Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR

2 T Nolin & G Fransson, SIR.2 Disposition  Vad är SIR?  Följer SIR SKL:s inriktningsmål för nationella kvalitetsregister?  Vilka är SIR:s kvalitetsindikatorer?  Hur specificeras kvalitetsindikatorerna?  Hur utvecklas kvalitetsindikatorerna?  Vad är God Intensivvård ?  Kan SIR mäta God Intensivvård ?  Ska vi ha ett kvalitetsindex?

3 T Nolin & G Fransson, SIR.3 SIR:s framväxt  Riksstämman 1992 –SAF: Rekommendationer för intensivvårdsregistrering  1993 – 97 –SVIR  –Regional utveckling –Ekonomi / Resursallokering / Etik  2001 –SFAI: Riktlinjer för Intensivvårds Registrering –SIR aug 2001

4 T Nolin & G Fransson, SIR.4 Vad lärde vi oss?  Idealitet med bristande personella och ekonomiska resurser räcker ej  Professionell datahantering nödvändig  Återkoppling är  o.   Jag måste kunna svara på viktiga frågor Inspiration och drivkraft!

5 T Nolin & G Fransson, SIR.5 SIR idag  Ideell förening –Styrelse med arbetsgrupper IT / FoU / IVA-STRAMA –Medlemmar äger sina egna data  Öppet register sedan 1/  SIR innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat.

6 T Nolin & G Fransson, SIR.6 Täckningsgrad

7 T Nolin & G Fransson, SIR.7 Definition av intensivvård  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats

8 T Nolin & G Fransson, SIR.8 Övergripande målsättning Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Målsättning Professionell redovisning

9 T Nolin & G Fransson, SIR.9 Individuell målsättning

10 T Nolin & G Fransson, SIR.10 SIR:s 10 kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter IVA Svensk riskjusterad mortalitet Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA Ventilator-associerad pneumoni, VAP Central venkateter (CVK) relaterad infektion Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA

11 T Nolin & G Fransson, SIR.11 Vad är God Intensivvård ? 1.Kunskapsbaserad & ändamålsenlig vård 2.Säker vård 3.Patientfokuserad vård 4.Effektiv vård 5.Jämlik vård 6.Vård i rimlig tid Balanserad mätning för att beskriva ”God Intensivvård” SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

12 T Nolin & G Fransson, SIR.12 God Intensivvård  Kan alla komponenterna mätas i SIR?  Har SIR absoluta kriterier för vad som behövs för god intensivvård?  Finns enighet om vad som indikerar god intensivvård i Sverige? –Förutsättning för jämförelser SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

13 T Nolin & G Fransson, SIR.13 SIR och inriktningsmålen  Strategiska inriktningsmål –Mångdimensionell uppföljning av kvalitet i vård och omsorgsverksamheten –Mätbaserat, patientfokuserat och ständigt förbättringsarbete –Följer patientens väg genom vården –Redovisar resultat öppet, tillgängligt och anpassat –IT-mässig integrering med journalsystem Vision och mål för Nationella Kvalitetsregister och kompetenscentra Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

14 T Nolin & G Fransson, SIR.14 Mångdimensionell kvalitetsuppföljning  Medicinsk kvalitet –Riskjusterad överlevnad och avvikelser  Funktionell kvalitet –Om patienten kan gå, klä sig, handla med mera  Patientupplevd kvalitet –Patientens bedömning av det medicinska utfallet, upplevd smärta, bedömning av bemötande med mera

15 T Nolin & G Fransson, SIR.15 Mätbaserat, patientfokuserat förbättringsarbete  10 nationella kvalitetsindikatorer –Speglar olika delar av intensivvården –Belyser viktiga frågor –Ej huggna i sten: aktuell revision –Årlig fortbildningskurs i Sigtuna Fulltecknad, c:a 100 deltagare årligen –Samarbete med Donationsrådet

16 T Nolin & G Fransson, SIR.16 Följer patientens väg genom vården  Vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven för vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA dvs. det börjar och slutar med den tidpunkt då IVA övertar respektive överlämnar ansvaret för patienten. –Vårdtillfället bryts inte av administrativa rutiner som byte av hem- avdelning (klinik) eller vård över årsskifte.  Före / Under / Efter –Vårdbegäran –Tyngdpunkten –Uppföljning efter Intensivvård Flöde: Vårdprocess Intensivvård

17 T Nolin & G Fransson, SIR.17 Till IVA Symtomatiska åtgärder Diagnostik Övervakning Målrelaterade åtgärder Utvärdering Uppföljning Från IVA Resurser Medel Rutiner Fortsatt intensivvård Uppföljning ”MIG” Kriterier för IN / UT-skrivning enligt SFAI Målrelaterat förhållningssätt Akutmott Operation Avdelning

18 T Nolin & G Fransson, SIR.18 Vårdprocess Intensivvård Vårdbegäran StartPågåendeAvslut Uppföljning Journal / Lab / Bakt Lab Röntgen / Klin Fys Operationsplanering Blodcentralen Patientadministrativt stöd

19 T Nolin & G Fransson, SIR.19 Redovisar resultat öppet, tillgängligt & anpassat  Öppet och tillgängligt! –http://portal.icuregswe.org/http://portal.icuregswe.org/ –http://www.icuregswe.org/sv/http://www.icuregswe.org/sv/ –Ingen inloggning eller lösenord  Anpassat? –Medicinska professionerna – Ja! –Hälso- och sjukvårdens ledningsorgan - Ja –Allmänheten – Nej –Utformning Utdataportal Årsrapport –Analyserande del –PP-fil

20 T Nolin & G Fransson, SIR.20 IT-mässigt integrerade med journalsystemen  Nej –SIR är inte IT-mässigt direkt integrerat med IVA-enheternas respektive journalsystem  Data till SIR –XML-fil –Specificerad och tillgänglig på SIR:s hemsida –Förutsättningarna för olika IVA-enheter är mycket olika –Status för inskickade data är redovisade och bearbetade på SIR:s utdataportal < 6 timmar från inskick!

21 T Nolin & G Fransson, SIR.21 IT-mässigt integrerade med journalsystemen

22 T Nolin & G Fransson, SIR.22 Kvalitetsindikatorernas utveckling i SIR  2001  2006 –Utveckling och precisering  2006 –Nationella kvalitetsindikatorer  2008/2009 –Aktuell, pågående revision och medlemsförankring –Beslut Sigtuna i mars 2009

23 T Nolin & G Fransson, SIR.23 Kvalitetskrav på kvalitetsindikatorer  Vetenskaplig rimlighet/validitet  Vikt/relevans  Mätbarhet  Tolkningsbarhet/entydighet Bo Lindblom et al. Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov 2005.

24 T Nolin & G Fransson, SIR.24 Specificering av SIR:s indikatorer enligt 1.Mått 2.Beskrivning 3.Mätmetod 4.Datakälla 5.Felkälla 6.Redovisning 7.Målnivå 8.Intressent 9.Referenslitteratur Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov SKL & SoS.

25 T Nolin & G Fransson, SIR.25 Riskjusterad mortalitet Medel SMR och 95% konfidensintervall per IVA. Bättre  Förväntan  Sämre

26 T Nolin & G Fransson, SIR.26 Återinläggning IVA < 72 tim Medel andelen återinläggningar under 2007 (3.2 %) 95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen

27 T Nolin & G Fransson, SIR.27 Nattlig utskrivning från IVA Medel andelen nattlig utskrivning under 2007 (7,7 %) 95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen

28 Kvalitetsindex? Översiktlig, systematisk och sammanfattande redovisning? eller

29 T Nolin & G Fransson, SIR.29 Ej index – Snarare översikt  Överblickbar, systematisk och sammanfattande redovisning av intensivvårdens kvalitetsindikatorer –Öppet –Medvetet

30 T Nolin & G Fransson, SIR.30 Förklaringsnyckel - målrelaterad

31 T Nolin & G Fransson, SIR.31 Reg Norra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

32 T Nolin & G Fransson, SIR.32 Reg Uppsala/Örebro SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

33 T Nolin & G Fransson, SIR.33 Reg Stockholm/Gotland SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

34 T Nolin & G Fransson, SIR.34 Reg Västsvenska SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

35 T Nolin & G Fransson, SIR.35 Reg Sydöstra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

36 T Nolin & G Fransson, SIR.36 Reg Södra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde

37 T Nolin & G Fransson, SIR.37


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser