Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny lag - Nytt läge Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny lag - Nytt läge Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Ny lag - Nytt läge Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson

2 5 kap. 10 § SoL Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående... som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder

3 Ny lag – nya förutsättningar D Å Bör Äldre Service Separat Stimulansmedel NU Ska Långvarigt sjuka, äldre, funktionshindrade Bistånd Integrerat Egen finansiering

4 Skälen till ändring i socialtjänstlagen...Behov av ett anhörigperspektiv i vård och omsorg...Tidiga, individanpassade, flexibla insatser av god kvalitet som regelbundet följs upp och förändras vid behov...Skapa förtroende för den offentliga vården och omsorgen Källa: Reg. prop. 2008/09: 82, sid. 21-22

5 Lagens målgrupper

6 Omsorgens väderstreck ! Föräldrar Barn Makar Syskon Vänner Makar Syskon Vänner

7 Hjälper du regelbundet någon äldre, sjuk eller funktionshindrad person

8 Hjälper regelbundet någon äldre, sjuk eller funktionshindrad person 24 %

9 24 % av alla 55 + hjälper regelbundet 3 % Hjälper dagligen/flera gånger i veckan “Anhörigvårdare” 6 % Hjälper dagligen/flera gånger i veckan “Omsorgsgivare” 15 % Hjälper högst en gång per vecka “Hjälpare” Källa: Szebehely (2006). Informella hjälpgivare. I: Äldres levnadsförhållanden. SCB, Levnadsförhållanden Rapport 112.

10 Andel som vårdat sjuk eller gammal närstående (%) Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2008.

11 Förekomst av kroniska sjukdomar Sjukdom/DiagnosInsjuknade/ å rF ö rekomst Demens~24 000~150 000 KOL~150 000 Schizofreni~50 000 Parkinson1 500~20 000 Astma~900 000 Stroke~25 – 30 000~100 000 Diabetes~350 000 Cancer~50 000~380 000 Missbruk~350 – 500 000 HIV/Aids~3 2000

12 LSS och SoL insatser för personer under 65 år 2008 LSS Personkrets 148 500 Personkrets 21 800 Personkrets 38 400 Summa58 700 SoL Hemtjänst17 300 Boendestöd12 000 Summa29 300 Totalt88 000 Källa: Socialstyrelsen. Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2008, Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg andra halvåret 2008

13 Vården flyttar hem... Hemma Institution TID

14 Anh ö rigst ö d i en f ö r ä nderlig v ä rld Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster (2006) Lag om skattelättnader för hushållstjänster (2007) Lag om valfrihetssystem (2009) Lag om anhörigstöd (2009) Lag om valfrihetssystem i primärvården (2010)

15 Anhörig och Meddrabbad Barn Förälder Syskon Kamrater Vänner Make/a

16 Att vara anhöriga till personer med Parkinsons sjukdom Sjukdomstid0 - 4 år5 – 10 år> 10 årAlla Sömnbrist31 %33 %46 %36 % Stress59 %55 %70 %61 % Daglig trötthet46 %44 %49 %46 % Nedstämdhet > 2 v.36 %28 %29 %30 % Ringa erkännande64 %54 %55 %57 % Självskattad hälsa 1 – 4 (dålig)9 % 7 %8 % 5 – 6 (medel)36 %32 %36 %34 % 7 – 10 (bra)55 %59 %57 % Källa:Lökk, J. Anhörigvårdare – oorganiserad, oerkänd och oavlönad omsorgsresurs. Läkartidningen, 2009, nr 41, s. 2617 – 2619.

17 “Ökad sjukdomsrisk för canceranhöriga” Anhöriga till 11 000 personer med lung-, bröst-, prostata,colon eller rektalcancer följdes över tid... Efter 1 år hade psykiatriska sjukdomar ökat med 50% Hjärt-kärl sjukdomar ökat med 25% Mag-tarm sjukdomar ökat med 25% Muskelsjukdomar ökat med 25% Katarina Sjövall, m.fl. Influence on the Health of the Partner Affected by Tumor Disease in the Wife or Husband Based on a Population-Based Register Study of Cancer in Sweden. Journal of Clinical Oncology, Vol 27, No 28 (October 1), 2009: pp. 4781-4786.

18 Strokedrabbades beroende av anhöriga 3 månader efter insjuknande Källa: Riks - Stroke. Årsrapport 2008

19 Lönar det sig att stödja anhöriga? Individ Samhälle Bättre Hälsa ! Ökad livskvalitet ! Effektivare V&O ? Minskade kostnader ? Bättre arbetsförhållanden ? Ökat förtroende för den offentliga vården & omsorgen ?

20 Att ingen lyssnar Att inte höras Att inte synas Anh ö rigas upplevelser av v å rden och omsorgen Bemötande

21 2c § Hälso- och sjukvårdslagen ”Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa”

22 3b / 18 b § Hälso- och sjukvårdslagen ”Landstinget skall erbjuda” -habilitering och rehabilitering -hjälpmedel... -tolktjänst...

23 Närståendestöd* Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda Utbildning Psykosocialt stöd Avlösning Kombinationsprogram Anpassat stöd till anhöriga till yngre demenssjuka *Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer vid vård och omsorg vid demenssjukdom, 2009. Preliminär version

24 Skr ä ddarsytt... Anhöriga måste aktivt erbjudas... ett individuellt, flexibelt och över tid anpassat stöd... som är lättillgängligt och har god kvalitet... som också innebär något positivt för den närstående...

25 Vad gör socialtjänsten för anhöriga i dag..... Vilka behov leder till stöd Vem, vilka får stöd Vad består stödet av När och hur ofta får man stöd Kvalitet Nytta Kostnader Problem Utvecklingsmöjligheter

26 Samverka... –Befintligt anhörigstöd & handläggare (Ifo, Funk, Äo) –Inom & mellan verksamheter –Över förvaltningsgränserna –Mellan hälso- och sjukvård & socialtjänst –OCH anhörig, patient & frivilligorganisationerna

27 Se tillvaron ur anh ö rigas perspektiv...


Ladda ner ppt "Ny lag - Nytt läge Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser