Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-05-27 Sven Blomé.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-05-27 Sven Blomé."— Presentationens avskrift:

1 1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-05-27 Sven Blomé

2 2 Centrum för verksamhetsplanering och analys Sammanfattning Sjukvård är svårt att beskriva i mätbara termer – det bästa som finns idag är DRG DRG bygger på fördelning av kostnader på varje enskild patientkontakt - KPP 3 parter; Patient, Vårdgivare o finansiär Benchmarking typ ”Öppna jämförelser” kan vara effektivt Balanserad styrning gäller + målrelaterad ersättning Ersättningsmodeller varierar efter situation Kapitationsersättning i hälsovalet

3 3 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad utmärker sjukvårdsproduktion? Svår att definiera Tjänsteproduktion - individuell Personalintensiv Hög effektiviseringspotential? ”Oändligt” behov/efterfrågan Ny teknik Tre parter (kund-leverantör-finansiär)

4 4 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrning av hälso- och sjukvård Nationellt Regionalt (Regioner/landsting) Lokalt (Sjukhus/vårdcentraler etc)

5 5 Centrum för verksamhetsplanering och analys Behov eller Efterfrågan? Vad bestämmer nivån på sjukvården i en nation? Hur stor andel av landets resurser satsas på sjukvård?

6 6 Centrum för verksamhetsplanering och analys Finansiering av vården Solidarisk (skatt eller obl. försäkring) Privat (frivillig försäkring)

7 7 Centrum för verksamhetsplanering och analys

8 8 6,6 ~6,5 vårdkontakter per individ 2009

9 9 Centrum för verksamhetsplanering och analys Total vårdkontakt per åldersgrupp Antal bes-vtf Antal bes-vtf/1000 inv

10 10 Centrum för verksamhetsplanering och analys Sjukvårdens andel av BNP 2002-2008

11 11 Centrum för verksamhetsplanering och analys Barnadödlighet inom 1 år per 1000 födda

12 12 Centrum för verksamhetsplanering och analys

13 13 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hur styr den svenska staten sjukvården? Regelverket Lagar, förordningar, föreskrifter o d Annan styrning Öppna jämförelser, nationella handlingsplaner, statliga samordnare, statsbidrag mm Av Region Skånes totala finansiering består 60 % av landstingsskatt och vardera ca 20 % av övriga intäkter och statsbidrag.

14 14 Centrum för verksamhetsplanering och analys

15 15 Centrum för verksamhetsplanering och analys

16 16 Centrum för verksamhetsplanering och analys

17 17 Centrum för verksamhetsplanering och analys

18 18 Centrum för verksamhetsplanering och analys

19 19 Centrum för verksamhetsplanering och analys

20 20 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på effektivisering av sjukvård Kataraktoperationer Magsår Proteskirurgin Dagkirurgi

21 21 Centrum för verksamhetsplanering och analys

22 22 Centrum för verksamhetsplanering och analys Öppna jämförelser år 2010

23 23 Centrum för verksamhetsplanering och analys Beskrivningssystem sjukvård Primärklassificering av vårdkontakter Diagnoser, Åtgärder Sekundärklassificering DRG, MDC

24 24 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad är Major Diagnostic Categories (MDC)? 25 kategorier/diagnosområden som bygger på huvuddiagnos Fångar organ/specialitet och orsakssammanhang

25 25 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad är DiagnosRelaterade Grupper (DRG) Ett system för att sekundärklassificera patientkontakter efter ”vikt” Medicinskt relevanta grupper Ekonomiskt homogena grupper Särbehandlar kostnadsytterfall En genomsnittspatient behandlad i sluten vård ges vikten 1,0

26 26 Centrum för verksamhetsplanering och analys Komponenter som påverkar DRG

27 27 Centrum för verksamhetsplanering och analys KPP – VAD ÄR DET? Kostnad Per Patientkontakt Knytning av vårdens samtliga kostnader till enskilda vårdkontakter Används för att beräkna vikter för DRG

28 28 Centrum för verksamhetsplanering och analys Regional styrning Exemplet Region Skåne

29 29 Centrum för verksamhetsplanering och analys Region Skåne – antal medarbetare

30 30 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvård, tandvård 10 sjukhus varav 1 i privat regi Primärvården Skåne Cirka 110 vårdcentraler Folktandvården Cirka 130 kliniker Vårdavtal med privat vårdgivare Cirka 800 avtalsrelationer

31 31 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad innebär det att ”styra” sjukvård regionalt? Fördela resurser mellan sjukdomsgrupper Fördela resurser mellan geografiska områden Säkra en god tillgänglighet i vården Säkra kvalitet i vården Säkra en god hushållning av resurser Säkra en god kunskapsutveckling Säkra en god resursförsörjning

32 32 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hur kan politiken styra? Strukturbeslut (investeringar, uppdrag etc) Mål Ersättningsmodeller Prioriteringsbeslut Avtal Beställningar Etc.

