Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-01-04 Sven Blomé.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-01-04 Sven Blomé."— Presentationens avskrift:

1 1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-01-04 Sven Blomé

2 2 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad utmärker sjukvårdsproduktion? Svår att definiera Tjänsteproduktion - individuell Personalintensiv Hög effektiviseringspotential? Oändligt behov/efterfrågan Ny teknik Tre parter (kund-leverantör-finansiär)

3 3 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrning av hälso- och sjukvård Nationellt Regionalt (Regioner/landsting) Lokalt (Sjukhus/vårdcentraler etc)

4 4 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad bestämmer nivån på sjukvården i en nation? Hur stor andel av landets resurser satsas på sjukvård?

5 5 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hur styr den svenska staten sjukvården? Regelverket Lagar, förordningar, föreskrifter o d Annan styrning Nationella handlingsplaner, statliga samordnare, statsbidrag mm Av Region Skånes totala finansiering består 60 % av landstingsskatt och vardera ca 20 % av övriga intäkter och statsbidrag.

6 6 Centrum för verksamhetsplanering och analys

7 7

8 8

9 9

10 10 Centrum för verksamhetsplanering och analys

11 11 Centrum för verksamhetsplanering och analys Öppna jämförelser år 2010

12 12 Centrum för verksamhetsplanering och analys

13 13 Centrum för verksamhetsplanering och analys

14 14 Centrum för verksamhetsplanering och analys

15 15 Centrum för verksamhetsplanering och analys 6,6 ~6,5 vårdkontakter per individ 2009

16 16 Centrum för verksamhetsplanering och analys Total vårdkontakt per åldersgrupp Antal bes-vtf Antal bes-vtf/1000 inv

17 17 Centrum för verksamhetsplanering och analys Finansiering av vården Solidarisk (skatt eller obl. försäkring) Privat (frivillig försäkring)

18 18 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på effektivisering av sjukvård Kataraktoperationer Magsår Proteskirurgin Dagkirurgi

19 19 Centrum för verksamhetsplanering och analys Beskrivningssystem sjukvård Primärklassificering av vårdkontakter Diagnoser, Åtgärder Sekundärklassificering DRG, MDC

20 20 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad är Major Diagnostic Categories (MDC)? 25 kategorier/diagnosområden som bygger på huvuddiagnos Fångar organ/specialitet och orsakssammanhang

21 21 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad är DiagnosRelaterade Grupper (DRG) Ett system för att sekundärklassificera patientkontakter efter ”vikt” Medicinskt relevanta grupper Ekonomiskt homogena grupper Särbehandlar kostnadsytterfall En genomsnittspatient behandlad i sluten vård ges vikten 1,0

22 22 Centrum för verksamhetsplanering och analys Komponenter som påverkar DRG

23 23 Centrum för verksamhetsplanering och analys KPP – VAD ÄR DET? Kostnad Per Patientkontakt Knytning av vårdens samtliga kostnader till enskilda vårdkontakter Används för att beräkna vikter för DRG

24 24 Centrum för verksamhetsplanering och analys Regional styrning Exemplet Region Skåne

25 25 Centrum för verksamhetsplanering och analys Region Skåne – antal medarbetare

26 26 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvård, tandvård 10 sjukhus varav 1 i privat regi Primärvården Skåne Cirka 110 vårdcentraler Folktandvården Cirka 130 kliniker Vårdavtal med privat vårdgivare Cirka 800 avtalsrelationer

27 27 Centrum för verksamhetsplanering och analys Planeringsdirektiv Budget och verksamhetsplan Region Skånes verksamhetsstyrning- Från vision till handling Vision Strategiska mål, framgångsfaktorer Mål MåltalAktiviteter Vår bild av framtiden Hur ska vi nå visionen? Vad, hur mäter vi och följer upp? Vilka etappmål kan vi sätta? Hur gör vi konkret? UppföljningAnalysÅtgärder Reflektioner, lärande Uppföljning av projekt och aktiviteter Hur ligger vi till med våra etappmål? Åt vilket håll pekar trenden? Hur når vi våra strategiska mål? Har vi närmat oss vår vision? Yttranden, uppdrag Verksamhetsplaner Strategisk nivå Operativ nivå Delårsrapport, årsredovisning samt temauppföljning

28 28 Centrum för verksamhetsplanering och analys Vad innebär det att ”styra” sjukvård regionalt? Fördela resurser mellan sjukdomsgrupper Fördela resurser mellan geografiska områden Säkra en god tillgänglighet i vården Säkra kvalitet i vården Säkra en god hushållning av resurser Säkra en god kunskapsutveckling Säkra en god resursförsörjning

29 29 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hur kan politiken styra? Strukturbeslut (investeringar, uppdrag etc) Mål Ersättningsmodeller Prioriteringsbeslut Avtal Beställningar Etc.

30 30 Centrum för verksamhetsplanering och analys Balanserad styrning – flera perspektiv  VERKSAMHETSIDÉ  VISION  Strategiska mål, Framgångsfaktorer, Mål  Nyckeltal och handlingsplan Intressentperspektivet Verksamhetsperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet

31 31 Centrum för verksamhetsplanering och analys Strategikarta för Region Skåne Verksamhetsidé Region Skåne främjar hälsa, utveckling och tillväxt. Region Skåne erbjuder vård, resande och upplevelser av hög klass i Skåne. Värdegrund och kännetecken Region Skåne är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. Vision Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne – bättre liv i Skåne. Intressenter Region Skånes intressenter är Skånes invånare och samarbetspartners såsom kommuner, andra landsting och regioner, näringsliv, universitet och högskolor, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt brukarråd. Version 2008-05-12

32 32 Centrum för verksamhetsplanering och analys Region Skånes sju strategiska mål Intressentperspektiv  Region Skåne använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet.  Region Skåne medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig region. Verksamhetsperspektiv  Region Skånes verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  Region Skånes verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Medarbetarperspektiv  Region Skånes medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar.  Region Skånes chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. Ekonomiperspektiv  Region Skåne har en långsiktigt stark ekonomi.

33 33 Centrum för verksamhetsplanering och analys Den röda tråden God vård dec2007 Strategikarta Planeringsdirektiv Uppdrag Fokusområden Cancersjukvård Psykiatri Äldres hälsa Barn och unga vuxnas hälsa Framgångsfaktorer Intressent Verksamhet Medarbetare Ekonomi

34 34 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag Mål och uppdrag enligt balanserad styrning Intressentperspektiv Verksamhetsperspektiv –Fokusområden (tillgänglighet, cancersjukvård, psykiatri, äldres hälsa, barn och unga vuxnas hälsa, forskning) –God Vård (hälsoinriktad, kunskapsbaserad och konkurrenskraftig, säker, kund- och patientfokuserad, effektiv, jämställd och jämlik vård Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Mål och uppdrag enligt balanserad styrning Intressentperspektiv Verksamhetsperspektiv –Fokusområden (tillgänglighet, cancersjukvård, psykiatri, äldres hälsa, barn och unga vuxnas hälsa, forskning) –God Vård (hälsoinriktad-, kunskapsbaserad och ändamålsenlig-, säker-, patientfokuserad-, effektiv-, jämlik- och tillgänglig vård) Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv

35 35 Centrum för verksamhetsplanering och analys Verksamhetsperspektivet, vård och hälsa

36 36 Centrum för verksamhetsplanering och analys Verksamhetsperspektivet, vård och hälsa

37 37 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsuppdrag 2010 Fokusområde cancer Bröstcancer –Täckningsgrad i kvalitetsregistren ska vara 100 % –Samtliga patienter ska diskuteras på multidisciplinär terapikonferens: före behandlingsstart före sekundär eller postoperativ behandling –För minst 80 % av patienterna ska: Tid från remissankomst till bröstmott el bröstradiologisk undersökning till besked om diagnos ska vara högst 21 dagar Tid från diagnosbesked till operation ska vara högst 14 dagar –etc

38 38 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2010

39 39 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag Volymuppdrag Antal vårdtillfällen och läkarbesök somatik per MDC - varav operationer Antal besök övriga vårdgivare Antal vårdtillfällen och läkarbesök psykiatri Sammanfattande beskrivning av förändringar Det samlade uppdraget bryts ned i förvaltningsuppdrag och avtal

40 40 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsuppdrag 2011 Disposition Volymer och finansiering för egenproducerad verksamhet Sjukhus Psykiatri skåne Primärvården Skåne Labmedicin Skåne Sjukvårdsrådgivning

41 41 Centrum för verksamhetsplanering och analys Uppdrag Förvaltningarnas uppdrag är kärnan av styrningen Uppdragen innehåller bl a volymer, kvalitetsmål och riktlinjer som ska vara styrande för uppdragets utförande Gemensam struktur för uppdragsbeskrivningar Ersättningar med enhetlig konstruktion

42 42 Centrum för verksamhetsplanering och analys Varför uppdrag? –ett sätt att konkretisera politiska mål –ökad styrbarhet –ger möjlighet till öppna prioriteringar –skapar bättre tydlighet om vad som förväntas –gör det möjligt för alla att ta del av helheten –utgör underlag för uppföljning –är en bra grund för dialog kring verksamhetsförändringar

43 43 Centrum för verksamhetsplanering och analys Ersättningsmodeller för sjukvård Kapitationsersättning Prestationsersättning Anslag Målrelaterad ersättning Intäktsfinansiering

44 44 Centrum för verksamhetsplanering och analys Principskiss för ersättningsmodell Sjukhus 1Sjukhus 2Sjukhus 3 AT/ST Akut struktur- åtagande Akut struktur- åtagande Högspec strukturåtag. FoUU Övriga fasta ersättningar Övriga fasta ersättningar Övriga fasta ersättningar Utgångsläge: Kostnadsskillnader mellan olika sjukhus när hänsyn ej tas till specifika uppdrag A)Separat finansiering av strukturåtaganden (fast/rörlig ersättning) A’kostnad (t.ex. krontal) Likvärdig kostnads- struktur efter separering av strukturåtaganden. Optimalt scenario B)Patientrelaterat Ersättningsmodell baserad på befintliga ersättningssytem. Rörlig ers Fast ers

45 45 Centrum för verksamhetsplanering och analys Volymuppdrag MDC

46 46 Centrum för verksamhetsplanering och analys ”Varavuppdrag” operationer

47 47 Centrum för verksamhetsplanering och analys ”Varavuppdrag” operationer

48 48 Centrum för verksamhetsplanering och analys Pristabell 2011

49 49 Centrum för verksamhetsplanering och analys Mixpoängtabell 2011

50 50 Centrum för verksamhetsplanering och analys Att styra mot rätt beteende – målrelaterad ersättning 1,5% av den prestationsrelaterade ersättningen hålls inne och betalas först när förvaltningen uppnått målen (145 mkr år 2011).

51 51 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 I.Patientsäkerhet –Följsamhet basala –Riskanalyser –WHO’s checklista operation II.Tillgänglighet –Väntetider till besök –Väntetider till op/beh –Väntetider till röntgen (CT/MR) –Väntetider på akutmottagningen (4h) –Väntetid till operation för höftfrakturpatienter (24h) III.Läkemedel –Regionala måltal (oxykodon, ACE-i, statiner) –Biosimilars (erytropoetin, somatostatin, filgrastim) –Remicade

52 52 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 IV.Fokusområde cancer –Väntetider bröstcancer –Väntetider prostatacancer –Resultatmått lungcancer V.Fokusområde äldre –Täckningsgrad Svenska demensregistret (SveDem) –Direktinläggning –Riskbedöming (fall, trycksår och nutrition pat > 65 år) VI.Fokusområde psykisk ohälsa –Täckningsgrad Nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom VII.Strokeprocessen –Täckningsgrad i Riksstroke –Andel som vårdas på strokeavdelning –Andel som erhåller trombolys –ADL-oberoende efter 3 mån

53 53 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förslag målrelaterad ersättning 2011 VIII.Diabetesprocessen –Täckningsgrad i Nationella diabetesregistret (NDR) IX.Ledplastikprocessen –Täckningsgrad höftprotesreg och knäprotesreg (ev + ORTREG) –Postoperativa infektioner –EQ5D-index –Andel remisser som leder till operation X.Hjärtprocessen –Täckningsgrad Riks-HIA (Swedheart) –28-dagars mortalitet –Återinläggning inom 30 dagar efter sjukhusvårdad hjärtsvikt XI.Palliativprocessen –Täckningsgrad Svenska Palliativregistret XII.Administrativ –Diagnosregistrering

54 54 Centrum för verksamhetsplanering och analys Tankar inför 2011/12 Mindre specificerade uppdrag

55 55 Centrum för verksamhetsplanering och analys Förvaltningsnivån

56 56 Centrum för verksamhetsplanering och analys Uppdrag till Centralsjukhuset i Kristianstad 2009

57 57 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmedel lokalt Budget Uppdrag Intern kontroll Periodisk uppföljning Belöningar/incitament

58 58 Centrum för verksamhetsplanering och analys

59 59 Centrum för verksamhetsplanering och analys

60 60 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på produktionsbudget Skånepatienter

61 61 Centrum för verksamhetsplanering och analys Exempel på produktionsbudget ej Skånepatineter

62 62 Centrum för verksamhetsplanering och analys HÄLSOVALET

63 63 Centrum för verksamhetsplanering och analys Primärvården – offentlig och privat styrs med ”Hälsovalet” Omfattar vårdcentraler och BVC Ackreditering Capitationsersättning (per huvud) ACG o CNI Tillägg för besök av ej ”egna” patienter Avdrag för ”egna” patienters besök hos andra primärvårdsenheter Täckningsgrad 55-61% Kvalitetsmål

64 64 Centrum för verksamhetsplanering och analys VÅRDENHET 2010 antal förtecknade medborgare och avtalsparter BILD 2 A

65 65 Centrum för verksamhetsplanering och analys Hälsovalsenheternas produktion av besök enligt ackrediteringsvillkoren i Hälsoval Skåne Produktion enligt ackrediteringsvillkoren för vårdenhet inom Hälsovalskåne. Här exkluderas ex besök på bvc, besök enligt rehabgarantin, resevaccinationer mm. Enheterna erhåller rörlig ersättning för besök från förtecknade på andra HVS enheter, utomläningar, sekretess och asyl patienter BILD 4

66 66 Centrum för verksamhetsplanering och analys Besök utanför egen förtecknad Hälsovalsenhet som medför avdrag enligt Hälsoval Skåne Bild 5

67 67 Centrum för verksamhetsplanering och analys Målrelaterad ersättning Utbetald målrelaterad ersättning 2009 per kvalitetsmål BILD 9


Ladda ner ppt "1 Centrum för verksamhetsplanering och analys Styrmekanismer i vården 2011-01-04 Sven Blomé."

Liknande presentationer


Google-annonser