Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa"— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa
Denna PowerPoint-presentation är baserad på pressmeddelanden och notiser som sammanställts inför offentliggörandet av Årsrapport Talaren bör ha god kännedom om innehållet i dessa pressmeddelanden innan presentationen genomförs. Varken pressmeddelanden eller denna presentation får spridas innan rapporten har offentliggjorts kl lokal tid i Bryssel, den 23 november 2006. Pressmaterial (Online på 23 språk) och via Meddelande från Wolfgang Götz, Direktör, ECNN med anledning av offentliggörandet av ECNN:s Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa Sammanfattningen “Drugs in Europe – Facts and figures” Pressmeddelanden: Nr 3/2006 — Senaste nytt om narkotikaproblemet i Europa “Årsrapporten 2006 från EU:s narkotikacentrum” Nr 4/2006 — Årsrapport 2006: Sjunkande priser på narkotika, ökande beslag “Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin” Nr 5/2006 — Ett genusperspektiv på narkotikamissbruk “Tillgången på missbruksbehandling för kvinnor är fortfarande begränsad i Europa“ Nr 6/2006 — Narkotikaanvändningen i nöjesmiljöer “Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet för att ha prövat stimulantia” Namn, plats, dag och tid

2 Senaste nytt om narkotikaproblemet i Europa
Översikt över narkotikaproblemet i 29 länder i Europa Siffror och analyser: i Europa och i de enskilda länderna Senaste trender och åtgärder Temakapitel (enbart på engelska): European drug policies Gender differences Drugs in recreational settings Se pressmeddelande nr 3/2006

3 Information på flera språk
Årsrapporten 2006 I tryckt version och på Internet på 23 språk Mer material finns på engelska på Internet: Temakapitel Statistikbulletin Landprofiler Nationella rapporter från Reitox-kontaktpunkterna Se pressmeddelande nr 3/2006

4 Rubriker 2006 Del I: Årsrapporten
Den första delen innehåller senaste nytt om de olika typerna av narkotika, samt om infektionssjukdomar och narkotikarelaterade dödsfall

5 Rubriker 2006 Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin
Heroin — beslag och produktion ökar Fortsatt smittöverföring av narkotikarelaterade infektionssjukdomar Dödsfall — nedåtgående trend kan vara på väg att vända Se pressmeddelande nr 4/2006

6 Rubriker 2006 (forts.) Kokain — fortsatt uppåtgående trend, men tecken på viss stabilisering Kokain — global produktion ökar, diversifierande importvägar Kokainrelaterade problem blir allt synligare i vissa länder Se pressmeddelande nr 4/2006

7 Narkotikan i Europa billigare än någonsin
Betydande nationella variationer i priserna på narkotika Analysen baseras på ett begränsat antal länder I många europeiska länder föll gatupriset för de flesta olagliga droger I Europa som helhet sjönk priserna, korrigerade för inflation, för hasch (19 %), marijuana (12 %), kokain (22 %), heroin (45 %), amfetamin (20 %) och ecstasy (47 %) Se pressmeddelande nr 4/2006

8 Priser på narkotika (forts.)
Priset på narkotika påverkas av många faktorer som t.ex. fluktuationer i tillgång, renhetsnivå, typ av produkt, inköpt volym Komplicerade analyser: den olagliga narkotikamarknadens dolda natur, nationella variationer i uppgiftskvalitet och metoder för datainsamling Ingen enkel koppling mellan pris och tendenser för andra indikatorer (beslag, prevalens, renhet etc.) Behov att bättre förstå vilka faktorer som påverkar narkotikapriset och hur priset påverkar konsumtionsnivåerna Se pressmeddelande nr 4/2006

9 Pristendenser i missbrukarledet i Europa 1999–2004
Källa: Årsrapport 2006, Kommentar Se pressmeddelande nr 4/2006 [diagram:] Cannabis resin = hasch Heroin brown = brunt heroin Herbal cannabis = marijuana Amphetamine = amfetamin Cocaine = kokain Ecstasy = ecstasy

10 Heroin — beslag och produktion ökar
Afghanistan, världsledande betr. spridning av olagligt opium: stod 2005 för uppskattningsvis 89 % av den globala produktionen (4 100 ton) Aktuella produktionsökningar innebär att global tillgång kan överstiga global efterfrågan (UNODC) Asien (50 %) och Europa (40 %) står fortfarande för den största beslagtagna volymen i världen De totala beslagtagna kvantiteterna i Europa har ökat konstant sedan 1999 Se pressmeddelande nr 4/2006

11 Heroin (forts.) Rekordstora beslag under 2004: uppskattningsvis europeiska beslag resulterade i konfiskation av 19 ton heroin. En ökning med mer än 10 % jämfört med beslagtagen volym  2003. Vi kan inte ignorera de faror som ett heroinöverskott innebär Heroin är inte längre en innedrog, men en ny generation unga människor kan utsättas för heroinmissbruk Heroin och injektionsmissbruk — viktiga folkhälsofrågor i Europa under överskådlig framtid Se pressmeddelande nr 4/2006

12 Fortsatt smittöverföring av narkotikarelaterade infektionssjukdomar
Prevalensen av hiv-infektion fortsätter att vara låg bland injektionsmissbrukare i de flesta europeiska länder. Cirka 1 % eller lägre av injektionsmissbrukare i 10 länder, under 5 % i större delen av Europa Nya hiv-infektioner fortsätter att rapporteras bland injektionsmissbrukare och kan öka i vissa områden och befolkningsgrupper Prevalensen av HCV-infektion bland injektionsmissbrukare är hög i Europa: över 60 % i vissa prov från testade injektionsmissbrukare Program för nål- och sprututbyte har blivit ett vanligt inslag i en bred strategi (information, utbildning, kommunikation) Se pressmeddelande nr 4/2006

13 Dödsfall – nedåtgående trend kan vara på väg att vända
7 000 till narkotikarelaterade dödsfall per år i Europa Enligt de senaste uppgifterna stod de för 3 % av alla dödsfall bland vuxna under 40 år Beräkningarna är direkt kopplade till narkotika-användning, främst opiodanvändning, men inkluderar inte dödsfall i samband med olyckor, våld eller kroniska sjukdomar Det typiska offret för en överdos i Europa: en man i 35-årsåldern. Överdosoffren blir allt äldre i hela Europa Se pressmeddelande nr 4/2006

14 Narkotikarelaterade dödsfall (forts.)
Nedgång av akuta narkotikarelaterade dödsfall 2000–2003 Denna nedgång följde på en ökning med 14 % 1995–2000 Enligt tillgängliga uppgifter för 2003–2004 ökade antalet rapporterade dödsfall med 3 %, vilket kan tyda på att den nedåtgående trenden är på väg att vända Förebådar kanske inte en långsiktig omsvängning men 13 av 19 rapporterande länder redovisade någon grad av ökning Se pressmeddelande nr 4/2006

15 Kapitel 7, figur 13: Långsiktiga trender för akuta narkotikarelaterade dödsfall 1985–2004
Källa: kapitel 7, figur 1 i Årsrapport 2006

16 Kokain — fortsatt uppåtgående trend, men tecken på viss stabilisering
Omkring 10 miljoner européer (över 3 % av de vuxna 15–64 år) har någon gång använd kokain Omkring 3,5 miljoner har sannolikt använt drogen under det senaste året (1 %) Omkring 1,5 miljoner (0,5 % av de vuxna) säger att de har använt kokain den senaste månaden Siffran för kokainanvändning är historiskt hög med europeiska mått mätt, men fortfarande betydligt lägre än för USA, där 14 % av den vuxna befolkningen någon gång har använt drogen Stor variation: prevalensen fortfarande låg i många länder I de två länderna med störst problem (Spanien, Storbritannien), finns vissa tecken på en stabilisering av situationen efter dramatiska ökningar i slutet av nittiotalet Se pressmeddelande nr 4/2006

17 Kapitel 5, figur 6: Andel vuxna (i åldern 15–64) och andel unga vuxna (i åldern 15–34 och 15–24) som har använt kokain det senaste året Källa: kapitel 5, figur 6 i Årsrapport 2006 [diagram:] Greece = Grekland Czech Republic = Tjeckien Latvia = Lettland France = Frankrike Lithuania = Litauen Portugal = Portugal Finland = Finland Bulgaria = Bulgarien Hungary = Ungern Poland = Polen Slovakia = Slovakien Estonia = Estland Denmark = Danmark Norway = Norge Austria = Österrike Germany = Tyskland Ireland = Irland Netherlands = Nederländerna Italy = Italien United Kingdom (England and Wales) = Förenade kungariket (England och Wales) Spain = Spanien All adults = Alla vuxna

18 Kapitel 5, figur 7: Trender för andel unga vuxna (15–34 år) som har använt kokain det senaste året
Källa: kapitel 5, Figur 7 i Årsrapport 2006 [diagram:] Spain = Spanien United Kingdom (England and Wales) = Förenade kungariket (England och Wales) Italy = Italien Netherlands = Nederländerna Denmark = Danmark Norway = Norge Germany = Tyskland Estonia = Estland Slovakia = Slovakien Hungary = Ungern Finland = Finland France = Frankrike Greece = Grekland

19 Kokain — global produktion ökar diversifierande importvägar
Global kokainproduktion: cirka 687 ton år 2004 (UNODC) Merparten av det kokain som beslagtas i Europa kommer från Sydamerika. Länder I Latinamerika och Västindien och, i allt högre grad, länder i Afrika används som transitvägar. Cirka 74 ton kokain beslagtogs i Europa under 2004 – 20 % mindre än under 2003 Uppskattat antal kokainbeslag ökade med 36 % under 2004 till Iberiska halvön en viktig inkörsport för kokain – Spanien och Portugal står för hälften av den beslagtagna volymen Se pressmeddelande nr 4/2006

20 Kokainrelaterade problem blir allt synligare i vissa länder
Problem blir allt synligare, men är fortfarande på relativt låg nivå Cirka 12 % av alla nya efterfrågningar på behandling hänför sig till kokainmissbruk, men stora variationer finns mellan länderna I Spanien och Nederländerna, där bruket av kokain är relativt väletablerat, är nu minst var fjärde efterfrågan på behandling för missbruk kokainrelaterad Behov att få bättre kunskaper om lämpliga behandlingsmetoder för kokain- och crackkokainproblem Cirka 400 kokainrelaterade dödsfall har rapporterats Se pressmeddelande nr 4/2006

21 Narkotika i Europa — fakta och siffror
65 miljoner vuxna har någon gång använt cannabis – 20 % av den vuxna befolkningen 10 miljoner vuxna har någon gång använt amfetamin – 3 % av den vuxna befolkningen 8,5 miljoner vuxna har någon gång använt ecstasy – 2,6 % av den vuxna befolkningen Det finns uppskattningsvis 1,7 miljoner problem-missbrukare (främst heroinmissbrukare) i EU idag För mer information om olika droger se sammanfattningen ”Drugs in Europe – Facts and figures” Se sammanfattningen ”Drugs in Europe - Facts and figures”

22 Rubriker 2006 Del II: Temakapitel
Rapportens andra del innehåller temaartiklar som behandlar narkotikapolitik, genusfrågor och narkotikamissbruk i nöjesmiljöer Se ”Meddelande från ECNN:s direktör” Se pressmeddelandena nr 5/2006 och 6/2006 2006 Temakapitel (Finns endast på engelska i tryckt och elektronisk version)

23 Rubriker 2006 Narkotikapolitiken får allt bredare räckvidd
Tillgång till missbruksbehandling för kvinnor fortfarande begränsad i Europa Andra mönster för narkotikarelaterade skador bland kvinnor Håller skillnaderna mellan män och kvinnor på att minska? Se pressmeddelande nr 5/2006

24 Rubriker 2006 (forts.) Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet (än sina jämnåriga i befolkningen) att ha provat stimulantia Nattklubbsturism och narkotikaanvändning i samband med semesterresor Långsiktiga risker med alkohol ofta förbisedda Utmaningar för övervakningen Se pressmeddelande nr 6/2006

25 Narkotikapolitiken får allt bredare räckvidd
I nästan alla länder i Europa samlas åtgärder för att lösa narkotikaproblemet i nationella övergripande narkotikastrategier/handlingsplaner Tendenser att utvidga strategierna till att utöver olagliga droger också omfatta lagliga beroendeframkallande ämnen (alkohol, tobak, läkemedel) Mer än två tredjedelar av de granskade länderna har numera någon koppling eller hänvisning till lagliga ämnen i sina strategidokument Se ”Meddelande från ECNN:s direktör”

26 Tillgången på missbruksbehandling för kvinnor är fortfarande begränsad i Europa
Växande insikt om kvinnliga missbrukares behov. Cirka 20 % av dem som nu påbörjar behandling för narkotikamissbruk är kvinnor. I nästan alla EU-länder och i Norge finns minst en behandlingsenhet enbart för kvinnor, eller för kvinnor med barn, men tillgången på dessa tjänster är ofta begränsad Fortfarande får de flesta kvinnor hjälp genom den allmänna vården Nästan var fjärde kvinna (23 %) som får tillgång till öppenvårdsbehandling har barn i hemmet Frågor som rör barnomsorg kan göra att kvinnor låter bli att söka hjälp. ”Kvinnovänliga tjänster” har visat sig bidra till att kvinnor börjar och stannar kvar i behandling. Se pressmeddelande nr 5/2006

27 Andra mönster för narkotikarelaterade skador bland kvinnor
Kvinnorna svarar för mellan 7 % och 35 % av alla narkotikarelaterade dödsfall, beroende på land Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller trender för narkotikarelaterade dödsfall Mellan 2000 och 2003 minskade antalet dödsfall på grund av överdoser bland män med cirka 30 %, medan antalet dödsfall bland kvinnor minskade med cirka 15 % (EU-15) Aktuella uppgifter från studier av injektionsmissbrukare i nio EU-länder visar att hiv-prevalensen i genomsnitt är 13,6 % bland män och 21,5 % bland kvinnor Är skadebegränsande åtgärder inriktade på narkotika-missbrukare i högriskgrupper mindre effektiva för kvinnor än för män? Se pressmeddelande nr 5/2006

28 Håller skillnaderna mellan män och kvinnor på att minska?
Markanta skillnader mellan kvinnor och män i nästan alla aspekter av narkotikaproblemet I samtliga länder i Europa är det betydligt fler män än kvinnor som använder narkotika, särskilt när användningen är frekvent, intensiv och problematisk Inga starka belägg för att skillnaderna mellan kvinnor och män håller på att minska när det gäller narkotikamissbrukets omfattning Uppgifter om droganvändning bland skolelever (15–16 år) visar oroande trender. I vissa länder förefaller flickorna på väg att komma ikapp pojkarna när det gäller att någon gång ha provat narkotika och alkohol Se pressmeddelande nr 5/2006

29 Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet för att ha provat stimulantia I några fall uppgav två tredjedelar av nattklubbsbesökarna att de någon gång använt stimulantia Drygt 60 % av nattklubbsbesökarna som deltog i undersökningen av några miljöer i Frankrike, Italien och Storbritannien uppgav att de någon gång hade provat kokain Drygt hälften av nattklubbsbesökarna som deltog i undersökningen i Tjeckien, Frankrike, Ungern, Nederländerna och Storbritannien medgav att de någon gång hade tagit ecstasy Se pressmeddelande nr 6/2006

30 Fig. 2 Andel av befolkningen som någon gång provat ecstasy enligt enkäter i nöjesmiljöer och bland den allmänna befolkningen Källa: Temakapitel, ”Developments in drug use within recreational settings”, figur 2 [diagram:] Greece = Grekland Latvia = Lettland Italy = Italien Slovakia = Slovakien Netherlands = Nederländerna Hungary = Ungern Czech Republic = Tjeckien France = Frankrike United Kingdom = Förenade kungariket Recreational settings = Nöjesmiljöer General population = Allmänna befolkningen

31 Narkotikamissbruk i nöjesmiljöer (forts.)
Vissa undersökningar visar att andelen som någon gång använt ketamin varierar mellan 7 % (Tjeckien) och 21 % (Ungern) … … medan andelen som någon gång tagit GHB varierar mellan 6 % (Storbritannien) och 17 % (Nederländerna) När det gäller hallucinogena droger rapporterades höga siffror i nattklubbsenkäterna i Tjeckien (45 % av de som tillfrågades hade någon gång tagit LSD), och Frankrike (55 % hade någon gång provat ”magiska svampar”) Se pressmeddelande nr 6/2006

32 Nattklubbsturism och narkotikaanvändning i samband med semesterresor
Forskning visar att sannolikheten att unga människor ska prova droger eller använda dem oftare är större när de är på semester utomlands I Spanien är det rekreationella missbruket störst på turistorterna En svensk studie visar att 23 % av ungdomar som provat olagliga droger hade gjort det första gången utomlands Intervjuer med ungdomar på väg hem från semester på Ibiza, genomförda som en del i en studie i Storbritannien, visar att användningen av samtliga droger var större under semestern än hemma Se pressmeddelande nr 6/2006

33 Långsiktiga risker med alkohol blir ofta förbisedda
För majoriteten av ungdomar i EU är narkotikaanvändning inte ett nödvändigt inslag i dansmiljöerna För merparten av dem är musiken, de sociala aspekterna och alkoholen viktigast i denna miljö Tillverkare av alkoholhaltiga drycker drar nu nytta av den lukrativa dansmusikmarknaden, och marknadsför nya drycker för yngre åldersgrupper Oro för hälsorisker förknippade med nattklubbsbesökarnas ofta omåttliga alkoholintag, som ibland sker i kombination med olagliga droger Nattklubbsbesökare är i regel medvetna om hälsomässiga och rättsliga risker i samband med narkotikaanvändning, men mindre medvetna om alkoholrelaterade problem och långsiktiga risker Se pressmeddelande nr 6/2006

34 Utmaningar för övervakningen
ECNN står inför utmaningen att övervaka ett mycket bredare spektrum av droger än för tio år sedan Blandmissbruket utgör en stor utmaning för kontrollsystemen som hittills har fokuserat på missbruk av enskilda droger Utveckling av nya metoder för att förstå denna typ av missbruk måste inta en framskjuten plats på agendan för framtida insatser Utöver övervakning av den aktuella situationen kartlägger ECNN nya droger och nya trender som kan utgöra hot mot folkhälsan Se ”Meddelande från ECNN:s direktör”


Ladda ner ppt "Årsrapport 2006: Situationen på narkotikaområdet i Europa"

Liknande presentationer


Google-annonser