Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ har tillgång till Södertörns samlade utbud av insatser och möjliggör gemensamma strategiska utvecklingssatsningar. Målsättning: Att skapa en långsiktig hållbar struktur och modell för det Södertörnsgemensamma introduktionsarbetet som leder till snabbare etablering. Nyckeltal och resultatmått kommer att tas fram för att kunna mäta projektets faktiska inverkan.

2 1.Startat webbaserad kartläggning som hålls dagsaktuell, samt en webbaserad interaktiv insatskarta för att underlätta samarbetet på Södertörn inom/mellan kommunerna och AF. www.sodertornskommunerna.se/introduktion-sodertorn, www.sodertornskommunerna.se/introduktion-sodertorn Användarnamn: testintrosodertorn / Lösenord: Nyanland13 Projektet 2009

3

4

5

6 2.Erbjudit mångfaldsutbildningar …med ledande mångfaldskonsulter regelbundet till arbetsgivare inom Södertörn - (i samarbete med Matchning Södertörn) 1.Medvetna och omedvetna attityder, tolkningsmönster och koder – interkulturella möten. 2.Affärsmöjligheter kring mångfald och hur mångfald har en positiv effekt på arbetsplatsen 3.Kompetensförsörjning och rekrytering 3.Utarbetat en effektutvärderingsmodell tillsammans med totalt 24 kommuner i 3 regioner och SKL, för att kunna mäta effekten av introduktionsprogrammen. En prototyp klar till december 2009. En betamodell testats feb/mars. Slutprodukt presenterad på SKL:s konferens i maj 2010. http://www.skl.se/web/Nyanlandas_etablering_26-27_maj.aspx Formulär och definitioner: www.skl.se/web/introduktionsstatistik.aspx Forts 2009

7 7 KIS Flödesstruktur Deltagare Resultat Integrationsinsats Interna faktorer Externa faktorer

8 Förklaringsfaktorer – deltagarsammansättning Kön, Ålder, Omfattas av förordning eller inte, Typ av mottagning, hälsotillstånd, Utbildningsnivå, Yrkeserfarenhet, Tid i Sverige innan introduktionsstart, Tid i introduktion Förklaringsfaktorer – interna faktorer Arbetssätt/metoder: Kartläggning, Coachning och vägledning, SFI, Samhällsinformation, Hälsoinriktade insatser, Arbetsmarknadsinsatser, Barnintroduktion, Myndighetsutövning, Administrativt stöd Resurser: Bruttopersonalkostnad för integrationsenheten, dvs. kontoklass 5, Köp av tjänster från andra kommunala förvaltningar, Köp av tjänster från externa aktörer, Intäkter från Externa aktörer, Organisatorisk tillhörighet KIS

9 9 Förklaringsfaktorer – strukturella faktorer Arbetslöshet (obalanstalet), Andel försörjningsstödstagare av befolkningen, Försörjningsstöd (kr) per invånare, Andelen utrikes födda, Andel av befolkning med förgymnasial utbildning, Ohälsotalet, kommungruppsindelning, Befolkningsstorlek Resultatmått Osubventionerat arbete Subventionerat arbete Studier Överflyttad till Arbetsförmedlingen Slutförd introduktion Flyttat Avbrutit introduktionen i förtid KIS

10 …2009 4.Genomförde en behovsinventering med tillsammans med Södertörns kommuners introduktionshandläggare, sfi personal och samverkanspartners på Arbetsförmedlingen (ca 40 pers) som arbetade med introduktion. Resultatet är dokumenterat och kommunicerat med styrgrupp och Matchning Södertörn. Kan rekvireras från Birgitta.Hart- Carpenter@huddinge.se –Fler yrkesinriktade utbildningar med arbetslivspraktik –Trauma – introduktionsenhet för Södertörnsregionen –Skapa yrkesnätverk för flyktingar 5. Startat ett nationellt närverk för interkommunala ”introduktionsstrateger” för benchmarking, och kunskapsöverföring kring kommun och organisationsgemensamma utvecklingsinsatser. 6.Studerat interkommunala finasieringsmodeller och organisationsmodeller för att hitta en bra långsiktig och hållbar lösning för Södertörn. …..

11 … 2009 7.Flyktingfond ansökan (ERF) för att förankra en processorganisation som håller över tid, politiska regimskiften och förändrade uppdrag. (Avslag trots förankring på SKL, KSL, Lst och AF) 8.”Plan B” - gemensamt anställd interkommunal introduktionsstrateg; för fortsatt implementering och samverkan Syfte, mål, struktur och finansiering. 9.Budgetöverskott 2009, 268tkr överfördes till 2010.

12 Introduktionsstrateg Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn Övergripande mål Ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn Från 2010….

13 Delmål 1 Parterna vet hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan stat och kommun avseende etableringslagen. Fungerar som kunskapsbank och informationslänk i omställningsarbetet Bl.a. Arbetsgrupp och styrgrupp / RIM /AF arbetsgrupp /Nationellt nätverk/Tema Nyanlända /SFI chefer /IFO chefer / kommunal linje org. / nämnder m.fl. Från 2010….forts

14 Delmål 2 Parterna har ytterligare utvecklat det operativa samarbetet Sprider kommunernas erfarenheter i samarbetsforum, initierar kommunöverskridande insatser för målgruppen. Representerar Södertörnskommunerna och driver deras gemensamma ståndpunkter Arbetar kontinuerligt med den operativa verksamheten för att fånga upp reflektioner på sakfrågor som uppkommer inom förändringsarbetet Ex Landstinget och af Från 2010….forts

15 Delmål 3 Parterna kan byta, köpa och sälja tjänster. Bevakar och driver en lösning på hur handeln mellan aktörerna kan organiseras Delmål 4 Insatsbasen är en tillgång för användarna och de nyanlända. Delmål 5 Verktyget har en långsiktig förvaltning. Utvecklar en väl etablerad organisation för användarstöd, utbildning och potentiell verktygsutveckling. Från 2010….forts

16 Styrgrupp, arbetsgrupp och andra nätverk –Styrgrupp: Verksamhetschefer samt Arbetsförmedlingsområdeschef 3. –Arbetsgrupp: Introduktionschefer, Introduktionssamordnare, samt södertörns af-"etableringsstrateg” (SFI representation) –Vid behov: t.ex. Försörjningsstödschefer, IFO chefer, SFI rektorer, AF, Projekt inom AF/Kommun. –SKL-RIM /AF arbetsgrupp Etablering/ Länsstyrelsen Tema Nyanlända / Nationellt nätverk/Referensgrupper KSL, Sakområdesspecialist AF, mfl Från 2010….forts


Ladda ner ppt "Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ."

Liknande presentationer


Google-annonser