Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen i Stockholms Län Att bygga hållbara städer MEX-dggar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen i Stockholms Län Att bygga hållbara städer MEX-dggar."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Att bygga hållbara städer
helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen i Stockholms Län Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

4 buller luft

5 närhet till kollektivtrafik
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg svåra lägen återstår närhet till kollektivtrafik

6 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

7 hållbart samhällsbyggande
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg trovärdighet hållbart samhällsbyggande kompletteringsbebyggelse i lägen med äldre sämre ljudisolerade bostäder för nya större bostadsområden högre krav vid kompletteringsbebyggelse åtgärder för att förbättra ljudmiljön i hela området

8 buller bullerskador vid 80 / 85 dB(A)
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg bullerskador vid 80 / 85 dB(A) sömnstörning vid 30 dB(A) ekv, 45 dB(A) max

9 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

10 buller 45 objekt & 1880 svar, varav 38 objekt 90-tal, 7 referensobjekt
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg 45 objekt & 1880 svar, varav 38 objekt 90-tal, 7 referensobjekt 1 av 4 hushåll dagligen stört 40% sover med öppet fönster sommartid 10% sover med öppet fönster vintertid 50% kan inte ha öppet fönster som de vill 84% har balkong, används 1g/vecka sommartid

11 buller Upplevd störning oberoende av centralt eller perifert läge
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Upplevd störning oberoende av centralt eller perifert läge Tyst sida viktigare än mindre buller på bullrig sida Solbelyst balkong används mer än skuggig även om den är bullring

12 Faktorer som ökar bullerstörning
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Faktorer som ökar bullerstörning enkelsidig lägenhet mot trafiksida bullrig trafiksida flera bullerkällor utlovat bullerskydd saknas bullrigt grannskap, långt till tystnad

13 Faktorer som minskar bullerstörning
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Faktorer som minskar bullerstörning antal bostadsrum mot tystare sida tyst gård & grannskap uppfattbara bullerkällor

14 Negativa ljudfaktorer, ej acceptabla
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Negativa ljudfaktorer, ej acceptabla enkelsidig lägenhet mot bullrig trafiksida hög inomhusnivå

15 Negativa ljudfaktorer, ibland acceptabla
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Negativa ljudfaktorer, ibland acceptabla flera bullerkällor bullrig gatusida bullrigt på solig balkong bullrigt grannskap

16 Positiva ljudfaktorer
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Positiva ljudfaktorer lågt inomhusbuller många boningsrum mot tystare sida tyst gård tyst entré hög fasadisolering

17 Bullernivåer i stadsmiljö
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Bullernivåer i stadsmiljö 800 fordon/dygn 10 m bort > 55 dB(A) halverad trafik dB(A) från 70 km/tim till 50 km/t dB(A) lågbullrande asfalt dB(A) hantera alla bullerkällor samtidigt

18 buller Byggnadsutformning vädringsfönster - 10 – 25 dB(A)
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Byggnadsutformning vädringsfönster – 25 dB(A) kopplade fönster Rw ( vid 20% av rumsytan dB(A) ) glasad balkong <75% – 10 dB(A)

19 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Avstegsfall centralt läge eller vid knutpunkt för kollektivtrafik alltid klara inomhusnivåer max 65 (70) dB(A) på bullrig sida max 55 dB(A) ekv på tystare sida minst hälften av bostadsrum mot tystare sida uteplats max 55 dB(A) ekv

20 redovisa åtgärder som skulle krävas för
buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Skäl att frångå 55 dB(A) redovisa åtgärder som skulle krävas för att uppfylla riktvärden redovisa möjlig bullerdämpning vid källan planerade åtgärder för att förstärka positiva ljudfaktorer planerade åtgärder för att minska negativa ljudfaktorer

21 Ljudkvalitetspoäng buller
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Ljudkvalitetspoäng komplement, inte ersättning till bullerberäkning buller trafiksida x1 bullrig gård x4 buller entré x1 buller inomhus x6 antal trafikslag / bullerkällor x3 planlösning x4 balkonger x2 grannskap x1

22 buller Ljudkvalitetspoäng Buller på trafiksidan
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Ljudkvalitetspoäng Buller på trafiksidan >65 eller >80 dB(A), Leq/Lmax -3 61 – 65 eller 71 – 75 dB(A) -2 56 – 60 eller 71 – 75 dB(A) -1 <55 och <70 dB(A) Buller på gård gård saknas / nivåer >55 dB(A) -4 51 – 55 dB(A) 46 – 50 dB(A) <45 dB(A) Buller vid entré >60 eller >75 dB(A), Leq/Lmax -2 51 – 55 eller 66 – 70 dB(A) 0 <50 och <65 dB(A) +1

23 buller Ljudkvalitetspoäng Buller inomhus BBR 0 ljudklass B +6
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Ljudkvalitetspoäng Buller inomhus BBR ljudklass B ljudklass A Flera trafikslag / bullerkällor > 2 bullerkällor / trafikslag som hörs -6 2 bullerkällor / trafikslag 1 trafikslag Planlösning alla boningsrum mot sida >55 eller >70 dB(A) minst ett boningsrum på sida <55 och <70 dB(A) minst hälften av boningsrum på sida <55 dB(A) 0 alla boningsrum på sida <55 dB(A) +4 minst hälften av boningsrum på sida <50 dB(A)

24 buller Ljudkvalitetspoäng Balkonger
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Ljudkvalitetspoäng Balkonger inga balkonger / inglasad balkong / skärm >75% -6 balkonger på bullrig sida balkong <55 dB(A) inglasad / skärm på två sidor balkong <55 dB(A) inglasad / skärm på en sida 0 balkong <55 dB(A) utan glasinskärmning / skärm +2 Grannskap mycket bullrigt grannskap måttligt bullrigt grannskap +1 tyst grannskap mycket tyst grannskap

25 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

26 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

27 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

28 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

29 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

30 Regionalt bullernätverk Angripa källan
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Planering rimlig bullersituation för nybebyggelse Regionalt bullernätverk kunskap, kartering, åtgärder Angripa källan vägbeläggningar däck & fordon

31 Statlig samsyn buller Boverket Vägverket & Banverket
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Statlig samsyn Boverket Vägverket & Banverket Statliga utredningar Regeringen Länsstyrelsen utredning, Allmänna råd ansvariga för åtgärder PBL, miljöbalk, åtgärdsprogram ensa staten vägledning för länet

32 Kortsiktigt Långsiktigt buller hinder för bostadsbyggande
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Kortsiktigt hinder för bostadsbyggande dyra & osäkra planer Långsiktigt hållbart samhällsbyggande ekonomiskt, socialt, ekologiskt hälsa

33 ej acceptabelt acceptabelt önskvärd standard buller
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg ej acceptabelt acceptabelt önskvärd standard

34

35 luft PBL 2 kap 2§ enligt MB skall MKN iakttas vid planering
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg PBL 2 kap 2§ enligt MB skall MKN iakttas vid planering & planläggning dvs planläggning skall ske på sådant vis att möjlighet att uppfylla MKN underlättas planläggning får inte medverka till att en MKN överträds

36 miljökvalitetsnorm gäller
luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg miljökvalitetsnorm gäller för utomhusluft med undantag av arbetsplatser, tåg / T-banestationer Naturvårdsverket

37 miljökvalitetsnorm PM10
luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg miljökvalitetsnorm PM10 norm för timma, dygn, år dygnsnormen den kritiska, stora överskridanden ingen spontan förbättring uppskattat dödstal i nivå med trafikolyckor EU skärper årsnormen - inget ökat problem för oss nya PM2,5-normen klarar vi om PM10 klaras

38 luft Detaljplaner där MKN särskilt bör uppmärksammas
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Detaljplaner där MKN särskilt bör uppmärksammas utluftningen minskar (slutna gaturum, tunnelmynningar) påtaglig trafikökning (köpcentra, P-hus, område med endast en utfart) hälsomässigt olämplig bebyggelse (barnstuga, bostäder) vägar verksamhet som kräver tillstånd eller dispens enligt MB

39 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

40 NO2 - åtgärdsprogram luft
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg NO2 - åtgärdsprogram Miljökrav vid upphandling av tunga transporter Skärpt miljözon för tunga fordon P-politik för minskad personbilstrafik P-avgifter på arbetsplatser Mindre förmånlig förmånsbeskattning Färre tunga fordon på Hornsgatan Fler infartsparkeringar Bättre framkomlighet för bussar Ökad turtäthet i kollektivtrafiken myndigheter & kommuner verksamma i Stockholm Stockholms stad Myndigheter & kommuner med arbetsplatser i Stockholm Skatteverket Vägverk, Banverk, landstinget & kommunerna Vägverket, landstinget & kommunerna landstinget

41 NO2 - resterande åtgärder
luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg NO2 - resterande åtgärder Höjd skrotningspremie för personbilar utan katalysator Miljözon för personbilar

42 PM10 - åtgärdsprogram luft Info om hälsokonsekvenser & andra nackdelar
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg PM10 - åtgärdsprogram Info om hälsokonsekvenser & andra nackdelar P-politik för minskad personbilstrafik P-avgifter på arbetsplatser Åtgärder för att minska extrema halter FoU om beläggningar & vinterväghållning Kunskap om utsläpp från fartyg, arbets- maskiner & fastbränsleeldning Vägverk, Naturvårdsverk, Lst, kommuner Stockholms stad Myndigheter & kommuner verksamma i Sthlm Vägverket & kommunerna Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Lst, kommunerna

43 PM10 – resterande åtgärder
luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg PM10 – resterande åtgärder Ekonomiska styrmedel för minskad användning av dubbdäck

44 Regeringsuppdrag luft kompletterande åtgärdsprogram
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Regeringsuppdrag kompletterande åtgärdsprogram osäkerhet om förutsättningar inga kraftfulla åtgärder i reserv regionalt förtroende & engagemang ansvar för samordning & uppföljning ?

45 dubbdäck / dubbfria däck
luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg dubbdäck / dubbfria däck dubbdäck bättre på is, dubbfria på andra väglag inte belagt om minskad trafiksäkerhet (Norge) dubbfria däcken har blivit effektivare – dubbdäcken mindre effektiva gamla dubbdäck starkt försämrad effekt minska – inte avskaffa – andelen dubbdäck

46 nackdelar dubbdäck luft ökad bullernivå i fordonet
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg nackdelar dubbdäck ökad bullernivå i fordonet betydligt ökat trafikbuller smutsar ner vägmiljön, dyrbar tvättning stora mängder giftiga ämnen ut i naturen spårbildning med risk för vattenplaning ökade kostnader för vägunderhåll

47 hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg

48 hållbar utveckling riktvärden för buller gränsvärden för luftkvalitet
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg riktvärden för buller gränsvärden för luftkvalitet Länsstyrelsens prövningsgrund skydd för människors hälsa

49 rättssäkerhet & effektivitet
hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Agenda rättssäkerhet & effektivitet

50 hållbar utveckling Agenda samfunktionen PBL / miljöbalk
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg Agenda samfunktionen PBL / miljöbalk samfunktion mellan styrinstrumenten för miljö: MKB-komplexet , miljökvalitetsnormer, miljömål, vattendirektiv trovärdig hantering av alternativ i MKB genomförandefasen i metoden åtgärdsprogram vattenförvaltningens koppling till kommunernas planering angrip källan till problemet, inte bara symptomen

51 intresse-konflikter hållbar utveckling miljö - hälsa
Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov Lars Nyberg intresse-konflikter miljö - hälsa lokalt / regionalt / globalt ekonomiskt / socialt / ekologiskt det räcker inte att göra rätt genom att inte göra fel utnyttja potentialer & synergier

52

53


Ladda ner ppt "Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen i Stockholms Län Att bygga hållbara städer MEX-dggar."

Liknande presentationer


Google-annonser