Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR http://www.icuregswe.org/

2 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.2 Disposition  Vad är SIR?  Följer SIR SKL:s inriktningsmål för nationella kvalitetsregister?  Vilka är SIR:s kvalitetsindikatorer?  Hur specificeras kvalitetsindikatorerna?  Hur utvecklas kvalitetsindikatorerna?  Vad är God Intensivvård ?  Kan SIR mäta God Intensivvård ?  Ska vi ha ett kvalitetsindex?

3 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.3 SIR:s framväxt  Riksstämman 1992 –SAF: Rekommendationer för intensivvårdsregistrering  1993 – 97 –SVIR  1998-2000 –Regional utveckling –Ekonomi / Resursallokering / Etik  2001 –SFAI: Riktlinjer för Intensivvårds Registrering –SIR aug 2001

4 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.4 Vad lärde vi oss?  Idealitet med bristande personella och ekonomiska resurser räcker ej  Professionell datahantering nödvändig  Återkoppling är  o.   Jag måste kunna svara på viktiga frågor Inspiration och drivkraft!

5 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.5 SIR idag  Ideell förening –Styrelse med arbetsgrupper IT / FoU / IVA-STRAMA –Medlemmar äger sina egna data  Öppet register sedan 1/1 2005  SIR innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat.

6 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.6 Täckningsgrad

7 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.7 Definition av intensivvård  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats

8 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.8 Övergripande målsättning Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Målsättning Professionell redovisning

9 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.9 Individuell målsättning

10 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.10 SIR:s 10 kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter IVA Svensk riskjusterad mortalitet Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA Ventilator-associerad pneumoni, VAP Central venkateter (CVK) relaterad infektion Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA

11 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.11 Vad är God Intensivvård ? 1.Kunskapsbaserad & ändamålsenlig vård 2.Säker vård 3.Patientfokuserad vård 4.Effektiv vård 5.Jämlik vård 6.Vård i rimlig tid Balanserad mätning för att beskriva ”God Intensivvård” SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

12 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.12 God Intensivvård  Kan alla komponenterna mätas i SIR?  Har SIR absoluta kriterier för vad som behövs för god intensivvård?  Finns enighet om vad som indikerar god intensivvård i Sverige? –Förutsättning för jämförelser SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

13 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.13 SIR och inriktningsmålen  Strategiska inriktningsmål –Mångdimensionell uppföljning av kvalitet i vård och omsorgsverksamheten –Mätbaserat, patientfokuserat och ständigt förbättringsarbete –Följer patientens väg genom vården –Redovisar resultat öppet, tillgängligt och anpassat –IT-mässig integrering med journalsystem Vision och mål för Nationella Kvalitetsregister och kompetenscentra. 2008-04-21. Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

14 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.14 Mångdimensionell kvalitetsuppföljning  Medicinsk kvalitet –Riskjusterad överlevnad och avvikelser  Funktionell kvalitet –Om patienten kan gå, klä sig, handla med mera  Patientupplevd kvalitet –Patientens bedömning av det medicinska utfallet, upplevd smärta, bedömning av bemötande med mera

15 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.15 Mätbaserat, patientfokuserat förbättringsarbete  10 nationella kvalitetsindikatorer –Speglar olika delar av intensivvården –Belyser viktiga frågor –Ej huggna i sten: aktuell revision –Årlig fortbildningskurs i Sigtuna Fulltecknad, c:a 100 deltagare årligen –Samarbete med Donationsrådet

16 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.16 Följer patientens väg genom vården  Vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven för vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA dvs. det börjar och slutar med den tidpunkt då IVA övertar respektive överlämnar ansvaret för patienten. –Vårdtillfället bryts inte av administrativa rutiner som byte av hem- avdelning (klinik) eller vård över årsskifte.  Före / Under / Efter –Vårdbegäran –Tyngdpunkten –Uppföljning efter Intensivvård Flöde: Vårdprocess Intensivvård

17 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.17 Till IVA Symtomatiska åtgärder Diagnostik Övervakning Målrelaterade åtgärder Utvärdering Uppföljning Från IVA Resurser Medel Rutiner Fortsatt intensivvård Uppföljning ”MIG” Kriterier för IN / UT-skrivning enligt SFAI Målrelaterat förhållningssätt Akutmott Operation Avdelning

18 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.18 Vårdprocess Intensivvård Vårdbegäran StartPågåendeAvslut Uppföljning Journal / Lab / Bakt Lab Röntgen / Klin Fys Operationsplanering Blodcentralen Patientadministrativt stöd

19 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.19 Redovisar resultat öppet, tillgängligt & anpassat  Öppet och tillgängligt! –http://portal.icuregswe.org/http://portal.icuregswe.org/ –http://www.icuregswe.org/sv/http://www.icuregswe.org/sv/ –Ingen inloggning eller lösenord  Anpassat? –Medicinska professionerna – Ja! –Hälso- och sjukvårdens ledningsorgan - Ja –Allmänheten – Nej –Utformning Utdataportal Årsrapport –Analyserande del –PP-fil

20 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.20 IT-mässigt integrerade med journalsystemen  Nej –SIR är inte IT-mässigt direkt integrerat med IVA-enheternas respektive journalsystem  Data till SIR –XML-fil –Specificerad och tillgänglig på SIR:s hemsida –Förutsättningarna för olika IVA-enheter är mycket olika –Status för inskickade data är redovisade och bearbetade på SIR:s utdataportal < 6 timmar från inskick! http://portal.icuregswe.org/

21 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.21 IT-mässigt integrerade med journalsystemen

22 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.22 Kvalitetsindikatorernas utveckling i SIR  2001  2006 –Utveckling och precisering  2006 –Nationella kvalitetsindikatorer  2008/2009 –Aktuell, pågående revision och medlemsförankring –Beslut Sigtuna i mars 2009

23 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.23 Kvalitetskrav på kvalitetsindikatorer  Vetenskaplig rimlighet/validitet  Vikt/relevans  Mätbarhet  Tolkningsbarhet/entydighet Bo Lindblom et al. Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov 2005.

24 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.24 Specificering av SIR:s indikatorer enligt 1.Mått 2.Beskrivning 3.Mätmetod 4.Datakälla 5.Felkälla 6.Redovisning 7.Målnivå 8.Intressent 9.Referenslitteratur Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov 2005. SKL & SoS.

25 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.25 Riskjusterad mortalitet Medel SMR och 95% konfidensintervall per IVA. Bättre  Förväntan  Sämre

26 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.26 Återinläggning IVA < 72 tim Medel andelen återinläggningar under 2007 (3.2 %) 95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen

27 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.27 Nattlig utskrivning från IVA Medel andelen nattlig utskrivning under 2007 (7,7 %) 95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen

28 Kvalitetsindex? Översiktlig, systematisk och sammanfattande redovisning? eller

29 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.29 Ej index – Snarare översikt  Överblickbar, systematisk och sammanfattande redovisning av intensivvårdens kvalitetsindikatorer –Öppet –Medvetet

30 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.30 Förklaringsnyckel - målrelaterad

31 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.31 Reg Norra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

32 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.32 Reg Uppsala/Örebro SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

33 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.33 Reg Stockholm/Gotland SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

34 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.34 Reg Västsvenska SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

35 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.35 Reg Sydöstra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

36 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.36 Reg Södra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

37 2008-10-07T Nolin & G Fransson, SIR.37


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser