Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Gustafsson Landsantivarie, Kulturmiljö Halland Vapnö, Halmstad 24 februari, 2012 Kreativa Kraftfält – Saccoismen i den halländska myllan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Gustafsson Landsantivarie, Kulturmiljö Halland Vapnö, Halmstad 24 februari, 2012 Kreativa Kraftfält – Saccoismen i den halländska myllan."— Presentationens avskrift:

1 Christer Gustafsson Landsantivarie, Kulturmiljö Halland Vapnö, Halmstad 24 februari, 2012 Kreativa Kraftfält – Saccoismen i den halländska myllan

2 Industri kluster: konkurrensfördelar - Marknadsnära och kostnadseffektiv – samarbeten - Arbetskraft – kompetens, kapacitet - ”Industriell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte, spridning av idéer Decentraliserad vertikal integration – samarbeten från ax till limpa Kulturdistrikt

3 Kultur kluster: kulturellt ekosystem - Immateriella tillgångar: - innovationsbaserade - kulturens nya roll -”Kulturell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte, spridning av idéer - Geografisk närhet – sociala dimensionen/attraktionen – regionala myllan Horisontell integration – samarbeten mellan olika produktionskedjor => Kulturledd regional ekonomisk och social utveckling Kulturdistrikt

4 Kulturdistrikt inte det samma som industrikluster Kulturens nya dubbla roll Kulturella och kreativa näringar (KEA 2006) Kulturens förmåga att erbjuda systemövergripande integration Baserad på kunskapsbaserad ekonomi Icke vinstdrivande kulturaktiviteter – ändå utvecklingsmotor Systemövergripande Kulturdistrikt

5 Top-down: Kulturpolitik Bottom-up: spontant uppkomna aktiviteter Attraktivitet Konkurrenskraft – kluster Förmåga och kapacitet - sociala nätverk Kultur – viktigaste råvaran i den postindustriella ekonomin Systemövergripande Kulturdistrikt

6 The result of the data collection: Museums

7 The result of the data collection : architectural heritage

8 The result of the data collected: libraries/archives

9 The distribution of the activities: educational services in the cultural field

10 The distribution of the activities: performing arts (live shows)

11 Music (production, rehearsal rooms, ecc.)

12 Visual arts

13 The cross-sector dynamics

14 - Innovation - Entreprenörskap - Kultur som mjukvara - Välfärd - Regional sammanhållning - Hållbar utveckling - Lokal identitet - Livslångt lärande Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

15 Innovation - Kulturens betydelse för ekonomin i sin helhet - Förståelse för kultur – kreativitet – innovation - Aktivt deltagandets betydelse för innovationer - Regionala innovationssystem Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

16 Entreprenörskap - Kulturinkubatorer - Entreprenörer inom KKN - Kulturens förmåga implementering av nya idéer till affärsmodeller Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

17 Välfärd - Upplevd psykologiskt välbefinnande - Kultur och hälsa - Kulturskolor, kultur i skolan Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

18 Hållbar utveckling - Social dimensionen – betoning på deltagande - Miljömässighet - Ekonomisk Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

19 Kulturen som mjukvara - Kulturens betydelse för samhället/ekonomin i sin helhet - Kulturens betydelse interregionala samarbeten - Kulturlivet som attraktionskraft Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

20 Territoriell sammanhållning - Masions Folie – Dårhus - Multi-kulturell integration Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

21 Livslångt lärande - Kapacitet - Aktivt deltagande i kulturverksamheter - Strukturfonderna Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

22 Lokal identitet - Spektakulära lokaler för kultur – inte alltid framgångsrecept - Myllans kapacitet att tillgodogöra sig nyskapande kultur - Nya modeller för tillgänglighet till kultur - Platens betydelse city branding/lokala traditioner Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt

23 Placing greater emphasis on innovation and having an innovation-driven development strategy in place that focuses on each region’s strength and competitive advantage. Based on evidence and strategic intelligence about a region’s assets and the capability to learn what specializations can be developed in relation to those of other regions, in the globalization society Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission) Smart specialisation strategies

24 Place-based and driven by a pragmatic assessment of individual strengths and weakness. Mindful of the region’s history and territorial characteristics and broader geographical context. Aim at concentrating resources on the most promising areas of competitive advantage; e.g. clusters, existing sectors and cross-sectoral activities, eco-innovation, high value-added markets or specific research areas. Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission) Smart specialisation strategies

25 Capability to develop a collective way of making sense of a complex flow of events. Strategic management to manage processes and the flux of changes rather then imposing stability and a fixed set of orders. Regions should decide to invest in areas best suited to developing their competitive advantage and identity where clusters should be nurtured. Regional economies should be differentiated to avoid waste of resources and duplication – creation of more diversity among regions. Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission) Smart specialisation strategies

26 Kultur 3.0 – kulturens dubbla betydelse - direkta ekonomiska betydelse - indirekta ekonomiska betydelse Kartläggning av ”alla” kulturaktiviteter och kulturlokaler i Sverige Kulturens kluster - Kreativa kraftfält – Innovativa centra Kreativa Kraftfält

27 Syfte - Introducera världens kanske mest utvecklade metod för kulturplanering i Sverige -Tydliggöra kulturens betydelse i ett system-övergripande perspektiv - pilotprojekt: sprida erfarenheterna till hela Kultursverige Kreativa Kraftfält

28 Metod - Kartläggning av ”all” kulturverksamhet och ”alla” kulturlokaler i Halland - Intervjuer - Statistik Kreativa Kraftfält

29 Hösten 2011 - Kartläggning; Halmstads kommun Haldahuset Närmare 6000 GIS-punkter inlagda Kreativa Kraftfält

30 Kreativa kraftfält

31

32 Lokaler Museum Folkets hus / Bygdegård Bibliotek / arkivHembygdsgård Teater Konstgalleri Biograf Kulturhistorisk byggnad Kulturinstitution Industriarv Kulturcentrum Fornlämning MusikstudioSlöjdtillverkning Konstateljé Designorienterad tillverkning Kreativa Kraftfält

33 Aktiviteter Scenkonst Dataspel Bildkonst Multimedia design Kulturhistoria Produktdesign Slöjd / kulturhantverk Modedesign Radio / television Arkitektur Film Reklam Bokförlag Musik Kreativa Kraftfält

34 2012 Januari – mars kartläggning April – juni intervjuer April – oktober analys Oktober – december rapport Halvtidsutvärdering Slutkonferens Kreativa Kraftfält

35 Styrgrupp (Kulturmiljö Halland o Region Halland) Region Hallands kulturutskott Haldagruppen (Halmstads kommun) Regional referensgrupp - bl a kvalitetssäkring Nationell referensgrupp Scientific committee (IULM o Kulturmiljö Halland) Fördjupat regionalt samarbete med bl a Region Hallands projekt ”Kreatören i fokus” - Fördjupat interregionalt samarbete (VGR, Skåne, Värmland, Östergötland) The team

36 - Digital inventering – 10 % K-märkta - Kartläggning av alla kulturaktiviteter och kulturlokaler - Kulturens betydelse för innovativa centrum och kreativa kraftfält - Regional strategi för kulturmiljövården - Regionala kulturplaner - Regionala innovationsstrategier Smarta strategier för hållbar utveckling - stärkt internationellt perspektiv - inkluderande och deltagande perspektiv

37

38 60 ”Creatvie cities” - Autentiska - Unika - Historiska värden - Stor erfarenhet av kreativitet, innovationer (historiska kreativa personer) - Kluster - Kreativ mjuk respektive hård miljö - City branding/lokala byggnadstraditioner Kulturhistoriska miljöer och kreativitet

39 Quality of place Kopplingen mellan kreativitet och urban miljö: - Spacemaking (lokaler för kreativa aktiviteter) - Placemaking (skapa autentiska, dynamiska och resilienta platser) - Kunskapsarenor Bästa boplatsen

40 KEA rapporten Bilindustrin273 miljarder euro Kemiindustrin271 miljarder euro IT industrin 544 miljarder euro Sleeping assets Över 10 000 k-märkta hus i Halland 500 potentiella Masions Folie

41 Och sen då… - Kulturinkubator - Vetenskapliga artiklar - Tydliggöra kulturmiljövårdens roll för hållbar utveckling - Revidering kulturplan - Handlingsplan för KKN - Regional innovationsstrategi - Regional smart specialiseringsstrategi Kreativa Kraftfält

42 Triple helix Forskning och utbildning - Kultur som drivande kraft för värdeökning i andra sektorer/branscher och för ökad konkurrenskraft - Relationen kulturella och kreativa näringar - den regionala myllan - Ökad förståelse för relationen kultur – kreativitet – innovationer - Framtagande av nya verktyg för beslutsfattare i ett sant gränsöverskridande perspektiv Kreativa Kraftfält


Ladda ner ppt "Christer Gustafsson Landsantivarie, Kulturmiljö Halland Vapnö, Halmstad 24 februari, 2012 Kreativa Kraftfält – Saccoismen i den halländska myllan."

Liknande presentationer


Google-annonser