Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för alla anställda inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för alla anställda inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL."— Presentationens avskrift:

1 Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för alla anställda inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL

2 Produktion: Miljö- och kemienheten 2 Varför miljöutbildning? Landstingets miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS-registrerat  UL AB har under åren arbetat med verksamhetens miljöpåverkan inom olika områden.  Nu när UL är en del av landstinget kommer miljöarbetet att organiseras på ett nytt sätt eftersom landstinget är miljöcertifierat.  Du får denna miljöutbildning därför att alla anställda har en viktig roll i miljöarbetet – hållbar utveckling når vi bara om vi tillsammans hjälps åt!

3 Produktion: Miljö- och kemienheten 3 Utbildningens innehåll  Miljöutmaningarna och landstingets roll  Vad jag som anställd behöver kunna om miljöarbetet  Vad innebär miljöcertifieringen?  Så arbetar landstinget med miljöfrågor  Exempel på landstingets miljömål  Vart vänder jag mig om jag har frågor?  Lista över länkar

4 Produktion: Miljö- och kemienheten 4 Vilka miljöutmaningar finns? Klimatpåverkan Giftiga metaller/kemikalier Övergödning Marknära ozon Försurning Främmande organismer Avfall Organiska miljögifter Ozonhålet Överuttag av resurser Hot mot den biologiska mångfalden

5 Produktion: Miljö- och kemienheten 5 Våra verksamheter påverkar miljön på olika sätt. Till exempel genom…  Transporter (koldioxidutsläpp, kväveoxider, partiklar, kolväten)  Fastigheter/lokaler (elförbrukning, värme, köldmedia)  Läkemedel (substanser sprids i miljön)  Kemikalier (amalgam, lustgas, formalin, medicinsk bensin)  Avfall (smittförande/kliniskt, elektroniskt, förpackningar)  Byggnation/ombyggnation (resurskrävande, energikrävande, kemikalier)  Livsmedel och textilier (resurskrävande odling och framställning)

6 Produktion: Miljö- och kemienheten 6 Sveriges miljökvalitetsmål - grunden för landstingets och Kollektivtrafikförvaltningens miljömål  Begränsad klimatpåverkan  Frisk luft  Giftfri miljö  Grundvatten av god kvalitet  God bebyggd miljö …är exempel på några av Sveriges miljömål.  Mer om dessa nationella miljömål kan du läsa på miljomal.se Foto: Zandra Falck

7 Produktion: Miljö- och kemienheten 7 Vad kan landstinget göra?  Problemen är globala, men många av lösningarna vinner på att hanteras lokalt.  Eftersom Landstinget i Uppsala läns miljöarbete har utvecklats i en positiv riktning under de senaste åren, finns idag goda möjligheter att möta dessa utmaningar.  Vi är ca 11 000 medarbetare totalt och vi kan alla påverka miljöarbetet genom genom våra egna handlingar och genom vårt förhållningssätt mot kollegor, medborgare och beslutsfattare.

8 Produktion: Miljö- och kemienheten 8 Detta behöver jag som anställd kunna om miljöarbetet  Var landstingets miljöpolicy finns att läsa och vad den har med mig att göra  Vad som har stor miljöpåverkan  Transporter – resepolicy och transportmål  Avfall – hur man källsorterar står i avfallshandboken  Energi – Stoppa onödan-broschyrerna (se miljösidorna på Navet)  Kemikalier – kemikalieriktlinjerna  Papper – minska onödig användning  Hur man lämnar en miljöavvikelse eller förbättringsförslag  Att det är min chef som har ansvaret för att miljöarbetet fungerar – miljöombud finns till hjälp för chefen  Min roll är att aktivt delta i miljöarbetet

9 Produktion: Miljö- och kemienheten 9 Så arbetar vi med miljöfrågor  Alla anställda ska få miljöutbildning och instruktioner om vad som berör dem.  Instruktionerna finns i förvaltningens miljöhandbok på Navet och på www.lul.se/miljo I slutet av utbildningen får du tillfälle att titta i miljöhandboken.  Miljöprogrammet, där också miljöpolicyn finns, sätter riktningen för arbetet (detta tas upp längre fram i utbildningen).  För att ha ett effektivt miljöarbete finns ett miljöledningssystem som är certifierat av miljörevisorer. Revisorer granskar systemet regelbundet.

10 Produktion: Miljö- och kemienheten 10 Så funkar det certifierade miljöledningssystemet Avvikelser/ förbättringsförslag Kan lämnas av alla anställda! Miljömål Finns i miljöhandboken på Navet Lokala instruktioner Till exempel: Avfallshandboken Kemikalieriktlinjerna Stoppa onödan Policy och vision för miljöarbetet > > > VerkSAM Ett årligt uppföljningsverktyg för både säkerhet, arbetsmiljö och miljö

11 Produktion: Miljö- och kemienheten 11 Landstingets miljöpolicy För att minska miljöpåverkan och hälsofarliga utsläpp är vår policy att:  förebygga föroreningar och hushålla med resurser  upphandla varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan  ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet  följa miljölagstiftning  ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat och nå uppsatta mål

12 Produktion: Miljö- och kemienheten 12 Vad innebär miljöpolicyn i praktiken? - utdrag ur policyn med exempel Förebygger föroreningar  utsläpp från transporter minskas, farliga kemikalier/avfall märks och hanteras rätt Hushållaer med resurser  släcka lampor i tomma rum, sortera avfall till återvinning Väljer varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan  vid upphandling samarbetar miljö- och kemienheten med upphandlingsenheten och varuförsörjningen för att upphandla miljöanpassade varor och tjänster  vi följer gällande ramavtal – finns på Navet!  läkare kan välja behandlingsmetod, läkemedel som är skonsamma mot miljön Följer miljölagstiftning  när vi följer de instruktioner som finns till exempel i avfallshandboken och kemikalieriktlinjerna följs också lagen

13 Produktion: Miljö- och kemienheten 13 Landstingets miljöprogram 2011-2014 – ett politiskt beslut  Innehåller miljömål om:  Transporter  Energi  Läkemedel  Kemikalier  Livsmedel och textilier  Avfall  Biologisk mångfald  Landstinget har också en vision om att organisationen ska vara fossilbränslefri till år 2020.  I slutet av utbildningen får du tillfälle att titta i miljöhandboken, där Miljöprogrammet finns.  Flera av målen i miljöprogrammet bryts ner per förvaltning och per år.  Här följer några exempel på verksamheter eller aktiviteter som omfattas av miljömål.

14 Produktion: Miljö- och kemienheten 14 Transporter – kollektivtrafiken  Kollektivtrafiken i länet står enligt uppskattning för cirka 70 % av landstingets klimatpåverkan 1  Kollektivtrafiken är samtidigt mycket viktig för att minska utsläpp från biltrafiken. 1 Denna siffra kan komma att justeras när det finns möjlighet att redovisa klimatpåverkan från förbrukningsvaror och livsmedel tydligare (lågt räknade schabloner används i nuläget).

15 Produktion: Miljö- och kemienheten 15 Transporter – kollektivtrafiken  Några av kollektivtrafikförvaltningens miljömål för 2013 är att:  15 % av UL:s kilometerproduktion för busstrafiken ska utföras med icke-fossila bränslen.  Antalet resor med UL ska öka med i genomsnitt 5 % (per år jämfört med år 2006).  Du hittar samtliga av kollektivtrafik- förvaltningens mål under ”Mål och handlingsplan” i miljöhandboken.

16 Produktion: Miljö- och kemienheten 16 Transporter – tjänsteresor  Miljömål till 2014: Utsläppen av fossil koldioxid från tjänsteresor ska vara minst 15 procent mindre per anställd jämfört med år 2010.  Resepolicyn är antagen av politikerna och är ett styrande dokument  Här anges exempelvis  att flygresor inom Sverige bör undvikas  vid resor understigande 50 mil ska tåg alltid väljas i första hand  krav på personbilar som används i tjänsten

17 Produktion: Miljö- och kemienheten 17 Transporter – arbetsresor  Miljömål till 2014: Utsläppen av fossil koldioxid från resor till och från arbetet ska vara minst 4 procent mindre per anställd jämfört med år 2010.  Bäst är att gå, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet!  Samåkare – smarta bilpendlare åker tillsammans. Hitta din samåkare via landstingets webtjänst på Navet!  Mer information om projekt som främjar miljösmarta arbetsresor finns på Navet under Kunskapsbanken/Service A- Ö/Miljö/Transporter

18 Produktion: Miljö- och kemienheten 18 Energi – Stoppa onödan!  Miljömål till 2014: Energi- användningen i Landstinget i Uppsala län ska vara minst 20 procent lägre per kvadratmeter än 2010.  Materialet Stoppa onödan 2.0 finns i miljöhandboken. Det handlar om hur vi kan dämpa klimatförändringen när vi är på jobbet.  Fram till 2014 satsar landstinget 180 miljoner på energibesparingsprojekt som ska löna sig i form av minskade kostnader

19 Produktion: Miljö- och kemienheten 19 Energi – enkla elspartips  Stäng av dator, skärm och högtalare när du går hem Ur energisparbroschyren ”Stoppa onödan” Ur klimatbroschyren ”Stoppa onödan 2.0 º”  Behöver du ljus - tänd, annars kan det vara släckt

20 Produktion: Miljö- och kemienheten 20 Kemikalier – hur hanteras de?  Exempel på miljömål till 2014: Minst 20 procent av kemikalierna på landstingets avvecklingslista ska ha fasats ut och minst 85 procent av nyinstallerade VA- rör ska vara ftalat- och PVC-fria.  Farliga produkter har varningsmärkning. Tidigare var de orange, men nya produkter har nu rödvita symboler.  Var alltid försiktig om du hanterar farliga produkter. Läs informationen på förpackningarna. Mer information finns i säkerhetsdatabladen i kemikaliedatabasen ”Kemia”.  Om möjligt, välj miljömärkta produkter!

21 Produktion: Miljö- och kemienheten 21 Till 2014 finns miljömål om att  en viss procent av livsmedel som landstinget köper in ska vara ekologiskt producerade och Fair trade-märkta (eller motsvarande)  andelen ekologiskt producerade textilier som landstinget använder via sin tvätteritjänst.  att särskilt intressanta besöksmål i länet, så kallade Smultronställen, ska ställas i ordning 1. Livsmedel och textilier, biologisk mångfald 1 Detta arbetar Upplandstiftelsen med www.upplandsstiftelsen.se Landstinget och länets kommuner är huvudmän för Upplandstiftelsen.

22 Produktion: Miljö- och kemienheten 22 Miljöfördelar med att köpa ekologiskt:  Mindre bekämpningsmedel i naturen ger ett rikare djurliv  Skuggodling av kaffe bevarar floran – fler sorters växter finns kvar  Kadmium (giftig tungmetall) sprids inte eftersom konstgödsel inte används  Vid kaffeodlingar tas fröskalsspill tillvara – vattendrag förorenas inte och fröskalsspill kan används som näringstillskott  Man undviker dödsfall hos arbetare genom att bekämpningsmedel inte används

23 Produktion: Miljö- och kemienheten 23 Riktlinjer för upphandling  Upphandling av varor och tjänster är ett verktyg för att landstinget ska nå sina miljömål.  Landstinget arbetar aktivt vid upphandlingar för att minska den negativa påverkan (miljömässigt, socialt och etiskt) som landstingets upphandlade varor, tjänster och byggentreprenader kan medföra.  Grunden för arbetet är Riktlinjer för hållbar upphandling. De gäller för samtliga delar av organisationen och finns i den landstingsövergripande miljöhandboken.

24 Produktion: Miljö- och kemienheten 24 Minska pappersförbrukningen  Att få kontroll över pappersförbrukningen hjälper både miljön och arbetsplatsens ekonomi!  Skriv ut dubbelsidigt vid utskrift  Kopiera dubbelsidigt  Skriv inte ut onödigt mycket e-post på papper - Lägg gärna in i din e- postbrevmall: ”Tänk på miljön innan du skriver ut denna e-post” (eller liknande)  Gör inte extra kopior för säkerhets skull

25 Produktion: Miljö- och kemienheten 25 Om avvikelser och förbättringsförslag  När miljöarbetet inte fungerar eller kan förbättras – hjälp till att uppmärksamma det. Alla kan registrera ärenden! Exempel:  När landstingets resepolicy regelmässigt inte följs  När du har förslag på förbättring av källsorteringen  När det inte går att släcka i lokaler där ständig belysning inte behövs 1.Du fyller i första sidan (del 1) i den blankett som finns i miljöhandboken eller använder programmet MedControl (införs tidigast under 2013). 2.Ärendena skickas till ärendeansvarig = miljösamordnaren 3.Ansvarig chef ska se till att avvikelsen analyseras och åtgärdas

26 Produktion: Miljö- och kemienheten 26 Om jag undrar något…  Kontaktar jag arbetsplatsens miljöombud, min chef eller miljösamordnaren.  Går jag in på Navet under Kunskapsbanken/Service A- Ö/Miljö  Kontaktar jag Miljö- och kemienheten Ur klimatbroschyren ”Stoppa onödan 2.0 º”

27 Produktion: Miljö- och kemienheten 27 Vad händer nu?  För att din utbildning ska registreras, kom ihåg att meddela din chef att du gått igenom detta bildspel.  Kommer du ihåg vad du som anställd nu bör känna till om miljöarbetet i landstinget? På sidan där du klickade fram bildspelet finns kontrollfrågor att svara på. Miljöutbildningen är slut, men vår resa mot hållbar utveckling har bara börjat - tack för att du hjälper till med vårt miljöarbete!

28 Produktion: Miljö- och kemienheten 28 Nu kan du bekanta dig med:  Kollektivtrafikförvaltningens miljöhandbok.miljöhandbok  Miljösidorna på Navet som nås via Kunskapsbanken  Service A-Ö  Miljö


Ladda ner ppt "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Miljöutbildning för alla anställda inom Kollektivtrafikförvaltningen, UL."

Liknande presentationer


Google-annonser