Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Skaftö Framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Skaftö Framtid"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Skaftö Framtid
Ett projekt för lokal demokrati och nya samverkansformer. 14 februari 2007

2 Befolkningsutveckling på Skaftö
Från 1996 till 2005 har befolkningen på Skaftö minskat med 205 personer.

3 Projekt Skaftö Framtid
Ett projekt för att befrämja lokal demokrati. Möjlighet för alla på Skaftö att i ökad utsträckning påverka sin egen framtid. Projekt av denna typ finns på andra ställen och har visat sig framgångsrika.

4 Syftet med Projekt Skaftö Framtid
Att göra det lockande, trevligt, intressant och möjligt att bo på Skaftö. Att försöka skapa ett ökat aktivt intresse bland Skaftöborna att delta i denna typ av aktiviteter. Att ha med kommunens tjänstemän och politiker som aktiva partners i detta arbete.

5 Skaftö Öråds roll i Projektet.
Skaftö Öråd är en samhällsförening med förankring över hela Skaftö. Skaftö Öråd är en demokratisk förening öppen för alla med anknytning till Skaftö. I projekt typ Skaftö Framtid är det vanligtvis samhällsföreningar som har en viktig roll.

6 Skaftö framtid o Lysekils kommun
Det är helt avgörande för projektet att kommunen accepterar Skaftö Öråd som sin partner. En ömsesidig respekt och förtroende mellan parterna måste finnas. Ett positivt och framgångsrikt samarbete är det som framgent upprätthåller förtroendet och respekten mellan parterna.

7 Skaftö Öråds Bidrag Att stödja kommunen med lokal kännedom till förslag där detta är viktigt. Att ena opinionen på Skaftö till en åsikt som sedan delges kommunen. Att ge förslag och idéer till projekt och aktiviteter som vi gemensamt kan genomföra på Skaftö.

8 Kommunens bidrag Kommunen är den exekutiva parten som tekniskt och ekonomiskt genomför förslagen. Kommunen ansvarar för den legala genomförbarheten av förslagen. Kommunen väger in Skaftö Öråds yttranden och synpunkter på relevanta förslag.

9 Information Informationsutbyte är viktigt för att tidigt kunna få ömsesidiga synpunkter på olika förslag. Arbetsgrupper behöver etablera kontakter med tjänstemän i aktiviteter där så är lämpligt. Skaftö Öråd behöver utbyta information med KS för att fortlöpande känna att vi arbetar på rätt sätt. Hur frekventa ovanstående kontakter är får praktiken utvisa.

10 Projektrisker Skaftö Öråds måste kunna få fram personer som aktivt arbetar med olika frågor. Projektet måste visa uthållighet så att vi kan nå framgångar. Nyordningar kan möta motstånd hos personer vana vid det ”gamla” sättet. Detta kan gälla både enskilda personer på Skaftö och enskilda politiker och tjänstemän inom kommunen.

11 Organisation av projektet.

12 Arbetsgrupperna Förslag till arbetsgrupper med gruppledare är,
Trafikgruppen Annika Dahlberg Plan bygg och bogruppen Nils Wittgren Hamn och båtgruppen Bror Gustavsson Företag och näringslivsgruppen Sten Johansson Idrotts och fritidsgruppen Vakant Kulturgruppen Birgitta Hellstrand

13 Arbetsgruppernas verksamhet.
Arbetsgruppen kan vara en för hela Skaftö men vid behov ha lokalavdelning. En Gruppledare knyter medlemmar till gruppen. Existerande verksamhet inom området skall tas till vara. Gruppen får en arbetsinriktning men arbetar och prioriterar fritt inom denna ram. Gruppen rapporterar sitt arbete till ledningsgruppen.

14 Övrigt Vi skall utnyttja Internet som ett viktigt kommunikationsmedel.
Vi skall anstränga oss extra mycket med att locka kvinnor och ungdomar att delta i Projekt Skaftö Framtid. Vi skall knyta externa kontakter och se hur andra gör.

15 Trafikgruppen Arbetsinriktning:
-Se över den totala trafiksituationen på Skaftö. -Komma med förslag på förändringar av säkerhet, framkomlighet och parkeringsmöjligheter. Sammankallande: Annika Dahlberg, Grundsund

16 Plan och byggruppen Arbetsinriktning:
-Inventera lämpliga nybyggnadsområden. -Förankra idéer hos berörda parter. -Verka för att planeringsprocesserna blir snabbare och rationella. Sammankallande: Nils Wittgren, Rågårdsvik

17 Hamn och båtgruppen Arbetsinriktning:
-Inventera möjliga utbyggnadsplatser för båtplatser på Skaftö. -Se över möjliga driftsformer. -Arbeta fram förslag på utbyggnad. Sammankallande: Bror Gustavsson, Grundsund

18 Företag och näringslivsgruppen
Arbetsinriktning: -Inventera förutsättningarna för ökad företagsamhet på Skaftö. -Bevaka och verka för nytt industriområde. Sammankallande: Sten Johansson, Fiskebäckskil

19 Idrotts och fritidsgrupp
Arbetsinriktning: -Se över hur medelsfördelningen tillgodoser Skaftö föreningar inom kommunen. -Hur kan vi befrämja ungdoms och fritidsaktiviteter. Sammankallande: Vakant

20 Kulturgruppen Arbetsinriktning:
Inventera vilka kulturvärden som finns på Skaftö. Undersöka möjligheter till utökade kulturaktiviteter på Skaftö. Sammankallande: Birgitta Hellstrand, Fiskebäckskil


Ladda ner ppt "Projekt Skaftö Framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser