Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2009: Situationen på narkotikaområdet i Europa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2009: Situationen på narkotikaområdet i Europa"— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2009: Situationen på narkotikaområdet i Europa
Denna PowerPoint-presentation bygger på pressinformation och nyhetsinslag som utarbetats inför offentliggörandet av Årsrapport 2009 på 23 språk. Talaren bör vara förtrogen med innehållet i detta mediematerial innan han eller hon genomför presentationen. Pressinformation och nyhetsinslag, inklusive denna PPT-presentation samt Drugnet Europe nr 68, är belagda med embargo till dess rapporten offentliggörs den 5 november 2009 kl. 10:00 CET (Brysseltid). Pressmaterial (Online på 23 språk) Nr 7/2009 — Det senaste om narkotikaproblem i Europa ‘Årsrapport 2008 från EU:s narkotikabyrå (Meddelande, ej belagt med embargo) Alla övriga poster nedan är belagda med embargo: Meddelande från Wolfgang Götz, direktör, ECNN i samband med offentliggörandet av Årsrapport 2009: Situationen på narkotikaområdet i Europa Nr 8/2009 — ÅRSRAPPORT 2009: SAMMANFATTNING Kokain och heroin dominerar fortfarande på Europas drogscen Nr 9/2009 — NYA DROGER: SVÅRIGHETERNA MED ATT "TRÄFFA ETT RÖRLIGT MÅL" En marknad präglad av innovation och sofistikering utmanar narkotikapolitiken, säger ECNN Se också sammanfattningar av Temakapitel Obs: Hänvisningarna i diagrammen avser 2009 års statistiska meddelande eller relevant kapitel i Årsrapport 2009. Obs: Får ej offentliggöras före kl MET den 5 november 2009 (lokal tid i Bryssel)

2 De senaste uppgifterna om narkotikaproblemet i Europa
Översikt över narkotikasituationen i 30 europeiska länder. Data och analyser för hela Europa och per land. De senaste trenderna och insatserna. Temakapitel 2009 Blandmissbruk: Mönster och trender Narkotikabrott: Domar och andra påföljder

3 Ett flerspråkigt informationspaket
Årsrapport 2009 på 23 språk Ytterligare material online Statistikbulletin Landsprofiler Temakapitel Nationella Reitox-rapporter

4 Översikt 2009 Droganvändningsnivåerna är fortfarande höga i Europa.
Inga betydande ökningar för de flesta formerna av användning. Användningen av amfetamin och ecstasy: i stort oförändrad. Cannabis: tecken på minskad användning, framför allt bland ungdomar. Kokain och heroin behåller sin starka ställning på Europas drogscen; små tecken på förbättringar under senare tid. Blandmissbruk: nu allmänt förekommande och ett växande problem för tjänsterna.

5 Översikt 2009 Nya droger: innovation och sofistikering på marknaden.
En mer komplex och labil marknad för syntetiska droger Syntetiska cannabinoider: det senaste om “designer drugs“. Förändringar på marknaden för ecstasy. Tecken på att metamfetamin erövrar ny mark.

6 Del I Kokain Heroin Cannabis Blandmissbruk

7 Kokain, fortfarande Europas populäraste stimulantia
Cirka 13 miljoner vuxna européer (15–64 år) har prövat kokain under sin livstid; cirka 4 miljoner har använt kokain det senaste året. Fortfarande koncentrerat till länderna i västra EU, på andra håll i Europa är förbrukningen liten. De flesta länderna rapporterar en stabil eller ökande trend för användningen förra året bland unga vuxna. I Danmark, Spanien, Irland, Italien och Storbritannien sträckte sig prevalensen förra året (15–34 år) från 3,1 procent till 5,5 procent. Beslagtaganden och studier väcker oro för eventuell ytterligare spridning.

8 Trender för förra årets prevalens för kokain bland unga vuxna (ålder: 15–34), mätt i befolkningsundersökningar Länder med tre undersökningar eller fler

9 Kokain — fler siffror… Kokainbeslagen ökade till 92 000 under (84 000 under 2006). Men mängden som beslagtogs minskade till 77 ton 2007 (121 ton år 2006). 22 procent av alla som påbörjar drogbehandling för första gången anger kokain som sin primärdrog. C:a 500 kokainrelaterade dödsfall rapporterade 2007.

10 Heroin — den nedåtgående trenden har avstannat
Nya uppgifter bekräftar förra årets analys: “ett stabilt, men inte längre minskande, problem“. Oro på grund av tre indikatorer för heroinmissbruk: efterfrågan på behandling drogrelaterade dödsfall beslag Inte den epidemiska spridning av heroinproblemen som vi såg i Europa på och 1990-talet. Men det krävs vaksamhet. Heroin svarar fortfarande för den största andelen drogrelaterade vård- och samhällskostnader.

11 Varningstecken (i): efterfrågan på behandling
Mellan 1,2 och 1,5 miljoner opiatanvändare (EU + Norge). Nyrekrytering till heroinanvändning förekommer fortfarande. Antalet nya förfrågningar om behandling (heroin som primärdrog) var 6 procent större 2007 än 2002. Åtta länder rapporterade ökat antal individer som påbörjade behandling för primär heroinanvändning mellan 2006 och 2007 i antal och procentuellt som andel av samtliga klienter

12 Translation of words in graph: Heroin Kokain Cannabis
Trend för beräknat antal nya klienter som påbörjar behandling per använd primärdrog, från 2002 till 2007 Antal klienter per primärdrog Translation of words in graph: Heroin Kokain Cannabis Andra stimulantia

13 Varningstecken (ii): narkotikainducerade dödsfall
Under perioden 1990–2006 rapporterades – drogrelaterade dödsfall varje år i Europa. De flesta överdoser med dödlig utgång avser opiater (i regel över 85 procent). Efter en allmänt sjunkande trend för narkotikainducerade dödsfall mellan 2000 och 2003 visar senare data på en ökning. 13 av 18 rapporterande länder uppvisade ökning under 2007.

14 Varningstecken (iii): beslag
Antalet rapporterade heroinbeslag (EU + Norge) steg i genomsnitt med cirka 4 procent per år 2002 – 2007. Enligt beräkning 56 000 beslag 2007 (51 000 år 2006). Mängden heroin som beslagtagits (EU + Norge) minskade efter 2002, men ökade från 8,1 ton 2006 till 8,8 ton 2007. Turkiet, ett viktigt transiteringsland för det heroin som kommer till EU, rapporterade en rekordstor beslagsmängd på 13,2 ton under 2007 (2,7 ton under 2002).

15 Cannabis — användningen minskar
Omkring 74 miljoner européer (15–64 år) har testat cannabis någon gång i livet; 41,5 miljoner är unga vuxna (15–34 år). 17 miljoner unga vuxna har använt cannabis under det senaste året. Nya uppgifter bekräftar förra årets slutsats om en totalt sett sjunkande popularitet, framför allt bland ungdomar. Den avtagande trenden är särskilt tydlig bland skolelever. Uppgifter från skolundersökningar i USA och Australien tyder också på en fallande trend sedan 2000-talets början.

16 Cannabis — skolelever Olika mönster för cannabisanvändningen bland skolelever (15–16 år) i Europa (ESPAD-undersökningar 1995, 1999, 2003 och 2007). Västeuropeiska länder samt Kroatien och Slovenien: minskad eller stabiliserad livstidsanvändning av cannabis 2007. Länderna i Central- och Östeuropa: den ökande trenden till 2003 kanske på väg att plana ut (enbart Slovakien och Litauen rapporterar en ökning på över 3 procent). Nord- och Sydeuropa: generellt sett oförändrad och lägre livstidsprevalens för cannabisanvändning från andra halvan av 1990-talet till 2007.

17 Olika mönster för trender över livstidsprevalens för cannabisanvändning bland 15- till 16-åriga skolelever 3 2 1 Obs: DEN HÄR BILDEN INNEHÅLLER ANIMERING. DET FINNS TRE GRAFER FÖR ATT ILLUSTRERA PUNKTERNA I FÖREGÅENDE BILD. GÅ IN I BILDSPELSLÄGE FÖR ATT ANIMERINGEN SKA FUNGERA. Names of countries in graphs: Tjeckien Slovakien Estland Bulgarien Lettland Litauen Polen Ungern

18 Prevalenstal för cannabis
Prevalenstal för cannabis. Jämförelse mellan trender för genomsnittlig (oviktad) livstidsprevalens för cannabis (%) bland skolelever år i Europa, USA och Australien Translation: Genomsnitt i EU USA Australien*

19 Cannabis — unga vuxna Förra årets cannabisanvändning bland unga vuxna (15–34 år): generell stabilisering eller minskning mellan 2002 och 2007. Mindre uppmuntrande är antalet personer i Europa som använder cannabis regelbundet och intensivt. Upp till 2,5 procent av alla unga européer skulle kunna använda cannabis dagligen. Stor population i riskzonen, eventuellt i behov av behandling. Exempel på innovativa insatser: Internetbaserad missbruksbehandling.

20 Trender för förra årets prevalens för cannabis bland unga vuxna (ålder: 15–34), mätt i nationella undersökningar Länder med tre undersökningar eller fler

21 Blandmissbruk — Mönster och trender
Blandmissbruk vanligt i Europa. Blandmissbruk är “orsaken till eller komplicerar de flesta problem vi står inför“. Ökar risker och komplicerar genomförande av behandling. Alkohol förekommer i samband med nästan alla typer av blandmissbruk. “Temakapitel” — översikt över detta beteende hos: skolelever (15–16 år) unga vuxna (15–34 år) narkotikamissbrukare

22 Blandmissbruk — skolelever
Av de skolelever (15–16 år) som undersökts i 22 länder rapporterade 20 procent att de under den senaste månaden använt alkohol och cigaretter, hade 6 procent använt cannabis med alkohol och/eller cigaretter, hade 1 procent använt cannabis med alkohol och/eller cigaretter plus minst en annan olaglig drog (ecstasy, kokain, amfetamin, LSD eller heroin). Blandmissbruk kan öka risken för förgiftning och är knutet till en ökad risk för att utveckla problem på lång sikt.

23 Blandmissbruk — unga vuxna
Bland unga vuxna (15–34 år) kan blandmissbruk återspegla etablerade mönster av missbruk och potentiellt ge långsiktiga hälsoproblem, men också akut risktagning under fritiden. Bland de personer som drack alkohol ofta eller i stora mängder var det, jämfört med åldersgruppen som helhet, mellan två och sex gånger så vanligt att ha använt cannabis under det senaste året. Och mellan två och nio gånger så vanligt att ha använt kokain under samma period.

24 Blandmissbruk — drogmissbrukare
Särskilt förekommande bland personer med problemmissbruk. Kan förvärra deras redan vanskliga hälsotillstånd, leda till ökad risktagning och ibland få allvarliga konsekvenser. I en analys som gjordes nyligen rapporterade över hälften (57 procent) av dem som påbörjade behandling att de hade problem med minst två olika droger. Toxikologiska undersökningar av överdosdödsfall påvisar ofta förekomsten av mer än en drog. Att hantera blandmissbruk bland personer med problemmissbruk är en besvärlig uppgift.

25 Del II Svårigheter med att "träffa ett rörligt mål“
Att upptäcka nya droger Övervakning av Internet “Spice“ Ecstasy Metamfetamin

26 Svårigheterna med att "träffa ett rörligt mål"
En mer innovativ och raffinerad marknad utgör ett problem för narkotikapolitiken. En mer komplex och labil marknad för syntetiska droger. Leverantörerna nu "mycket innovativa" i produktionsprocesser, produktsortiment och marknadsföring. En alltmer sofistikerad marknadsföring av lagliga alternativ till olagliga droger (så kallade ”legal highs”). Brett sortiment av ämnen, ökad användning av Internet.

27 Att upptäcka nya droger
Europa gör framsteg i att upptäcka nya droger. Hittills har EU:s system för tidig varning (mekanism för snabbinsatser från 1997) spårat över 90 ämnen. Under 2008 rapporterades 13 nya psykoaktiva ämnen av EU:s medlemsstater till ECNN och Europol. För första gången återfanns en syntetisk cannabinoid, JWH-018, bland de rapporterade drogerna. Syntetiska cannabinoider — det senaste steget i utvecklingen av “designer drugs”.

28 Övervakning av Internet
Övervakning av Internet är en ”allt viktigare del i identifieringen av nya narkotikatrender”. Nu en viktig marknadsplats för psykoaktiva ämnen. Under 2009 granskade ECNN 115 Internetbutiker i 17 europeiska länder. Majoriteten av onlineåterförsäljarnas webbplatser var registrerade i Storbritannien (37 procent), Tyskland (15 procent), Nederländerna (14 procent) och Rumänien (7 procent) Andra innovationer på Internetmarknaden inkluderar skapandet av bestämda märken och användningen av lockande förpackningar, där ett tydligt exempel är ”Spice”.

29 Ger "Spice" en försmak av framtiden?
Produkter som marknadsförts under varumärket "Spice" har övervakats genom systemet för tidig varning sedan början av 2008. Enligt informationen på förpackningen är detta en blandning av växt- eller örtmaterial (som ofta säljs som rökelse), men vissa satser innehåller syntetiska cannabinoider (t.ex. JWH-018). Dessa ingredienser anges inte i produktinformationen och kan därför konsumeras omedvetet. Cirka 48 procent av de 115 Internetåterförsäljare som granskades erbjöd “Spice“.

30 Förändringar på marknaden för ecstasy
De flesta ecstasytabletter som analyserades fram till 2007 innehöll MDMA eller andra ämnen som MDA, MDEA. Detta kan vara på väg att ändras i vissa EU-länder: cirka hälften av alla ecstasytabletter som beslagtogs eller såldes i Danmark och Nederländerna innehöll inget MDMA (i stället innehöll tabletterna mCPP). Ändringar på ecstasymarknaden beror eventuellt på framgångsrikare insatser för att förhindra utvecklingen av prekursorer. Bristen på PMK, en nyckelprekursor för tillverkning av MDMA, kan delvis förklara förändringar på senare tid.

31 Metamfetamin kommer in på nya områden
Metamfetamin har ännu inte gjort någon större inbrytning på marknaden för stimulantia i Västeuropa (kokain eller amfetamin dominerar fortfarande). Men vissa tecken tyder på att metamfetamin börjar komma in på nya områden (utanför Tjeckien). Problem med metamfetamin har uppkommit i Slovakien och drogen verkar bli mer tillgänglig i delar av Nordeuropa, såsom Norge och Sverige. Vissa nya produktionsanläggningar verkar finnas i Litauen, vars geografiska läge kan underlätta importen av metamfetaminprekursorn BMK från länder utanför EU.

32 Metamfetamin — Norge och Sverige
Under 2007 rapporterades nästan 4 500 beslag av metamfetamin i Europa, vilket motsvarar cirka 340 kg. Norge hade det klart största antalet beslag (1 284) och den största mängden beslagtaget metamfetamin (167 kg). Sverige svarade för det näst största beslaget av metamfetamin i Europa (51 kg). Produktionen av metamfetamin i Europa har traditionellt sett skett i småskaliga kökslaboratorier i Tjeckien. Europol rapporterar nu om större anläggningar i andra delar av Europa (t.ex. Tyskland, Nederländerna).

33 Beslagtagna produktions-anläggningar för metam-fetamin under 2008 och de viktigaste handels-vägarna
Translation: Länderna som är de största producenterna av metamfetamin Beslagtagen produktionsanläggning Viktigaste handelsvägar

34 Del III Behandlingen i dag Temakapitel: Narkotikabrott
Utveckling av en effektiv drogpolitik i och utanför Europa

35 Behandling: från “en storlek för alla” till riktade lösningar
Tjänsterna för droganvändare blir allt mer diversifierade och erbjuds som del av ett integrerat vårdpaket. Skademinsknings- och behandlingsinsatser är ofta kopplade och erbjuds av samma leverantörer. Under 2007 beräknas cirka 650 000 opiatanvändare ha fått substitutionsbehandling i Europa. Behandlingens täckning är fortfarande ojämn (t.ex. begränsad tillgång till behandling utanför storstadsområden, liten andel av substitutionsbehandlingen finns i EU:s östra medlemsstater). Integrering av drogbehandlingen i den allmänna hälsovården kan bidra till ett bredare behandlingsutbud. Fler projekt för stimulantia- och cannabisanvändarnas behov.

36 Trend för antalet klienter som erhåller opiatsubstitutionsbehandling från 1993 till 2007 i EU-27
1993 1995 1997/1998 2001/2002 2003 2005 2007 Klienter i substitutionsbehandling

37 Narkotikabrott: Domar och andra påföljder
Lite är känt om narkotikabrottens resultat. Temakapitel — ett bidrag till att åtgärda denna informationsbrist. Undersöker vad som händer med dem som bryter mot narkotikalagarna i 26 olika länder. Undersöker nationell statistik (polis, åklagare, domstolar) utifrån typ av överträdelse (personlig användning, langning) typ av påföljd (böter, fängelse, behandling, samhällstjänst) Fängelsestraff utdöms sällan för droganvändning eller innehav, men är vanligt för langningsrelaterade brott.

38 Utveckling av en effektiv drogpolitik i och utanför Europa
Europeiska unionen och Förenade nationerna har båda förnyat sina handlingsplaner för narkotika. Båda understryker vikten av övervakning och utvärdering för att förbättra drogpolitiken. Nästan alla EU:s medlemsstater har en nationell drogstrategi eller handlingsplan. Två tredjedelar av dem planerar att utvärdera dessa policydokument.


Ladda ner ppt "Årsrapport 2009: Situationen på narkotikaområdet i Europa"

Liknande presentationer


Google-annonser