Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE. EGENDEKLARATION FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000 Social responsibility day 20 februari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE. EGENDEKLARATION FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000 Social responsibility day 20 februari 2013."— Presentationens avskrift:

1 DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE

2 EGENDEKLARATION FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000 Social responsibility day 20 februari 2013

3 ”Detta dokument specificerar de frågor som ska besvaras i en egendeklaration av socialt ansvarstagande utifrån SS-ISO 26000. Egendeklaration gör det möjligt för alla organisationer att på ett enhetligt sätt beskriva organisationens operativa arbete med socialt ansvarstagande, i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling.” [ Ur ”Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration”, SIS Specifikation SIS-SP 2:2013, utgåva 1 ]

4

5

6 EU’S ”BIG 5” + 1 Labour Taxation Competition Consumer Interests Stakeholder Eng. Science & Technology Supply Chain Climate Impact EMS Environment Anti Corruption Human Rights Society GRI UN GC OECD ILO ISO 26000 * Big 5: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, ISO 26000, ILO Tri-partite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy och UN Guiding Principles on Business and Human Rights Implementation & Recommendations ?

7 ”Maximizing an organization’s contribution to sustainable development.”

8 Översiktsbild av ISO 26000, från ISO 26000 Vägledning för Socialt ansvarstagande

9 Mänskliga rättigheterna Konsumentfrågor Transparens Etiskt uppförande Miljö Respekt för internationella riktlinjer Respekt för intressenternas intressen Ansvarighet Goda verksamhets- metoder Verksamhetsstyrning Samhällsengagemang och utveckling STRATEGI VÄRDERINGAR STYRKOR SVAGHETE R FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR KOMPETENS ERFARENHET ISO 26000 Respekt för lagen Arbetsmiljö

10 ”Maximizing an organization’s contribution to sustainable development.”

11 ISO 26000 GRI ISO 26000 OPTIMERAR BIDRAGET TILL HÅLLBAR UTVECKLING, GRI KOMMUNICERAR OCH MÄTER DET

12 4.3 Beskriv hur organisationen infört styrning via ett effektivt system. 4.4 Beskriv hur organisationen har identifierat och involverat intressenterna i strävan att bli en socialt ansvarstagande organisation och hur intressenternas synpunkter beaktas. 4.5 Beskriv hur organisationen identifierar påverkan på samhället utifrån huvudområden och principer i ISO 26000. 4.7 Beskriv hur det kontinuerliga förbättringsarbetet går till och säkerställs. Beskriv organisationens kommande aktiviteter utifrån den uppföljning som genomförts av tidigare genomförda aktiviteter. 4.6 Beskriv vilka mål, handlingsplaner som tagits fram och vilka aktiviteter som genomförts av organisationen. Beskriv hur mätetal valts ut för att visa organisationens bidrag till hållbar utveckling. 4.2 Beskriv hur organisationen har hanterat ledningens åtaganden med avseende på policy och riktlinjer för socialt ansvarstagande. Förbättrar Följer upp Intressenter Organisation Samhälle och miljö Involverar Bidrar till hållbar uveckling Ta socialt ansvar utifrån (huvudområden, delområden och förväntningar) Påverkan Förväntningar Påverkan Förväntningar 4.1 Beskriv vilken del av organisationen som omfattas.

13 RELEVANS VIKT PRIORITET Utvärdering av ansvarsområden och ansvarsprinciper (från ISO 26000) med hjälp av organisationens intressenter MÅL, SRATEGI OCH HANDLINGSPLAN OBS! Kan leda till FÄRRE mättal. Men viktgare.

14 EXEMPEL PÅ FRÅGOR 4.1 Fråga 1: Vilka delar av organisation, enhet eller grupp av människor, omfattas av egendeklarationen och om avgränsning skett varför har det skett? 4.2 Fråga 3: Hur och var beskriver organisationen sitt övergripande ställningstagande för socialt ansvarstagande i förhållande till vision/policy, affärsidé/verksamhetsidé, strategier, mål och organisationskultur (etik, värderingar) i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling? 4.3 Fråga 9: Vilken metodik har använts för att identifiera behovet av kompetensutveckling för socialt ansvarstagande inom organisationen – t.ex. utifrån existerande värderingar, kultur och intressentdialog eller för att nå de mål som har fastställts? 4.4 Fråga 23: Vilka förutbestämda tillfällen (och personer) i organisationens löpande styrning och planering finns där intressenternas förväntningar och synpunkter hanteras? 4.5 Fråga 40: Vilka resonemang, t.ex. affärsmässiga, har vägts in i prioriteringen av huvudområden samt delområden i syfte att säkerställa ett långsiktigt hållbart engagemang? 4.6 Fråga 45: Hur har målen integrerats med organisationens övriga mål? 4.7 Fråga 81: Hur har den gångna periodens arbete med socialt ansvarstagande påverkat organisationens styrande dokument (strategier, policyer etc.)?

15 DENNA SPECIFIKATION ÄR TILLÄMPBAR PÅ ORGANISATIONER SOM AVSER ATT: •Göra en egen bedömning och redovisning •Låta en utomstående organisation, med intresse i den egna organisationen, t.ex. kunder, bekräfta att verksamheten är i överensstämmelse med kraven i denna specifikation •Låta verifiera överensstämmelse med kraven i specifikationen via utomstående, ackrediterad organisation.

16 Dokumentet ersätter inte andra standarder eller riktlinjer för hållbarhetsarbete eller hållbarhetsrapportering. Vilken modell som en organisation väljer för sin redovisning av socialt ansvarstagande bör avgöras genom en bedömning av intressenternas förmågor, förväntningar och krav. [ Ur Orientering ”Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration”, SIS Specifikation SIS-SP 2:2013, utgåva 1 ]


Ladda ner ppt "DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE. EGENDEKLARATION FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000 Social responsibility day 20 februari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser