Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall"— Presentationens avskrift:

1 Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall
Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall 15 mars 2011

2 Ekonomiska omvärldsfaktorer
Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent. Prognos 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. Den ökade globala efterfrågan har varit viktig för vändningen i svensk ekonomi. När världshandeln nu återhämtar sig växer exporten och produktionen i den svenska industrin snabbt.

3 Tjänstemannaorganisation
Styraxel Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdrag Tjänstemannaorganisation Kommunchef Samhälls- byggnad K U N D Medborgar- service - en väg in - K U N D Produktion ÄO & RCVF Barn- o utbildnings- verksamhet RCB RCV nöjd stöd Gemensam service

4 Övergripande mål

5 - Tydlighet kring uppdrag & organisation
Röda trådar medarb.enk. Utvecklingsområden - Tydlighet kring uppdrag & organisation - Förtroendefrågor – främst till ledning - Friskvård - Arbetsmiljö, mer strukturerat arbete kring detta område Främst fysisk arbetsmiljö - Coachande ledarskap Synliga chefer Tydliga chefer - Mötesteknik/meningsfulla möten - Informationsspridning

6 Aktiviteter/åtgärder
Klart ledarskap Utveckla APT Kommunikationsstrategi Synliggöra LG Skapa ”systematiskt arbetsglädjearbete” Prata ”gjorda mål” Översyn av samverkanssystemet Bevara Samarbete Delaktighet Engagemang Påverkan Trivsel

7 Tierps kommun som en plats att leva och bo på, 500 svar
SCB Medborgar- undersökning Tierps kommun som en plats att leva och bo på, 500 svar Helhetsbetyg = 58 (gräns för ”nöjd” 55) Betyg = 6,2 av 10 (6-8 ”nöjd”) 40 % kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tierp 21 % vill avråda flytt till Tierp

8 Beredningarnas arbete
- FN:s barnkonvention Handikappolicy Ny översiktplan. Äldre 2020 Hållbar utveckling Beredningarnas utmaning är att fortsatt hitta nya arbetssätt för att engagera och träffa medborgare.

9 Den totala sjukfrånvaron 2010 var 4,8 %
Årsarbetare - anställningsform 2010 2009 Tillsvidareanställda* 1 212 1 227 Visstidsanställda 255 260 Timvikarier 103 110 Årsarbetare totalt 1571 1596 Den totala sjukfrånvaron 2010 var 4,8 %

10

11 Resultaträkning (tkr)

12 Driftredovisning och finansiering 2010

13 Kund Mål Måluppfyllelse 90 % nöjda kunder Nöjd-kund-undersökning
Medborgarservice Kund Mål 90 % nöjda kunder Måluppfyllelse Nöjd-kund-undersökning 100 % nöjda

14 Kund Mål Måluppfyllelse Utveckla företagarservice
Medborgarservice Kund Mål Utveckla företagarservice Måluppfyllelse Uppfyllt men ständigt pågående Frukost o kvällsmöten. Nätverk. Eu-projekt för kvinnliga företagare. Många företagskontakter i Medb. Ser. Kundservice. Företagsbesök.

15 Medborgarservice

16 Medborgarservice

17 Process Mål Måluppfyllelse Påbörjat
Medborgarservice Process Mål Förkortade ledtider för ärendehantering Utveckla och lägga ut tjänster som kan utföras via webben Måluppfyllelse Påbörjat

18 Ledtider för planenliga bygglov
Medborgarservice Ledtider för planenliga bygglov Ledtid Högst 3 veckor 62 % 69 % Högst 4 veckor 75 % 81 % Högst 5 veckor 87 % 89 % Högst 6 veckor 92 % 92 %

19 Medarbetare Mål Måluppfyllelse Minska sjukfrånvaron Medborgarservice
5,51 % sjukfrånvaro (målet 3,21%) V-planen 7% bokslutet 3,8 % ej känt när v-planen gjordes. Särskild friskvårdssatsning, allmän uppmuntran, massage. Hög arbetsbelastning på bistånd p g a Viva o på miljö p g a vakanthållna tjänster.

20 Ekonomi Mål Måluppfyllelse Bedriva verksamheten så att största möjliga
Medborgarservice Ekonomi Mål Bedriva verksamheten så att största möjliga nytta uppnås med tillgängliga resurser Måluppfyllelse + 55 tkr Intäkter: -669 tkr (lägre) Kostn.: +665tkr (lägre) Investeringar +111 tkr Minskad budget. Besparingsåtgärder. Int. 500 tkr bidrag för nystartsjobbare, 400 tkr taxor o avg. höjt taxan enl. miljöbalken. 300 tkr bidrag överförm.v-h. Kostn. Vakanshållit tj. + avtalspens. O 3 stegsrak. 400 tkr. Trots detta underskott på pers beroende på överförm. Övr. bespar. Näringsliv o mf 500 tkr. Ingångna avtal. Tjänster -758 tkr främst färdtjänsten – 600. Investeringar – bu. 250 tkr. Viva bu kostnad 218 tkr.

21 Medborgarservice Tjänstegarantier Kunder som kontaktar Kundservice ska få en återkoppling inom 24 timmar. Utfall: 6 trisslotter Planenliga bygglov – beslut inom 5 veckor. Utfall: 67 av 77 ärenden uppfyllde garantin. Kompensation har givits under 2010.

22 Årsredovisning 2010 Produktion
- Barn & ungdom

23 Förskola KUND Mål Erbjuda barn plats inom 4 månader i en god pedagogisk verksamhet utifrån föräldrars önskemål Måluppfyllelse Föräldrar har erbjudits plats för sina barn inom önskad tid men inte alltid utifrån önskemål

24 Förskola PROCESS Mål Barns kunskaper och färdigheter ökar.
Förstärka integrationen i förskolan. Måluppfyllelse Det medvetna arbetet med språket och NTA lådor har ökat barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Integrationen har stärkt barnens sociala utveckling

25 Förskola MEADRBETARE Mål Stärka det pedagogiska ledarskapet.
Måluppfyllelse Pedagogernas kompetensutveckling ger förutsättningar för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling t.ex. NTA, utematte och reviderad läroplan. Deltagande i Förskolelyftet.

26 Förskola EKONOMI Mål Effektivisera lokalanvändningen mellan olika verksamheter. Budget i balans. Måluppfyllelse En ökad samordning av lokalerna med en förskola i skolans lokaler uppfyllt. Resultat tkr

27 Grundskola KUND Mål Måluppfyllelse
Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Föräldrar ska ges möjlighet till inflytande. Måluppfyllelse Många elever är motiverade men utmaningarna behöver öka. Genom Unikum ges ett ökat inflytande

28 Grundskola PROCESS Mål
Elevernas kunskaper och färdigheter ökar och kommer till uttryck i förbättrade resultat Måluppfyllelse 32 % av eleverna når inte målen i alla ämnen efter avslutad grundskola 82,6 % av eleverna i åk 9 hade gymnasiebehörighet, i riket var det 88,2 % Resultaten i de nationella proven i åk 9 försämrades i Sv Resultaten i de nationella proven i åk 5och åk 3 förbättrades

29 Grundskola MEDARBETARE Mål Stärka det pedagogiska ledarskapet
Måluppfyllelse Skolledare utmanar ledarskapet i klassrummet. Krav på pedagogisk planering och struktur ökar. Kompetensutveckling i olika ämnen genom Lärarlyftet. Utbildning kring NTA.

30 Grundskola EKONOMI Mål Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel och ökad effektivitet i lokalanvändningen mellan olika verksamheter. Måluppfyllelse Samordning har skett mellan grundskolan, förskolan och gymnasiet. Kostnader för elever i annan kommun ökar. Kostnader för kost i egen regi ca 2 milj mer än budgeterat Resultat – tkr

31 Gymnasieskola KUND Mål
Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Förbättra elevernas resultat i alla årsklasser så att fler studerande avslutar skolan med slutbetyg samt förbättra betygen i de nationella proven Måluppfyllelse Genomförda elevenkäter visar på en god arbetsmiljö och hög trivsel med skolan och undervisningens innehåll. 86 % av eleverna erhöll slutbetyg. 70 % behöriga till universitet och högskola

32 Gymnasieskola PROCESS Mål Måluppfyllelse
En lärande organisation med genomtänkt och flexibel pedagogik som siktar mot en jämlik skola känd för lustfyllt lärandesamverkan över programgränserna Måluppfyllelse Lärartätheten är i stort sett oförändrad. Organisationen av gymnasieskolan är under förändring. Implementeringsarbetet med GY 11 fortskrider.

33 Gymnasieskola MEDARBETARE Mål
Ytterligare höja personalens kompetens och utveckla deras professionella förhållningssätt. Måluppfyllelse Inom lärarlyftet studerades data, geometri, SvA och estetiska lärprocesser

34 Gymnasieskola EKONOMI Mål Måluppfyllelse
Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel. Måluppfyllelse Från början av december har insatser för att öka gruppstorleken genomförts. Resultat bör kunna ses under 2011. Antalet elever från andra kommuner har minskat kraftigt sannolikt beroende på en ökad konkurrens. 41,8% av kommunens grundskoleelever har tagits in på utbildningar utanför kommunen. Underskott tkr

35 Produktion - Äldreomsorg
Årsredovisning 2010 Produktion - Äldreomsorg

36 Viktiga händelser Äldre 2020
Valfrihetssystem – hemtjänstens serviceinsatser Upphävda föreskrifter om skyddsåtgärder Fortsatt volymökning inom hemtjänsten, 28,5 % Fortsatt volymökning inom personlig assistans, 12,4 % En sammanhållen hemtjänstorganisation Förändrad hälso- och sjukvårdsorganisation

37 Forts… Kostorganisation i egenregi Avveckling av äldreboendet Forshem
Ett samarbetsprojekt med Samhall Medarbetarundersökning Organiserat chefsstöd utanför kontorstid Reducerat antalet årsarbetare inom ÄO med 24,78 Reducerat antalet årsarbetare inom RCVF med 1,6 Möjligheter till heltidstjänster

38 Kund Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, ca 75 %

39 Process - ÄO och RCVF Mål: Att identifiera och standardisera viktiga
processer Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

40 Medarbetare Mål: Medarbetarindex 90 %
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,89 %

41 Ekonomi Mål: Ett nollresultat för äldreomsorgen
Måluppfyllelse: Uppfyllt, tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt

42 Årsredovisning 2010 Produktion - RCVF

43 Kund Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Uppfyllt

44 Medarbetare Mål: Medarbetarindex 90 %
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,90 %

45 Ekonomi Mål: Ett nollresultat för RCVF
Måluppfyllelse: Uppfyllt, tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt

46 Årsredovisning 2010 Kultur och fritid

47 Kund Mål Måluppfyllelse 80 % nöjda kunder Målet är uppfyllt
Få klagomål Hög nöjdhet fritidsklubbar Hög nöjdhet Konst på väg

48 Process Mål Måluppfyllelse
Ökad kreativitet och nya inlärningsprocesser hos barn och unga Måluppfyllelse Öppen scen, Ung kultur möts, rockkarusell mm Naturskola Skapande skola Kulturskola ”Läskonster” , projekt m. skola, bibliotek, kultur

49 Axplock 2010 Aspenbadet började byggas Fritidsgårdar i föreningsdrift
Evenemangsdatabas Samarbete med Ungdomsnätverket Smultronställen i naturen Projekt inom naturvård

50 Medarbetare Mål Måluppfyllelse Max 3 % sjukfrånvaro
V-planen 7% bokslutet 3,8 % ej känt när v-planen gjordes. Särskild friskvårdssatsning, allmän uppmuntran, massage. Hög arbetsbelastning på bistånd p g a Viva o på miljö p g a vakanthållna tjänster.

51 Ekonomi Mål Måluppfyllelse Balans. Max 1 % avvikelse
Drift = 0,85 % avvikelse Investeringar +793 tkr (försenat datasystem) Minskad budget. Besparingsåtgärder. Int. 500 tkr bidrag för nystartsjobbare, 400 tkr taxor o avg. höjt taxan enl. miljöbalken. 300 tkr bidrag överförm.v-h. Kostn. Vakanshållit tj. + avtalspens. O 3 stegsrak. 400 tkr. Trots detta underskott på pers beroende på överförm. Övr. bespar. Näringsliv o mf 500 tkr. Ingångna avtal. Tjänster -758 tkr främst färdtjänsten – 600. Investeringar – bu. 250 tkr. Viva bu kostnad 218 tkr.

52 Årsredovisning 2010 VA-enheten

53 Kund Mål Måluppfyllelse 90 % nöjda kunder
Färre klagomål än 2009, då NMI =76 % Antalet klagomål färre 2010 än Färre vad gäller vattenkvalitet Lövstabruk och Edvalla och lukt från ledningsnät. Nöjd medborgar index = 76 (Högst av de kommunala verksamheterna i Tierp)

54 Process Måluppfyllelse Mål 5 flöden dokumenterade
Arbetsflödena för de olika tjänsterna ska fungera tillfredsställande Måluppfyllelse 5 flöden dokumenterade Fem processer har kartlagts under framtagande av nytt egenkontrollprogram för vattenverken. Bristen att inte sätta ett mål för hur många processer som bör kartläggas har åtgärdats till verksamhetsplan 2011.

55 Processmål från VA-2050 Mål Uppfyllelse
Aldrig otjänligt dricksvatten Nej: 1 otjänl. El vid vattenverk < 0,5 kWh/m3 Nej: 0,55 El vid avloppsverk < 0,7 kWh/m3 Ja: 0,5 Införa dagvattentaxa senast 2009 Nej Ett otjänligt kemiskt i Edvalla pga av mangan. Inget hälsofarligt. Ett urval mål från VA2050. Vi har haft en god rening på reningsverken och vattenläckandet har gått ner något. Dock högre än målet 30%.

56 Tjänstegarantier Vid vattenläckor: Inom 6 h vatten att hämta inom 500 m. Besked inom 1 h vid jourverksamhet till drabbad. Vid störningar i vattenleverans: Leverans via ledningsnätet inom 36 h. Uppfyllelse Samtliga tjänstegaranter har uppfyllts Kompensation om vi inte klarar det: 10% av föregående års vattendebitering, dock högst 500 kr.

57 Medarbetare Mål Initiativrika och engagerade medarbetare. Sjukfrånvaro < 3 % Måluppfyllelse 1 % sjukfrånvaro < målet 3% Sjukfrånvaron kvar på samma nivå som 2009.

58 Ekonomi Måluppfyllelse Mål
Verksamheten ska bedrivas effektivt och inom de ekonomiska ramarna Måluppfyllelse + 90 tkr Intäkter: tkr (egentligen -1414) Kostn.: tkr (elkostnad, snålt UH) Investeringar tkr Överskottet 90 tkr bokförs som en förskottsbetald intäkt, så resultatet blir 0. Intäkter:- 144 tkr hälfen pga lägre försäljning, och hälften pga ny redovisningsprincip anslutningsavgifter (skrivs av på 33 år) Kostnader: Det mesta ligger nära budget, men posten tjänster ligger tkr. Fränst elkostnader, lågt pris och elsparprogram och lägre underhåll på verken i avskrivningar pag lägre investering än bu. Vi orkade bara investera 10,4 Mkr av 14,9 Mkr i bu

59 Årsredovisning 2010 Renhållning

60 Kund Mål Måluppfyllelse Låg taxa, god servicegrad
Uppfyllt, bra i jämförelse Lägst taxa i Länet , kundundersökning gav medevärde 78 medel i sverige är 7.7. Verksamheten har fungerat väl enligt uppsatta mål, klagomålen från abonnenterna har varit få. Samtliga kommuner i Sverige deltog i en enkätundersökning där 1000 medborgare fick svara på frågor avseende kommunal verksamhet. Sophämtningen fick ett betyg på 7,8, medelvärdet för alla kommuner var 7,7.

61 Process Måluppfyllelse Mål
Effektiva arbetsflöden Måluppfyllelse Lakvattenhanteringen och provtagningen har förbättrats.Rutinerna för komposteringen ska förbättras 2011. Komposteringsanläggningen som togs i bruk under år 2008 har justerats in och fungerar enligt målen. Allt slam från egna reningsverk har komposterats. Siktning och sållning av komposten har utförts med ett utmärkt resultat. Luftningen av lakvattendammarna fungerar väl.

62 Medarbetare Mål Kreativitet, trivsel och framtidstro Måluppfyllelse
Låg sjukfrånvaro ( 1,31 % ) Verksamheten drivs i egen regi som visar sig konkurrenskraftig Egen regi som fungerar ger framtidstro.

63 Ekonomi Måluppfyllelse Mål
Verksamheten skall vara 100% taxefinansierad Måluppfyllelse Taxor räknas upp med index och eventuella skatter. Verksamhetens nettoresultat: +437 tkr Res efter finansiella kostnader : 0 tkr Renhållningsenhetens resultat är+269tkr mer än vad som framgår av resultaträkningen. Detta överskott är dock bokförda som en förutbetald intäkt och kommer att redovisas som en intäkt 2011. Renhållningsenheten redovisar ett positivt resultat på +269 tkr vilket är en förbättring mot periodiserad budget med +269 tkr. Intäkterna har ökat mot periodiserad budget med tkr. Den största överskotten finns på returpapper +355 tkr samt Gatmot +402 tkr. Kostnaderna ligger högre än periodiserad budget med tkr mot budget. Kostnadssidan ökning kan till största delen härledas till ökade kostnader för återvinningscentralerna -408tkr, Övriga tjänster +2628tkr. Investeringarna har inte genomförts i budgeterad omfattning. Projekt 1509 återvinningscentral kommer att genomföras under Projekt 2506 vågkomprimator har ombudgeterats till projekt 2507 digitalisering av hämtsystem kommer att utföras Övriga investeringar har genoförts enligt budget.

64 Tjänstegaranti ”Våra kunder som drabbas av utebliven hämtning av avfall, latrin eller avloppstömning skall få felet åtgärdat senast dagen efter ” Uppföljning visar att detta fungerat tillfredställande

65 Årsredovisning 2010 Samhällsbyggnad
Gata-Park, fastighet, Bredband, VA-samordning

66 Kund Mål Måluppfyllelse Nöjda kunder ( >90%)
Ej uppfyllt. Ny felanmälan införd Mätmetod saknas idag, går på känsla, Mätning skall göras Tydligare roller mellan Tierpsbyggen AB och Tierps kommun måste säkras.

67 Kund Mål Förtydliga tjänsteinnehåll och utbud
Framförallt inom fastighetsområdet. Måluppfyllelse Ej uppfyllt, arbete pågår klart 2012. Tjänstekatalog på nätet , publicera processer…Har ej haft personella eller ekonomiska resurser för detta.

68 Process Måluppfyllelse Mål
Effektiva arbetsflöden - korta ledtider Ordning och reda Måluppfyllelse Påbörjat, redo att utvärderas mitten Nytt IT-stöd 2011 Projektorienterat arbetssätt under införande Arbetet med detta är försenat, pga bristande personella resurser.

69 Medarbetare Mål Kreativitet, trivsel och framtidstro Måluppfyllelse
Låg sjukfrånvaro ( 3,42 % ) Engagerad personal i förändringsarbetet Ytterligare förändringsbenägenhet eftersträvas Skapande av gemensamma målbilder

70 Ekonomi Måluppfyllelse Mål
Verksamheten skall bedrivas effektivt och inom de ekonomiska ramarna Måluppfyllelse tkr ( Ej uppfyllt ) Verksamhetens nettoresultat: tkr Finansiella kostnader : tkr Investeringar: tkr Samhällsbyggnad visar ett negativt resultat pga två relativt oberäkneliga faktorer, snöröjning och fastighetsunderhåll. Vår förmåga att utnyttja investeringsbudgeten har förbättrats men är fortfarande ett problem. Bättre prognoskvalite skall säkras under 2011. Gata-Park har ökat intäkterna med tkr mot budget, beroende på att personal och vagnspark utfört mer arbete (vinterväghållning) som genererat ökade intäkter. Kostnaderna har ökat med tkr mot budget vilket kan härledas till ökade kostnader för köp av tjänster och hyra av entreprenadmaskiner. På grund av att investeringarna inte kunde genomföras i budgeterad omfattning blir de finansiella kostnaderna lägre vilket ger ett resultat på -178,3 tkr mot det budgeterade jämfört med ett underskott på -776,3 tkr år 2008. Ökade kostnader för kommunala gator och vägar. De största ökningarna mot budget återfinns inom gatubelysning med tkr då i första hand som ökade elkostnader. Vinterväghållning ökade personalkostnader, ökat köp av entreprenadtjänster och hyra av maskiner.+575,5 tkr. Inom parkverksamheten har kostnaderna mot budget ökat med +575,5 tkr på underhållsmaterial samt köp av entreprenadtjänster.Svårigheter med bedömning av kostnader för lokaltrafiken och snöröjning.

71 Gemensam service Kund Gemensam service ska genom god service bidra till att de övriga blocken ska kunna ägna tid åt sina kärnverksamheter. Kunddialogerna visar att måluppfyllelsen är god.

72 Process Nyttja och utveckla effektivare, enklare processer.
Gemensam service Process Nyttja och utveckla effektivare, enklare processer. Bra måluppfyllelse. Ett antal processbeskrivningar har reviderats och deltagande i nätverk har ökat.

73 Medarbetare Öka initiativförmågan och engagemanget
Gemensam service Medarbetare Öka initiativförmågan och engagemanget Målet är delvis uppfyllt och måluppfyllelsen förbättras successivt. Individuella styrkort och IPU-profiler bidrar till måluppfyllelsen liksom det gemensamma arbetet med framtagandet av handlingsplan med anledning av medarbetarundersökningen. NMI har förbättrats liksom måluppfyllelsen i de individuella styrkorten.

74 Ekonomi Öka kostnadseffektiviteten
Gemensam service Ekonomi Öka kostnadseffektiviteten Målet uppfyllt. Gemensam service redovisar överskott bl.a. beroende på vakanshållna tjänster och återhållsamhet vad avser nya och större kostnadsposter. Under 2010 har avtalstroheten (på uppmätta områden) i genomsnitt ökat med 20 %.


Ladda ner ppt "Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall"

Liknande presentationer


Google-annonser