Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2005 om situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2005 om situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2005 om situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid

2 Senaste nytt om narkotikaproblemen i Europa Översikt över det europeiska narkotikafenomenet i 29 länder Data och analyser: Europa som helhet och per land Senaste trender och motåtgärder Temakapitel: den olägenhet som narkotikamissbruk innebär för allmänheten alternativ till fängelse buprenorfin

3 Ett flerspråkigt, aktuellt paket Årsrapport 2005: I tryckt form eller på Internet på 22 språk http://annualreport.emcdda.eu.inthttp://annualreport.emcdda.eu.int Ytterligare material på engelska som finns på nätet: Temakapitel http://issues05.emcdda.eu.inthttp://issues05.emcdda.eu.int Statistikbulletin http://stats05.emcdda.eu.inthttp://stats05.emcdda.eu.int Reitox nationella rapporter http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435

4 Sammanfattning 2005 Del I

5 Sammanfattning 2005 Kokain förstahandsvalet bland droger för många unga européer i delar av Europa Uppåtgående trend för användning av amfetaminer & ecstasy Cannabis fortfarande Europas populäraste drog – enhetligare bild då nationella skillnader minskar Upp till 2 miljoner problemmissbrukare i EU Blandmissbruk, ett centralt inslag i den europeiska narkotikasituationen

6 Sammanfattning 2005 (fortsättning) Heterosexuell smitta vanligare smittväg än injektions- missbruk för nya aidsfall Övervägande låg förekomst av hiv bland injektions- missbrukare Hepatit B och C fortfarande den vanligaste orsaken till sjukdom bland injektionsmissbrukare Överdos vanligaste dödsorsaken bland opiatmissbrukare, men antalet dödsfall bland unga minskar

7 Kokain – förstahandsvalet bland droger för många unga européer i delar av Europa Kokain: nu en viktigare del av narkotikabilden i EU Indikatorer för handel och konsumtion visar på ökad införsel och användning av drogen Fortfarande stora skillnader mellan länder Mellan 2002 & 2003 fördubblades nästan mängden beslagtagen kokain i EU (47 ton till över 90)

8 Omkring 9 miljoner européer har prövat kokain någon gång (3% av samtliga vuxna) Mellan 3 och 3,5 miljoner har troligen prövat drogen under det senaste året (1% av samtliga vuxna) Runt 1,5 miljoner klassificeras som aktuella användare (senaste månaden) (0.5% av samtliga vuxna) Mellan 1% och 11,6% av unga vuxna har prövat kokain. Användningen är vanligast bland unga män i storstäder Kokain - fakta och siffror

9 Kokain - fakta och siffror (fortsättning) Högsta nivåerna för unga vuxna som använt drogen under det senaste året har Spanien + Storbritannien (över 4%, som USA) Runt 10% av den efterfrågade behandlingen för narkotikamissbruk i EU är kopplad till kokainmissbruk ‘Avgörande faktor’ i runt 10% av narkotikarelaterade dödsfall; men dödsfall till följd av enbart kokainmissbruk är ovanliga Nytt problem: kopplingar till kardiovaskulära problem Crack-kokain begränsat till ett fåtal stora städer (NL, UK)

10 Unga vuxna som under det senaste året använt kokain (15–34 år)

11 Annan stimulantia – huvudtrender Uppåtgående trend för missbruk av amfetamin och ecstasy i de flesta EU-länder (unga vuxna) Högsta siffror för amfetaminmissbruk under det senaste året (unga vuxna) i Danmark, Estland och UK (+/-3%). UK enda EU-land med signifikant minskning av missbruket Högsta siffror för ecstasymissbruk under det senaste året (unga vuxna) i Estland, Spanien, Tjeckien och UK. Stabilisering i Tyskland, Grekland och UK

12 Annan stimulantia (fortsättning) Europa är fortfarande centrumet för ecstasy- produktion men tillverkningen sprids till andra delar av världen Global amfetaminproduktion och globala beslag är fortfarande koncentrerade till Europa Växande problem med missbruk av metamfetamin i Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland och USA. Betydande missbruk i EU huvudsakligen i Tjeckien Experimenterande med ‘magiska svampar’, numera ett relativt vanligt fenomen (15–16 år)

13 Trender för användning av amfetamin & ecstasy under det senaste året för unga vuxna (15–34 år)

14 Cannabis fortfarande Europas populäraste drog Över 62 miljoner européer har prövat cannabis (eller över 20% av samtliga vuxna) Runt 20 miljoner har använt den under det senaste året (över 6% av samtliga vuxna) Runt 9,5 miljoner har använt den senaste månaden (nästan 4% av samtliga vuxna) Cirka 3 miljoner unga vuxna, till största delen män, tros använda drogen dagligen eller nästan dagligen

15 Cannabis – nationella skillnader minskar 1995 & 2003 ESPAD-data från undersökningar av droganvändning bland europeiska skolbarn (15–16 år) 1995 (livstidsprevalens för cannabismissbruk): dramatiska skillnader mellan länder (41% UK, 37% Irland, men de flesta länder med siffror under 10%) 2003: nio EU-medlemsstater rapporterade beräkningar för användning någon gång under livet på över 20% ESPAD och andra undersökningsdata visar vissa tecken på konvergens. Ökningen tydligast i nya EU- medlemsstater i Central- och Östeuropa

16 Trender för användning av cannabis under det senaste året bland unga vuxna (15–34 år)

17 Upp till 2 miljoner problemmissbrukare i EU Mellan 1,2 and 2,1 miljoner problemmissbrukare och mellan 850 000 och 1,3 miljoner injektions- missbrukare Skattningar sedan mitten av 1990-talet visar en viss ökning i antalet problemmissbrukare i Danmark, Österrike, Finland, Sverige och Norge Stabilisering eller minskning i Tjeckien, Tyskland, Grekland och Irland I övriga länder, inga tydliga slutsatser om trender

18 Problemmissbruk (fortsättning) Antalet nya heroinmissbrukare kan ha minskat i Europa (topp i de flesta länder under början av 1990-talet) Andelen injektionsmissbrukare bland heroinmissbrukare i behandling har minskat i flera länder I Danmark, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien och Storbritannien, säger mindre än 50% av nya opiatmissbrukare som påbörjar behandling att de injicerar

19 Blandmissbruk Nu en central egenskap i narkotikafenomenet i EU Ämnesspecifika analyser är inte realistiska längre Analyser av inverkan på folkhälsan av narkotikamissbruk idag måste ta hänsyn till den komplexa bilden av sambanden med konsumtion av psykoaktiva substanser, bland annat alkohol och tobak

20 Heterosexuell smitta vanligare smittväg än injektionsmissbruk för nya aidsfall De flesta nya AIDS-fallen i EU <2001 hade samband med injektionsmissbruk; heterosexuell smitta nu vanligare Varför? Bättre tillgång för HIV-positiva injektions- missbrukare till mycket aktiv antiretroviral terapi (ART). Över 75% av de som behöver ART nu har tillgång till den i större delen av Västeuropa Bättre tillgång för injektionsmissbrukare till behandling/skademinskande tjänster; viss minskning av injicering

21 AIDS-fall efter smittogrupp och diagnosår (1987–2003)

22 Övervägande låg förekomst av HIV bland injektionsmissbrukare Prevalensen för HIV-infektion bland injektionsmissbrukare – låg i de flesta EU-medlemsstater och kandidatländer Infektionstal runt, eller under, 1% av injektionsmissbrukarna i Tjeckien, Grekland, Ungern, Slovenien, Slovakien, Finland, UK, Bulgarien och Rumänien Högre andel (+/- 10%) i Estland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen och Portugal Hepatit B och C, fortfarande huvudorsaken till sjukdom bland injektionsmissbrukare i Europa

23 Överdos vanligaste orsaken till dödsfall bland opiatmissbrukare, men antalet dödsfall bland unga minskar Lägre andel dödsfall till följd av överdos för de under 25 år än för tio år sedan i de flesta EU-15-länderna, vilket tyder på minskning av nya unga missbrukare och antalet unga injektionsmissbrukare Annorlunda bild i nya EU-medlemsstater och kandidatländer där dödsfallen för de under 25 år ökade från mitten av 1990-talet till 2002 Totala antalet rapporterade narkotikarelaterade dödsfall från EU- 15- länderna och Norge föll från 8 394 fall 2001 till 7 122 fall 2002, vilket innebär en minskning på 15% För hela EU, är antalet narkotikarelaterade dödsfall på historiskt höga nivåer, men det finns tecken på det kan ha nått sin topp

24 Långtidstrend för akuta narkotikarelaterade dödsfall i EU, 1985–2003

25 Sammanfattning 2005 Del II

26 Sammanfattning 2005 Över en halv miljon européer får nu substitutions- behandling. Användning av buprenorfin är vanligare nu Behandling av andra narkotikaproblem mer begränsad Oro för hur narkotikamissbruk påverkar samhällen Ökning för narkotikabrott i de flesta EU-länder Länder föredrar behandling framför fängelse

27 Över en halv miljon européer får nu substitutionsbehandling Viktig ökning av tjänster för opiatberoende (sjufaldig under de senaste tio åren) +/- 530,000 klienter får substitutionsbehandling i 28 länder (EU-25, NO, BG, RO) Tillgängligheten varierar fortfarande markant i Europa, särskit mellan EU-15 och de nya medlemsstaterna och kandidatländerna 10 nya medlemsstater, BG + RO står för endast strax över 1% av klienter i substitutionsbehandling i Europa

28 Buprenorfin, ett allt vanligare behandlings- alternativ Runt 80% av de i substitutionsbehandling får metadonbehandling Ett större utbud av behandlingsalternativ finns nu. Nästan 20% av klinter i substitutionsbehandling får nu buprenorfin I slutet av 2004 rapporterade samtliga “gamla“ EU- 15-länder viss/begränsad användning av buprenorfinbehandling För de 10 nya EU-medlemsstaterna, är det endast i Tjeckien som det är vanligt

29 Behandling av narkotikaproblem fortfarande begränsad Trots expansionen av substitutionsbehandling för opiat- beroende så är behandling för andra typer av drogmissbruk fortfarande begränsad Övergripande behandlingsalternativ för de med kokainproblem är svagt utvecklade Få länder erbjuder tjänster anpassade för problemmissbrukare av cannabis, trots ökad efterfrågan på vård Större investeringar krävs för att garantera att behandlings- alternativ finns tillgängliga för alla som behöver dem, oberoende av var de bor eller vilken drog de använder

30 Narkotikamissbrukets påverkan på våra samhällen Ny tendens att strategier för narkotikakontroll inriktas på drogrelaterat beteende som har en negativ inverkan på samhället som helhet Olägenhet för allmänheten, nytt paraplykoncept som omfattar anti-socialt beteende, oordning och aktiviteter (t. ex. öppen droganvändning; gatuhandel) Minskning av den olägenhet som narkotikamissbruket innebär för allmänheten är nu ett viktigt mål för nationell narkotikapolitik i fem länder. Andra behandlar det agerande som omfattas av termen under ett vidare begrepp för säkerhet och allmän ordning Andra åtgärder: lagar mot narkotikaspecifika olägenheter för allmänheten; lokalpolis, osv.

31 Ökning för narkotikabrott i de flesta EU-länder Överträdelser av narkotikalagstiftning (‘narkotikabrott’) – uppåtgående trend i 20 länder (1998–2003) Narkotikamissbruk eller innehav (personligt bruk) står för den största andelen narkotikabrott Andelen narkotikabrott som inbegriper kokain ökade i allmänhet (98–2003). Cannabis är fortfarande den drog som oftast anges vid narkotikabrott i större delen av EU Heroinrelaterade brott minskade i alla rapporterande länder (1998–2003), förutom i Österrike och UK

32 Länder föredrar behandling framför fängelse För många problemmissbrukare kan fängelse vara en särskilt skadlig miljö Bred politisk samsyn om att leda narkotikamissbrukare från fängelse till behandling Fängelser är överbelagda – behandlingsalternativ kan vara ett kostnadseffektivare sätt att döma EU:s nya handlingsplan för narkotikabekämpning 2005–2008 uppmanar medlemsstaterna att “effektivt använda och utveckla ytterligare alternativ till frihetsberövande för narkotikamissbrukare”

33 Politiska beslutsfattare stödjer datainsamling ECNN har arbetat i mer än tio år med medlemsstaterna för att utveckla en övergripande bild av det europeiska narkotikafenomenet Uppgifternas kvantitet och kvalitet i årsrapporten för 2005 återspeglar engagemanget från de politiska beslutfattarna i EU att investera i, och stödja, processen för insamling av data Stor samsyn om behovet av att basera åtgärder på förståelse av narkotikasituationen och att dela erfarenheter om vad som fungerar för att åtgärda den Dessa ambitioner finns i EU:s nya strategi och handlingsplan om narkotika


Ladda ner ppt "Årsrapport 2005 om situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid."

Liknande presentationer


Google-annonser