Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Speciell avtalsrätt Särskilt om gåva, tjänsteavtal, entreprenadrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Speciell avtalsrätt Särskilt om gåva, tjänsteavtal, entreprenadrätt."— Presentationens avskrift:

1 Speciell avtalsrätt Särskilt om gåva, tjänsteavtal, entreprenadrätt.

2 Dagens seminarium Gåva Hyra av lös sak Uppdragsavtal Negotiorum gestio Konsumentskydd vid vissa avtalstyper Pant och hypotek Ngt om frakt och transporträtt

3 Några grundläggande begrepp och distinktioner Sakrätt/obligationsrätt Borgenär/gäldenär Onerösa och benefika avtal

4 Något om rättskällematerialet inom den speciella avtalsrätten Lagstiftning – i konsumentförhållande och utanför Analogier från konsumenträtten? Rättsregler i frånvaron av lagstiftning Vad är en ”allmän rättsprincip”? Exemplet: Culparegeln

5 Särskilda avtal: Gåva

6 Gåva Lagstiftning: 1936 års lag om vissa utfästelser av gåva (härefter gåvolagen) Särskilda regler i ÄktB, FB. Gåvolagen kan användas analogt för andra benefika avtal.

7 Om gåvor och utfästelser Gåva en överlåtelse Begreppet remuneratorisk gåva (jmf. skattekonsekvenser) Gåvolagen: Distinktionen mellan gåvans utfästelse (förhållandet mellan löftesgivare och potentiell mottagare) och fullbordande av gåva (förhållande även till 3 man)

8 Gåvolagens huvudlinjer Utgångspunkten: Utfästelser att ge bort något är inte bindande (1 §), med mindre gåvan fullbordats. Notera: INTE ENS OBLIGATIONS- RÄTTSLIGT Fullbordande av pengar eller lösöre sker i princip vid besittningsövergången (2 §) Särskilda regler om gåva av skepp, br etc

9 Bindande löften Undantag från huvudregeln om att löften inte är bindande: Löftet manifesterat i ett skuldebrev som överlämnats Avsett komma till allmänhetens kännedom

10 Undantag från regeln om bindande löften Kan inte göras gällande mot löftesgivarens borgenärer (1 §, 2 st.) Uppenbart obilligt (5 §, 1 st.) Märklig orätt (5 §, 2 st.) (36 § avtalslagen)

11 Särskilda avtal: Hyra och lån (av lös egendom) samt leasing

12 Hyra av lös sak Begreppen: Saklega, leasing Något om leasing. Finansiell leasing: Uppbyggnad Ingen allmän lagstiftning (ej heller för konsumenter) Vissa allmänna regler i HB 13 kap; främst sakrättslig karaktär

13 Hyra av lös sak, några allmänna rättsgrundsatser Presumtionsansvaret ”Köp bryter legostämma” Vårdplikt In dubio-pris? Skäligt? In dubio-tid? Tills vidare? För att hyrestagarens syfte skall tillgodoses (jmf KommL 51 §, 1 st, 2 men) Hyrestagarens kostnader för förbättring av egendomen? Nödiga kostn. ersättningsgilla

14 Saklån Som hyra men benefikt Realavtal – dvs löften i princip ej bindande Vårdplikt Presumtionsansvar

15 Finansiell leasing Jämför: Struktur: Säljare - >Leasegivare/Köpare ->Leasetagare (”användare”) Syfte: Finansiering av köp Ägare: Finansbolaget (eller vem det nu är som är leasegivare) Avbetalningsköp (Ägare: köparen, fodringsägare: säljare som ofta överlåter sin fordran till ett finansbolag)

16 Särskilda avtal: Byte

17 Byte av lös egendom Ingen särskild lagstiftning Köprättslig lagstiftning gäller i tillämpliga delar (1 § 2 st KöpL, 1 § 3 st KKL) ”Mellanavtal” – köp av teve med inbyte av den gamla osv. Betänk: Enda skillnaden mot köp är att båda parterna naturagäldenärer

18 Särskilda avtal: Uppdragsavtal m m

19 Uppdragsavtal Ingen heltäckande allmän lagstiftning, men: Konsumenttjänstlagen (om kriterierna i 1 § uppfyllda). Även HB 18 kap. Termer: Materiella och immateriella avtal, materiellt arbetsbeting Några viktiga avtalstyper: Förvaring/deposition, entreprenader, immateriella tjänster, transporter

20 HB 18 kap. om sysslomän HB 18 kap. - äldre lagstiftning som är allmänt tillämplig i mellanmansrättsliga förhållanden mm. Ålderdomlig svårtolkad svenska. Några särskilt viktiga lagrum: 18:3, 2 st.: Om huvudmannen tillägnat sig prestation som erhållits genom behörighetsöverskridande från mellanmannen blir han icke desto mindre skyldig att ersätta motparten om ”det vises det honom till nytta använt är” – en obehörig vinst-regel 18:5: Sysslomannauppdraget in dubio oneröst. Hur mkt? 45 § KöpL analogt. 18:9: Särskild preskriptionsregel: 1 år 18: 10: Negotiorum gestio-regel med svårtolkad innebörd och betydelse

21 Särskilda lagregler för uppdragstagare Fastighetsmäklarlagen. Mäklaren måste se till bådas intressen. Indispositiv. Skadeståndssanktionerad. Försäkringsmäklarlagen. Kommissionslagen Handelsagenturlagen Ovanstående tillämpas analogt (främst KommL)

22 Olika slags uppdragstagare Företagsuppdrag och personliga uppdrag Immateriella tjänster och andra tjänster Varaktiga avtal och avtal om utförande av en specifik tjänst

23 Särskilt om immateriella tjänster

24 Särskilt om sysslomannaskap & immateriella tjänster Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer LAG 18 kap HB KommL HaLFML FörsMäklL RB advokat, ombud, förvarare 2 AvtTyp

25 18 kap HB (1736) Om sysslomän och ombudsmän Ålderdomligt och svårtolkat Rör främst innerförhållandet huvudman–syssloman Viktigaste bestämmelsen 18:9: preskriptionstid 1 år Syssloman Huvudman 3:e man Sysslomannaskap

26 IMMATERIELLA TJÄNSTER Inte knutna till fysisk behandling av föremål. Advokater Revisorer Mäklare Arkitekter Konstnärer Författare Div konsulter Banker Lärare EXVIS:

27 18 kap HB, KommL, HaL, FML, FörsMäklL, 8, 12 & 21 kap RB, finans- & aktiemarknadslagar KöpL, ÄKöpL, KonkL (om förvaltare), SjöL (om befälhavare) Dröjsmål (sen/utebliven) - presumtionsansvar Fel (utförande/pedagogisk plikt) - culpaansvar ANALOGI LAG Uppdragstagaren: plikt visa omsorg Skada omhänderhavd egendom: - presumtionsansvar FÖRFATTNINGSSTÖD

28 KommL 1914 Handlande i eget namn men för annans räkning 3:e man Kommittent Kommissionär Komm Köp Kommission Dirkrav Civil kommission/ Handelskommission Handelskommissionär ”köpman” (ung: näringsidkare) Soc skyddsregler varaktiga kommissionsförhållanden 3:e man konsument

29 Kommissionär Säljer/köper lös egendom åt kommittenten 4 § Lojalitetsplikt 7-13 §§ Ej del credere 14 § Culpaansvar 17 § Rätt till provision 27 § Pant för täckning 31-36 §§ Kommittent Avvisning vid culpa om väsentligt intresse 15 § Ägare till kommissionsgods 53 § Ej bunden mot 3:e man 56 § Undantag 56 a §: dirkrav 3:e man: konsument kommissionär: NI: a) på obestånd b) upphört c) oanträffbar kommittent: NI

30 Förutsättningar 57-58 §§: a) dröjsmål med 3:e mans prestation b) kommissionär: i) brustit redovisning ii) oredlig iii) konkurs tillsäga kommissionär ersätta kommissionärs täckningsfordran Civil komm Kommittents direktkravsrätt Handels- komm

31 Tjänster utan uppdrag

32 Negotiorum gestio Termer: Dominus (huvudman), gestor Rättsliga problem: Ersättning, skadestånd m m HB 18:10 enda egentliga lagstödet, svårtolkat Annan lag? Förhållande till FB mm? Komparativa reflexioner Svensk rätt.

33 Konsumenträttslig lagstiftning: Konsumentköp (kort rep), - tjänster, -krediter samt om distansavtalslagen

34 Konsumenträttsliga nedslag Tre viktigaste lagarna: KKL, KTjL, KKrL Andra viktiga lagar: Distansavtalslagen, marknadsrättslig lagstiftning, 36 § AvtL Komparativa reflexioner

35 Konsumentköplagen (KKL) Reglerar köp av lösa saker mellan näringsidkare (N.I.) och konsument Överensstämmer i stora delar med KöpL, men en del viktiga skillnader KKL tvingande! Definition på N.I: Person (fys. eller jur.) som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten

36 Några särskilda regler i KKL Pris: In dubio skäligt (35 §) Plats: In dubio hämtningsköp Krav på anvisningar för installation, montering, skötsel mm (16 §), eljest anses varan felaktig Ingen uppdelning av indirekt och direkt förlust för skadestånd (32 §)

37 Några särskilda regler i KKL, forts Ersättning utgår även för produktskador (31§) Ingen möjlighet till ansvarsfriskrivning, men oskäligt betungande skadestånd kan jämkas (34 §) Särskild avbeställningsrätt (37 §) Anbud ej bindande för kons. 41 § 3 st

38 Konsumenttjänstlagen (KTjL) Gäller tjänster åt konsumenter om (1) arbete på lösa saker, (2) arbete på fast egendom, (3) förvaring av lösa saker. Ej förvaring av levande djur. Pris: In dubio skäligt. (36 §) Om prisuppgift får N.I. avvika som mest 15 % vid tilläggsarbete (36 §) Avrådandeskyldighet (6 §)

39 Konsumenttjänstlagen, forts Tilläggsarbeten 5-8 §§, viktiga regler Skadeståndsansvar: Kontrollansvar (liksom enligt KKL), 31 § 1 st Strikt ansvar vid garanti, 31 §, 3 st N.I. Retentionsrätt (49, 50 §§)

40 Konsumentkreditlagen (KKrL) Viktiga regler till skydd för konsumenter avseende krediter Viktiga avtalsformer: kreditkortsköp, avbetalningsköp, låneköp. Ofta i samband med fristående kredit.

41 Kredit- och avbetalningsköp Kreditköp = ung. köp där köparen lämnats anstånd med betalningen eller betalning sker (delvis) med av säljaren eller annan utlånade medel (se 3 §, KKrL) Krav på 20 % kontant enligt god kreditsed (krävs inte vid ex kontokort. Jmf. teveapparater idag) Invändningsrätt (16 §, 2 st)

42 Förlust av kontokort Situationen: Någon förlorar sitt kontokort, utnyttjas av obehörig. Vem svarar? Konsumenten om: (1) lämnat ut kortet till annan, (2) genom grov oaktsamhet blivit av med kortet, (3) inte genast efter upptäckten anmält förlusten Bedömningen i praxis (ARN)

43 Distansavtalslagen Dels regler för distansavtal (ex. köp över Internet) och vid hemförsäljning (dörrknackare) Föregicks av Hemförsäljningslagen I stort tvingande till konsumentens fördel

44 Distansavtalslagen, forts Informationsplikt 9-11 §§ Ångerblanketten, 11 § Ångerveckan som är två, 13 § Beräkning av fristen, 15 § Ångerrätten begränsad, se bl. a. 17-18 §§

45 Några särskilda avtal som ofta faller under standardavtal: Entreprenad och transportavtal

46 Entreprenadrätt Vad är en entreprenad: Arbete på annans egendom. I praktiken: Större byggnadsarbeten, inkl. anläggningsarbeten, som regleras av särskilda standardavtal. (AB 92) Särskilda regler ges av standardavtalet Avtalen framtagna av partsintressen

47 Fraktavtal (Märk: Transportköp även en term som hänförs till visst köp enligt KöpL) Sjötransport: Regler i Sjölagen. Järnvägstransport: Regler 3 kap järnvägstrafiklagen Vägtransportlagen reglerar – just det – vägtransporter (bygger på en konvent.) Luftranporter enl Luftfartslagen (9 kap)


Ladda ner ppt "Speciell avtalsrätt Särskilt om gåva, tjänsteavtal, entreprenadrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser