Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 15 mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 15 mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 15 mars 2011

2 Ekonomiska omvärldsfaktorer Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent. Prognos 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. Den ökade globala efterfrågan har varit viktig för vändningen i svensk ekonomi. När världshandeln nu återhämtar sig växer exporten och produktionen i den svenska industrin snabbt.

3 KUNDKUND KUNDKUND Produktion Gemensam service nöjd Medborgar- service - en väg in - stöd Samhälls- byggnad ÄO & RCVF Barn- o utbildnings- verksamhet RCB RCV Kommunstyrelsen uppdrag Kommunfullmäktige Styraxel Kommunchef Tjänstemannaorganisation

4 Övergripande mål

5 Röda trådar medarb.enk. Utvecklingsområden - Tydlighet kring uppdrag & organisation - Förtroendefrågor – främst till ledning - Friskvård - Arbetsmiljö, mer strukturerat arbete kring detta område Främst fysisk arbetsmiljö - Coachande ledarskap Synliga chefer Tydliga chefer - Mötesteknik/meningsfulla möten - Informationsspridning

6 Aktiviteter/åtgärder Klart ledarskap Utveckla APT Kommunikationsstrategi Synliggöra LG Skapa ”systematiskt arbetsglädjearbete” Prata ”gjorda mål” Översyn av samverkanssystemet Bevara Samarbete Delaktighet Engagemang Påverkan Trivsel

7 Tierps kommun som en plats att leva och bo på, 500 svar SCB Medborgar- undersökning Helhetsbetyg = 58 (gräns för ”nöjd” 55) Betyg = 6,2 av 10 (6-8 ”nöjd”) 40 % kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tierp 21 % vill avråda flytt till Tierp

8 - FN:s barnkonvention - Handikappolicy - Ny översiktplan. - Äldre 2020 - Hållbar utveckling Beredningarnas utmaning är att fortsatt hitta nya arbetssätt för att engagera och träffa medborgare. Beredningarnas arbete

9 Årsarbetare - anställningsform20102009 Tillsvidareanställda*1 2121 227 Visstidsanställda255260 Timvikarier103110 Årsarbetare totalt15711596 Den totala sjukfrånvaron 2010 var 4,8 %

10

11 Resultaträkning (tkr)

12 Driftredovisning och finansiering 2010

13 Kund Mål 90 % nöjda kunder Måluppfyllelse Nöjd-kund-undersökning 100 % nöjda Medborgarservice

14 Kund Mål Utveckla företagarservice Måluppfyllelse Uppfyllt men ständigt pågående Medborgarservice

15

16

17 Process Mål •Förkortade ledtider för ärendehantering •Utveckla och lägga ut tjänster som kan utföras via webben Måluppfyllelse Påbörjat Medborgarservice

18 Ledtider för planenliga bygglov Ledtid20102009 Högst 3 veckor62 %69 % Högst 4 veckor75 %81 % Högst 5 veckor 87 %89 % Högst 6 veckor92 %92 % Medborgarservice

19 Mål Minska sjukfrånvaron Måluppfyllelse •5,51 % sjukfrånvaro (målet 3,21%) Medarbetare Medborgarservice

20 Ekonomi Mål Bedriva verksamheten så att största möjliga nytta uppnås med tillgängliga resurser Måluppfyllelse + 55 tkr Intäkter: -669 tkr (lägre) Kostn.: +665tkr (lägre) Investeringar +111 tkr Medborgarservice

21 •Kunder som kontaktar Kundservice ska få en återkoppling inom 24 timmar. Utfall: 6 trisslotter •Planenliga bygglov – beslut inom 5 veckor. Utfall: 67 av 77 ärenden uppfyllde garantin. Kompensation har givits under 2010. Medborgarservice Tjänstegarantier

22 Årsredovisning 2010 Produktion - Barn & ungdom

23 Förskola KUNDMål Erbjuda barn plats inom 4 månader i en god pedagogisk verksamhet utifrån föräldrars önskemålMåluppfyllelse Föräldrar har erbjudits plats för sina barn inom önskad tid men inte alltid utifrån önskemål

24 Förskola PROCESSMål Barns kunskaper och färdigheter ökar. Förstärka integrationen i förskolan.Måluppfyllelse •Det medvetna arbetet med språket och NTA lådor har ökat barnens intresse för naturvetenskap och teknik. •Integrationen har stärkt barnens sociala utveckling

25 Förskola MEADRBETAREMål Stärka det pedagogiska ledarskapet.Måluppfyllelse Pedagogernas kompetensutveckling ger förutsättningar för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling t.ex. NTA, utematte och reviderad läroplan. Deltagande i Förskolelyftet.

26 Förskola EKONOMIMål Effektivisera lokalanvändningen mellan olika verksamheter. Budget i balans.Måluppfyllelse En ökad samordning av lokalerna med en förskola i skolans lokaler uppfyllt. Resultat + 500 tkr

27 Grundskola KUNDMål Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Föräldrar ska ges möjlighet till inflytande.Måluppfyllelse •Många elever är motiverade men utmaningarna behöver öka. •Genom Unikum ges ett ökat inflytande

28 Grundskola PROCESSMål Elevernas kunskaper och färdigheter ökar och kommer till uttryck i förbättrade resultatMåluppfyllelse 32 % av eleverna når inte målen i alla ämnen efter avslutad grundskola 82,6 % av eleverna i åk 9 hade gymnasiebehörighet, i riket var det 88,2 % Resultaten i de nationella proven i åk 9 försämrades i Sv Resultaten i de nationella proven i åk 5och åk 3 förbättrades

29 Grundskola MEDARBETAREMål Stärka det pedagogiska ledarskapetMåluppfyllelse Skolledare utmanar ledarskapet i klassrummet. Krav på pedagogisk planering och struktur ökar. Kompetensutveckling i olika ämnen genom Lärarlyftet. Utbildning kring NTA.

30 Grundskola EKONOMIMål Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel och ökad effektivitet i lokalanvändningen mellan olika verksamheter.Måluppfyllelse Samordning har skett mellan grundskolan, förskolan och gymnasiet. Kostnader för elever i annan kommun ökar. Kostnader för kost i egen regi ca 2 milj mer än budgeterat Resultat – 1 300 tkr

31 Gymnasieskola KUNDMål Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Förbättra elevernas resultat i alla årsklasser så att fler studerande avslutar skolan med slutbetyg samt förbättra betygen i de nationella provenMåluppfyllelse Genomförda elevenkäter visar på en god arbetsmiljö och hög trivsel med skolan och undervisningens innehåll. 86 % av eleverna erhöll slutbetyg. 70 % behöriga till universitet och högskola

32 Gymnasieskola PROCESSMål En lärande organisation med genomtänkt och flexibel pedagogik som siktar mot en jämlik skola känd för lustfyllt lärandesamverkan över programgränsernaMåluppfyllelse Lärartätheten är i stort sett oförändrad. Organisationen av gymnasieskolan är under förändring. Implementeringsarbetet med GY 11 fortskrider.

33 Gymnasieskola MEDARBETAREMål Ytterligare höja personalens kompetens och utveckla deras professionella förhållningssätt.Måluppfyllelse Inom lärarlyftet studerades data, geometri, SvA och estetiska lärprocesser

34 Gymnasieskola EKONOMIMål Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel.Måluppfyllelse Från början av december har insatser för att öka gruppstorleken genomförts. Resultat bör kunna ses under 2011. Antalet elever från andra kommuner har minskat kraftigt sannolikt beroende på en ökad konkurrens. 41,8% av kommunens grundskoleelever har tagits in på utbildningar utanför kommunen. Underskott 8 800 tkr

35 Årsredovisning 2010 Produktion - Äldreomsorg

36 Viktiga händelser  Äldre 2020  Valfrihetssystem – hemtjänstens serviceinsatser  Upphävda föreskrifter om skyddsåtgärder  Fortsatt volymökning inom hemtjänsten, 28,5 %  Fortsatt volymökning inom personlig assistans, 12,4 %  En sammanhållen hemtjänstorganisation  Förändrad hälso- och sjukvårdsorganisation

37 Forts…  Kostorganisation i egenregi  Avveckling av äldreboendet Forshem  Ett samarbetsprojekt med Samhall  Medarbetarundersökning  Organiserat chefsstöd utanför kontorstid  Reducerat antalet årsarbetare inom ÄO med 24,78  Reducerat antalet årsarbetare inom RCVF med 1,6  Möjligheter till heltidstjänster

38 Kund Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, ca 75 %

39 Process - ÄO och RCVF Mål: Att identifiera och standardisera viktiga processer Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

40 Medarbetare Mål: Medarbetarindex 90 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,89 %

41 Ekonomi Mål: Ett nollresultat för äldreomsorgen Måluppfyllelse: Uppfyllt, + 1 153 tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt

42 Årsredovisning 2010 Produktion - RCVF

43 Kund Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Uppfyllt

44 Medarbetare Mål: Medarbetarindex 90 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,90 %

45 Ekonomi Mål: Ett nollresultat för RCVF Måluppfyllelse: Uppfyllt, + 499 tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt

46 Årsredovisning 2010 Kultur och fritid

47 Kund Mål 80 % nöjda kunder Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Få klagomål Hög nöjdhet fritidsklubbar Hög nöjdhet Konst på väg

48 Process Mål •Ökad kreativitet och nya inlärningsprocesser hos barn och unga Måluppfyllelse •Öppen scen, Ung kultur möts, rockkarusell mm •Naturskola •Skapande skola •Kulturskola •”Läskonster”, projekt m. skola, bibliotek, kultur

49 Axplock 2010 Aspenbadet började byggas Fritidsgårdar i föreningsdrift Evenemangsdatabas Samarbete med Ungdomsnätverket Smultronställen i naturen Projekt inom naturvård

50 Mål Max 3 % sjukfrånvaro Måluppfyllelse •2,86 % sjukfrånvaro Medarbetare

51 Ekonomi Mål Balans. Max 1 % avvikelse Måluppfyllelse Drift + 416 = 0,85 % avvikelse Investeringar +793 tkr (försenat datasystem)

52 Årsredovisning 2010 VA-enheten

53 Kund Mål 90 % nöjda kunder Måluppfyllelse Färre klagomål än 2009, då NMI =76 %

54 Process Mål •Arbetsflödena för de olika tjänsterna ska fungera tillfredsställande Måluppfyllelse 5 flöden dokumenterade

55 Processmål från VA-2050 MålUppfyllelse •Aldrig otjänligt dricksvattenNej: 1 otjänl. •El vid vattenverk < 0,5 kWh/m3Nej: 0,55 •El vid avloppsverk < 0,7 kWh/m3Ja: 0,5 •Införa dagvattentaxa senast 2009Nej

56 Tjänstegarantier •Vid vattenläckor: Inom 6 h vatten att hämta inom 500 m. •Besked inom 1 h vid jourverksamhet till drabbad. •Vid störningar i vattenleverans: Leverans via ledningsnätet inom 36 h. Uppfyllelse •Samtliga tjänstegaranter har uppfyllts

57 Mål •Initiativrika och engagerade medarbetare. Sjukfrånvaro < 3 % Måluppfyllelse •1 % sjukfrånvaro < målet 3% Medarbetare

58 Ekonomi Mål •Verksamheten ska bedrivas effektivt och inom de ekonomiska ramarna Måluppfyllelse + 90 tkr Intäkter: - 1504 tkr (egentligen -1414) Kostn.:+ 1504 tkr (elkostnad, snålt UH) Investeringar + 4495 tkr

59 Årsredovisning 2010 Renhållning

60 Kund Mål Låg taxa, god servicegrad Måluppfyllelse Uppfyllt, bra i jämförelse

61 Process Mål •Effektiva arbetsflöden Måluppfyllelse Lakvattenhanteringen och provtagningen har förbättrats.Rutinerna för komposteringen ska förbättras 2011.

62 Mål Kreativitet, trivsel och framtidstro Måluppfyllelse •Låg sjukfrånvaro ( 1,31 % ) •Verksamheten drivs i egen regi som visar sig konkurrenskraftig Medarbetare

63 Ekonomi Mål Verksamheten skall vara 100% taxefinansierad Måluppfyllelse Taxor räknas upp med index och eventuella skatter. Verksamhetens nettoresultat: +437 tkr Res efter finansiella kostnader : 0 tkr Renhållningsenhetens resultat är+269tkr mer än vad som framgår av resultaträkningen. Detta överskott är dock bokförda som en förutbetald intäkt och kommer att redovisas som en intäkt 2011.

64 Tjänstegaranti •”Våra kunder som drabbas av utebliven hämtning av avfall, latrin eller avloppstömning skall få felet åtgärdat senast dagen efter ” •Uppföljning visar att detta fungerat tillfredställande

65 Årsredovisning 2010 Samhällsbyggnad

66 Kund Mål Nöjda kunder ( >90%) Måluppfyllelse Ej uppfyllt. Ny felanmälan införd

67 Kund Mål Förtydliga tjänsteinnehåll och utbud Framförallt inom fastighetsområdet. Måluppfyllelse Ej uppfyllt, arbete pågår klart 2012.

68 Process Mål •Effektiva arbetsflöden - korta ledtider •Ordning och reda Måluppfyllelse Påbörjat, redo att utvärderas mitten 2011. Nytt IT-stöd 2011 Projektorienterat arbetssätt under införande

69 Mål Kreativitet, trivsel och framtidstro Måluppfyllelse •Låg sjukfrånvaro ( 3,42 % ) •Engagerad personal i förändringsarbetet •Ytterligare förändringsbenägenhet eftersträvas •Skapande av gemensamma målbilder Medarbetare

70 Ekonomi Mål Verksamheten skall bedrivas effektivt och inom de ekonomiska ramarna Måluppfyllelse - 6985 tkr ( Ej uppfyllt ) Verksamhetens nettoresultat: -8951 tkr Finansiella kostnader : + 1966 tkr Investeringar: 14700 tkr

71 Kund •Gemensam service ska genom god service bidra till att de övriga blocken ska kunna ägna tid åt sina kärnverksamheter. Kunddialogerna visar att måluppfyllelsen är god. Gemensam service

72 Process •Nyttja och utveckla effektivare, enklare processer. Bra måluppfyllelse. Ett antal processbeskrivningar har reviderats och deltagande i nätverk har ökat. Gemensam service

73 Medarbetare •Öka initiativförmågan och engagemanget Målet är delvis uppfyllt och måluppfyllelsen förbättras successivt. Individuella styrkort och IPU-profiler bidrar till måluppfyllelsen liksom det gemensamma arbetet med framtagandet av handlingsplan med anledning av medarbetarundersökningen. NMI har förbättrats liksom måluppfyllelsen i de individuella styrkorten. Gemensam service

74 Ekonomi •Öka kostnadseffektiviteten Målet uppfyllt. Gemensam service redovisar överskott bl.a. beroende på vakanshållna tjänster och återhållsamhet vad avser nya och större kostnadsposter. Under 2010 har avtalstroheten (på uppmätta områden) i genomsnitt ökat med 20 %. Gemensam service


Ladda ner ppt "Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 15 mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser