Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

2 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Fågeln eller ägget??? Missbruk Psykiatri

3 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Först måste ni…… Boende Missbruk Psykiatrin

4 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

5 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Försäkrings kassa Frivården Socialtjänsten Behandling Ekonomi Härbärgen Inackorderings hem BC Slutenvård Öppenvård Psykiatri Slutenvård Öppenvård Kriminalvård Anstalt Rättspsykiatri Frivillig organisationer Brukar organisationer SIS Anhöriga

6 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm SYFTE SYFTE ; Bättre vård till lägre kostnad FÖRUTSÄTTNINGAR; Träningslägenhet Ej krav på drogfrihet Ledningsgrupp till vårt förfogande

7 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm PATIENTGRUPPEN Medelålder; 34 år Genomsnittlig vårdtid; 115 dygn/år/patient Diagnos: Psykos UNS; 8 Manodepressiv ; 2 Global Assessement Function, GAF Medel; 27,2 Range; 15-45 Normalfunktion 80-90 Vid starten

8 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Fysiska behov Trygghetsbehov Samhörighet, kärleksbehov Social acceptans SJÄLV FÖR- VERKLIG ANDE

9 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

10 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

11 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 10 punktsprogrammet •Öka medvetenheten •Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt •Erbjud lätttillgänglig vård •Alla ska ha makt över sitt eget liv •Anpassa organisationer och verksamheter •Prioritera personer med dubbel problematik •Gemensam behovsanalys behövs •Samordna insatserna •Använd resurserna mer effektivt •Insatserna måste bygga på en gemensam grundsyn

12 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

13 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm (McHugo m.fl. 1999): • Insatser genomförs huvudsakligen i klientens miljöer. • Verksamheten är uppsökande. • Verksamheten har en hög intensitet, när behov uppstår. • Varje case manager har få klienter (högst 10). • Det ska finnas en kontinuitet i personalgruppen. • Verksamhet är teambaserad. • Personalgruppen är multidisciplinär. Assertive Community Treatment” (ACT)

14 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Behandlaransvar Klientansvar Engagemangsfas Motivationsfas Behandlingsfas Återfallsförebyggande fas

15 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm ACT-team Individ Läkare Ssk Soc.sekr Behandlings- överenskommelser Aktualisering och drift Styrning och övervakning Övergripande mål och förutsättningar

16 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Landsting Kommun STYRGRUPP Försörjning+ Arbete Kommunen Utsikten BC Landsting Psykosmott Flemingsberg PRIMÄRTEAM Supportsystem för arbetet med psykiskt störda missbrukare ACT - TEAM Mentalskötare psykiatri Mentalskötare kommunen Socialsekreterare kommunen Sjuksköterska BC Socialpsyk+ Missbruk Kommun Allmänpsyk Landsting

17 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Ledning Samarbets parter Klienter och anhöriga Formella beslut Skriftliga överenskommelser Levande dokument ”De gör inte som du säger utan som du gör” Närhet främjar umgänge Det är svårt att vara arg på sina vänner Regelbundenhet Samverkan smittar

18 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

19 Vad behöver vi ta hänsyn till i en svensk modell? •Kommunernas storlek •Delat organisatoriskt ansvar i det svenska systemet. •Specialistvård för en liten grupp patienter som har väldigt olika behov. 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm •Kommunernas storlek

20 Vilka organisationsdelar behöver finnas på plats? 1.Avtal om gemensamt ansvar mellan främst kommun och landsting 2.Speciell heltidsanställd personal som är både multidiciplinär och multiorganisatorisk. 3. Bred organisatorisk förankring 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

21 Var vet vi att det fungerar? •Haparanda 10 173 invånare •Kalix 17 162 •Luleå-Boden 73 406+27 535 •Skellefteå 71 862 •Huddinge 94 209 •Tensta 91314 •Rinkeby 92031 •Norrköping 128 060 •Jönköping 125 154 •Marks 33 807 •Och flera andra är på väg……. 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

22 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

23 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm PATIENTGRUPPEN vid utvärdering Vårdtid; 3 dygn/patient/år Diagnos; Schizofreni; 9 Manodepression; 1 GAF Medel: 57,8 Range: 35-85

24 Välkommen till Göteborg 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Oktober 2011! Tack!

25 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Catarina Norman catarina.norman@sll.se 070-4844096 www.sn-dd.se

26 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm SAMVERKAN TAR TID MEN SPARAR TID PÅ SIKT

