Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserat Styrkort HMS 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserat Styrkort HMS 2011"— Presentationens avskrift:

1 Balanserat Styrkort HMS 2011
Uppdraget Hjälpmedelsservice ska ha kompetens och resurser för att prova ut samt anpassa och sköta underhåll av de hjälpmedel som HMS har ansvar för, exv. eldrivna rullstolar och kommunikationshjälpmedel. Vi har hela länet som upptagningsområde. I verksamhetens uppdrag ingår också att genom barnhjälpmedelscentralen ansvara för hjälpmedel för barn och ungdomar. - Enheten har tjänsteförsäljning av hjälpmedelstekniker till ett antal kommuner och landstingsenheter. - Enheten ska vara ett kompetenscentrum och ett stöd till övriga hjälpmedelsenheter samt koordinera samordning, kompetens och stöduppgifter enligt ”avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd”. - För Hjälpmedelsnämndens parter ansvara för försörjning av hjälpmedel genom att samordna och genomföra upphandlingar samt svara för lagerhållning och distribution. - Enheten ska genom permanentutställning ge allmänheten möjlighet att skaffa sig egen kunskap om hjälpmedel genom att besöka utställningen där möjlighet till visningar finns. Uppdraget för barnhjälpmedelscentralen är att vara konsulter till främst barn och ungdomshabiliteringens förskrivare och att ansvara för anpassningar, förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel för barn och ungdomar i Värmland.

2 Verksamhetside Målgrupperna för verksamheten är brukare i hela länet som har behov av de hjälpmedel som Hjälpmedelsservice är ansvariga för. Målgrupper för tjänsteförsäljning är aktuella kommuner och landstingsenheter och även till, enligt avtal, vissa leverantörer. Gällande utställningsdelen är målgruppen allmänheten, studerandegrupper, pensionärs och handikapporganisationer. Målgrupperna gällande kunddelen är länets kommuner och vissa landstingsenheter.

3 God, förebyggande och hälsofrämjande vård
Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård Strategiskt mål Att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel som ett verktyg i habilitering/ rehabiliteringsprocessen. Att hjälpmedlet ska förebygga/kompensera en funktionsnedsättning och ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv. Att vi är lätta att komma i kontakt med och har en god geografisk spridning. Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga God tillgänglighet Andel Ledtid avslutade arbetsorder avhjälpande underhåll (ej barnhjmc) 90% Serviceprio 1 ärenden inom 5 dagar 80% Serviceprio 2 ärenden inom 10 dagar Analysera de arbetsorder som inte uppnått målen Genomgång av prio-klassificering Utreda behov av kund-mottagare Lageröversyn reservdelar elrst

4 God, förebyggande och hälsofrämjande vård
Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga God tillgänglighet Andel Ja/Nej 2. Ledtid erbjuden tid för utprovning av hjälpmedel (ej barnhjmc): 80% av brukarna (Utprovningsprio 2) erbjuds tid inom 30 dagar 100% av brukarna (Utprovningsprio 1) erbjuds tid inom 10 dagar 3. God telefongänglighet och telefonkultur 4. Ha en informativ hemsida 5. Att mäta tillgängligheten inom Bhjmc genom enkät Se över rutin för scanning av remisser Se över resursplane-ring Utvecklings-gruppen ställer frågor för vidare hantering Brukare/förskrivare/kund kunna välja olika ingång på hemsidan Undersöka möjlighet till talsyntes Utskick och sammanställ-ning av enkät

5 God, förebyggande och hälsofrämjande vård
Forts. Medborgare God, förebyggande och hälsofrämjande vård Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga Förebyggande hälso- och sjukvård Andel patienter 80% av patienterna uppger att de blivit tillfrågade om levnadsvanor Nya patienter får frågeformulär om levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak Utbildning i motiverande samtal (MI) Patientfokuserad vård Ja/Nej Antal utbildningar För Utprovningsprio1 brukare göra hjälpmedelsplan som ingår i rehab.planen Uppföljning av resultat från HHR patientenkät 6 st brukarutbildningar inom produktområde: eldriven rullstol kognition och kommunikation Samverka och initiera arbetssätt med hjälpmedelsplan med berörda Redovisning på APT Genomföra utbildningar

6 Verksamhet Effektiv verksamhet Strategiskt mål
Att genom tydligt formulerade uppdrag och rätt kompetens utföra våra uppgifter Att genom kontinuerligt kvalitetsarbete säkerställa HMS verksamhet Att genom samverkan med övriga verksamheter, såväl inom LiV som Värmlands kommuner, skapa förutsättningar för delaktighet och effektiva processer. Att genom samverkan regionalt och nationellt bibehålla och utveckla en hög kompetensnivå Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga Effektiva processer Flödeskvot 1g/termin Ja/Nej 1 Produktion i balans med medborgarnas behov: (ej barnhjmc) Hjälpmedelstekniker Arbetsorder (1,0) Hjälpmedelskonsulenter Ärenden (1,1) 2 Planering avseende utbildningar, planerade aktiviteter mm 3 Uppföljning av inkomna kundordrar Analys och åtgärd minst 2g/mån Att jobba med utjämning enligt Lean Mäta antal kundordrar som kommer via webSesam jfr inmatning S2

7 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer Mått Kort mål
Aktiviteter och ansvariga Säker vård Ja/Nej 100% följsamhet till HMS hygienrutiner Samla alla hygienrutiner i en pärm Genomgång av hygienrutiner på APT Hygienhink i alla fordon Punktprevalensmätning 2g/år Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (SF8,EQ5D) Hitta ett lämpligt mätinstrument Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Antal aktiviteter 1 Genomföra förbättringsarbeten enligt Lean-modell Utbilda/inspirera HMS personal i Lean-tänk Minst 6 st Värdesflödes-analyser tex Servox-hantering

8 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer Mått Kort mål
Aktiviteter och ansvariga Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Ja/Nej 2. Tydliggöra information på hemsidan Komplettera med informationsdel gällande kommunikationshjm Informationsfilm om HMS uppdrag Systematisera vad som kan ligga på HMS G/intranätet Utreda möjlig användningen av webropol

9 Forts. Verksamhet Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer Mått Kort mål
Aktiviteter och ansvariga Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete Ja/Nej Analysera behov av beslutsstöd/behovstrappa vid hjälpmedelsförskrivning Delta i arbetet att harmonisera riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel mellan Hjälpmedelsnämnden och Barn- och ungdomshabiliteringen Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och personal inom länets hjälpmedelsverksamhet Bjuda in Örebro att presentera deras modell av behovstrappa Initiera arbetsgrupp Fortsatt arbete Planering per termin utefter behov Minimerad miljöpåverkan HMS personal ska ha kunskap om det miljöpolitiska programmet Genomgång på APT

10 Ansvarstagande och arbetsglädje
Medarbetare Ansvarstagande och arbetsglädje Strategiskt mål Att alla medarbetare ska känna sig sedda och bemötas med respekt, vara delaktig i beslutsprocessen, ta ansvar för helheten och bidra med egna initiativ. Medarbetaren ansvarar för sina arbetsinsatser i god samverkan med andra. Ges möjlighet till och att reflektera över sitt arbete och möjlighet till utveckling. Chefer på alla nivåer ges stöd och möjlighet till utveckling av sitt ledarskap vilket i sin tur är en avgörande förutsättning för en hälsofrämjande verksamhet Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga God arbetsmiljö Andel Sjukkvot 90% av medarbetarna känner arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats Högst 5% sjukskrivningskvot Genomföra HHR enkät och bearbeta resultatet Delta i projekt om fysisk aktivitet på arbetstid Aktivitet runt arbetsmiljö ex föreläsning stresshant . Information fr. Företagshälsovården på APT

11 Ansvarstagande och arbetsglädje
Medarbetare Ansvarstagande och arbetsglädje Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga God kompetensförsörjning Ja/Nej HMS ska ha en kompetensförsörjningsplan utifrån enhetens uppdrag 100% av medarbetarna har en kompetensplan Ledningsgruppen gör en plan och kommunicerar den Genomgång vid med-arbetarsamtal kvarttal 4 Uppföljning under kvarttal 1 Gott ledarskap och medarbetarskap Implementera och arbeta med landstingets personalpolitiska plattformen Kännedom om nya samverkansavtalet Genomgång på APT Genomgång av nya samverkansavtalet på APT

12 God ekonomisk hushållning
Strategiskt mål Att vi använder de resurser vi har på ett för brukare mest effektiva sättet Att vi också använder våra resurser ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv Med resurs menar vi både personal och pengar Framgångsfaktorer Mått Kort mål Aktiviteter och ansvariga Ekonomi i balans Ekonomiskt resultat Uppnå budgeterat resultat Visualisering av ekonomi och resurser 5 Konkreta exempel från vardagen vad personal mm kostar/aktivitet Uppföljning och analys av verksamheten Rimlig kostnadsutvecklingen Andel Ja/Nej 1 60% återanvänd-ningsgrad av hjälpmedel 2 Kartlagt inköps-mönster och kostnad av tillbehör och reservdelar av elrst Rekonda utifrån gemensamt ställningstagande konsulenter och tekniker Framtagande och analys av rapporter


Ladda ner ppt "Balanserat Styrkort HMS 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser