Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer
SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer Greger Fransson, IT, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR Thomas Nolin, FoU, SIR.

2 Disposition Vad är SIR? Följer SIR SKL:s inriktningsmål för nationella kvalitetsregister? Vilka är SIR:s kvalitetsindikatorer? Hur specificeras kvalitetsindikatorerna? Hur utvecklas kvalitetsindikatorerna? Vad är God Intensivvård? Kan SIR mäta God Intensivvård? Ska vi ha ett kvalitetsindex? T Nolin & G Fransson, SIR.

3 SIR:s framväxt Riksstämman 1992 1993 – 97 1998-2000 2001
SAF: Rekommendationer för intensivvårdsregistrering 1993 – 97 SVIR Regional utveckling Ekonomi / Resursallokering / Etik 2001 SFAI: Riktlinjer för Intensivvårds Registrering SIR aug 2001 T Nolin & G Fransson, SIR.

4 SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer
Vad lärde vi oss? Idealitet med bristande personella och ekonomiska resurser räcker ej Professionell datahantering nödvändig Återkoppling är  o.  Jag måste kunna svara på viktiga frågor Inspiration och drivkraft! T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

5 SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer
SIR idag Ideell förening Styrelse med arbetsgrupper IT / FoU / IVA-STRAMA Medlemmar äger sina egna data Öppet register sedan 1/1 2005 SIR innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat. T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

6 Täckningsgrad T Nolin & G Fransson, SIR.

7 Definition av intensivvård
SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer Definition av intensivvård Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

8 Övergripande målsättning
SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer Övergripande målsättning Verksamhetens målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Målsättning Professionell redovisning T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

9 Individuell målsättning
T Nolin & G Fransson, SIR.

10 SIR:s 10 kvalitetsindikatorer
Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter IVA Svensk riskjusterad mortalitet Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA Ventilator-associerad pneumoni, VAP Central venkateter (CVK) relaterad infektion Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA T Nolin & G Fransson, SIR.

11 Vad är God Intensivvård ?
Kunskapsbaserad & ändamålsenlig vård Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid Balanserad mätning för att beskriva ”God Intensivvård” SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. T Nolin & G Fransson, SIR.

12 Kan alla komponenterna mätas i SIR?
God Intensivvård Kan alla komponenterna mätas i SIR? Har SIR absoluta kriterier för vad som behövs för god intensivvård? Finns enighet om vad som indikerar god intensivvård i Sverige? Förutsättning för jämförelser SOSFS 2005:12 (M) Föreskrifter. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. T Nolin & G Fransson, SIR.

13 SIR och inriktningsmålen
Strategiska inriktningsmål Mångdimensionell uppföljning av kvalitet i vård och omsorgsverksamheten Mätbaserat, patientfokuserat och ständigt förbättringsarbete Följer patientens väg genom vården Redovisar resultat öppet, tillgängligt och anpassat IT-mässig integrering med journalsystem Vision och mål för Nationella Kvalitetsregister och kompetenscentra Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. T Nolin & G Fransson, SIR.

14 Mångdimensionell kvalitetsuppföljning
Medicinsk kvalitet Riskjusterad överlevnad och avvikelser Funktionell kvalitet Om patienten kan gå, klä sig, handla med mera Patientupplevd kvalitet Patientens bedömning av det medicinska utfallet, upplevd smärta, bedömning av bemötande med mera T Nolin & G Fransson, SIR.

15 Mätbaserat, patientfokuserat förbättringsarbete
10 nationella kvalitetsindikatorer Speglar olika delar av intensivvården Belyser viktiga frågor Ej huggna i sten: aktuell revision Årlig fortbildningskurs i Sigtuna Fulltecknad, c:a 100 deltagare årligen Samarbete med Donationsrådet T Nolin & G Fransson, SIR.

16 Följer patientens väg genom vården
Vårdtillfälle Sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven för vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA dvs. det börjar och slutar med den tidpunkt då IVA övertar respektive överlämnar ansvaret för patienten. Vårdtillfället bryts inte av administrativa rutiner som byte av hem-avdelning (klinik) eller vård över årsskifte. Före / Under / Efter Vårdbegäran Tyngdpunkten Uppföljning efter Intensivvård Flöde: Vårdprocess Intensivvård T Nolin & G Fransson, SIR.

17 Målrelaterat förhållningssätt
SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer Målrelaterat förhållningssätt Avdelning ”MIG” Uppföljning Kriterier för IN / UT-skrivning enligt SFAI Akutmott Operation Till IVA Från IVA Fortsatt intensivvård Symtomatiska åtgärder Diagnostik Övervakning Resurser Medel Rutiner Utvärdering Uppföljning Målrelaterade åtgärder T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

18 Vårdprocess Intensivvård
SIR:s 10 nationella kvalitetsindikatorer Vårdprocess Intensivvård Journal / Lab / Bakt Lab Röntgen / Klin Fys Operationsplanering Blodcentralen Patientadministrativt stöd Vårdbegäran Uppföljning Start Pågående Avslut T Nolin & G Fransson, SIR. Thomas Nolin, FoU, SIR.

19 Redovisar resultat öppet, tillgängligt & anpassat
Öppet och tillgängligt! Ingen inloggning eller lösenord Anpassat? Medicinska professionerna – Ja! Hälso- och sjukvårdens ledningsorgan - Ja Allmänheten – Nej Utformning Utdataportal Årsrapport Analyserande del PP-fil T Nolin & G Fransson, SIR.

20 IT-mässigt integrerade med journalsystemen
Nej SIR är inte IT-mässigt direkt integrerat med IVA-enheternas respektive journalsystem Data till SIR XML-fil Specificerad och tillgänglig på SIR:s hemsida Förutsättningarna för olika IVA-enheter är mycket olika Status för inskickade data är redovisade och bearbetade på SIR:s utdataportal < 6 timmar från inskick! T Nolin & G Fransson, SIR.

21 IT-mässigt integrerade med journalsystemen
T Nolin & G Fransson, SIR.

22 Kvalitetsindikatorernas utveckling i SIR
2001  2006 Utveckling och precisering 2006 Nationella kvalitetsindikatorer 2008/2009 Aktuell, pågående revision och medlemsförankring Beslut Sigtuna i mars 2009 T Nolin & G Fransson, SIR.

23 Kvalitetskrav på kvalitetsindikatorer
Vetenskaplig rimlighet/validitet Vikt/relevans Mätbarhet Tolkningsbarhet/entydighet Bo Lindblom et al. Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov 2005. T Nolin & G Fransson, SIR.

24 Specificering av SIR:s indikatorer enligt
Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Redovisning Målnivå Intressent Referenslitteratur Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer. Rapport från InfoVU-projektets nätverk för kvalitetsindikatorer. Nov SKL & SoS. T Nolin & G Fransson, SIR.

25 Riskjusterad mortalitet
Medel SMR och 95% konfidensintervall per IVA. Bättre  Förväntan  Sämre T Nolin & G Fransson, SIR.

26 Återinläggning IVA < 72 tim
95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen Medel andelen återinläggningar under 2007 (3.2 %) T Nolin & G Fransson, SIR.

27 Nattlig utskrivning från IVA
95% resp. 99% konfidensintervall kring den heldragna linjen Medel andelen nattlig utskrivning under 2007 (7,7 %) T Nolin & G Fransson, SIR.

28 Översiktlig, systematisk och sammanfattande redovisning?
Kvalitetsindex? eller Översiktlig, systematisk och sammanfattande redovisning?

29 Ej index – Snarare översikt
Överblickbar, systematisk och sammanfattande redovisning av intensivvårdens kvalitetsindikatorer Öppet Medvetet T Nolin & G Fransson, SIR.

30 Förklaringsnyckel - målrelaterad
T Nolin & G Fransson, SIR.

31 Reg Norra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej
Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

32 Reg Uppsala/Örebro SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas
Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

33 Reg Stockholm/Gotland
SIR-medlemmar Reg Stockholm/Gotland Data eller målvärde saknas Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

34 Reg Västsvenska SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas
Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

35 Reg Sydöstra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas
Data registreras ej Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

36 Reg Södra SIR-medlemmar Data eller målvärde saknas Data registreras ej
Data ofullständiga eller utanför målvärde Data finns och uppfyller målvärde T Nolin & G Fransson, SIR.

37 Tack! T Nolin & G Fransson, SIR.


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistrets 10 nationella kvalitetsindikatorer"

Liknande presentationer


Google-annonser