsstyrelsens strategi för regional tillväxt och utveckling - målbild
verkar inom ramen för sitt skogspolitiska uppdrag till att uppfylla regeringens förväntningar på oss inom regional tillväxtpolitik enligt uppsatta mål och prioriteringar är en självklar part och företrädare för skogens betydelse i regional utveckling från lokal till internationell nivå utvecklar sin verksamhet och skogens möjligheter i sam-verkan med andra och vi ser och utnyttjar de ekonomiska medel som finns att söka för att förstärka insatserna Särskilt framhålls Östersjösamarbetet och Östersjöstrategins prioriteringar (inklusive Nordsjön samt Norra periferin och arktiska området)

12 Skogsstyrelsens tillväxtarbete
Arbeta för en syntes mellan skogspolitik och regional tillväxtpolitik, för att få ett mervärde med ömsesidig god samhälls-nytta I detta ingår samverkan med andra, både inom och utom landet, där transnationellt samarbete utgör en viktig del

13 Skogsstyrelsens organisation

14 SKS nationella organisation
Skogsavdelning Skogspolicy och analys - Internationella frågor, regional utveckling Lag och områdesskydd - SVL, MB, Komet etc. Rådgivning (ämne, riktad) Geografisk information - Kartdatabas, laser, inv. Skogsenheten - Spetskompetenser inom skogs- och miljöområdet Uppdragsavdelning Konsultverksamhet inom arbetsmarknad, värdering m.m. (väl avgränsad) Administrativ avd. HR (personal) Ekonomi IT (datasystem m.m.) Utveckling (verksamhet) Kommunikation (generell) Service (registratur, lokaler)

15 Skogsstyrelsens regionala och lokala organisation
Finns i hela landet 3 regioner 30 distrikt 90 kontor 900 medarbetare (både konsulenter och specialister)

16 SKS kompetensområden Ämnesmässigt
Miljöhänsyn (natur-, kultur- och vattenmiljö) Skogsskötsel Viltfrågor Förnybar energi Klimat Skogliga kartdata Verksamhetsmässigt Kontakter, rådgivning och kommunikation med skogsägare och andra markanvändare Inventering av skogen och uppföljning av skogsbruksåtgärder Internationellt arbete Lagfrågor (SVL & MB)

17 SKS organisation för regional utveckling inkl. territoriellt samarbete
Nationellt Enhetschefen för Skogspolicy- och analysenheten Nationell koordinator Internationell koordi-nator (närområdet och Östersjösamarbetet) Regionalt Regioncheferna för Region Syd, Mitt och Nord Två regionansvariga per region (2 ½-tid), diskussion pågår om uppdelning på län Projektpersonal

18 Skogsstyrelsens kontaktpersoner
Skogsstyrelsen nationellt Göran Lindberg Lars Andersson (Östersjösamarbetet, närområdet) Skogsstyrelsen Region Syd (Götaland) Gunilla Oleskog och Ola Runfors Skogsstyrelsen Region Mitt (Svealand, I & X län) Åsa Hofring och Marcus Larsson Skogsstyrelsen Region Nord (Norrland exkl. X län) Maja Ramström (Y, Z) och Göran Lindberg (AC, BD)

19 SKS transnationella samarbete
Östersjön Etablerad samverkan genom flaggskepp, tidigare projekt och nya projektinitiativ Behov av vidgad sam-verkan samt vidare utveckling och priorite-ring av projektinitiativ Nordsjön samt Norra periferin Tidigare medverkan i enskilda projekt Behov av nystart med utveckling av samverkan och projektinitiativ

20 SKS hittillsvarande erfarenheter
Positiva Plattform för breddat och fördjupat närområdessamarbete mot gemensamma mål Ökad förståelse och samhörighet mellan projektpartners och i förlängningen medlemsländerna Ger värdefulla kontakter och nätverk Större gemensam kunskapsbas och bättre resursutnyttjande Projektsamarbeten inom områden där man annars inte haft möjlighet och resurser till Negativa Kan vara tung administration för leadpartner Kulturella och språkliga skillnader kan leda till missförstånd

21 Östersjösamarbetet Östersjöstrategins övergripande mål
Rädda havsmiljön Sammanlänka regionen Öka välståndet Östersjöprogrammets prioriteringar Kapacitet för innovationer Effektiv förvaltning av naturresurser - Rena vatten (6b) och Förnybar energi (6g) Hållbara transporter Institutionell kapacitet för macro-regionalt samarbete

22 Östersjösamarbetet SKS Nationellt Östersjöområdet SKS Region Nord
FI, NO & RY(Ba) SKS Region Mitt LE, ES, FI(sö) & NO SKS Region Syd DA, TY, PO, LI & NO

23 Östersjösamarbetet Pågående projektinitiativ inom flaggskeppet ”EFI NORD” - Hållbar skogsförvaltning Forestry and Water Protection (Östersjön) EU4BIO (Östersjön) Nature Hardwoods (Södra Östersjön) Baltic Landscape (Östersjön) Adaptiv skogsskötsel (Östersjön)

24 Nordsjön och Norra periferi programmens prioriteringar
Ekonomisk tillväxt Eko-Innovation - Grön ekonomi (6g) Hållbar region - Ekosystem (6d) Gröna transporter Norra periferin Innovation för livs-kraftiga samhällen Entreprenörskap Energi Natur- och kulturarvet - Hållbar förvaltning av miljön (6c)

25 Transnationellt samarbete
Tänkbara projektinitiativ i övrigt (idéer) Naturresursförvaltning och ekosystemtjänster Natur-, kultur- och vattenmiljöer i skogen Förnybar energi, lokal vidareförädling Nätverk för kommunikation och samverkan mellan skogens alla brukare - mångbruk Skogens sociala värden - ekoturism Alternativa hyggesfria skogsbruksmetoder Fjärranalys och laserskanning

26 Skogsstyrelsens transnationella samarbete - summering
Delvis på god väg men kan utvecklas vidare (särskilt Nordsjön och Norra periferin) Intresserade av samverkan med län & regioner Erfarenhets- och kunskapsutbyte om grön ekonomi och ekosystem, med utvecklings-insatser inom skog, miljö och förnybar energi Utveckling av metoder för inventering och analys samt modeller för förvaltning och skydd av skog, natur-, kultur- och vattenmiljöer

27 Tack för uppmärksamheten
Göran Lindberg Nationell koordinator regional utveckling Enheten för Skogspolicy och analys


Ladda ner ppt "Norra Periferin och Arktiska området"

Liknande presentationer


Google-annonser