Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALBY STB 1.0 Fläta samman ALBY Linking ALBY. INLEDNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALBY STB 1.0 Fläta samman ALBY Linking ALBY. INLEDNING."— Presentationens avskrift:

1 ALBY STB 1.0 Fläta samman ALBY Linking ALBY

2 INLEDNING

3 ”Framtid för Alby – ett långsiktigt program för hållbar utveckling” Skapa en bra uppväxtmiljö för flickor och pojkar Skapa bättre jobbchanser för kvinnor och män Förnya stadsmiljön Utveckla Albys identitet Pröva nya arbetsformer i kommunen

4 Därför behöver Alby en ny stadsbyggnadsidé På 1960- och 70-talen uppfördes över hela världen bebyggelse efter modernistiska planeringsideal. Effektivitet och rationalitet präglade planeringen och biltrafikens framkomlighet styrde områdets utformning och placering. Detta resulterade i hus placerade i ett stort grönt hav, med motorvägsnätet som enda koppling till resten av staden. För att individer och familjer, verksamheter och företag lätt ska kunna starta och växa, måste Alby bli mer varierat. Det är därför viktigt att successivt uppnå en bättre blandning av både prislägen, storlekar, upplåtelseformer och ägande. Alby ska bli ett intressant område för investerare, så att en naturlig förnyelse uppstår. För byggherrar och intressenter ska också Alby vara en plats där många är beredda att betala för bra boende och bra lokaler. God tillgänglighet ökar attraktiviteten. Bra förbindelser med viktiga centra och målpunkter behöver utvecklas. Alby behöver få snabbare och mer direkt kollektivtrafik till regionala kärnor i omgivningarna.

5 Från dagens bostadsområde till framtidens stadsbyggd! Modernistiska stad Historiska stad Kompakt rutnätsstad

6 Några av all pågående processer, uppdrag och policys som vi förhåller oss till: Klimatstrategi för Botkyrka Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka Albys utvecklingsprogram. Alby 2020 Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Upprustnings- och förnyelsestrategi för hyresrättsområdena i kommunen Ny översiktsplan 100 villatomter Program för Hågelby-Eriksberg-Lindhov Detaljplan för kv. Rotemannen. Strategier o policys Planer o program

7 ALBY STB - Process Förutsätt ningar / Analys Dialog i det mindre formatet Referensgrupper: Dialogforum Dagis Specifika brukargrupper m.fl. Ny stadsstruktur Dialog i det större formatet Medborgarmöten Webb Platskontor mm Delstudier Förslag till Alby STB Avstämn. Avstämn. = Avstämning med politisk grupp samt styrgrupp. Beslut 201120122013

8 Översiktlig tidplan – grovt planerad April till juni 2011, inventering av befintligt material, planförutsättningar, analyser av området Juni 2011, workshops med olika dialoggrupper Oktober 2011, tre arkitektkontor bjuds in att göra förslags skisser över en ny stadsstruktur för Alby Mars 2012, bearbetat förslag till stadsstruktur April till Augusti 2012, medborgardialog Oktober till december 2012, aktörer genomför delområdes studier Januari till mars 2013, sammanställning av förslag till ALBY STB April 2013 godkännande i sbn och därefter ks och kf.

9 KARTLÄGGNING

10 Alby i dag Alby är en stadsdel med mycket enhetlig bebyggelse, som behöver bli mer varierad, blandad och intressant för att fungera riktigt bra. Det ska vi klara genom att bygga nytt, men också genom förändringar vid upprustningar. Förändringarna ska leda till en resurssnål stadsdel med liten på miljöpåverkan och även på det sättet bidra till en hållbar utveckling.

11 Alby idag Alby i Stockholmsregionen Alby i Botkyrka Offentlighet och tillgänlighet i Alby Trafiken i stadsdelen Grönytor Att parkera i Alby Klimatförhållanden …

12 Generella utgångspunkter för en ny stadsbyggnadsidé.

13 DIALOG

14 Dialogen!

15 STADSSTRUKTUR

16 En ny stadsstruktur för Alby!

17 Stadsmiljön ska bli mer dynamisk och föränderlig, precis som andra delar av storstaden.

18 Ny bebyggelse ska komplettera Alby. Nya bostäder, arbetsplatser och service – på lång sikt för flera tusen fler boende och verksamma – ska tillkomma.

19 Centrum behöver bli en viktigare mötesplats för hela Alby med mer handel och service. Generellt behöver Albys offentliga platser utformas med omsorg och fyllas med innehåll.

20 Verksamheterna kring Subtopia ska tillåtas växa vidare i stadsdelen.

21 Albyvägen ska bli ett samlande stråk genom hela stadsdelen från Albysjön och Subtopia till Alby centrum och vidare till Eriksberg – en gata med trottoarer kantad av verksamheter och nya bostäder.

22 Stranden och ytorna upp mot centrum ska vara Albys gröna lunga med plats för aktiviteter. Detta utesluter inte prövning av ny strandnära bebyggelse.

23 Vi ska knyta ihop Albys bostadsområden bättre med varandra och med arbetsplatserna och handeln på andra sidan Hågelbyleden.

24 Vi ska ha högt ställda ekologiska och miljömässiga ambitioner när vi väljer byggteknik och teknisk försörjning. Alla förändringar i stadsmiljön ska vara klimatsmarta.

25 Nytt byggande i Alby ska vara genomtänkt och ha intressant och utmanande arkitektur.

26 Förändringarna i stadsmiljön ska göra Alby tryggare.

27 DELOMRÅDEN

28 Delområden som studerats, förslag från aktörer, del 1. Skanska Genova Botkyrkabyggen

29 Delområden som studerats, förslag från aktörer, del 2. Veidekke Peab Hemgården

30 GENOMFÖRANDE

31 Faser i genomförandet av ALBY STB Fas 01Fas 02Fas 03 Fas 04Fas 05 Fas 06 Kv Rotemannen Albyskolans tomt Alby vägen Alby stranden Befintliga kvaterer upprustning Alhagsvägen Alby Centrum Alby Utsikten Albyberget, förtätning ´´Hågelby Allé´´ Entré Alby Alby sjöstad

32 UNDERLAG

33 Följande underlag och referensmaterial har använts: A B C

34

35


Ladda ner ppt "ALBY STB 1.0 Fläta samman ALBY Linking ALBY. INLEDNING."

Liknande presentationer


Google-annonser