Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardkostnadsresonemang och avvikelseanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardkostnadsresonemang och avvikelseanalys"— Presentationens avskrift:

1 Standardkostnadsresonemang och avvikelseanalys
Effektivitetsmätning och strukturering av information efter syften för dess användning Standardkostnader Konstandskontroll för direkta och indirekta kostnader Avvikelseanalys (kostnader som är kontroller- och påverkbara)

2 Produktvis och avdelningsvis kontroll
Resultat = Intäkter – kostnader Effektivitetsmätning: Produktvisa resp Avdelningsvisa Avdelning A Avdelning B Avdelning C Halvfab Produkt Omkostnadsdifferenser

3 Standardkostnader Standard = Norm
Standardkostnad är en förutberäknad (förkalkylerad) kostnad för resurser eller andra komponenter som ingår i en produkt eller tjänst. Syften: Underlätta kalkylering (vid offerter etc) Ge möjlighet till ansvars- och prestationskontroll (effektivitetsmätning) Underlätta budgetering och redovisning av aktiviteter

4 Dessa åtgärder kan leda till organisationsutveckling och förändring!
Kontrollsystemet Sätta upp mål, standard, krav på kvalitet och kvantitet Utför mätningar, avstämning mot mål eller standard Identifiera skillnader, avvikelser och genomför korrigeringar Dessa åtgärder kan leda till organisationsutveckling och förändring!

5 Kostnadskomponenter (objekt)
Material Kvantitet material och materialpris Lön Arbetstid och lönesats Omkostnadspålägg Påläggsbasens och omkostnadens storlek Metoder för fastställande av en standard Metodstudier Försökstillverkning Erfarenhet från liknande tillverkning Syntetiska standards (skrivbordsprodukt) Olika standards normalstandard, idealstandard och erfarenhetsstandard

6 Kostnadskontroll Jämförelse mellan verklig kostnad för en viss aktivitet (är-värden för resursinsatser) och på annat sätt beräknad kostnad för samma aktivitet enligt standard (bör-värden för resursinsatser). Med avvikelseanalys vill man besvara: Var i företaget har avvikelsen uppstått? Vilka är orsakerna till avvikelserna? Vem bär ansvaret? Hur blir utvecklingen i framtiden? Skall motåtgärd vidtas och i så fall vilken?

7 Komponenter i en kalkyldifferens
P s = Standardpriset för en resurs (material, arbete, maskin) i kr per enhet av resursen (t ex kr/kg, kr/m, kr/tim osv) P v = Verkligt pris för en resurs Q s = Mängden av en resurs som borde ingå i en produkt enligt standard. Observera att Qs representerar vad resursåtgången (i kilo, meter, timmar osv) borde vara för den faktiska produktionen och inte har med den planerade produktionen att göra. Q v = Mängden av en resurs som faktiskt gick åt för framställning av den aktuella mängden av produkten (enligt produktionsrapporter o dyl)

8 Kalkyldifferenser Materialdifferens Materialprisdifferens = Qv * (Ps - Pv) Materialkvantitetsdifferens = Ps * (Qs – Qv) Arbetsdifferens Lönesatsdifferens = Qv * (Ps – Pv) Arbetstidsdifferens = Ps * (Qs – Qv) Omkostnadsdifferens för en period vid en viss volym Sysselsättningsdifferens = Absorberade omk - Budgeterade omk Omkostnadsnivådifferens = Budgeterade omk – Faktisk omk Total omk-differens = Absorberade omk – Faktisk omk

9 Exempel på Dir materialdifferens
Antag att en enhet av en produkt (handfatet X) kräver 9 kilo direkt material (porslinråvara) som kostar 4 kr/kilo. I mars tillverkades 100 st X som krävde 825 kilo material som kostade 5 kr/kilo. Beräkna den totala direkta materialdifferensen! Total verklig direkt materialkostnad = 5 * 825 = 4125 kr Total standard direkt materialkostnad = 4 * 9 * 100 = 3600 kr Total direkt materialdifferens = 3600 – 4125 = kr Uppdelat på pris- och kvantitetsdifferens: Prisdifferens = Qv (Ps – Pv) = 825 * (4 – 5) = kr Kvantitetsdifferens = Ps (Qs-Qv) = 4 * ( ) = 300 kr Total materialdifferens = Prisdiff + kvantitetsdiff = kr

10 Grafisk illustration Pris Fall 1 Pv=5 Ps=4 Prisdifferens
Värdet av prisdifferensen är -825 kr och värdet av kvantitetsdifferensen +300 kr kvantitetsdiff Qv Qs kvantitet Pris Fall 2 Pv=5 Ps=4 Prisdifferens Kvantitetsdifferens = 4 * (900 – 1000) = kr Om vi nu antar att materialåtgången blev 1000 kg istället för 825. Qs Qv kvantitet

11 Fokus vid kalkyldifferenser
Vi jämför hur mycket resurser som borde gå åt produkt A och B (vad gäller insats av material X och Y samt arbete) med hur mycket resurser (X, Y och arbete) faktiskt gick åt produktionen av A och B. Materail X Produktionssystem Produkt A Material Y Produkt B Arbetsinsats

12 Exempel på kalkyldifferenser för material och lön
Företaget Beta tillverkar produkterna A och B i vilka ingår material X och Y samt arbete. Under november då produktionen skedde inköptes lbs av material X (som kostade $14,4/lbs) och lbs av material Y (som kostade $9,70/lbs). Allt detta material gick åt månadens aktuella produktion. Arbetsinsatsen blev 2025 timmar och lönekostnaden blev $ I övrigt gäller följande om bl a standards. Produkt A Produkt B Antal producerade enheter st 3 600 st Försäljningsvolymen st st Materialbehov X à $15/lbs 4 lbs 6 lbs Materialbehov Y à $9,50/lbs 1 lbs 2 lbs Arbetstidsbehov à $18/h 1/5 h 1/3 h Beräkna materialpris- och materialkvantitetsdifferensen! Beräkna arbetstids- och lönesatsdifferensen! Hur påverkas differenserna om planerad produktion hade varit 4000 A och 4000 B? Hur påverkas differenserna av att försäljningen skilde sig från produktionen?

13 Omkostnadsdifferens Fasta och rörliga omkostnader i en flexibel budgetlinje Omkostnad i kr Absorptionslinje Abs omk (Qv) Faktisk omk Bomk (Qv) Flexibel Budgetlinje Rörlig omk/enhet Fast omk Volym eller påläggsbas Normalvolym (normal bas) Verklig volym Budgetlinje : Bomk (Q) = Fast omk + Rörlig omk * Q Absorberad omk (Q) = Abs takt * Q Absorptionstakt = Bomk(Qnormal) / Qnormal

14 Formler för omkostnadsdifferenser
Volymavvikelse eller sysselsättningsdifferens = Absorberade omkostnader (Q v) - Budgeterade omkostnader (Q v) Förbrukningsavvikelse eller omkostnadsnivådifferens = Budgeterade omkostnader (Q v) – Faktiska omkostnader vid Q v Påläggssavvikelse eller total omkostnadsdifferens = Absorberade omkostnader (Q v) – Faktiska omkostnader vid Q v

15 Exempel på omkostandsdifferens
Antag att Qv = 1200 st, Qn = 1000 st/månad, Fast omk = kr per månad och rörlig omkostnad = 10 kr per producerad enhet. Antag att faktisk omkostnad (fast som rörlig) blev kr i oktober. Bestäm sysselsättnings- och omkostnadsnivådifferens för oktober! Bomk (Q) = *Q Absorbtionstakt = ( *1000)/1000 = 25 kr Sysselsättningsdifferens = Abs(1200) - Bomk(1200) = (25 * 1200) - ( * 1200) = – = kr Omkostnadsnivådifferens = Bomk(1200) – Faktisk omk vid = = kr Total omkostnadsdifferens = (-1000) = kr

16 Lämpliga exempel på beräkning av omkostnadsdifferenser med flexibel budgetlinje
Delta Company har en flexibel budgetlinje för sina omkostnader motsvarande $ i fasta omkostnader per månad och $36 per st i rörliga omkostnader. Standardvolymen är st per månad. Faktiska omkostnader blev $ och volymen st i maj. Bestäm följande om Delta Companys omkostnader: 1. Budgeterade omkostnader vid standardvolym 2. Absorptionstakten för omkostnader 3. Absorberade omkostnader i maj 4. Maj månads sysselsättningsdifferens 5. Maj månads omkostnadsnivådifferens 6. Maj månads totala omkostnadsdifferens Epsilon Company räknar med en absorptionstakt på $0,65 per direkt lönedollar. Enligt Epsilons flexibla budgetlinje för omkostnader blev omkostnaderna $ vid $ i direkt lön och $ vid $ i direkt lön. Hur ser den flexibla budgetlinjen ut för Epsilon? De faktiska omkostnaderna blev $ respektive $ vid dessa ”volymer” (räknade i direkt lön). Beräkna sysselsättningsdifferens, omkostnadsnivådifferens och total omkostnadsdifferens för aktuella värden på direkt lön. Beräkna dessutom Epsilons standardvolym eller normalvärde på direkt lön i $! Beräkna differenserna om verkliga omkostnader blev $ vid en direkt lön på $30.000!

17 Intäktsdifferenser Intäktsdifferenser vill mäta försäljningsavdelningens prestation (i fråga om volym och pris) i förhållande till vad som planerats (budgeterats) Marginalen är en bättre värdemätare än priset när det gäller mätning av förmågan att skapa mervärde åt företaget. Budget Marginal = Budgeterat Pris – Självkostnad enligt standard Verklig Marginal= Verkligt Pris – Självkostnad enligt standard Vid fallet med en produkt i sortimentet: Marginaldifferens = (Verklig Marginal – Budget Marginal)* Verklig försäljnings volym Försäljningsvolymdifferens = (Verklig volym – Budgeterad volym) * Verklig marginal Total försäljningsdifferens = Verklig vinst – Budgeterad vinst

18 Intäktsdifferenser - flerproduktsfallet
Försäljningsvolymdifferensen kan delas upp i två effekter, dels mixdifferensen (som mäter produkternas relativa andelsförändringar i förhållande till deras budgeterade andel) och dels försäljningsvolymdifferensen (som mäter produkternas ”laginsats” i förhållande till den totala försäljningen). Verklig volym verklig mix verklig marginal Verklig volym verklig mix Budget marginal Verklig volym Budgeterad mix Budget marginal Budgeterad volym Budgeterad mix Budget marginal Marginaldifferens Mixdifferens Försäljningsvolym differens


Ladda ner ppt "Standardkostnadsresonemang och avvikelseanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser