Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför miljöutbildning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför miljöutbildning?"— Presentationens avskrift:

1 Miljöutbildning för alla anställda inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL

2 Varför miljöutbildning?
UL AB har under åren arbetat med verksamhetens miljöpåverkan inom olika områden. Nu när UL är en del av landstinget kommer miljöarbetet att organiseras på ett nytt sätt eftersom landstinget är miljöcertifierat. Du får denna miljöutbildning därför att alla anställda har en viktig roll i miljöarbetet – hållbar utveckling når vi bara om vi tillsammans hjälps åt! Landstingets miljöarbete är certifierat enligt ISO och EMAS-registrerat

3 Utbildningens innehåll
Miljöutmaningarna och landstingets roll Vad jag som anställd behöver kunna om miljöarbetet Vad innebär miljöcertifieringen? Så arbetar landstinget med miljöfrågor Exempel på landstingets miljömål Vart vänder jag mig om jag har frågor? Lista över länkar

4 Vilka miljöutmaningar finns?
Klimatpåverkan Giftiga metaller/kemikalier Övergödning Marknära ozon Försurning Främmande organismer Avfall Organiska miljögifter Ozonhålet Överuttag av resurser Hot mot den biologiska mångfalden Naturvårdsverket arbetade fram 13 miljöhot som Sverige ska arbeta för att motverka under den närmaste generationen och här vill även landstinget dra sitt strå till stacken. Ska vi betrakta det som att vi är med i ett spännande, gigantiskt experiment eller ska vi förebygga oönskade effekter?

5 Våra verksamheter påverkar miljön på olika sätt. Till exempel genom…
Transporter (koldioxidutsläpp, kväveoxider, partiklar, kolväten) Fastigheter/lokaler (elförbrukning, värme, köldmedia) Läkemedel (substanser sprids i miljön) Kemikalier (amalgam, lustgas, formalin, medicinsk bensin) Avfall (smittförande/kliniskt, elektroniskt, förpackningar) Byggnation/ombyggnation (resurskrävande, energikrävande, kemikalier) Livsmedel och textilier (resurskrävande odling och framställning)

6 Sveriges miljökvalitetsmål - grunden för landstingets och Kollektivtrafikförvaltningens miljömål
Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö …är exempel på några av Sveriges miljömål. Mer om dessa nationella miljömål kan du läsa på miljomal.se Kultur i länet påverkar miljön genom… Transporter (bland annat koldioxid- och partikelutsläpp) Energi (elförbrukning, värme och köldmedia) Kemikaliehantering Avfallshantering Foto: Zandra Falck

7 Vad kan landstinget göra?
Problemen är globala, men många av lösningarna vinner på att hanteras lokalt. Eftersom Landstinget i Uppsala läns miljöarbete har utvecklats i en positiv riktning under de senaste åren, finns idag goda möjligheter att möta dessa utmaningar. Vi är ca medarbetare totalt och vi kan alla påverka miljöarbetet genom genom våra egna handlingar och genom vårt förhållningssätt mot kollegor, medborgare och beslutsfattare.

8 Detta behöver jag som anställd kunna om miljöarbetet
Var landstingets miljöpolicy finns att läsa och vad den har med mig att göra Vad som har stor miljöpåverkan Transporter – resepolicy och transportmål Avfall – hur man källsorterar står i avfallshandboken Energi – Stoppa onödan-broschyrerna (se miljösidorna på Navet) Kemikalier – kemikalieriktlinjerna Papper – minska onödig användning Hur man lämnar en miljöavvikelse eller förbättringsförslag Att det är min chef som har ansvaret för att miljöarbetet fungerar – miljöombud finns till hjälp för chefen Min roll är att aktivt delta i miljöarbetet

9 Så arbetar vi med miljöfrågor
Alla anställda ska få miljöutbildning och instruktioner om vad som berör dem. Instruktionerna finns i förvaltningens miljöhandbok på Navet och på I slutet av utbildningen får du tillfälle att titta i miljöhandboken. Miljöprogrammet, där också miljöpolicyn finns, sätter riktningen för arbetet (detta tas upp längre fram i utbildningen). För att ha ett effektivt miljöarbete finns ett miljöledningssystem som är certifierat av miljörevisorer. Revisorer granskar systemet regelbundet.

10 Så funkar det certifierade miljöledningssystemet
Policy och vision för miljöarbetet Genomföra Följa upp Förbättra Planera > Avvikelser/ förbättringsförslag Kan lämnas av alla anställda! Miljömål Finns i miljöhandboken på Navet Lokala instruktioner Till exempel: Avfallshandboken Kemikalieriktlinjerna Stoppa onödan VerkSAM Ett årligt uppföljningsverktyg för både säkerhet, arbetsmiljö och miljö

11 Landstingets miljöpolicy
För att minska miljöpåverkan och hälsofarliga utsläpp är vår policy att: förebygga föroreningar och hushålla med resurser upphandla varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet följa miljölagstiftning ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat och nå uppsatta mål

12 Vad innebär miljöpolicyn i praktiken? - utdrag ur policyn med exempel
Förebygger föroreningar utsläpp från transporter minskas, farliga kemikalier/avfall märks och hanteras rätt Hushållaer med resurser släcka lampor i tomma rum, sortera avfall till återvinning Väljer varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan vid upphandling samarbetar miljö- och kemienheten med upphandlingsenheten och varuförsörjningen för att upphandla miljöanpassade varor och tjänster vi följer gällande ramavtal – finns på Navet! läkare kan välja behandlingsmetod, läkemedel som är skonsamma mot miljön Följer miljölagstiftning när vi följer de instruktioner som finns till exempel i avfallshandboken och kemikalieriktlinjerna följs också lagen

13 Landstingets miljöprogram 2011-2014 – ett politiskt beslut
Innehåller miljömål om: Transporter Energi Läkemedel Kemikalier Livsmedel och textilier Avfall Biologisk mångfald Landstinget har också en vision om att organisationen ska vara fossilbränslefri till år 2020. I slutet av utbildningen får du tillfälle att titta i miljöhandboken, där Miljöprogrammet finns. Flera av målen i miljöprogrammet bryts ner per förvaltning och per år. Här följer några exempel på verksamheter eller aktiviteter som omfattas av miljömål.

14 Transporter – kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken i länet står enligt uppskattning för cirka 70 % av landstingets klimatpåverkan1 Kollektivtrafiken är samtidigt mycket viktig för att minska utsläpp från biltrafiken. 1 Denna siffra kan komma att justeras när det finns möjlighet att redovisa klimatpåverkan från förbrukningsvaror och livsmedel tydligare (lågt räknade schabloner används i nuläget).

15 Transporter – kollektivtrafiken
Några av kollektivtrafikförvaltningens miljömål för 2013 är att: 15 % av UL:s kilometerproduktion för busstrafiken ska utföras med icke-fossila bränslen. Antalet resor med UL ska öka med i genomsnitt 5 % (per år jämfört med år 2006). Du hittar samtliga av kollektivtrafik-förvaltningens mål under ”Mål och handlingsplan” i miljöhandboken.

16 Transporter – tjänsteresor
Miljömål till 2014: Utsläppen av fossil koldioxid från tjänsteresor ska vara minst 15 procent mindre per anställd jämfört med år 2010. Resepolicyn är antagen av politikerna och är ett styrande dokument Här anges exempelvis att flygresor inom Sverige bör undvikas vid resor understigande 50 mil ska tåg alltid väljas i första hand krav på personbilar som används i tjänsten

17 Transporter – arbetsresor
Miljömål till 2014: Utsläppen av fossil koldioxid från resor till och från arbetet ska vara minst 4 procent mindre per anställd jämfört med år 2010. Bäst är att gå, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet! Samåkare – smarta bilpendlare åker tillsammans. Hitta din samåkare via landstingets webtjänst på Navet! Mer information om projekt som främjar miljösmarta arbetsresor finns på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö/Transporter

18 Energi – Stoppa onödan! Miljömål till 2014: Energi-användningen i Landstinget i Uppsala län ska vara minst 20 procent lägre per kvadratmeter än 2010. Materialet Stoppa onödan 2.0 finns i miljöhandboken. Det handlar om hur vi kan dämpa klimatförändringen när vi är på jobbet. Fram till 2014 satsar landstinget 180 miljoner på energibesparingsprojekt som ska löna sig i form av minskade kostnader

19 Energi – enkla elspartips
Stäng av dator, skärm och högtalare när du går hem Ur energisparbroschyren ”Stoppa onödan” Behöver du ljus - tänd, annars kan det vara släckt Ur klimatbroschyren ”Stoppa onödan 2.0 º”

20 Kemikalier – hur hanteras de?
Exempel på miljömål till 2014: Minst 20 procent av kemikalierna på landstingets avvecklingslista ska ha fasats ut och minst 85 procent av nyinstallerade VA-rör ska vara ftalat- och PVC-fria. Farliga produkter har varningsmärkning. Tidigare var de orange, men nya produkter har nu rödvita symboler. Var alltid försiktig om du hanterar farliga produkter. Läs informationen på förpackningarna. Mer information finns i säkerhetsdatabladen i kemikaliedatabasen ”Kemia”. Om möjligt, välj miljömärkta produkter!

21 Livsmedel och textilier, biologisk mångfald
Till 2014 finns miljömål om att en viss procent av livsmedel som landstinget köper in ska vara ekologiskt producerade och Fair trade-märkta (eller motsvarande) andelen ekologiskt producerade textilier som landstinget använder via sin tvätteritjänst. att särskilt intressanta besöksmål i länet, så kallade Smultronställen, ska ställas i ordning1. 1 Detta arbetar Upplandstiftelsen med Landstinget och länets kommuner är huvudmän för Upplandstiftelsen.

22 Miljöfördelar med att köpa ekologiskt:
Mindre bekämpningsmedel i naturen ger ett rikare djurliv Skuggodling av kaffe bevarar floran – fler sorters växter finns kvar Kadmium (giftig tungmetall) sprids inte eftersom konstgödsel inte används Vid kaffeodlingar tas fröskalsspill tillvara – vattendrag förorenas inte och fröskalsspill kan används som näringstillskott Man undviker dödsfall hos arbetare genom att bekämpningsmedel inte används

23 Riktlinjer för upphandling
Upphandling av varor och tjänster är ett verktyg för att landstinget ska nå sina miljömål. Landstinget arbetar aktivt vid upphandlingar för att minska den negativa påverkan (miljömässigt, socialt och etiskt) som landstingets upphandlade varor, tjänster och byggentreprenader kan medföra. Grunden för arbetet är Riktlinjer för hållbar upphandling. De gäller för samtliga delar av organisationen och finns i den landstingsövergripande miljöhandboken.

24 Minska pappersförbrukningen
Att få kontroll över pappersförbrukningen hjälper både miljön och arbetsplatsens ekonomi! Skriv ut dubbelsidigt vid utskrift Kopiera dubbelsidigt Skriv inte ut onödigt mycket e-post på papper - Lägg gärna in i din e-postbrevmall: ”Tänk på miljön innan du skriver ut denna e-post” (eller liknande) Gör inte extra kopior för säkerhets skull

25 Om avvikelser och förbättringsförslag
När miljöarbetet inte fungerar eller kan förbättras – hjälp till att uppmärksamma det. Alla kan registrera ärenden! Exempel: När landstingets resepolicy regelmässigt inte följs När du har förslag på förbättring av källsorteringen När det inte går att släcka i lokaler där ständig belysning inte behövs Du fyller i första sidan (del 1) i den blankett som finns i miljöhandboken eller använder programmet MedControl (införs tidigast under 2013). Ärendena skickas till ärendeansvarig = miljösamordnaren Ansvarig chef ska se till att avvikelsen analyseras och åtgärdas

26 Om jag undrar något… Kontaktar jag arbetsplatsens miljöombud, min chef eller miljösamordnaren. Går jag in på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö Kontaktar jag Miljö- och kemienheten Ur klimatbroschyren ”Stoppa onödan 2.0 º”

27 - tack för att du hjälper till med vårt miljöarbete!
Vad händer nu? För att din utbildning ska registreras, kom ihåg att meddela din chef att du gått igenom detta bildspel. Kommer du ihåg vad du som anställd nu bör känna till om miljöarbetet i landstinget? På sidan där du klickade fram bildspelet finns kontrollfrågor att svara på. Miljöutbildningen är slut, men vår resa mot hållbar utveckling har bara börjat - tack för att du hjälper till med vårt miljöarbete!

28 Nu kan du bekanta dig med:
Kollektivtrafikförvaltningens miljöhandbok. Miljösidorna på Navet som nås via Kunskapsbanken  Service A-ÖMiljö


Ladda ner ppt "Varför miljöutbildning?"

Liknande presentationer


Google-annonser