33 33 Centrum för verksamhetsplanering och analys Balanserad styrning – flera perspektiv  VERKSAMHETSIDÉ  VISION  Strategiska mål, Framgångsfaktorer, Mål  Nyckeltal och handlingsplan Intressentperspektivet Verksamhetsperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet

34 34 Centrum för verksamhetsplanering och analys Strategikarta för Region Skåne Verksamhetsidé Region Skåne främjar hälsa, utveckling och tillväxt. Region Skåne erbjuder vård, resande och upplevelser av hög klass i Skåne. Värdegrund och kännetecken Region Skåne är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. Vision Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne – bättre liv i Skåne. Intressenter Region Skånes intressenter är Skånes invånare och samarbetspartners såsom kommuner, andra landsting och regioner, näringsliv, universitet och högskolor, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt brukarråd. Version 2008-05-12

35 35 Centrum för verksamhetsplanering och analys Region Skånes sju strategiska mål Intressentperspektiv  Region Skåne använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet.  Region Skåne medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig region. Verksamhetsperspektiv  Region Skånes verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  Region Skånes verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Medarbetarperspektiv  Region Skånes medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar.  Region Skånes chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. Ekonomiperspektiv  Region Skåne har en långsiktigt stark ekonomi.

36 36 Centrum för verksamhetsplanering och analys Den röda tråden God vård dec2007 Strategikarta Planeringsdirektiv Uppdrag Fokusområden Cancersjukvård Psykiatri Äldres hälsa Barn och unga vuxnas hälsa Framgångsfaktorer Intressent Verksamhet Medarbetare Ekonomi

37 37 Centrum för verksamhetsplanering och analys Verksamhetsperspektivet, vård och hälsa

38 38 Centrum för verksamhetsplanering och analys Verksamhetsperspektivet, vård och hälsa

39 39 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsuppdrag 2010 Fokusområde cancer Bröstcancer –Täckningsgrad i kvalitetsregistren ska vara 100 % –Samtliga patienter ska diskuteras på multidisciplinär terapikonferens: före behandlingsstart före sekundär eller postoperativ behandling –För minst 80 % av patienterna ska: Tid från remissankomst till bröstmott el bröstradiologisk undersökning till besked om diagnos ska vara högst 21 dagar Tid från diagnosbesked till operation ska vara högst 14 dagar –etc

40 40 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2010

41 41 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag Volymuppdrag Antal vårdtillfällen och läkarbesök somatik per MDC - varav operationer Antal besök övriga vårdgivare Antal vårdtillfällen och läkarbesök psykiatri Sammanfattande beskrivning av förändringar Det samlade uppdraget bryts ned i förvaltningsuppdrag och avtal

42 42 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsuppdrag 2011 Disposition Volymer och finansiering för egenproducerad verksamhet Sjukhus Psykiatri skåne Primärvården Skåne Labmedicin Skåne Sjukvårdsrådgivning

43 43 Centrum för verksamhetsplanering och analys Uppdrag Förvaltningarnas uppdrag är kärnan av styrningen Uppdragen innehåller bl a volymer, kvalitetsmål och riktlinjer som ska vara styrande för uppdragets utförande Gemensam struktur för uppdragsbeskrivningar Ersättningar med enhetlig konstruktion

44 44 Centrum för verksamhetsplanering och analys Varför uppdrag? –ett sätt att konkretisera politiska mål –ökad styrbarhet –ger möjlighet till öppna prioriteringar –skapar bättre tydlighet om vad som förväntas –gör det möjligt för alla att ta del av helheten –utgör underlag för uppföljning –är en bra grund för dialog kring verksamhetsförändringar

45 45 Centrum för verksamhetsplanering och analys Ersättningsmodeller för sjukvård Kapitationsersättning Prestationsersättning Anslag Målrelaterad ersättning Intäktsfinansiering

46 46 Centrum för verksamhetsplanering och analys Principskiss för ersättningsmodell Sjukhus 1Sjukhus 2Sjukhus 3 AT/ST Akut struktur- åtagande Akut struktur- åtagande Högspec strukturåtag. FoUU Övriga fasta ersättningar Övriga fasta ersättningar Övriga fasta ersättningar Utgångsläge: Kostnadsskillnader mellan olika sjukhus när hänsyn ej tas till specifika uppdrag A)Separat finansiering av strukturåtaganden (fast/rörlig ersättning) A’kostnad (t.ex. krontal) Likvärdig kostnads- struktur efter separering av strukturåtaganden. Optimalt scenario B)Patientrelaterat Ersättningsmodell baserad på befintliga ersättningssytem. Rörlig ers Fast ers

47 47 Centrum för verksamhetsplanering och analys Volymuppdrag MDC

48 48 Centrum för verksamhetsplanering och analys ”Varavuppdrag” operationer

49 49 Centrum för verksamhetsplanering och analys ”Varavuppdrag” operationer

50 50 Centrum för verksamhetsplanering och analys Pristabell 2011

51 51 Centrum för verksamhetsplanering och analys Mixpoängtabell 2011

52 52 Centrum för verksamhetsplanering och analys Att styra mot rätt beteende – målrelaterad ersättning 1,5% av den prestationsrelaterade ersättningen hålls inne och betalas först när förvaltningen uppnått målen (145 mkr år 2011).

53 53 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 I.Patientsäkerhet –Följsamhet basala –Riskanalyser –WHO’s checklista operation II.Tillgänglighet –Väntetider till besök –Väntetider till op/beh –Väntetider till röntgen (CT/MR) –Väntetider på akutmottagningen (4h) –Väntetid till operation för höftfrakturpatienter (24h) III.Läkemedel –Regionala måltal (oxykodon, ACE-i, statiner) –Biosimilars (erytropoetin, somatostatin, filgrastim) –Remicade

54 54 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 IV.Fokusområde cancer –Väntetider bröstcancer –Väntetider prostatacancer –Resultatmått lungcancer V.Fokusområde äldre –Täckningsgrad Svenska demensregistret (SveDem) –Direktinläggning –Riskbedöming (fall, trycksår och nutrition pat > 65 år) VI.Fokusområde psykisk ohälsa –Täckningsgrad Nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom VII.Strokeprocessen –Täckningsgrad i Riksstroke –Andel som vårdas på strokeavdelning –Andel som erhåller trombolys –ADL-oberoende efter 3 mån

55 55 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 VIII.Diabetesprocessen –Täckningsgrad i Nationella diabetesregistret (NDR) IX.Ledplastikprocessen –Täckningsgrad höftprotesreg och knäprotesreg (ev + ORTREG) –Postoperativa infektioner –EQ5D-index –Andel remisser som leder till operation X.Hjärtprocessen –Täckningsgrad Riks-HIA (Swedheart) –28-dagars mortalitet –Återinläggning inom 30 dagar efter sjukhusvårdad hjärtsvikt XI.Palliativprocessen –Täckningsgrad Svenska Palliativregistret XII.Administrativ –Diagnosregistrering

56 56 Centrum för verksamhetsplanering och analys Tankar inför 2011/12 Mindre specificerade uppdrag

57 57 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsnivån

58 58 Centrum för verksamhetsplanering och analys Uppdrag till Centralsjukhuset i Kristianstad 2009

59 59 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmedel lokalt Budget Uppdrag Intern kontroll Periodisk uppföljning Belöningar/incitament

60 60 Centrum för verksamhetsplanering och analys

61 61 Centrum för verksamhetsplanering och analys

62 62 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på produktionsbudget Skånepatienter

63 63 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på produktionsbudget ej Skånepatineter

64 64 Centrum för verksamhetsplanering och analys HÄLSOVALET En kundvalsmodell

65 65 Centrum för verksamhetsplanering och analys Primärvården – offentlig och privat styrs med ”Hälsovalet” Omfattar vårdcentraler, BVC och MVC Ackreditering Capitationsersättning (per huvud) ACG o CNI Tillägg för besök av ej ”egna” patienter Avdrag för ”egna” patienters besök hos andra primärvårdsenheter Täckningsgrad (55-61%) Kvalitetsmål

66 66 Centrum för verksamhetsplanering och analys Målrelaterad ersättning Utbetald målrelaterad ersättning 2009 per kvalitetsmål BILD 9

67 67 Centrum för verksamhetsplanering och analys VÅRDENHET 2010 antal förtecknade medborgare och avtalsparter BILD 2 A

68 68 Centrum för verksamhetsplanering och analys Sammanfattning Sjukvård är svårt att beskriva i mätbara termer – det bästa som finns är DRG DRG bygger på fördelning av kostnader på varje enskild patientkontakt - KPP 3 parter; Patient, Vårdgivare o finansiär Benchmarking typ ”Öppna jämförelser” kan vara effektivt Balanserad styrning gäller + målrelaterad ersättning Ersättningsmodeller varierar efter situation Kapitationsersättning i hälsovalet


Ladda ner ppt "1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-05-27 Sven Blomé."

Liknande presentationer


Google-annonser