Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är hamnen ______________________________________________________ Presentation vid seminarium om Hamnarnas fysiska planeringsförutsättningar. 26 maj 2005,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är hamnen ______________________________________________________ Presentation vid seminarium om Hamnarnas fysiska planeringsförutsättningar. 26 maj 2005,"— Presentationens avskrift:

1 Är hamnen ______________________________________________________ Presentation vid seminarium om Hamnarnas fysiska planeringsförutsättningar. 26 maj 2005, Länsstyrelsen, Stockholm Björn Forsman, Project Manager, Maritime Operations SSPA Sweden AB ett miljöhot en utvecklings- eller är den bar miljö ? Infrastruktur och miljöförutsättningar

2 q MKB för farledsprojekt q Miljöbalksprövning av hamnverksamhet q Riskanalyser för hamnverksamhet q Logistik och godshantering för intermodala transportsystem q Simulering för hamn- och farledsutformning q Oljeskadeskydd – beredskap samt oljebekämpning och sanering q Integrerad kustzonsutveckling q Internationell kursverksamhet SSPA Maritime Operations - Exempel på arbetsområden inom Marin miljö och risker vid sjötransporter

3 Hamnen – Miljöhot eller utvecklingsbar miljö? 1.Hur miljöstörande är hamnen? 2.Hur farlig är hamnen för människor och miljö? 3.Hur bra är farlederna till hamnen?

4 Hur miljöstörande är hamnen? Prövning av hamnverksamhet enl 9 kap Miljöbalken ger oss kvalitativt och kvantitativt underlag att bedöma:  Utsläpp till luft Avgasemissioner, Lukt, Flyktiga ämnen  Utsläpp till vatten Spillvatten, Dagvatten, OFA  Utsläpp till mark/sediment Utsläpp på ej hårdgjorda ytor, Äldre markföroreningar, Bottensediment  Övriga miljöaspekter och störningar Bränslen/kemikalier, Resursförbrukning, Natur- och kulturmiljö samt landskapsbild, Transporter till och från hamnen

5 Hur miljöstörande är hamnen? Buller - vad är det som bullrar ?  RoRo-terminaler: slagljud vid passage över ramper - Snabb överfart och äldre ramper ger markant högre ljud  Container och styckegods: Kranar, truckar, terminaltraktorer och andra fordon  Oljeterminaler: Såväl landbaserad pumputrustning som fartygspumpar - särskilt äldre tankfartyg bullrar

6 Hur miljöstörande är hamnen? Risken störande buller avtar snabbt med avståndet. BoV AR 1995:5 : minst 500 m mellan bostäder och hamnar (RR 1978:5) Dagtid Kväll Natt

7 Hamnens kunder ger bidrar till miljöstörningarna Sjötransporterna – emissioner, buller och avfall Analys av miljöpåverkan genom en ”input-output”-modell Olycksorsak- ade utsläpp - Risk Analys Byggnads- material och -metoder; LCA BEF / SSPA

8 Hur miljöstörande är hamnen? Avfall och avfallshanteringsplaner - en del av hamnens infrastruktur

9 Förutsättningar för hamnnära bostadsområden vs utveckling och expansion av hamnverksamheten  Hamnen som en del av staden/tätorten - Hamnverksamheten nära bostadsområden, utnyttjar samma infrastruktur för landtransporter Intressekonflikter hamnnära bostäder - hamnverksamhet  Hamnen belägen i staden/tätorten men med separerad infrastruktur och avstånd > 500 m till bostadsområden Bullerproblem i regel av underordnad betydelse  Hamnen belägen avskiljt från staden/större tätort Verksamheten kan drivas utan särskild omgivningshänsyn och landinfrastrukturen byggs upp för att passa hamnens Kommunernas inställning till hur intressekonflikter mellan naturvård och hamnintressen skall avvägas avspeglas i ÖP

10 Hur farlig är hamnen för människor och miljö? Godsrelaterade risker – stort påverkansområde RoRo- och container - Förpackat farligt gods enl ADR/IMDG många ämnen, små mängder, många enheter, små utsläpp Olja och kembulk – Sevesolagstiftningen krav på riskanalys få ämnen, stora mängder, få enheter, stora utsläpp Verksamhetsrelaterade risker – lokalt påverkansområde Truckar, kranar, trafik, bunkring, fordonstankning, kemikalier etc. Riskanalyser i samand med verksamhetsprövning enl MB

11 Hur farlig är hamnen för människor och miljö? Riskanalys – verktyg för proaktiva åtgärder Steg 1 Risk- identifiering Steg 2 Risk- värdering Steg 4 Kostnad-nytta- analys Steg 5 Rekommen- dationer beslut Steg 3 Risk- reducerande åtgärder Risk ok Feed-back loop för att testa risk- reducerande effekt

12 Environment risk and safety assessment - Example Probability High Med- ium Low Very low Identified risks - accidental events 1 Oil spill during tanker unloading 2 Collision paxvessel–tanker, fire 3 Leakage from trailer with DG 4 Leakage from container with DG 5 Collsion between car- rorotruck 6 ….. Consequence 1 2 3 4 5 Conflicting intrests; housing areas, transport corridors Port activities with roro-handling of dangerous goods Passenger traffic – many people exposed to risks Liquid bulk terminal – large amounts of oil handled Intermodal cargo transfer – containers on railroad Road transportation of oil products through the city

13 Riskvärdering – Vad är acceptabela risker? Simplified quantification q HIGH RISK Immediate actions q INTERMEDIATE RISK Consider possible measures in 1 year q LOW RISK Ensure continues operation by effective SMS

14 Hur säkra är farlederna? Lång farled – små miljöstörningar Lång farled - större risk för stora utsläpp

15 Energieffektivitet och emissioner Short Sea Shipping

16 De 20 hittills största tankfartygs-olyckorna med oljeutsläpp sedan 1967 (ITOPF 1998) ___________________ Det största utsläppen (hittills) i Sveriges närhet är förhållandevis små q CT Gokstad, Härnösand 1964, 10 000 ton q Antoni Gramsci, Ventspils,1979, 6000 ton q Globe Asimi, Klaipeda, 1981, 16 000 ton q Volgoneft, Karlskrona, 1989, 900 ton q Fu Shan hai, Bornholm 2003, 1 200 ton bunker Tankfartygsolyckor - Har vi haft tur i Sverige? 1995 2000 2005 2010 Ökning av oljetransport- er från Finska viken, kvantitet millioner ton, år 1995 - 2000 och prognos för 2005-2010 [Rytkönen J, 28 feb 2005]

17 Single hullDouble hull Hur mycket säkrare är tankfartyg med dubbelskrov? Hydrostatical balanced levels Difference in freeboard height

18 Hur säkra är farlederna?  Sjöfartsverket svarar för att farlederna fyller höga krav  Kritiska passager identifieras, simuleras och åtgärdas  Normer map fartygs storlek, väder, fart upprättas  Nya och uppgraderade farleder miljöprövas Värmdö Garpen http://www.varmdogarpen.nu http://www.inmisjo.nu Horsstensleden

19 Kungarna Sandkullen Fartygsgenererad stranderosion Ett allvarligt miljöproblem eller en disciplinfråga?

20 Hur sker stranderosionen? När stranden utsätts för ökad vågenergi strävar den efter ny balans - energin neutraliseras genom att material hämtas från de inre delarna - strandhak bildas - sorteras och skapar ett energidämpande strandplan Stabil strand ej utsatt för vågor Vattenyta Sand och grus Finsediment Morän Vattenyta Sten och grus Finsediment Morän Block Sand Strandplan Strand- hak Ursprunglig strandprofil

21 Typiska våghöjder, cm - Svallvågor och naturliga vågor [L Granath, 2001] Vilka fartyg ger störst svallvågor?


Ladda ner ppt "Är hamnen ______________________________________________________ Presentation vid seminarium om Hamnarnas fysiska planeringsförutsättningar. 26 maj 2005,"

Liknande presentationer


Google-annonser