Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro"— Presentationens avskrift:

1 Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro
Universitetssjukhuset i Örebro Region-ansvar: DUST-länen Arbetsmiljöer, boendemiljöer och yttre miljö Överläkare Håkan Löfstedt Yrkeshygieniker Peter Berg

2 Miljö och hälsa – idéer och tankar
Informationsaktiviteter Informationsmaterial Till gravida Kemikalier och barn Utbildningar Barnmorskor Informationsdagar För allmänheten

3 Forskning och projekt Läkemedel och miljö
HÄMI – Luft (Naturvårdsverket omgång 3) HÄMI- Vatten? (KK-stiftelsen, ÖU) Allergiframkallande ämnen (Hudkliniken USÖ) Hälsoeffekter av buller (Örebro kommun, AMM Göteborg) Tonåringars exponering (Ide)

4 Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro
10 års uppföljning Radiofrekventa elektromagnetiska fält Hälsoeffekter av buller/tillgång till tysta sidor Exponering för kloroform och trikloramin samt luftvägspåverkan hos personal vid rehabbad i DUST-län

5 RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS –Risk of disease and ill health
Rapport från svensk expertgrupp 2012: Research during the last ten years RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS –Risk of disease and ill health Mobila, så kallade exposimeters, har utvecklats. Minst 15 provokationsstudier har gjorts på symtom som attribuerats till RF-exponering. De studierna har inte kunnat visa att personer upplever symtom eller känner av fält mer ofta när fälten är påslagna jämfört med när de är avslagna. En longitudinell studie har undersökt symtom i relation till exponering i miljön utan att finna något samband. Många epidemiologiska undersökningar av tumörer, och särskilt hjärntumörer, har redovisats. Den samlade bedömningen är att dessa undersökningar inte ger stöd för ett samband mellan mobiltelefoni och hjärntumörrisk. Om mobiltelefoni hade varit kopplat till en ökad hjärntumörrisk hade detta framkommit som en ökande trend i nationell cancerstatistik. Men hjärntumörsjukligheten ökar inte.

6 Bullerstörning - EU-direktivet om hantering och bedömning av omgivningsbuller (Direktiv 2002/49/EG) antogs 2002 av EU:s medlemsstater. - Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom förordningen om omgivningsbuller (2004:675). - Direktivet ställer krav på kartläggning av buller, handlingsplaner och information till allmänheten om problemen och prioriteringen av åtgärder. redovisade Sverige strategiska bullerkartor för tätorter större än invånare (Stockholm, Malmö och Göteborg) till EU. - I den senaste kartläggningen har kommuner med mer än invånare kartlagt omgivningsbullret.

7 Bullerstörning forts. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har de samhälls- och miljömedicinska verksamheterna inom landstingen ett ansvar för att bevaka och rapportera hälsoutvecklingen inom sitt geografiska ansvarsområde samt att engagera sig i olika samhälleliga planeringsprocesser och att producera beslutsunderlag.

8 Exempel på intressanta frågeställningar:
Hur påverkas hälsa (t.ex. påverkan på sömnen), välbefinnande och användningen av olika rum som sovrum, vardagsrum, balkong och angränsande utomhusmiljö beroende på om de vetter mot den tysta/ljuddämpade sidan eller den bullriga gatusidan? Hur kan vi förbättra ljudlandskapet på en ljuddämpad sida som inte når ned till nivån för tyst sida? - Hur åstadkommer vi positiva hälsofrämjande ljudmiljöer i samband med planering av trafik och bostäder, rekreationsområden etc.?


Ladda ner ppt "Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro"

Liknande presentationer


Google-annonser