Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– Saccoismen i den halländska myllan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– Saccoismen i den halländska myllan"— Presentationens avskrift:

1 – Saccoismen i den halländska myllan
Kreativa Kraftfält – Saccoismen i den halländska myllan Christer Gustafsson Landsantivarie, Kulturmiljö Halland Vapnö, Halmstad 24 februari, 2012

2 Kulturdistrikt Industri kluster: konkurrensfördelar
Marknadsnära och kostnadseffektiv – samarbeten Arbetskraft – kompetens, kapacitet ”Industriell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte, spridning av idéer Decentraliserad vertikal integration – samarbeten från ax till limpa

3 Kulturdistrikt Kultur kluster: kulturellt ekosystem
Immateriella tillgångar: innovationsbaserade kulturens nya roll ”Kulturell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte, spridning av idéer Geografisk närhet – sociala dimensionen/attraktionen – regionala myllan Horisontell integration – samarbeten mellan olika produktionskedjor => Kulturledd regional ekonomisk och social utveckling

4 Systemövergripande Kulturdistrikt
Kulturdistrikt inte det samma som industrikluster Kulturens nya dubbla roll Kulturella och kreativa näringar (KEA 2006) Kulturens förmåga att erbjuda systemövergripande integration Baserad på kunskapsbaserad ekonomi Icke vinstdrivande kulturaktiviteter – ändå utvecklingsmotor

5 Systemövergripande Kulturdistrikt
Top-down: Kulturpolitik Bottom-up: spontant uppkomna aktiviteter Attraktivitet Konkurrenskraft – kluster Förmåga och kapacitet - sociala nätverk Kultur – viktigaste råvaran i den postindustriella ekonomin

6 The result of the data collection: Museums

7 The result of the data collection : architectural heritage

8 The result of the data collected: libraries/archives

9 The distribution of the activities: educational services in the cultural field

10 The distribution of the activities: performing arts (live shows)

11 Music (production, rehearsal rooms, ecc.)

12 Visual arts

13 The cross-sector dynamics

14 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
- Innovation - Entreprenörskap - Kultur som mjukvara - Välfärd - Regional sammanhållning Hållbar utveckling Lokal identitet Livslångt lärande

15 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Innovation - Kulturens betydelse för ekonomin i sin helhet Förståelse för kultur – kreativitet – innovation Aktivt deltagandets betydelse för innovationer Regionala innovationssystem

16 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Entreprenörskap Kulturinkubatorer Entreprenörer inom KKN - Kulturens förmåga implementering av nya idéer till affärsmodeller

17 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Välfärd Upplevd psykologiskt välbefinnande Kultur och hälsa - Kulturskolor, kultur i skolan

18 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Hållbar utveckling - Social dimensionen – betoning på deltagande - Miljömässighet - Ekonomisk

19 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Kulturen som mjukvara - Kulturens betydelse för samhället/ekonomin i sin helhet Kulturens betydelse interregionala samarbeten Kulturlivet som attraktionskraft

20 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Territoriell sammanhållning - Masions Folie – Dårhus - Multi-kulturell integration

21 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Livslångt lärande - Kapacitet - Aktivt deltagande i kulturverksamheter - Strukturfonderna

22 Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Lokal identitet - Spektakulära lokaler för kultur – inte alltid framgångsrecept - Myllans kapacitet att tillgodogöra sig nyskapande kultur Nya modeller för tillgänglighet till kultur Platens betydelse city branding/lokala traditioner

23 Smart specialisation strategies
Placing greater emphasis on innovation and having an innovation-driven development strategy in place that focuses on each region’s strength and competitive advantage. Based on evidence and strategic intelligence about a region’s assets and the capability to learn what specializations can be developed in relation to those of other regions, in the globalization society Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)

24 Smart specialisation strategies
Place-based and driven by a pragmatic assessment of individual strengths and weakness. Mindful of the region’s history and territorial characteristics and broader geographical context. Aim at concentrating resources on the most promising areas of competitive advantage; e.g. clusters, existing sectors and cross-sectoral activities, eco-innovation, high value-added markets or specific research areas. Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)

25 Smart specialisation strategies
Capability to develop a collective way of making sense of a complex flow of events. Strategic management to manage processes and the flux of changes rather then imposing stability and a fixed set of orders. Regions should decide to invest in areas best suited to developing their competitive advantage and identity where clusters should be nurtured. Regional economies should be differentiated to avoid waste of resources and duplication – creation of more diversity among regions. Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)

26 Kreativa Kraftfält Kultur 3.0 – kulturens dubbla betydelse
direkta ekonomiska betydelse indirekta ekonomiska betydelse Kartläggning av ”alla” kulturaktiviteter och kulturlokaler i Sverige Kulturens kluster - Kreativa kraftfält – Innovativa centra

27 Kreativa Kraftfält Syfte
- Introducera världens kanske mest utvecklade metod för kulturplanering i Sverige Tydliggöra kulturens betydelse i ett system-övergripande perspektiv pilotprojekt: sprida erfarenheterna till hela Kultursverige

28 Kreativa Kraftfält Metod Kartläggning av ”all” kulturverksamhet och ”alla” kulturlokaler i Halland Intervjuer Statistik

29 Kreativa Kraftfält Hösten 2011 - Kartläggning; Halmstads kommun Haldahuset Närmare 6000 GIS-punkter inlagda

30 Kreativa kraftfält

31 Kreativa kraftfält

32 Kreativa Kraftfält Lokaler Museum Folkets hus / Bygdegård Bibliotek / arkiv Hembygdsgård Teater Konstgalleri Biograf Kulturhistorisk byggnad Kulturinstitution Industriarv Kulturcentrum Fornlämning Musikstudio Slöjdtillverkning Konstateljé Designorienterad tillverkning

33 Kreativa Kraftfält Aktiviteter Scenkonst Dataspel Bildkonst Multimedia design Kulturhistoria Produktdesign Slöjd / kulturhantverk Modedesign Radio / television Arkitektur Film Reklam Bokförlag Musik

34 Kreativa Kraftfält 2012 Januari – mars kartläggning
April – juni intervjuer April – oktober analys Oktober – december rapport Halvtidsutvärdering Slutkonferens

35 The team Styrgrupp (Kulturmiljö Halland o Region Halland)
Region Hallands kulturutskott Haldagruppen (Halmstads kommun) Regional referensgrupp - bl a kvalitetssäkring Nationell referensgrupp Scientific committee (IULM o Kulturmiljö Halland) Fördjupat regionalt samarbete med bl a Region Hallands projekt ”Kreatören i fokus” Fördjupat interregionalt samarbete (VGR, Skåne, Värmland, Östergötland)

36 - Digital inventering – 10 % K-märkta
- Kartläggning av alla kulturaktiviteter och kulturlokaler Kulturens betydelse för innovativa centrum och kreativa kraftfält Regional strategi för kulturmiljövården Regionala kulturplaner Regionala innovationsstrategier Smarta strategier för hållbar utveckling - stärkt internationellt perspektiv - inkluderande och deltagande perspektiv

37

38 Kulturhistoriska miljöer och kreativitet
60 ”Creatvie cities” Autentiska Unika Historiska värden Stor erfarenhet av kreativitet , innovationer (historiska kreativa personer) Kluster Kreativ mjuk respektive hård miljö City branding/lokala byggnadstraditioner

39 Bästa boplatsen Quality of place
Kopplingen mellan kreativitet och urban miljö: Spacemaking (lokaler för kreativa aktiviteter) Placemaking (skapa autentiska, dynamiska och resilienta platser) Kunskapsarenor

40 Sleeping assets KEA rapporten Bilindustrin 273 miljarder euro
Kemiindustrin miljarder euro IT industrin miljarder euro Över k-märkta hus i Halland 500 potentiella Masions Folie

41 Kreativa Kraftfält Och sen då… Kulturinkubator Vetenskapliga artiklar
- Tydliggöra kulturmiljövårdens roll för hållbar utveckling - Revidering kulturplan - Handlingsplan för KKN Regional innovationsstrategi Regional smart specialiseringsstrategi

42 Kreativa Kraftfält Triple helix Forskning och utbildning
- Kultur som drivande kraft för värdeökning i andra sektorer/branscher och för ökad konkurrenskraft Relationen kulturella och kreativa näringar - den regionala myllan Ökad förståelse för relationen kultur – kreativitet – innovationer Framtagande av nya verktyg för beslutsfattare i ett sant gränsöverskridande perspektiv


Ladda ner ppt "– Saccoismen i den halländska myllan"

Liknande presentationer


Google-annonser