Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhet. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Är en överenskommelse mellan regering och SKL Satsningen handlar om: -att stödja implementeringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhet. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Är en överenskommelse mellan regering och SKL Satsningen handlar om: -att stödja implementeringen."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhet

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Är en överenskommelse mellan regering och SKL Satsningen handlar om: -att stödja implementeringen av den nya patientsäkerhetsreformen -att med patientens behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet samt -att skapa en säkrare vård Patientsäkerhetssatsning 2011

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Pådrivande faktorer  Vårdskademätningen  Bedömning av vårdgivarnas ledningssystem Framtida uppdrag  Patientsäkerhetslagen ny från 1 januari 2011 Ny lagstiftning

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Satsningens målsättning  Nollvision avseende undvikbara vårdskador ( Enligt lagen avses med patientsäkerhet skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.)  Målet är att gradvis minska antalet vårdskador  Vården ska präglas av en patientsäkerhetskultur som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan  Vården ska kännetecknas av att arbeta förebyggande  Vården ska arbeta med jämförelser av insatser såväl regionalt som internationellt  Mer uppföljning – Socialstyrelsen kommer få uppdrag att göra årliga vårdskademätningar Framtida uppdrag

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhetslagen

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Varför denna reform? Patientsäkerhetsutredningens uppdrag Utgångspunkter för de förslag som utredningen presenterade Patientsäkerheten brister Patienternas erfarenheter tas inte till vara – det är svårt för patienter att göra sin röst hörd Socialstyrelsen och HSAN går i otakt Regelverket ska stödja öppenhet och insyn Vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten måste förtydligas

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från HSAN till Socialstyrelsen Disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort och ersätts bl.a. av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal Patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Vårdgivare ska till Socialstyrelsen rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten Det införs skärpta bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation. Vid beslut om treårig prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den legitimerade Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av bl.a. narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till Socialstyrelsen

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Patientnämndens betydelse för patientsäkerheten blir tydligare. Patientnämnden ska bl.a. uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Socialstyrelsen får göra registerkontroll från belastningsregistret inför beslut om att meddela legitimation.

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Det krävs att chefer och medarbetare aktivt arbetar systematiskt med patientsäkerheten. Med systematiskt avses - Exempelvis Patientsäkerhet

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Träder ikraft 1 januari 2012 Peder Karlsson

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning SOSFS 2011:9  Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.  Processbegreppet lyfts fram och är en viktig del av ledningssystemarbetet.  Arbetet med att genomföra riskanalyser lyfts fram.  Klagomål och synpunkter ska tas emot och utredas. Patienten lyfts således fram som en viktig och självklar samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet. Klagomål och anmälningar ska sammanställas.  Dokumentationsskyldigheten av det systematiska patientsäkerhetsarbetet förtydligas. Det ska årligen upprättas en patientsäkerhetsberättelse. Peder Karlsson

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ur nya ledningssystemföreskriften (2011:9)  5 kap. Systematiskt förbättringsarbete  Riskanalys, Egenkontroll  2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet  enligt LSS ska utöva egenkontroll………  Allmänna råd  – undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos  personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, Ur nya patientsäkerhetslagen (2010:659)  6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.  Allmänna skyldigheter  1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kompetensen i vården?

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vem får göra vad i vården?  Får endast läkare genomföra kirurgi?  Är det endast sjuksköterskor som får bedöma omvårdnadsåtgärder?  Innebär legitimationen att man kan allt man behöver kunna när grundutbildningen är färdig?  När ny kunskap ”kommer till oss”, hur förs den ut i arbetet?  Om man är ”gammal i gården” men byter arbetsplats, vad händer då?  Vårdgivaren måste definiera uppdragen och klargöra dem för medarbetarna.

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hur kan ”vi” möta upp behovet av kompetens? Hur kan verksamheterna få stöd i att möta behovet av internutbildning? Enheter för klinisk träning  Fördjupad introduktion  Färdighetsträning  Tvärproffessionell träning  Specialutbildningar som beställs av verksamheterna  Avvikelsebaserad/händelseanalysbaserad träning  Riskanalysbaserad träning  VFU, och studenter

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

18 Patientsäkerhet Patientsäkerhetskultur MTO MT MO Barriärer

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING MTO Människa – Teknik – Organisation Människa TeknikDesign Organisation

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Säkerhetsbegreppet Många olika tolkningar  Säkerhet som frånvaro av olyckor  Säkerhet som acceptabel risk (men riskbegreppet har i sig olika tolkningar)  Säkerhet som dynamisk icke-händelse  Olika typer av säkerhet Carl Rollenhagen, Säkerhetskultur Enligt patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada.

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhet kan skapas genom.....  att befrämja en kultur på arbetsplatsen som uppmuntrar deltagande I patientsäkerhetsarbetet och rapportering av felhändelser (“culture eats strategy before breakfast”)  att avvikelserapporteringen används i det direkta patientsäkerhetsarbetet (proaktivt i stället för reaktivt)  att använda sig av händelsehanlys som metod för att förstå mekanismer till det som inträffat.  Att använda riskanalys för att försöka förstå vad som kan inträffa I samband med förändringar och undanröja identifierade risket.  att inse att det är ledningens engagemang som föder medarbetarnas intresse - inte tvärtom

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Arbetsgruppen, teamet, kulturen Vad är en arbetsgrupp?  Arbetsgrupp/lag är en grupp människor som möts periodiskt och har ett gemensamt ansvar för vissa uppgifter samt är beroende av varandra för att kunna lösa dessa. Otränade som team kommer de till största delen lösa gruppens arbetsuppgifter individuellt utan större samarbete. I arbetsgruppen kan ingen fungera helt och fullt som en isolerad individ.  I många grupper finns revirtänkande, prestigekamp, bevakning, skvaller, gnäll och mycket mera av samma sort.

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Organisationskultur  Kultur är ”en gemensam och inlärd värld av erfarenheter, mening, värderingar, och förståelser, som informerar människor och som uttrycks, reproduceras och kommuniceras delvis i symbolisk form”. (Alvesson, 2002,)

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhetskultur Säkerhetskulturen är gruppmedlemmarnas gemensamma perceptioner av policies, procedurer, och praktik i relation till säkerhet. (Zohar, 2000, Neal och Griffin, 2002)

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad är det som går fel?

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Eilngt en udneörnsking på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig knatnosnerona i ett ord såtr, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Eilngt en udneörnsking på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig valokrena i ett ord såtr, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Eilngt en udneörnsking på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig baksovätrena i ett ord såtr, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tolkades som... Arovit Kodein Durbis Retard Bonefos Probecid Mogadon Calmuril Octagam Läkemedelsboken 2003/2004

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tolkades som... Arovit Kodein Durbis Retard Bonefos Probecid Mogadon Calmuril Octagam Läkemedelsboken 2003/2004... men skulle vara Aurorix Bactrim Orudis Retard Brufen Proresid Propavan Lamisil Tetagam

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tolkades som... 4 6 8 600 56 100 mg/ml 150 20 mg/ml 20 mg Läkemedelsboken 2003/2004

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tolkades som... 4 6 8 600 56 100 mg/ml 150 20 mg/ml 20 mg Läkemedelsboken 2003/2004... men skulle vara 2 5 100 50 100 mikrog/ml 50 2 mg/ml 2,0 mg

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Människor gör fel för att de system, uppgifter och processer som de arbetar i är dåligt utformade. ’ ’ Professor Lucian Leape, Harvard School of Public Health

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Några typer av mänskliga felhandlingar Oavsiktliga  Missar, oj då! Det blev inte som jag hade tänkt. Svårt att utbilda bort, Rätt design?  Felbedömningar! Medvetna handlingar som är felaktiga. Utbildning och övning kan förebygga. Avsiktliga  Överträdelser, brott mot regler. Många sätt att undvika upptäcktsrisk. Kräver delaktighet i utformandet av regler, tålmodigt förklara varför de behövs. Viktigt att gå till roten med varför man bryter mot regler. Riskindivider!

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

36 Apropå haveriplats….

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING A difficult cabin announcement...... "Ladies and gentlemen, thank you for choosing to fly with Mandarin Airlines. As we taxi out to the runway please make yourself comfortable..… and for those of you sitting on the right side of the plane..… please ignore our other….. um….. airliner." (haverikommissionen)

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Medvetenheten hos medborgarna är hög och blir högre

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING För att motverka negativa händelser och Vårdskador krävs ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhet

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Drömläget  Engagerad ledning som lever som den lär  Bra ledningssystem som är känt, accepterat och tillämpat  Tydliga roller och tillräcklig kompetens hos alla medarbetare  Prestigelös kommunikation mellan alla medarbetare i verksamheterna  Aktiv avvikelserapportering och hantering som engagerar

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vi ska inte bli överraskade


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientsäkerhet. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Är en överenskommelse mellan regering och SKL Satsningen handlar om: -att stödja implementeringen."

Liknande presentationer


Google-annonser