Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 17 Inköp, företagens sociala ansvar och etik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 17 Inköp, företagens sociala ansvar och etik"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 17 Inköp, företagens sociala ansvar och etik

2 Program Affärsprinciper vid anskaffning
Inköpsorganisationens bidrag till ”People, Planet, Profit”.’ Hållbara inköp: Vägen till hållbara försörjningskedjor Pålitlighet, affärsmässighet och affärsetik

3 Affärsprinciper vid anskaffning
Global sourcing är väl utvecklat Reglering med avseende på arbetskraft och miljö är ofta begränsat Konsumenter accepterar inte grymheter i produktionen Hur kan inköpare bidra till hållbarhet? Företagen skapar principer som utgör ramverk för affärerna Några principer är: respektera internationell lag, rättvis konkurrens och integritet

4 Företaget Shells affärsprinciper
Våra värderingar Hållbar utveckling och Ansvar mot aktieägare kunder anställda de vi gör affärer med samhället Princip 1: Ekonomi Princip 2: Konkurrens Princip 3: Affärsmässigt agerande Princip 4: Politiska aktiviteter Princip 5: Hälsa, säkerhet, miljö Princip 6: Lokala samhällen Princip 7: Kommunikation och förpliktelser Princip 8: Efterlevnad Att följa våra principer

5 Hållbarhet: ‘People, Planet, Profit’
Hållbarhet – Företagens sociala ansvar Att finna lösningar som inte skadar framtida generationers behov Fokus från aktieägare till intressenter: People: Arbetskraftsförhållanden Planet: Användning av naturresurser Profit: Ekonomisk utveckling Väg besluten på dessa tre kriterier

6 Carrolls pyramid för företagens sociala ansvar
Filantropiskt ansvar Var en god samhällsmedborgare Etiskt ansvar Handla etiskt Juridiskt ansvar Följ lagen Ekonomiskt ansvar Var lönsam Carroll, 1991

7 Hållbara inköp Leverantörer är en viktig källa till konkurrensförmåga
Ur ett hållbarhetsperspektiv skapar även leverantörer risker Företag som Philips är upptagna med frågor som Utveckla en standard Självbedömning och revision Handlingsplan med korrigerande åtgärder Leverantörer är villiga att samarbeta Det är fortfarande en lång väg att fortsätta den här metoden från förstaleds- till andraledsleverantör

8 Hållbarhetsbedömning
Svar alternativ Grad av utförande / implementering ja/nej/ ej tillämplig 1: Brister finns, Implementering: inledningsskede/ arbetet har nyligen påbörjats 2: Brister finns eventuellt, Implementering: arbete pågår, >50 % genomfört 3: Brister existerar inte. Fullt implementerad 9.1 Allmänt 9.1.1 Har ledningen för ditt företag tagit fram och godkänt policyer som rör miljö, hälsa och säkerhet, barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, arbetsersättning och arbetstimmar som är i enlighet med alla gällande lokala lagar och förordningar? 9.1.2 Säkerställer ditt företag att alla anställda informeras om dessa policyer och att de förstår den? 9.1.3 Har ditt företag en struktur som gör att de egna leverantörerna inklusive underleverantörer informeras om dessa regler? 9.2 Miljö Har ditt företag en miljöstrategi/policy? 9.2.1 Har ditt företag en ISO certifiering? Om inte, har ditt företag ett miljöledningssystem som är jämförbart med ISO 14001? 9.2.3 Sammanställer ditt företag en årlig miljörapport och delas i så fall en kopia ut till alla kunder? Gör ditt företag för tillfället affärer med Philips eller något av dess dotterbolag? Om ja, följer ditt företag den lista över förbjudna ämnen som används i den avdelning som företaget gör affärer med? Väger ditt företag in miljöpåverkan som en aspekt i produktutvecklingsprocessen?

9 Hållbarhetsbedömning
Svar alternativ Grad av utförande / implementering ja/nej/ ej tillämplig 1: Brister finns, Implementering: inledningsskede/ arbetet har nyligen påbörjats 2: Brister finns eventuellt, Implementering: arbete pågår, >50 % genomfört 3: Brister existerar inte. Fullt implementerad 9.3 HÄLSA OCH SÄKERHET 9.3.1. Finns det en säkerhets- och hälsopolicy som godkänts och kommunicerats av ledningen i vilken man har fastställt hur man bör säkra hälsa och säkerhet för anställda och inhyrd personal och minska all negativ påverkan på miljön? 9.3.2 Tillhandahåller ditt företag utbildning för att säkerställa att alla anställda och alla chefer är medvetna om vilket ansvar de har för sin egen och andras säkerhet och hälsa och så att de har tillräckligt god kunskap om arbetshygien, säkerhet och miljöfrågor på arbetsplatsen? 9.3.4 Finns det ett brandskyddssystem som följer relevanta regler och förordningar samt kraven som ställs i företagsförsäkringen? Omfattas hela företaget inklusive annexbyggnader av systemet? Har systemet testats och funnits vara i fullt fungerande skick? 9.4 BARNARBETE 9.4.1 Finns det en skriftlig policy och ett arbetssätt som används för att motverka användande av barnarbete och för att implementera program och procedurer för att ta hand om eventuella barn som utför barnarbete? 9.4.2 Är den yngsta åldern på dina anställda i enlighet med lokala regler och med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 138? 9.5 TVÅNGSARBETE 9.5.1 Finns det en skriftlig policy och procedurer som syftar till att förebygga tvångsarbete och efterlevs de?

10 Hållbarhetsbedömning
Svar alternativ Grad av utförande / implementering ja/nej/ ej tillämplig 1: Brister finns, Implementering: inledningsskede/ arbetet har nyligen påbörjats 2: Brister finns eventuellt, Implementering: arbete pågår, >50 % genomfört 3: Brister existerar inte. Fullt implementerad 9.5.3 Är de anställda där av egen fri vilja utan att på något sätt ha tvingats? 9.6 KOLEKTIVAVTAL OCH ORGANISATIONSRÄTT 9.6.1 Respekterar ditt företag de anställdas rättighet att bilda och bli medlemmar av valfria fackföreningar? 9.6.2 Inkluderar ditt företag fackföreningarna i diskussioner om arbetsförhållanden? 9.6.3 Hjälper ditt företag, i de fall då föreningsfriheten och rätten till kollektivavtalsförhandlingar begränsas genom lagar, de anställda att hitta alternativa sätt för att organisera sig och förhandla om löner för all personal? 9.7 DISKRIMINERING 9.7.1 Finns det skriftliga policyer och procedurer för att säkerställa jämställdhet och avskaffa/undvika diskriminering på grundval av kön, härkomst, religion, tillhörande av etnisk minoritet, sexuell läggning eller handikapp? 9.7.2 Säkerställer ditt företag att alla anställda får tillgång till och förstår alla gällande regler om diskriminering (gällande t.ex. härkomst, kön, ålder, språk, religion, politisk eller annan typ av åsikt, socialt ursprung, tillgångar, släkt eller andra områden)?

11 Tillit, affärsmässighet och etik
Allt eftersom företag blir beroende av varandra blir tillit allt viktigare. I ett forskningsprojekt vid Centre of Advanced Purchasing Studies (CAPS) fann man att riktiga partnerskap bland 300 undersökta företag endast utgjorde 1% av det totala antalet leverantörsrelationer. Inköp är känsligt för etiska frågeställningar genom sin kontakt med leverantörer Uppförandekod Ökande betydelse på grund av e-auktioner NEVI:s uppförandekod

12 Skapa tillit i leverantörsrelationer
Affärsmässighet/ organisationens beteende Färdigheter och kompetens/ kunskap och ledning Principer/etik Pålitlighet Kreativitet Kompetens Ledarskap Tillit Supply chain excellence

13 Slutsatser Företagens sociala ansvar (CSR) har tydligt i betydelse de senaste åren. Eftersom leverantörer idag är en viktig del i företags värdekedja har leverantörsrelationer blivit ett viktigt fokusområde i hållbarhetsprogram. Den grundläggande idén bakom CSR är att möta nuvarande generationers behov utan att äventyra framtida generationers resurser


Ladda ner ppt "Kapitel 17 Inköp, företagens sociala ansvar och etik"

Liknande presentationer


Google-annonser