Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Orkanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Orkanen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Orkanen

2 Orkanens ”öga”? Att arbeta i en politiskt styrd organisation

3 Vad är på gång gällande styrdokument?
Ny skollag och förordning Förändringar i läroplaner Nya kursplaner (ink. kunskapskrav) för grundskolan Ny betygskala Nya examensmål och ämnesplaner för gymnasie-skolan

4 Varför allt detta på en gång?
Sämre resultat i den svenska skolan. Otydliga styrdokument kring skolans verksamhet. För stort tolkningsutrymme för den enskilde läraren. Orättvis bedömning på oklara grunder. Att mäta resultat

5 Reformens inriktning Tydligare mål och kunskapskrav: sambandet mellan målen i läroplanen och målen i kursplanerna har varit otydligt Mängden mål och mängden uttryck upplevs som komplicerad och svårtillgänglig Mer logisk och samlad struktur Målen ska styra undervisningen Tydligare verktyg och stöd för lärarna Bättre målstruktur - ökad måluppfyllelse

6 Den nya skollagen från ht 2011
Tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.

7 Den nya skollagen från ht 2011
Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande

8 Den nya skollagen från ht 2011
Åtgärder mot kränkande behandling -framhålls ett målmedvetet arbete anmälningsplikt utredningsskyldighet skyndsamt Rektor och lärares ansvar; -skapa en god arbetsmiljö-värdegrundsarbete -demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska uttryckas i praktisk handling -ökade befogenheter att vidta disciplinära åtgärder som alltid ska vara framåtsyftande Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig. Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas.

9 Lgr 11 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

10 Lgr 11

11 Övriga mål som anges i läroplanens andra del under Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg preciseras inte i kursplanerna. Under dessa rubriker finns även angivet vilka riktlinjer som gäller för läraren i undervisningen.

12

13 Kursplanens Syfte I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Syftet avslutas med ett antal långsiktiga mål som beskriver de ämnesspecifika förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla.

14 Mål Samhällskunskap i Syftet
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

15 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

16 Centralt innehåll Anges för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Där beskrivs de kunskapsområden som eleverna ska möta för att kunna utveckla de ämnesspecifika förmågorna. “Förutsättningarna för ökad likvärdighet.. tidigare har det varit väldigt mycket tolkningsutrymme som legat på den lokala nivån” Thullberg

17 Centralt innehåll Skolverket:
Alla ”punkter” som anges kan inte behandlas som likvärdiga när det gäller omfattning och tid i undervisningen. Planering för alla tre år kan öka möjligheterna att ta till vara det centrala innehållet på ett bra sätt, ämnesintegreringar (samarbete) kan vara naturliga i detta sammanhang ”Punkterna” får inte bli en avprickningslista.

18 Tips för ett lyckat förändringsarbete
Utvärderingar för ett framgångsrikt genomförande i samband med införandet av tidigare reformer visar på några viktiga faktorer som ständigt återkommer.

19 Tips för ett lyckat förändringsarbete
Huvudmännen behöver ha genomtänkta och väl förankrade modeller för hur den lokala organisationen som arbetar med förändringen ska se ut och fungera. Lärarna är nyckelpersoner vid implementeringen – de måste ha kunskaper om vad förändringarna handlar om och engageras och involveras i genomförandet.

20 Tips för ett lyckat förändringsarbete
Rektorer och förskolechefer är en avgörande grupp. De måste få tidig kunskap om förändringarna och ha förmåga att stödja lärarna i förändringsprocessen.

21 Den person eller den grupp i en kommun, på en förskola eller skola som är ansvarig för att stödja sina kollegor vid förändringsprocessen behöver ha: – ett tydligt uppdrag från sin arbetsgivare, – klart formulerade åtaganden, – en tydlig ansvarfördelning, – tydligt kommunicerade förväntningar på vad de ska åstadkomma, samt – stöd av en kontinuerlig uppföljning och möjlighet att ändra inriktning på insatserna vid behov.

22 Tidigare erfarenheter
Lgr 69 Lgr 80 Lpo94 Vad är annorlunda med Lgr 11 ? Skolinspektionen, Nationella prov …….

23 Vår planering Processutbildning Den 10/2 Lgr 11 övergripande
Den 16/3 Kursplaner/ kunskapskrav Den 12/4 Bedömning Den 5/5 Kvalitetsarbete Den 13/6 Sammanfattande diskussion

24 Strukturen på de olika träffarna
Uppstarta i storgruppen (ca 75 deltagare) Gruppvis bearbetning/ diskussion i (25 gruppen) Under eftermiddagen får deltagarna enskilda eller gruppvisa uppgifter att arbeta med Alla deltagare skriver en form av minnesanteckningar under kursen

25 Minnesanteckningar Minnesanteckningar skall skrivas efter varje träff. Anteckningarna skall användas den 13/6 Vårt förslag på strukturen på anteckningarna. 1. Hur berör detta min skolas verksamhet? 2. Hur kan detta vara utvecklande för mig i mitt pedagogiska arbete?

26 Maila in anteckningar För att kunna knyta an till era frågor vill vi att ni skickar in något eller några viktiga perspektiv från era anteckningar till oss innan ”nästa” träff. Märk mailet med ”Processgruppen”

27 Dagens perspektiv Vilka svårigheter ser ni i spänningen mellan de centrala kraven och de lokala behoven vad gäller implementeringen av Lgr 11? Vilka möjligheter ser ni inför implementeringen av Lgr 11 på er skola? Er roll i implementeringen av Lgr 11 på er skola?

28 Till nästa gång Läs kapitel 2 i Skola för bildning (SOU 1992:94)
Ta med er kursplaner och kunskapskraven i era ämnen.

29 Eftermiddagens diskussion
Hur använder ni de mål och riktlinjer som finns angivna i läroplanens andra del i planeringen och genomförandet av undervisningen i ämnet? Är det några mål och riktlinjer som ni arbetar med på ett sätt som ni själva är extra nöjda med? Försök att identifiera vad det kan bero på. Är det några mål och riktlinjer som ni har svårare att veta hur ni ska hantera? Försök att identifiera vad det kan bero på och formulera utifrån detta konkreta handlingsalternativ som ni prövar och följer upp. Var står ni i ert förändringsarbete på er skola när det gäller implementeringen av Lgr11?


Ladda ner ppt "Välkomna till Orkanen."

Liknande presentationer


Google-annonser