Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserat Styrkort HMS 2011 Uppdraget - Hjälpmedelsservice ska ha kompetens och resurser för att prova ut samt anpassa och sköta underhåll av de hjälpmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserat Styrkort HMS 2011 Uppdraget - Hjälpmedelsservice ska ha kompetens och resurser för att prova ut samt anpassa och sköta underhåll av de hjälpmedel."— Presentationens avskrift:

1 Balanserat Styrkort HMS 2011 Uppdraget - Hjälpmedelsservice ska ha kompetens och resurser för att prova ut samt anpassa och sköta underhåll av de hjälpmedel som HMS har ansvar för, exv. eldrivna rullstolar och kommunikationshjälpmedel. Vi har hela länet som upptagningsområde. I verksamhetens uppdrag ingår också att genom barnhjälpmedelscentralen ansvara för hjälpmedel för barn och ungdomar. - Enheten har tjänsteförsäljning av hjälpmedelstekniker till ett antal kommuner och landstingsenheter. - Enheten ska vara ett kompetenscentrum och ett stöd till övriga hjälpmedelsenheter samt koordinera samordning, kompetens och stöduppgifter enligt ”avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd”. - För Hjälpmedelsnämndens parter ansvara för försörjning av hjälpmedel genom att samordna och genomföra upphandlingar samt svara för lagerhållning och distribution. - Enheten ska genom permanentutställning ge allmänheten möjlighet att skaffa sig egen kunskap om hjälpmedel genom att besöka utställningen där möjlighet till visningar finns. -Uppdraget för barnhjälpmedelscentralen är att vara konsulter till främst barn och ungdomshabiliteringens förskrivare och att ansvara för anpassningar, förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel för barn och ungdomar i Värmland. 1

2 Verksamhetside Målgrupperna för verksamheten är brukare i hela länet som har behov av de hjälpmedel som Hjälpmedelsservice är ansvariga för. Målgrupper för tjänsteförsäljning är aktuella kommuner och landstingsenheter och även till, enligt avtal, vissa leverantörer. Gällande utställningsdelen är målgruppen allmänheten, studerandegrupper, pensionärs och handikapporganisationer. Målgrupperna gällande kunddelen är länets kommuner och vissa landstingsenheter.

3 Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård Strategiskt mål • Att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel som ett verktyg i habilitering/ rehabiliteringsprocessen. • Att hjälpmedlet ska förebygga/kompensera en funktionsnedsättning och ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv. • Att vi är lätta att komma i kontakt med och har en god geografisk spridning. FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga God tillgänglighetAndel1.Ledtid avslutade arbetsorder avhjälpande underhåll (ej barnhjmc) •90% Serviceprio 1 ärenden inom 5 dagar •80% Serviceprio 2 ärenden inom 10 dagar •Analysera de arbetsorder som inte uppnått målen •Genomgång av prio- klassificering •Utreda behov av kund- mottagare •Lageröversyn reservdelar elrst

4 Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga God tillgänglighetAndel Ja/Nej 2. Ledtid erbjuden tid för utprovning av hjälpmedel (ej barnhjmc): •80% av brukarna (Utprovningsprio 2) erbjuds tid inom 30 dagar •100% av brukarna (Utprovningsprio 1) erbjuds tid inom 10 dagar 3. God telefongänglighet och telefonkultur 4. Ha en informativ hemsida 5. Att mäta tillgängligheten inom Bhjmc genom enkät •Se över rutin för scanning av remisser •Se över resursplane- ring •Utvecklings- gruppen ställer frågor för vidare hantering •Brukare/förskri vare/kund kunna välja olika ingång på hemsidan •Undersöka möjlighet till talsyntes •Utskick och sammanställ- ning av enkät

5 Forts. Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Förebyggande hälso- och sjukvård Andel patienter80% av patienterna uppger att de blivit tillfrågade om levnadsvanor •Nya patienter får frågeformulär om levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak •Utbildning i motiverande samtal (MI) Patientfokuserad vårdJa/Nej Antal utbildningar 1.För Utprovningsprio1 brukare göra hjälpmedelsplan som ingår i rehab.planen 2.Uppföljning av resultat från HHR patientenkät 3.6 st brukarutbildningar inom produktområde: eldriven rullstol kognition och kommunikation •Samverka och initiera arbetssätt med hjälpmedelsplan med berörda •Redovisning på APT •Genomföra utbildningar

6 Verksamhet Effektiv verksamhet Strategiskt mål•Att genom tydligt formulerade uppdrag och rätt kompetens utföra våra uppgifter •Att genom kontinuerligt kvalitetsarbete säkerställa HMS verksamhet •Att genom samverkan med övriga verksamheter, såväl inom LiV som Värmlands kommuner, skapa förutsättningar för delaktighet och effektiva processer. •Att genom samverkan regionalt och nationellt bibehålla och utveckla en hög kompetensnivå FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Effektiva processerFlödeskvot 1g/termin Ja/Nej 1 Produktion i balans med medborgarnas behov: (ej barnhjmc) •Hjälpmedelstekniker Arbetsorder (1,0) •Hjälpmedelskonsulenter Ärenden (1,1) 2 Planering avseende utbildningar, planerade aktiviteter mm 3 Uppföljning av inkomna kundordrar •Analys och åtgärd minst 2g/mån •Att jobba med utjämning enligt Lean •Mäta antal kundordrar som kommer via webSesam jfr inmatning S2

7 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Säker vårdJa/Nej100% följsamhet till HMS hygienrutiner •Samla alla hygienrutiner i en pärm •Genomgång av hygienrutiner på APT •Hygienhink i alla fordon •Punktprevalens mätning 2g/år Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Ja/NejMätning av hälsorelaterad livskvalitet (SF8,EQ5D) •Hitta ett lämpligt mätinstrument Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Antal aktiviteter 1 Genomföra förbättringsarbeten enligt Lean- modell •Utbilda/inspirera HMS personal i Lean-tänk •Minst 6 st Värdesflödes- analyser tex Servox- hantering

8 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Ja/Nej 2. Tydliggöra information på hemsidan •Komplettera med informationsdel gällande kommunikations hjm •Informationsfilm om HMS uppdrag •Systematisera vad som kan ligga på HMS G/intranätet •Utreda möjlig användningen av webropol

9 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Ja/Nej 3Analysera behov av beslutsstöd/behovstrappa vid hjälpmedelsförskrivning 4Delta i arbetet att harmonisera riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel mellan Hjälpmedelsnämnden och Barn- och ungdomshabiliteringen 5Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och personal inom länets hjälpmedelsverksamhet •Bjuda in Örebro att presentera deras modell av behovstrappa •Initiera arbetsgrupp •Fortsatt arbete •Planering per termin utefter behov Minimerad miljöpåverkanHMS personal ska ha kunskap om det miljöpolitiska programmet •Genomgång på APT

10 Medarbetare Ansvarstagande och arbetsglädje Strategiskt mål •Att alla medarbetare ska känna sig sedda och bemötas med respekt, vara delaktig i beslutsprocessen, ta ansvar för helheten och bidra med egna initiativ. •Medarbetaren ansvarar för sina arbetsinsatser i god samverkan med andra. Ges möjlighet till och att reflektera över sitt arbete och möjlighet till utveckling. •Chefer på alla nivåer ges stöd och möjlighet till utveckling av sitt ledarskap vilket i sin tur är en avgörande förutsättning för en hälsofrämjande verksamhet FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga God arbetsmiljöAndel Sjukkvot 1.90% av medarbetarna känner arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats 2.Högst 5% sjukskrivningskvot •Genomföra HHR enkät och bearbeta resultatet •Delta i projekt om fysisk aktivitet på arbetstid •Aktivitet runt arbetsmiljö ex föreläsning stresshant. •Information fr. Företagshälso vården på APT

11 Medarbetare Ansvarstagande och arbetsglädje FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga God kompetensförsörjningJa/Nej 1.HMS ska ha en kompetensförsörjningsplan utifrån enhetens uppdrag 2.100% av medarbetarna har en kompetensplan •Ledningsgrup pen gör en plan och kommunicerar den •Genomgång vid med- arbetarsamtal kvarttal 4 •Uppföljning under kvarttal 1 Gott ledarskap och medarbetarskap Ja/Nej 1.Implementera och arbeta med landstingets personalpolitiska plattformen 2.Kännedom om nya samverkansavtalet •Genomgång på APT •Genomgång av nya samverkansav talet på APT 11

12 Ekonomi God ekonomisk hushållning Strategiskt mål•Att vi använder de resurser vi har på ett för brukare mest effektiva sättet •Att vi också använder våra resurser ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv •Med resurs menar vi både personal och pengar FramgångsfaktorerMåttKort målAktiviteter och ansvariga Ekonomi i balansEkonomiskt resultatUppnå budgeterat resultat •Visualisering av ekonomi och resurser •5 Konkreta exempel från vardagen vad personal mm kostar/aktivitet •Uppföljning och analys av verksamheten Rimlig kostnadsutvecklingenAndel Ja/Nej 1 60% återanvänd- ningsgrad av hjälpmedel 2 Kartlagt inköps- mönster och kostnad av tillbehör och reservdelar av elrst •Rekonda utifrån gemensamt ställningstagande konsulenter och tekniker •Framtagande och analys av rapporter


Ladda ner ppt "Balanserat Styrkort HMS 2011 Uppdraget - Hjälpmedelsservice ska ha kompetens och resurser för att prova ut samt anpassa och sköta underhåll av de hjälpmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser