Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, dag och tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, dag och tid."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, dag och tid

2 Senaste nytt om narkotikaproblemet i Europa Översikt över narkotikaproblemet i 29 länder i Europa Siffror och analyser: i Europa och i de enskilda länderna Senaste trender och åtgärder Temakapitel (enbart på engelska): European drug policies Gender differences Drugs in recreational settings

3 Information på flera språk Årsrapporten 2006 I tryckt version och på Internet på 23 språk http://annualreport.emcdda.europa.eu Mer material finns på engelska på Internet: Temakapitel http://issues06.emcdda.europa.eu Statistikbulletin http://stats06.emcdda.europa.eu Landprofiler http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu Nationella rapporter från Reitox-kontaktpunkterna http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435

4 Rubriker 2006 Del I: Årsrapporten

5 Rubriker 2006 Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin Heroin — beslag och produktion ökar Fortsatt smittöverföring av narkotikarelaterade infektionssjukdomar Dödsfall — nedåtgående trend kan vara på väg att vända

6 Rubriker 2006 (forts.) Kokain — fortsatt uppåtgående trend, men tecken på viss stabilisering Kokain — global produktion ökar, diversifierande importvägar Kokainrelaterade problem blir allt synligare i vissa länder

7 Narkotikan i Europa billigare än någonsin Betydande nationella variationer i priserna på narkotika Analysen baseras på ett begränsat antal länder I många europeiska länder föll gatupriset 1999-2004 för de flesta olagliga droger I Europa som helhet sjönk priserna, korrigerade för inflation, för hasch (19 %), marijuana (12 %), kokain (22 %), heroin (45 %), amfetamin (20 %) och ecstasy (47 %)

8 Priser på narkotika (forts.) Priset på narkotika påverkas av många faktorer som t.ex. fluktuationer i tillgång, renhetsnivå, typ av produkt, inköpt volym Komplicerade analyser: den olagliga narkotikamarknadens dolda natur, nationella variationer i uppgiftskvalitet och metoder för datainsamling Ingen enkel koppling mellan pris och tendenser för andra indikatorer (beslag, prevalens, renhet etc.) Behov att bättre förstå vilka faktorer som påverkar narkotikapriset och hur priset påverkar konsumtionsnivåerna

9 Pristendenser i missbrukarledet i Europa 1999–2004

10 Heroin — beslag och produktion ökar Afghanistan, världsledande betr. spridning av olagligt opium: stod 2005 för uppskattningsvis 89 % av den globala produktionen (4 100 ton) Aktuella produktionsökningar innebär att global tillgång kan överstiga global efterfrågan (UNODC) Asien (50 %) och Europa (40 %) står fortfarande för den största beslagtagna volymen i världen De totala beslagtagna kvantiteterna i Europa har ökat konstant sedan 1999

11 Heroin (forts.) Rekordstora beslag under 2004: uppskattningsvis 46 000 europeiska beslag resulterade i konfiskation av 19 ton heroin. En ökning med mer än 10 % jämfört med beslagtagen volym 2003. Vi kan inte ignorera de faror som ett heroinöverskott innebär Heroin är inte längre en innedrog, men en ny generation unga människor kan utsättas för heroinmissbruk Heroin och injektionsmissbruk — viktiga folkhälsofrågor i Europa under överskådlig framtid

12 Fortsatt smittöverföring av narkotikarelaterade infektionssjukdomar Prevalensen av hiv-infektion fortsätter att vara låg bland injektionsmissbrukare i de flesta europeiska länder. Cirka 1 % eller lägre av injektionsmissbrukare i 10 länder, under 5 % i större delen av Europa Nya hiv-infektioner fortsätter att rapporteras bland injektionsmissbrukare och kan öka i vissa områden och befolkningsgrupper Prevalensen av HCV-infektion bland injektionsmissbrukare är hög i Europa: över 60 % i vissa prov från testade injektionsmissbrukare Program för nål- och sprututbyte har blivit ett vanligt inslag i en bred strategi (information, utbildning, kommunikation)

13 Dödsfall – nedåtgående trend kan vara på väg att vända 7 000 till 8 000 narkotikarelaterade dödsfall per år i Europa Enligt de senaste uppgifterna stod de för 3 % av alla dödsfall bland vuxna under 40 år Beräkningarna är direkt kopplade till narkotika- användning, främst opiodanvändning, men inkluderar inte dödsfall i samband med olyckor, våld eller kroniska sjukdomar Det typiska offret för en överdos i Europa: en man i 35- årsåldern. Överdosoffren blir allt äldre i hela Europa

14 Narkotikarelaterade dödsfall (forts.) Nedgång av akuta narkotikarelaterade dödsfall 2000–2003 Denna nedgång följde på en ökning med 14 % 1995–2000 Enligt tillgängliga uppgifter för 2003–2004 ökade antalet rapporterade dödsfall med 3 %, vilket kan tyda på att den nedåtgående trenden är på väg att vända Förebådar kanske inte en långsiktig omsvängning men 13 av 19 rapporterande länder redovisade någon grad av ökning

15 Kapitel 7, figur 13: Långsiktiga trender för akuta narkotikarelaterade dödsfall 1985–2004

16 Kokain — fortsatt uppåtgående trend, men tecken på viss stabilisering Omkring 10 miljoner européer (över 3 % av de vuxna 15–64 år) har någon gång använd kokain Omkring 3,5 miljoner har sannolikt använt drogen under det senaste året (1 %) Omkring 1,5 miljoner (0,5 % av de vuxna) säger att de har använt kokain den senaste månaden Siffran för kokainanvändning är historiskt hög med europeiska mått mätt, men fortfarande betydligt lägre än för USA, där 14 % av den vuxna befolkningen någon gång har använt drogen Stor variation: prevalensen fortfarande låg i många länder I de två länderna med störst problem (Spanien, Storbritannien), finns vissa tecken på en stabilisering av situationen efter dramatiska ökningar i slutet av nittiotalet

17 Kapitel 5, figur 6: Andel vuxna (i åldern 15–64) och andel unga vuxna (i åldern 15–34 och 15–24) som har använt kokain det senaste året

18 Kapitel 5, figur 7: Trender för andel unga vuxna (15 – 34 år) som har använt kokain det senaste året

19 Kokain — global produktion ökar diversifierande importvägar Global kokainproduktion: cirka 687 ton år 2004 (UNODC) Merparten av det kokain som beslagtas i Europa kommer från Sydamerika. Länder I Latinamerika och Västindien och, i allt högre grad, länder i Afrika används som transitvägar. Cirka 74 ton kokain beslagtogs i Europa under 2004 – 20 % mindre än under 2003 Uppskattat antal kokainbeslag ökade med 36 % under 2004 till 60 890 Iberiska halvön en viktig inkörsport för kokain – Spanien och Portugal står för hälften av den beslagtagna volymen

20 Kokainrelaterade problem blir allt synligare i vissa länder Problem blir allt synligare, men är fortfarande på relativt låg nivå Cirka 12 % av alla nya efterfrågningar på behandling hänför sig till kokainmissbruk, men stora variationer finns mellan länderna I Spanien och Nederländerna, där bruket av kokain är relativt väletablerat, är nu minst var fjärde efterfrågan på behandling för missbruk kokainrelaterad Behov att få bättre kunskaper om lämpliga behandlingsmetoder för kokain- och crackkokainproblem Cirka 400 kokainrelaterade dödsfall har rapporterats

21 Narkotika i Europa — fakta och siffror 65 miljoner vuxna har någon gång använt cannabis – 20 % av den vuxna befolkningen 10 miljoner vuxna har någon gång använt amfetamin – 3 % av den vuxna befolkningen 8,5 miljoner vuxna har någon gång använt ecstasy – 2,6 % av den vuxna befolkningen Det finns uppskattningsvis 1,7 miljoner problem- missbrukare (främst heroinmissbrukare) i EU idag För mer information om olika droger se sammanfattningen ” Drugs in Europe – Facts and figures ”

22 Rubriker 2006 Del II: Temakapitel

23 Rubriker 2006 Narkotikapolitiken får allt bredare räckvidd Tillgång till missbruksbehandling för kvinnor fortfarande begränsad i Europa Andra mönster för narkotikarelaterade skador bland kvinnor Håller skillnaderna mellan män och kvinnor på att minska?

24 Rubriker 2006 (forts.) Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet (än sina jämnåriga i befolkningen) att ha provat stimulantia Nattklubbsturism och narkotikaanvändning i samband med semesterresor Långsiktiga risker med alkohol ofta förbisedda Utmaningar för övervakningen

25 Narkotikapolitiken får allt bredare räckvidd I nästan alla länder i Europa samlas åtgärder för att lösa narkotikaproblemet i nationella övergripande narkotikastrategier/handlingsplaner Tendenser att utvidga strategierna till att utöver olagliga droger också omfatta lagliga beroendeframkallande ämnen (alkohol, tobak, läkemedel) Mer än två tredjedelar av de granskade länderna har numera någon koppling eller hänvisning till lagliga ämnen i sina strategidokument

26 Tillgången på missbruksbehandling för kvinnor är fortfarande begränsad i Europa Växande insikt om kvinnliga missbrukares behov. Cirka 20 % av dem som nu påbörjar behandling för narkotikamissbruk är kvinnor. I nästan alla EU-länder och i Norge finns minst en behandlingsenhet enbart för kvinnor, eller för kvinnor med barn, men tillgången på dessa tjänster är ofta begränsad Fortfarande får de flesta kvinnor hjälp genom den allmänna vården Nästan var fjärde kvinna (23 %) som får tillgång till öppenvårdsbehandling har barn i hemmet Frågor som rör barnomsorg kan göra att kvinnor låter bli att söka hjälp. ”Kvinnovänliga tjänster” har visat sig bidra till att kvinnor börjar och stannar kvar i behandling.

27 Andra mönster för narkotikarelaterade skador bland kvinnor Kvinnorna svarar för mellan 7 % och 35 % av alla narkotikarelaterade dödsfall, beroende på land Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller trender för narkotikarelaterade dödsfall Mellan 2000 och 2003 minskade antalet dödsfall på grund av överdoser bland män med cirka 30 %, medan antalet dödsfall bland kvinnor minskade med cirka 15 % (EU-15) Aktuella uppgifter från studier av injektionsmissbrukare i nio EU-länder visar att hiv-prevalensen i genomsnitt är 13,6 % bland män och 21,5 % bland kvinnor Är skadebegränsande åtgärder inriktade på narkotika- missbrukare i högriskgrupper mindre effektiva för kvinnor än för män?

28 Håller skillnaderna mellan män och kvinnor på att minska? Markanta skillnader mellan kvinnor och män i nästan alla aspekter av narkotikaproblemet I samtliga länder i Europa är det betydligt fler män än kvinnor som använder narkotika, särskilt när användningen är frekvent, intensiv och problematisk Inga starka belägg för att skillnaderna mellan kvinnor och män håller på att minska när det gäller narkotikamissbrukets omfattning Uppgifter om droganvändning bland skolelever (15–16 år) visar oroande trender. I vissa länder förefaller flickorna på väg att komma ikapp pojkarna när det gäller att någon gång ha provat narkotika och alkohol

29 Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet för att ha provat stimulantia I några fall uppgav två tredjedelar av nattklubbsbesökarna att de någon gång använt stimulantia Drygt 60 % av nattklubbsbesökarna som deltog i undersökningen av några miljöer i Frankrike, Italien och Storbritannien uppgav att de någon gång hade provat kokain Drygt hälften av nattklubbsbesökarna som deltog i undersökningen i Tjeckien, Frankrike, Ungern, Nederländerna och Storbritannien medgav att de någon gång hade tagit ecstasy

30 Fig. 2 Andel av befolkningen som någon gång provat ecstasy enligt enkäter i nöjesmiljöer och bland den allmänna befolkningen

31 Narkotikamissbruk i nöjesmiljöer (forts.) Vissa undersökningar visar att andelen som någon gång använt ketamin varierar mellan 7 % (Tjeckien) och 21 % (Ungern) … … medan andelen som någon gång tagit GHB varierar mellan 6 % (Storbritannien) och 17 % (Nederländerna) När det gäller hallucinogena droger rapporterades höga siffror i nattklubbsenkäterna i Tjeckien (45 % av de som tillfrågades hade någon gång tagit LSD), och Frankrike (55 % hade någon gång provat ”magiska svampar”)

32 Nattklubbsturism och narkotikaanvändning i samband med semesterresor Forskning visar att sannolikheten att unga människor ska prova droger eller använda dem oftare är större när de är på semester utomlands I Spanien är det rekreationella missbruket störst på turistorterna En svensk studie visar att 23 % av ungdomar som provat olagliga droger hade gjort det första gången utomlands Intervjuer med ungdomar på väg hem från semester på Ibiza, genomförda som en del i en studie i Storbritannien, visar att användningen av samtliga droger var större under semestern än hemma

33 Långsiktiga risker med alkohol blir ofta förbisedda För majoriteten av ungdomar i EU är narkotikaanvändning inte ett nödvändigt inslag i dansmiljöerna För merparten av dem är musiken, de sociala aspekterna och alkoholen viktigast i denna miljö Tillverkare av alkoholhaltiga drycker drar nu nytta av den lukrativa dansmusikmarknaden, och marknadsför nya drycker för yngre åldersgrupper Oro för hälsorisker förknippade med nattklubbsbesökarnas ofta omåttliga alkoholintag, som ibland sker i kombination med olagliga droger Nattklubbsbesökare är i regel medvetna om hälsomässiga och rättsliga risker i samband med narkotikaanvändning, men mindre medvetna om alkoholrelaterade problem och långsiktiga risker

34 Utmaningar för övervakningen ECNN står inför utmaningen att övervaka ett mycket bredare spektrum av droger än för tio år sedan Blandmissbruket utgör en stor utmaning för kontrollsystemen som hittills har fokuserat på missbruk av enskilda droger Utveckling av nya metoder för att förstå denna typ av missbruk måste inta en framskjuten plats på agendan för framtida insatser Utöver övervakning av den aktuella situationen kartlägger ECNN nya droger och nya trender som kan utgöra hot mot folkhälsan


Ladda ner ppt "Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, dag och tid."

Liknande presentationer


Google-annonser