27 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm CM-TEAMET Isa Larsson, Sjuksköterska, Vuxenpsykiatrin, MoB- enheten, Luleå Leif Säfström, Rehabassistent/Beteendevetare, Socialtjänsten Luleå Elisabeth Wikman, Rehabassistent/Arbetsterapeut, Socialtjänsten Luleå Anette Norling, Arbetsterapeut, Vuxenpsykiatrin, Luleå Närpsykiatri Patrik Sundkvist, Skötare, Vuxenpsykiatri, Boden Närpsykiatri Maria Eriksson, Socialsekreterare, Socialtjänsten, Missbruksenheten Boden

28 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm PRIMÄRTEAMET Ulla Olsson, Psykiatrisjuksköterska, Socialtjänsten Luleå Kate Oscarsson, Socialsekreterare, Socialtjänsten Luleå Ingegerd Svanberg, Enhetschef Missbruksenheten, Socialtjänsten Boden Anna-Lena Vestin, Utb.administratör, Vuxenpsykiatrin, MoB- enheten Luleå Mats Veström, Chefsläkare, Primärvården Luleå Tommy Wallgren, ST-läkare, Vuxenpsykiatrin, Luleå/Boden Christina Lindmo, Enhetschef, Närpsykiatri Luleå Lena Johansson, Enhetschef, Närpsykiatri Boden Nils Eriksson, Enhetschef, Socialpsykiatrin Boden CM-teamet och Primärteamet bildar tillsammans Aktualiseringsgruppen. Vi träffas en gång i månaden för att gå igenom nya ärenden/remisser.

29 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

30 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Faser i behandlingen Behandlingsfas - målet är behandling för missbruk och sjukdom Aktuellt i behandlingsfasen KBT-insatser Erbjuda aktivt alternativ till missbruket Läkemedel mot missbruk Självhjälpsgrupper Återfallsförebyggande - målet är insatser upprätthåller nykterhet och symtomfrihet

31 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Handling og håb for mennesker med dobbeltdiagnoseHandling og håb for mennesker med dobbeltdiagnose Nordisk Netværk for dobbeltdiagnose afholder konference på Radisson SAS Hotel i Århus, Danmark 27. - 29. august 2007Beat the Dragon Behandlingsmetoder * Isadora, Europæiske forskningserfaringer * Neurokognitive perspektiver * Psykoedukation og social færdighedstræning, “På vej til et bedre liv” * Specifi kke dobbeltdiagnosegrupper * Kvindeperspektiver * Motivationsmetoder * Uddannelse Arrangør: Team for Misbrugspsykiatri, Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Danmark Kontakt for yderligere oplysninger: Tove Schriwer – tlf. +45 77892520 Email: tos@psykiatri.aaa.dk Web site: se venligst siden for yderligere oplysninger – siden opdateres løbende www.beatthedragon.dk Kunstmuseet, Psykiatrisk Hospital, Århus Kunstner: Ovartaci

32 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

33 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

34 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm KONTINUITET FLEXIBILITET RESPEKT TÅLAMOD Arbetet bygger på

35 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Sekretess Undantag i sekretesslagen. 14:e kapitlet 2§, sista stycket. -Sekretess hindrar inte att uppgift om enskild som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso - och sjukvård och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

36 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Kursinnehåll: •Målgruppens specifika problem •Omvårdnads-och behandlingsteorier •Introduktion till vetenskapsteori •Människosyn, etik och principer för bemötande •Samverkan socialtjänstoch psykiatri – lagstiftning och organisatoriska förutsättningar •Perspektiv på missbruk och behandling •Dokumentation

37 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Efter genomgången kurs: •Kännedom om organisatoriska förutsättningar och inblandade huvudmäns möjligheter/begränsningar •Den kompetens som krävs för att i ett multidicilinärt nätverk kunna bedriva integrerad behandling i ett lokalsamhälle •De kunskaper som krävs för att bevaka patientens/ klientens rättigheter och tillika fungera som hans/ hennes huvudman

38 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Kursupplägg •Litteraturstudier i studiegrupper varje vecka •Handledning i studiegrupper var tredje vecka •Handledning tillsammans med ”Specialistgruppen” 3 ggr /termin •Ca 3 dagar gemensamma träffar med kursledning och hela klassen.

39 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm DD team Teamets uppdrag är att: •Teamet ska vara multidisciplinärt med primärt ansvar för insatser. Dvs. teamet ska innehålla olika yrkesgrupper från de samverkande organisationerna som behövs för ett tillfredsställande omhändertagande av individen.

40 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm ansvara för planering, underlag för beslut, genomförande och uppföljning av insatser •. Dvs. även om det formella ansvaret om beslut ligger hos ordinarie handläggare i respektive organisation är det ACT- teamets uppgift att initiera och lämna underlag för beslut.

41 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm säkerställa klientens övriga kontakter. •I den mån ACT- teamet själva inte kan eller bör tillgodose klientens behov har teamet ett ansvar för att initiera och följa upp kontakten med berörd myndighet.

42 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm ha samlat ansvar för att behandlingsinsatser, stödinsatser och praktisk hjälp till klienten. •I praktiken innebär detta att teamet arbetar med allt från dagligt stöd i boendet till kontakter med myndigheter för att tillvara ta klientens intressen utifrån behov. Grunden för detta arbete bygger på en nära bärande relation mellan teamets medlemmar och den enskilde klienten.

43 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm vara ombudsman och bevaka samhälleliga rättigheter. •Teamet har en skyldighet att identifiera och hålla kontakt med sociala, medicinska och psykiatriska insatser i närområdet som kan vara tillgodo för de personer som ingår i verksamheten.

44 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Involveringsfas •*•* - målet är att skapa allians med klienten Ex. på vad som sker i involveringsfasen Uppsökande – kontakt Praktisk hjälp – boende ekonomi kroppssjukdom Lindra kriser i missbruk och sjukdom Lindra legala problem, d.v.s. det som klienten upplever problematiskt

45 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Övertygandefas •*•* - målet är att utveckla medvetenhet om missbrukets betydelse Ex. på övertygande fasen Motivation Sysselsättning Fritid Tolerant boende Behandling ångest, psykos Utbildande insatser

46 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Behandlingsfas •*•* - målet är behandling för missbruk och sjukdom Aktuellt i behandlingsfasen KBT-insatser Erbjuda aktivt alternativ till missbruket Läkemedel mot missbruk Självhjälpsgrupper

47 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Återfallsförebyggande * -målet är insatser upprätthåller - nykterhet och symtomfrihet

48 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Utgångspunkter för det dagliga arbetet •………….

49 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 1 •De insatser teamet ger anpassar man kontinuerligt till patienten/klientens olika faser av motivation och förändringsförmåga. (stegvis intervention). Teamet anpassar sig till den faktiska situation klienten/patienten befinner sig i

50 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 2 •Verksamheten skall vara aktivt uppsökande. Det är teamet som har ansvarar för att kontakten med den enskilde fungerar.

51 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 3 •Motivationell behandling: dvs. behandlarna ska utifrån ett icke konfrontativt förhållningssätt tillsammans med den enskilde personen identifiera problenm och alternativ till nuvarande livssituation. Teamet erbjuder olika alternativ och fattar beslut om insatser tillsammans med den enskilde.

52 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 4 •Behandling farmaka/kognitivt/missbruk ges samtidigt. Teamets uppgift blir i första hand att motivera, initiera och möjliggöra fortsatt farmakologisk behandling. I teamets egen verksamhet ska speciella metoder för kognitiv missbruksbehandling för målgruppen utvecklas

53 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 5 •Sociala stödinsatser för familj, nätverk och bostad för att få det vardagliga livet att fungera. Familj och nätverk är en viktig del i arbetet med förändring. Teamet behöver stödja denna resurs samt skapa en arbetsallians kring den enskilde personen.

54 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm 6 •Teamet kallar till nätverksmöte regelbundet för patient/klientdragning. Planering och uppföljning. Teamet föredragande

55 2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm Aktualiseringsgruppen består av CM-teamet och det utsedda primärteame Primärteamet tar aktualiseringar från resp. moderorganisation. Klienten anses ej lämplig för teamets verksamhet, alternativt kan ej tas emot inom rimlig tid Klienten antas till teamet Aktualiseringsgruppen diskuterar sig fram till alternativt åtgärdsförslag De som aktualiserat ett nytt ärende kontaktas muntligen av någon i teamet. Primärteamet ansvarar för att personen meddelas åtgärdsförslaget skriftligt snarast. Kontakt med klienten tas så snart som möjligt. Möte med klientens individuella professionella nätverk(IPN) hålls så snart som möjligt. Så kallat omvårdnadsmöte där man upprättar en handlingsplan. Klienten deltar ej Nätverksmöte – vårdplan m. klienten.


Ladda ner ppt "2014-07-01Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser