Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa

2 2 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) Inrättat: 1993 Säte: Lissabon Antal anställda: 100

3 3 Flerspråkigt informationspaket www.emcdda.europa.eu/annual-report

4 4 Europas största narkotikaproblem Överlag stabilt Stort problem i vissa grannländer Heroinproblemet Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

5 5 Omkring 1,35 miljoner i EU och Norge: 0,4 % av den vuxna befolkningen Nyare nationella uppskattningar: 0,1 till 0,8 % av den vuxna befolkningen Problematiska opiatmissbrukare Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

6 6 Mellan 750 000 och 1 miljon i EU och Norge − 0,26 % av den vuxna befolkningen Minskad andel injektionsmissbrukare bland opiatmissbrukare som inleder behandling Injektionsmissbrukare Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

7 7 Trender i fyra EU-medlemsstater med hög förekomst av nyrapporterade hivfall bland injektionsmissbrukare Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

8 8 Indirekta indikatorer pekar på ett stabilt eller något ökande opiatproblem i Europa Opiattrender Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

9 9 Trender i antalet klienter som påbörjat behandling per primärdrog Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

10 10 Narkotikainducerade dödsfall: förändring 2000−2003 Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

11 11 Narkotikainducerade dödsfall: förändring 2004−2007/2008 Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

12 12 Trender för genomsnittsåldern vid narkotikainducerade dödsfall i några europeiska länder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

13 13 Trender för heroinrelaterade narkotikabrott Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

14 14 Uppskattning av antalet heroinbeslag och beslagtagna mängder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

15 15 Global heroinproduktion Åldrande kohort av problematiska opiatmissbrukare Blandmissbruk och andra högriskbeteenden Möjliga orsaker till aktuella opiattrender Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

16 16 Rapporter om problematisk opiatanvändning i Ryssland och Ukraina (UNODC): 2−4 gånger högre än genomsnittet i EU Hög andel injektionsmissbrukare och hög förekomst av hiv Problematisk opiat- användning i grannländer Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

17 17 14 miljoner européer har någon gång använt kokain (4,1 %) 4 miljoner under det senaste året (1,3 %) 3 miljoner är mellan 15 och 34 år Prevalens för kokainanvändning Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

18 18 Kokainanvändning: tolvmånadersprevalens bland unga vuxna i Europa, Australien, Kanada och USA Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

19 19 Kokain- användning: tolv- månaders- prevalens bland unga vuxna Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

20 20 Trender i antalet klienter som påbörjat behandling per primärdrog Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

21 21 Omkring 1 000 kokainrelaterade dödsfall rapporterades 2008 Betydande ökningar i Spanien och Storbritannien Kokainrelaterade dödsfall Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

22 22 Antalet beslag har ökat under de senaste 20 åren: 96 000 (2008) De beslagtagna mängderna har minskat sedan 2006: 67 ton (2008) Nya smugglingsmetoder Kokainbeslag Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

23 23 2,5 miljoner unga vuxna (1,7 %) har använt ecstasy under det senaste året 1,5 miljoner unga vuxna (1,2 %) har använt amfetaminer under det senaste året Allmän stabilisering av trenderna för användning av ecstasy och amfetaminer Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

24 24 Användning bland unga vuxna under de senaste tolv månaderna Ecstasy Amphetamines Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

25 25 Regionala skillnader i användningsnivåer och mönster för problematisk amfetaminanvändning i Europa Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

26 26 Oskadliggjorda produktions- anläggningar för narkotika i EU som rapporterats till Europol Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

27 27 75,5 miljoner européer har någon gång använt cannabis (22,5 %) 23 miljoner under det senaste året (6,8 %) 17 miljoner är mellan 15 och 34 år Prevalens för cannabis- användning Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

28 28 Cannabis- användning: tolvmånaders- prevalens bland unga vuxna Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

29 29 Trender i antalet klienter som påbörjat behandling per primärdrog Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

30 30 Daglig cannabis- användning Närmare 3 miljoner unga européer (2,3 %) använder troligen cannabis dagligen Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

31 31 Beslag Omkring 1 000 ton cannabis (90 % hasch) Inhemsk odling rapporteras i alla europeiska länder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

32 32 Att upptäcka nya droger Ett rekordstort antal (24) nya ämnen rapporterades till EU:s system för tidig varning 2009 Syntetiska katinoner, bland annat mefedron, ökar i popularitet Nya syntetiska cannabinoider Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

33 33 Användning av nya droger (bl.a. ”spice” och katinoner) Få studier Ämnen och varumärken ändras Prevalensen kan bli hög bland klubbesökare och cannabisanvändare Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

34 34 Övervakning av Internet 170 Internetbutiker Ämnen sålda som ”legal highs” Anpassar sig snabbt till kontrollåtgärder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

35 35 Utveckling av drogpolitik i Europa Nästan alla EU-medlemsstater har en övergripande narkotikastrategi Inget tydligt mönster för hur alkohol- och narkotikastrategier kopplas samman Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

36 36 Prevention Information om droger är en vanlig metod i Europa, trots belägg för att effekten är begränsad Riktad prevention och individualprevention är fortfarande begränsad i de flesta länder Utarbetande av preventionsstandarder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

37 37 Stora investeringar i behandling Varje år genomgår minst 1 miljon européer behandling för narkotikamissbruk Betydande ökning under de senaste decennierna: nya behov och nya tjänsteleverantörer Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

38 38 Stora investeringar i behandling: opiatsubstitutionsbehandling Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

39 39 Uppskattning av andelen problematiska opiat- missbrukare i substitutions- behandling Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

40 40 Tillgång till behandling: hinder och utmaningar Begränsat antal leverantörer, stränga kriterier för antagning till behandlingsprogram, kostnader, öppettider osv. Farmakologisk behandling av stimulantiaanvändning Ekonomisk åtstramning: ökade behov och minskade resurser? Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

41 41 Åtgärder för att minska skadeverkningar Omkring 40 miljoner sprutor lämnas ut genom specialiserade program Ökad utlämning av sprutor i de flesta länder I vissa länder förebygger man överdoser med naloxondoser för hemmabruk Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

42 42 Fängelser (situationen) 600 000 personer på kriminalvårdsanstalter i EU 10−30 % av internerna rapporteras vara intagna för narkotikarelaterade brott Betydligt högre prevalens för narkotikamissbruk än bland allmänheten Ökad risk för överdos efter frigivning från fängelse Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

43 43 Fängelser (vården) Rätt till motsvarande vårdtjänster som personer ute i samhället Vissa länder har insett att särskilda strategier och åtgärder behöver tas fram Överföring av ansvaret för fängelsehälsovården till hälsoministerier; integration av behandling mot narkotikamissbruk och hälsovård i fängelser Utveckling av specifika standarder Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

44 44 Andelen fängelseintagna som får substitutionsbehandling för opiatmissbruk Heroin och injektions- missbruk Kokain Ecstasy och amfetaminer Cannabis Nya droger och Internet Hantering av narkotika- problem

45 45 Slutsatser 2010 •Narkotikaanvändningen i Europa är överlag stabil, men regionala skillnader finns •Tillgången på och användningen av befintliga droger förändras och rekordmånga nya ämnen kommer till, vilket sätter EU:s modeller för narkotikakontroll på allt svårare prov •Europas insatser mot narkotikaproblem har ökat de senaste decennierna – kommer de att minska i och med den ekonomiska åtstramningen? •Mycket återstår att göra på flera områden (prevention, behandling, fängelser)


Ladda ner ppt "Årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser