Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen i Stockholms Län

4 buller luft

5 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg svåra lägen återstår närhet till kollektivtrafik

6 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

7 trovärdighet hållbart samhällsbyggande kompletteringsbebyggelse i lägen med äldre sämre ljudisolerade bostäder för nya större bostadsområden högre krav vid kompletteringsbebyggelse åtgärder för att förbättra ljudmiljön i hela området buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

8 bullerskador vid 80 / 85 dB(A) sömnstörning vid 30 dB(A) ekv, 45 dB(A) max buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

9 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

10 45 objekt & 1880 svar, varav 38 objekt 90-tal, 7 referensobjekt 1 av 4 hushåll dagligen stört 40% sover med öppet fönster sommartid 10% sover med öppet fönster vintertid 50% kan inte ha öppet fönster som de vill 84% har balkong, används 1g/vecka sommartid buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

11 Upplevd störning oberoende av centralt eller perifert läge Tyst sida viktigare än mindre buller på bullrig sida Solbelyst balkong används mer än skuggig även om den är bullring buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

12 Faktorer som ökar bullerstörning enkelsidig lägenhet mot trafiksida bullrig trafiksida flera bullerkällor utlovat bullerskydd saknas bullrigt grannskap, långt till tystnad buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

13 Faktorer som minskar bullerstörning antal bostadsrum mot tystare sida tyst gård & grannskap uppfattbara bullerkällor buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

14 Negativa ljudfaktorer, ej acceptabla enkelsidig lägenhet mot bullrig trafiksida hög inomhusnivå buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

15 Negativa ljudfaktorer, ibland acceptabla flera bullerkällor bullrig gatusida bullrigt på solig balkong bullrigt grannskap buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

16 Positiva ljudfaktorer lågt inomhusbuller många boningsrum mot tystare sida tyst gård tyst entré hög fasadisolering buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

17 halverad trafik - 3 dB(A) från 70 km/tim till 50 km/t - 4 dB(A) lågbullrande asfalt - 6-9 dB(A) hantera alla bullerkällor samtidigt Bullernivåer i stadsmiljö 800 fordon/dygn 10 m bort > 55 dB(A) buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

18 Byggnadsutformning vädringsfönster - 10 – 25 dB(A) kopplade fönster - 48 Rw ( vid 20% av rumsytan - 36 dB(A) ) glasad balkong <75% - 5 – 10 dB(A) buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

19 Avstegsfall centralt läge eller vid knutpunkt för kollektivtrafik alltid klara inomhusnivåer max 65 (70) dB(A) på bullrig sida max 55 dB(A) ekv på tystare sida minst hälften av bostadsrum mot tystare sida uteplats max 55 dB(A) ekv buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

20 Skäl att frångå 55 dB(A) redovisa åtgärder som skulle krävas för att uppfylla riktvärden redovisa möjlig bullerdämpning vid källan planerade åtgärder för att förstärka positiva ljudfaktorer planerade åtgärder för att minska negativa ljudfaktorer buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

21 Ljudkvalitetspoäng komplement, inte ersättning till bullerberäkning buller trafiksida x1 bullrig gård x4 buller entré x1 buller inomhus x6 antal trafikslag / bullerkällor x3 planlösning x4 balkonger x2 grannskap x1 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

22 Ljudkvalitetspoäng Buller på trafiksidan >65 eller >80 dB(A), Leq/Lmax -3 61 – 65 eller 71 – 75 dB(A) -2 56 – 60 eller 71 – 75 dB(A) -1 <55 och <70 dB(A) 0 Buller på gård gård saknas / nivåer >55 dB(A) -4 51 – 55 dB(A) 0 46 – 50 dB(A)+4 <45 dB(A)+8 Buller vid entré >60 eller >75 dB(A), Leq/Lmax -2 56 – 60 eller 71 – 75 dB(A) -1 51 – 55 eller 66 – 70 dB(A) 0 <50 och <65 dB(A)+1 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

23 Ljudkvalitetspoäng Buller inomhus BBR 0 ljudklass B+6 ljudklass A+9 Flera trafikslag / bullerkällor > 2 bullerkällor / trafikslag som hörs -6 2 bullerkällor / trafikslag -3 1 trafikslag 0 Planlösning alla boningsrum mot sida >55 eller >70 dB(A) -16 minst ett boningsrum på sida <55 och <70 dB(A) -8 minst hälften av boningsrum på sida <55 dB(A) 0 alla boningsrum på sida <55 dB(A)+4 minst hälften av boningsrum på sida <50 dB(A) +8 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

24 Ljudkvalitetspoäng Balkonger inga balkonger / inglasad balkong / skärm >75% -6 balkonger på bullrig sida -4 balkong <55 dB(A) inglasad / skärm på två sidor -2 balkong <55 dB(A) inglasad / skärm på en sida 0 balkong <55 dB(A) utan glasinskärmning / skärm +2 Grannskap mycket bullrigt grannskap 0 måttligt bullrigt grannskap +1 tyst grannskap +2 mycket tyst grannskap +3 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

25 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

26 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

27 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

28 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

29 buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

30 Planering rimlig bullersituation för nybebyggelse Regionalt bullernätverk kunskap, kartering, åtgärder Angripa källan vägbeläggningar däck & fordon buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

31 Statlig samsyn Boverket Vägverket & Banverket Statliga utredningar Regeringen Länsstyrelsen utredning, Allmänna råd ansvariga för åtgärder PBL, miljöbalk, åtgärdsprogram ensa staten vägledning för länet buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

32 Kortsiktigt hinder för bostadsbyggande dyra & osäkra planer Långsiktigt hållbart samhällsbyggande ekonomiskt, socialt, ekologiskt hälsa buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

33 ej acceptabelt acceptabelt önskvärd standard buller Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

34

35 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg PBL 2 kap 2§ enligt MB skall MKN iakttas vid planering & planläggning dvs planläggning skall ske på sådant vis att möjlighet att uppfylla MKN underlättas PBL 2 kap 2§ planläggning får inte medverka till att en MKN överträds

36 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg miljökvalitetsnorm gäller för utomhusluft med undantag av arbetsplatser, tåg / T-banestationer Naturvårdsverket

37 miljökvalitetsnorm PM10 norm för timma, dygn, år dygnsnormen den kritiska, stora överskridanden ingen spontan förbättring uppskattat dödstal i nivå med trafikolyckor EU skärper årsnormen - inget ökat problem för oss nya PM2,5-normen klarar vi om PM10 klaras luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

38 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Detaljplaner där MKN särskilt bör uppmärksammas utluftningen minskar (slutna gaturum, tunnelmynningar) påtaglig trafikökning (köpcentra, P-hus, område med endast en utfart) hälsomässigt olämplig bebyggelse (barnstuga, bostäder) vägar verksamhet som kräver tillstånd eller dispens enligt MB

39 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

40 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg NO 2 - åtgärdsprogram Miljökrav vid upphandling av tunga transporter Skärpt miljözon för tunga fordon P-politik för minskad personbilstrafik P-avgifter på arbetsplatser Mindre förmånlig förmånsbeskattning Färre tunga fordon på Hornsgatan Fler infartsparkeringar Bättre framkomlighet för bussar Ökad turtäthet i kollektivtrafiken myndigheter & kommuner verksamma i Stockholm Stockholms stad Myndigheter & kommuner med arbetsplatser i Stockholm Skatteverket Stockholms stad Vägverk, Banverk, landstinget & kommunerna Vägverket, landstinget & kommunerna landstinget

41 NO 2 - resterande åtgärder Höjd skrotningspremie för personbilar utan katalysator Miljözon för personbilar luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

42 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg PM10 - åtgärdsprogram Info om hälsokonsekvenser & andra nackdelar P-politik för minskad personbilstrafik P-avgifter på arbetsplatser Åtgärder för att minska extrema halter FoU om beläggningar & vinterväghållning Kunskap om utsläpp från fartyg, arbets- maskiner & fastbränsleeldning Vägverk, Naturvårdsverk, Lst, kommuner Stockholms stad Myndigheter & kommuner verksamma i Sthlm Vägverket & kommunerna Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Lst, kommunerna

43 PM10 – resterande åtgärder Ekonomiska styrmedel för minskad användning av dubbdäck luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

44 luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Regeringsuppdrag kompletterande åtgärdsprogram osäkerhet om förutsättningar inga kraftfulla åtgärder i reserv regionalt förtroende & engagemang ansvar för samordning & uppföljning ?

45 dubbdäck / dubbfria däck dubbdäck bättre på is, dubbfria på andra väglag inte belagt om minskad trafiksäkerhet (Norge) dubbfria däcken har blivit effektivare – dubbdäcken mindre effektiva gamla dubbdäck starkt försämrad effekt minska – inte avskaffa – andelen dubbdäck luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

46 nackdelar dubbdäck ökad bullernivå i fordonet betydligt ökat trafikbuller smutsar ner vägmiljön, dyrbar tvättning stora mängder giftiga ämnen ut i naturen spårbildning med risk för vattenplaning ökade kostnader för vägunderhåll luft Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

47 hållbar utveckling

48 riktvärden för buller gränsvärden för luftkvalitet Länsstyrelsens prövningsgrund skydd för människors hälsa hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg

49 hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Agenda rättssäkerhet & effektivitet

50 hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg angrip källan till problemet, inte bara symptomen Agenda samfunktionen PBL / miljöbalk trovärdig hantering av alternativ i MKB genomförandefasen i metoden åtgärdsprogram samfunktion mellan styrinstrumenten för miljö: MKB-komplexet, miljökvalitetsnormer, miljömål, vattendirektiv vattenförvaltningens koppling till kommunernas planering

51 intresse-konflikter miljö - hälsa hållbar utveckling Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg lokalt / regionalt / globalt ekonomiskt / socialt / ekologiskt det räcker inte att göra rätt genom att inte göra fel utnyttja potentialer & synergier

52

53


Ladda ner ppt "Att bygga hållbara städer MEX-dggar Örebro 9 nov 06 Lars Nyberg Att bygga hållbara städer helhetssyn på miljö & hälsa i stadsbyggandet Lars Nyberg Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser