Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biologi Uno Wennergren -professor teoretisk biologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biologi Uno Wennergren -professor teoretisk biologi"— Presentationens avskrift:

1 Biologi Uno Wennergren -professor teoretisk biologi
Har läst biologi och matematik. Forskar på: Djurtransporter till slakterier – djurvälfärd Smittspridning mellan gårdar – mul och klövsjuka mm (Sverige , Europa, USA) Biologisk mångfald och klimatförändringar. (Sverige och Europa) Ekologisk odling – effektiva odlingssystem som minskar på användning av konstgödsel och bekämpningsmedel

2 Biologi Ett ämne som ofta ställer frågor kring människan – direkt eller indirekt. Liv: hur uppkom liv på jorden och hur har det utvecklats till dagens arter och bl a människan Beteende Medicin/fysiologi Genetik Naturvård Miljöproblem Djurvälfärd Biologisk mångfald Livsmedelsproduktion

3 Spelar det någon roll om man är kille eller tjej?

4 Genus. Jämställdhet. Studier
Genus? Jämställdhet? Studier? Utdrag ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:311, 1 juli 2003 1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning. 3 § En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Närmare föreskrifter om högskolans skyldigheter enligt första stycket finns i 4 och 5 §§. Lag (2003:311)

5 Genus. Jämställdhet. Studier
Genus? Jämställdhet? Studier? Utdrag ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:311, 1 juli 2003 4 § En högskola skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att studenter eller sökande utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses i denna lag ett uppträdande som kränker en students eller en sökandes värdighet i högskolestudierna, om uppträdandet har samband med – etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), – religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning), – sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), – funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), eller – könstillhörighet eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Lag (2003:311).

6 Genus. Jämställdhet. Studier
Genus? Jämställdhet? Studier? Utdrag ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:311, 1 juli 2003 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING Direkt diskriminering 7 § En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

7 Genus. Jämställdhet. Studier
Genus? Jämställdhet? Studier? Utdrag ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:311, 1 juli 2003 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING Indirekt diskriminering 8 § En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2003:311).

8 Genus. Jämställdhet. Studier
Genus? Jämställdhet? Studier? Utdrag ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:311, 1 juli 2003 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING När förbuden gäller 9 § Förbuden mot diskriminering i 7-8 b §§ skall gälla, när en högskola 1. beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar någon annan åtgärd som har betydelse för tillträdet, 2. beslutar om examination eller gör någon annan bedömning av en studieprestation, 3. …..

9 Hur? Lagen Social konstruktion – kultur Individer
Studier – undervisningsformer

10 Strategi? Relevanta (för studier) skillnader mellan kvinnor och män. De finns idag. Hur göra? Göra inget medför diskriminering Göra något kan medföra förstärkning av skillnader Vad vill universitetet? Fakulteten? Institutionen? Arbetsgruppen? Du? Utgå från dagens skillnader? eller Medverka till att minska skillnaderna som finns idag?

11 Vad vet man om orsaker till skillnader?
Biologi och medicin – kunskaper kring genetik och beteende hos djur/människor Psykologi, sociala vetenskaper – studier på beteende hos människor

12 Struktur resten av föreläsningen
Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön? Vad kan vi förbättra i studiemiljön? Konkreta åtgärder och lite tips

13 Är det ett problem i studiemiljön? (Utifrån vetenskapliga studier)
Föreläsning, lektioner och seminarier: Manliga studenter får relativt sett mer tid och utrymme för frågor och svar. Bemötandet av frågorna skiljer sig också. Denna fördelning av tid och resurser har osaklig grund, dvs samma fråga kan ställas av individer av olika kön och blir då bemött på olika sätt. Laborationer och projektarbeten: Studenterna delar tyvärr ofta upp arbetsuppgiften emellan sig utifrån stereotypa rollfördelningar. Kvinnliga studenter tar oftare på sig rollen av sekreterare och gruppsammanhållare och de manliga studenterna antar rollen av den kreativa problemlösaren och presentatören. Examination: Ett klassiskt exempel är en uppsats av Ingvor/Ingvar. En och samma uppsats men för en grupp presenterad som författade av Ingvor och för en annan grupp presenterad som skriven av Ingvar. Ingvors uppsats fick lägre betyg och bedömning. Detta oavsett kön på dem som bedömde uppsatsen.

14 Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar
Examination: Kvinnor bedöms inte lika välformulerade mm Ingvor- Ingvar. Uppsats som bedömdes. Enda skillnad var namn på författare. Grupp som bedömde Ingvors uppsats gav lägre betyg på argumentation mm än den grupp som bedömde Ingvars Slutsats: Vi kan förvänta oss, som ett resultat av social konstruktion, att kvinnliga studenter kommer överlag få lägre betyg för samma prestation som manliga studenter.

15 Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar
Some studies claim that men outperform women on average by 3-4 IQ points. Studies illustrate consistently greater variance in the performance of men compared to that of women (i.e., men are more represented at the extremes of performance), and that men and women have statistically significant differences in average scores on tests of particular abilities, which even out when the overall IQ scores are weighted. /Wikipedia Kanske biologiska/genetiska skillnader som ger avtryck i beteenden eller…

16 Struktur resten av föreläsningen
Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön? Vad kan vi förbättra i studiemiljön?

17 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Stöd för skillnader mellan kön till följd av genetik – arv Tvillingstudier vanliga för statistiskt korrelera genetiska skillnader till fenotypiska uttryck. Dock inget orsakssamband man bestämmer. Ej tillämpad på manligt kvinnligt. Anses inte klokt att göra. Troligen för att män kvinnor påverkas så olika socialt. Gen-hormon-effekt-beteende studier Enbart hormon effekt. Hormonella skillnader korrelerat till IQ, matte, mm Beteendestudier: social påverkan

18 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Gen-hormon-effekt-beteende studier. Svåra att finna! För människor. Enbart hormon effekt. Hormonella skillnader korrelerat till IQ, matte, mm Our results have revealed the differences in salivary testosterone levels in boys grouped according to IQ, intellectually gifted and mentally challenged boys having lower salivary testosterone levels than their peers characterized by average intelligence proposing the common biological characteristic of minority IQ groups on both ends of the Gauss curve. In girls, no differences in salivary testosterone levels were found among IQ groups. /Neuropsychologia Ostatníkováa et al

19 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Gen-hormon-effekt-beteende studier. Svåra att finna! – för människor. Enbart hormon effekt. Hormonella skillnader korrelerat till IQ, matte, mm The importance of testosterone and other androgens as a cause of sex differences has been a subject of study. Adult women who were exposed to unusually high levels of androgens in the womb due to a condition called congenital adrenal hyperplasia score significantly higher on tests of spatial ability.Girls with this condition play more with "boys' toys" and less with "girls' toys" than unaffected controls. Many studies find positive correlations between testosterone levels in normal males and measures of spatial ability. However, the relationship is complex. /Wikipedia Testosterone påverkas negativt av: ålder, stress, allvarliga sjukdomar, fetma,…

20 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Statistik kvinnor-män och matematik Samma medel – men högre varians för män. Kan betyda att relativt sett fler topp presterande män. Men förklara det dagens skillnader i arbetslivet? Och vad är orsaken till ökad varians?

21 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Statistik kvinnor-män och matematik Samma medel – men högre varians för män. Kan betyda att relativt sett fler topp presterande män. Men förklara det dagens skillnader i arbetslivet? Och vad är orsaken till ökad varians? If a particular speciality required mathematical skills at the 99th percentile, and the gender ratio is 2.0, we would expect 67% men in the occupation and 33% women. Yet today, for example, Ph.D. programs in engineering average only about 15% women. Science 25 July Gender Similarities Characterize Math Performance

22 Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön?
Statistik kvinnor-män och matematik Samma medel – men högre varians för män. Kan betyda att relativt sett fler topp presterande män. Men förklara det dagens skillnader i arbetslivet? Och vad är orsaken till ökad varians? Even at the 99th percentile, the gender ratio favoring males is small for whites and is reversed for Asian Americans. Science 25 July Gender Similarities Characterize Math Performance

23 Struktur resten av föreläsningen
Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön? Vad kan vi förbättra i studiemiljön?

24 Skillnad mellan kön i matematik har ändrats över åren och har stark korrelation tíll grad av jämställdhet/ frigörelse

25 Lite svenska data Eleverna väljer utifrån traditionella könsroller, där tekniska utbildningar är typiskt manliga. Det krävs stark självkänsla och mycket stöd hemifrån för att vara könsbrytare En allt större andel av de studerande är kvinnor Att kvinnor är mer beredda att vara könsbrytare Sambandet mellan lön och utbildningsort starkast för män Kvinnor 83% av mans lön inom samma yrke

26 Struktur resten av föreläsningen
Är det ett problem i studiemiljön? Exempel, undersökningar Vilka fakta finns kring arv-miljö och kön? Vad kan vi förbättra i studiemiljön?

27 Biologi Ett ämne som ofta ställer frågor kring människan – direkt eller indirekt. Liv: hur uppkom liv på jorden och hur har det utvecklats till dagens arter och bl a människan Beteende Medicin/fysiologi Genetik Naturvård Miljöproblem Djurvälfärd Biologisk mångfald Livsmedelsproduktion

28 Vad kan vi förbättra i studiemiljön?
Innehåll i kurser. Kursmaterial. Genusperspektiv – exempel, struktur Form: Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och examination. lärare-student, student-student.

29 Medvetet bemötande Examination: anonyma tentor, vid muntlig examination om möjligt fler examinatorer. Upplysning. Seminarier lektioner: styra vilka som ställer frågor och kommenterar. Papperslappstricket. ’Tre lappar var’ Laborationer: rotera i ansvar och roller. Redovisa vilka roller de senaste ggr.

30 Biologi Genus föreläsning termin 1 (denna)
Ansvars fördelning i grupper termin 2. Kritiskt tänkande termin 2


Ladda ner ppt "Biologi Uno Wennergren -professor teoretisk biologi"

Liknande presentationer


Google-annonser