Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem."— Presentationens avskrift:

1 2006/KS Anders Åkesson

2 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem Löser problem och förverkligar politiska förslag Vad gör ett regionråd?

3 2006/KS  Hälso- och sjukvård  Tandvård  Kultur och festivaler  Skånes kontakter med omvärlden  Hjälp till företag  Skånetrafiken Region Skånes uppdrag

4 2006/KS Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för alla strategiska frågor. Den politiska majoriteten består av M, Fp, C, Kd och Mp. Mandatfördelning 2006 års val Regionen styrs av politiker MFpCKdMpSVSd 431397753710

5 2006/KS En vanlig dag i Skåne

6 2006/KS Region Skånes ekonomi Region Skåne visar för fjärde året i rad ett positivt resultat. Resultatet 2010 blev 1 117 miljoner kronor. IntäkterNettokostnader

7 2006/KS Region Skånes ekonomi Kostnaderna uppgick 2010 till 33,5 miljarder kronor.

8 2006/KS Skåningarnas kollektivresor Resandet ökade med 6,3 procent jämfört med 2009. Drygt 137 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under 2010.

9 2006/KS Anställda inom Region Skåne Region Skåne är en av landets största arbetsgivare med drygt 32 000 anställda.

10 2006/KS Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde drygt 3,6 miljoner läkarbesök under 2010. Läkarbesök totalt 3 649 254 Läkarbesök per person 2,94 Vårdtillfällen totalt 192 094 Vårdtillfällen per 1000 invånare 155

11 2006/KS

12

13 DE Tullverket Kc Malmö C Kraft 2007 Oslo Göteborg Tallin Riga Helsingfors Stockholm DK = 12 min Ysd Trg Hbg Mö Kastrup Sturup Everöd Kph 1,6 milj inv Cannabisharts Amfetamin Ecstasy Kokain Heroin Alkohol Amfetamin Ecstasy Heroin Cigaretter Alkohol Åhs Skåne har ett strategiskt geografiskt läge. Området har flera utlandsförbindelser med intensiva trafikströmmar i vilka det finns en tung hotbild avseende bl.a. narkotikasmuggling riktad mot Sverige 2007 PL DK

14 2006/KS

15 Hälsoläget i Skåne Gott Ojämlikt Fysisk aktiv Psykisk ohälsa Tobak - Alkohol

16 2006/KS Delaktighet Demokratins institutioner är märkvärdigt sköra i den meningen att de tar lång tid att bygga upp men kan raseras betydligt snabbare. Det kan ske brutalt genom våld. Så sent som för några tiotal år sedan våldförde sig ömsom fascistiska och nazistiska, ömsom kommunistiska system även på demokratiska stater. En avdemokratisering kan också komma mer smygande, genom små men medvetna justeringar av viktiga detaljer i strukturerna. Utan att någon egentligen vill det, kan demokratins institutioner även förlora sin inre bärighet och sina normer på grund av att den kritiska bildningen försummats eller genom att ledare medvetet eller aningslöst missbrukat folkets förtroende. Statens demokratiutredning 2001

17 2006/KS 4.1.3 Tabell I. OECD Health Data 2009 Estimated number of consultations per doctor, 2007 1. In Canada, the number of doctors only includes those paid fee-for-services to be consistent with the data on consultations. 2. In France, estimates of consultations in hospital out-patient departments have been added for more complete coverage. Source: OECD Health Data 2009.

18 2006/KS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS EKONOMI OCH STYRNING

19 2006/KS LEAN PRODUCTION 1.tillhandahåll det värde som kunden verkligen vill ha 2.Identifiera det värdeskapande flödet och eliminera spill 3.Strukturera de moment som blir kvar så att ett kontinuerligt flöde skapas 4.Se till så att det som produceras verkligen är det som också konsumeras 5.Börja från början igen på jakt efter den perfekta värdeskapande situationen utan spill (fritt översatt efter Joosten et al 2009)

20 2006/KS KRITIKEN MOT LEAN Få empiriska studier av verkliga effekter Få empiriska studier av verkliga effekter Risk för automatisering och utarmning av arbetsuppgifter Risk för automatisering och utarmning av arbetsuppgifter Sammanblandning med besparingskrav och nedskärning av personal Sammanblandning med besparingskrav och nedskärning av personal Hur få med ett medarbetarperspektiv? Hur få med ett medarbetarperspektiv?

21 2006/KS PRIVAT ELLER OFFENTLIGT ? OFFENTLIG FINANSIERING OFFENTLIG PRODUKTION OFFENTLIG FINANSIERING PRIVAT PRODUKTION PRIVAT FINANSIERING PRIVAT PRODUKTION PRIVAT FINANSIERING OFFENTLIG PRODUKTION

22 2006/KS MYTER OM PRIVAT VÅRD + hög effektivitet+ hög effektivitet + korta beslutsvägar + korta beslutsvägar + ??? + ??? - vinstdrivande därför dyr - inte till för alla patienter - inte till för alla patienter - ??? - ???

23 2006/KS MYTER OM OFFENTLIG VÅRD + inte vinstdrivande + solidarisk – alla betalar, alla får del av + ??? - Dyr och ineffektiv - Tungrodd och byråkratisk - ???

24 2006/KS Tabell IV. Antal vårdtillfällen per vårdplats 2010

25 2006/KS Tabell II. "Vårdproduktion" per läkarresurs 2010

26 2006/KS Vårdgaranti

27 2006/KS Årets resultat (Mkr) ca 1.2 miljard överskott. Vården tillfördes 970 miljoner

28 2006/KS Intäkter och kostnader 2000-2010 (fast pris 2000) Skatte- höjning 1 kr

29 2006/KS Nettokostnadsutveckling, fast pris index 2000=100

30 2006/KS Resurser och behov 2010-2020 (fast pris 2010)

31 2006/KS Region Skånes nettoskuld 2010-2020 (fast pris 2010) Mkr

32 2006/KS Hur upplevs Region Skåne? Skåningarnas förtroende för politikerna och demokratin i Region Skåne har ökat Medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat och ligger i nivå med riket 1 av 3 anser att sjukvården är jämlik Patienterna har högt förtroende för vården och bemötandet 6 av 10 är nöjda med Skånetrafiken. Tågresenärerna minst nöjda 9 av 10 sjukrese- och färdtjänstresenärer är nöjda 8 samarbetspartners av 10 upplever att samarbetet fungerar bra 4 av 5 skåningar anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver 9 av 10 anställda i Region Skåne trivs på jobbet

33 2006/KS Vad har vi kunnat erbjuda våra medborgare 2010 ? 3 650 000 läkarbesök 192 000 vårdtillfällen Tillgängligheten har ökat. 76% blir färdigbehandlade på akutmottagningen inom 4 timmar 66 % av höftfrakturpatienter opereras inom 24 timmar Ett regionalt cancercentrum (RCC) har inrättats Screening för bukaortaaneurysm av 65-åriga män startats Produktiviteten i hälso- och sjukvården har ökat 8 av 10 FTV kliniker kan ta emot nya patienter inom 2-8 veckor 137 000 000 resor med Skånetrafiken 10-minuters trafik för Öresundstågstrafiken 9 av 10 skåningar har möjlighet att resa till huvudorterna inom en timme 91% av alla busslinjer är tillgängliga för rörelsehindrade

34 2006/KS Uppföljning Vård i rimlig tid 2010 80% 100% 90% 100%80% 70% * = Kömiljarduppföljning samt andel inom 60 dgr mäter enbart dec inte år

35 2006/KS Förvaltningarnas resultat (Mkr)

36 2006/KS Ackumulerade resultat 1999- 2013 (Mkr)

37 2006/KS Budget 2011 Skattesats 10.39 Efter ombudgetering – 320 miljoner 910 miljoner mer till vården 214 miljoner till kollektivtrafiken stram budget – 2012

38 2006/KS Utmaningar 2011 Ekonomi - ekonomi i balans ! Hälso- och sjukvård - Utveckla patientsäkerhetsarbetet - Uppnå målen för kömiljarden och sjukskrivningsmiljard 2010 - Genomföra beslutade förändringar (Lab, RPK,radiologi) - Hälsovalet, 1:a linjens vård och styrprinciper - Effekter av gemomförda satsningar/investeringar (palliativ vård, cancersjukvården) - Genomföradet av SUS och UMCS - Utveckla samverkan och samarbetet med kommunern Klara ekonomin, mycket stram * Vad tycker ni ? Vad saknas Regional utveckling - Stärka Region Skånes miljöprofil - Fullfölja beslutade satsningar. Klimat – Miljöstrategiskt program - förändringar för kollektivtrafiken Är detta relevant ?

39 2006/KS Sjukvårdskostnader (kr per invånare)

40 2006/KS Nettokostnad för hälso- och sjukvård (kr/inv) 2009 exkl. tandvård 19 703 20 572 Region Skåne har ökat sina nettokostnader/inv med 2,6% jmf med 2008. Riket har ökat med 2,4%. Blekinge och Gotland har ökat med mer än 6%. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 SLLVGR Skåne RiketUppsalaSödermanlandsÖstergötlandsJönköpings KronobergsKalmar BlekingeHallands VärmlandsÖrebroVästmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands JämtlandsVästerbottens NorrbottensSamtligalandstingGotlands kommun 19 703 20 572

41 2006/KS Nettokostnad för primärvård (kr/inv) 2009 Skåne har ökat sina kostnader med 12,5% jmf med 2008. Riket med 4,3%. 3 192 3 579 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 SLL VGRSkåneRiketUppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar BlekingeHallands Värmlands ÖrebroVästmanlandsDalarnas Gävleborgs VästernorrlandsJämtlands Västerbottens Norrbottens Samtliga landsting Gotlands kommun 3 192 3 579

42 2006/KS Nettokostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen (kr/inv) 2009 Skåne har minskat sina kostnader med 2,2% jmf med 2008. Riket har ökat med 0,3%. 5 landsting har högre kostnad/inv. än Skåne. 2008 var det bara ett landsting som hade högre kostnader/inv är Skåne Om Skåne hade legat på rikssnittet kunde kostnaderna sänkas med ca 150 mkr. 2 390 2 259

43 2006/KS Nettokostnad för specialiserad somatisk vård (kr/inv) 2009 Skåne har ökat sina kostnader med 3,7% jmf med 2008. Riket med 4,1%. Om Skåne hade legat på rikssnittet kunde kostnaderna sänkas med ca 260 mkr. Skåne har högre kostnader än riket för dagsjukvård och slutenvård. 11 330 11 098 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 SLLVGR Skåne RiketUppsala SödermanlandsÖstergötlandsJönköpings Kronobergs Kalmar BlekingeHallands Värmlands Örebro VästmanlandsDalarnasGävleborgsVästernorrlandsJämtlandsVästerbottens NorrbottensSamtliga landstingGotlands kommun 11 330 11 098

44 2006/KS

45 Satsningar Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 970 mkr –Hälsovalspeng/ invånare ökar 27 miljoner –Mödravårdspeng –Palliativ vård –Barnpsykiatri –Regionalt cancercentrum, Ersättning för hälsosamtal ökas från 18,5 mkr till 21 mkr. Nu även 15 miljoner till Primärvården

46 2006/KS Ideburen verksamhet Värdegrunden för den regionala överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen; Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald

47 2006/KS Budget 2011 Regional utveckling Biogas – Studentrabatt – Miljö / intern / extern – Klimatarbete / Klimatberedning – Näringsliv miljödriven - Kostnadstäckningsgrad – Många nya tåg –Naturbuss – Spårvagn – Social ekonomi – Ekologisk odling – Ungdomsarbetslöshet Övrigt Solceller – Vindkraft - Upphandling ( 600 ) – Flaskvatten – Lustgas Personal 18 –punktsprogram – Grön Rehab – Rättvis handel

48 2006/KS

49 Förlorad målrelaterad ersättning 2010

50 2006/KS

51

52

53

54

55 FOLKHÄLSOENKÄT 2008

56 2006/KS Vad bestämmer vår hälsa

57 2006/KS Min bild av folkhälsa En god folkhälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ett livskraftigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Skåne Klara det offentliga åtagandet

58 2006/KS Min bild av folkhälsa Det är viktigt för en fortsatt stark och utbyggd välfärd ( samhällsbyggande ) som i sin tur skapar förutsättningar för en god likvärdig hälsa för alla En jämlik och jämställd hälsa är solidariskt Vården endast en del

59 2006/KS

60

61

62

63

64

65

66

67 Ny strategi Tydliga målsättningar Jämlik hälsa – Onödiga ohälsa Psykisk ohälsa Alkohol tobak Samverkan Fysisk Aktivitet – Kost – Övervikt Eget ansvar / Tillsammmans / Ideburen sektor Utvecklingsarbete / Operativa åtgärder

68 2006/KS Sjukdomsbörda för sjukdomar i Skåne Sjukdomsgrupper DALY % Hjärt- Kärlsjd. 50 928 23,5 Neuro- Psyk. sjd.46 274 21,3 Maligna Tumörer39 557 18,2 Skador15 308 7,1 Sjd. i ögon + öron12 663 5,8 Musk. skelett sjd.10 617 4,9 Luftvägs sjd.10 557 4,8 Mag- Tarmsjd. 6 636 3,0 Diabetes 4 683 2,1 HIV och AIDS 142 0,1 Övr. Sex. överf. sjd. 194 0,1 Övriga sjukdomar19 282 8,8 Summa 216 841

69 2006/KS Tobak orsakar 22 319 DALY i Skåne 22 319 DALY x 114 000 kr = 2 544 milj. kr Skåningar röker 11,4 % mer än svenskar i genomsnitt En minskning av rökning till riksgenomsnittet skulle ge en besparing på mer än 250 milj. kr för Hälso- och Sjukvården i Region Skåne

70 2006/KS Alkohol orsakar 11 457 DALY i Skåne 11 457 DALY x 114 000 kr = 1 306 milj. kr En 50 % minskning av alkoholkonsumtionen skulle ge en vinst på 650 milj. kr En minskning till riksgenomsnittet skulle ge en vinst på 48 milj. kronor

71 2006/KS Skånska Hälsofakta

72 2006/KS Målet mäts i vårdbarometern

73 2006/KS Tillgänglighet, kömiljard 2010 Maj 2010Andel väntande inom 90 dgr målet: minst 80 resp 90% Svarsfrekvens krav: minst 95 % Besök76 %98 % Op/åtgärd68 %100 % Övr op64 %100 % Oklart hur övriga operationer kommer att påverka avstämningen för kömiljarden, ingår som särskilda villkor

74 2006/KS Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2010

75 2006/KS Syfte Göra hälso- och sjukvården öppen för insyn Sporra till förbättringar Förbättra kunskapsstöd för uppföljning och styrning av den egna verksamheten Bidra till hälso- och sjukvårdens styrning Ej för att stödja patienters val av vårdgivare

76 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

77 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

78 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

79 2006/KS

80

81

82 Öppna jämförelser år 2010

83 2006/KS

84

85 Öppna jämförelser år 2010

86 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

87 2006/KS Öppna jämförelser år 2010

88 2006/KS

89

90

91

92

93

94

95 Hjärtsjukvården fortsätter att utvecklas positivt precis som i övriga landet Strokeprocessen kan ytterligare förbättras t ex avseende andel som vårdas på strokeenhet och rehabiliteringen till ADL-oberoende. Andelen strokepatienter som behandlas med trombolys ökar i såväl Skåne som övriga landet Överlevnaden för förtidigt födda barn fortsätter att förbättras Skåne har en låg kejsarsnittsfrekvens vilket ur många aspekter är positivt

96 2006/KS Antalet suicid är nästan högst i landet Andelen personer som står på lugnande medel/sömnmedel är hög Andelen äldre (över 80 år) som har 10 eller fler läkemedel liksom andelen äldre med riskfyllda läkemedelskombinationer är hög i Skåne

97 2006/KS Resultaten för patienter som opereras med ledprotes är goda men väntetiderna för patienter med höftfraktur är fortfarande alltför långa Behandling av benskörhet ffa hos kvinnor över 50 år bör öka vilket kan ge stora hälsoekonomiska vinster Den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten (lungcancer, matstrupscancer, levercirrhos och trafikolyckor) är hög i Skåne

98 2006/KS Sjukhusresultat, Kostnader från KPP-databasen (tkr)

99 2006/KS Sjukhusresultat, Kostnader från KPP-databasen (tkr)

100 2006/KS Kostnader för att uppnå platsantal/rikssnitt

101 2006/KS Vi svenskar blir allt äldre och vi ställer högre krav Antalet personer över 65 år förväntas öka 42 % fram till 2027 Antalet personer i åldern 20 -65 förväntas öka med 13 % I Skåne är ökningen inte lika dramatisk Arbetsmarknaden i Skåne väsentlig

102 2006/KS Sölve Elmståhl Framtidsscenario 75-84 år 85-94 år > 95 år

103 2006/KS Sölve Elmståhl Höftfraktursincidens per 10 000 Strokeincidens per 100 000- enl Riksstroke Cancerincidens per 100 000 Incidensen av demens per 1 000

104 2006/KS

105 Tips från coacherna Jobba klokare ? LEAN ? Resurser ? Rekrytering ? Medborgarinflytande ? Vad behöver vården ? Vilka grupper

106 2006/KS Hur skall framtidens vård organiseras ? Hur skall vi få råd Samverkan Tillgänglighet Vad kan vi betala själv Vad gör en bra arbetsgivare Lön Valfrihet Medborgardialog Trovärdighet

107 2006/KS PRIORITERINGAR Ett prioriteringstänkande i hälso- och sjukvården är en ständigt pågående process där det hela tiden måste finnas beredskap att ompröva, finna nya vägar och former för arbetet." Regeringens proposition till riksdagen 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

108 2006/KS Människovärdesprincipen Behovsprincipen Kostnadseffektivtetsprincipen Intresseprincipen ?

109 2006/KS Grupp 1. Vård av livshotade sjukdomar, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ medicin, samt vård av personer med nedsatt autonomi Grupp 2 Prevention. Habilitering / rehab Grupp 3 Vård av mindre akuta sjukdomar och kroniska sjukdomar Grupp 4 Vård av andra skäl än sjukdom eller skada


Ladda ner ppt "2006/KS Anders Åkesson. 2006/KS Arbetar för att partiets blir till verklighet Möter väljare, politiker, tjänstemän och journalister Fångar upp samhällsproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser