Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad."— Presentationens avskrift:

1 Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad

2 MILJÖBALKEN (MB) (1-6 kap) Mål, tillämpningsområde, hushållning områden, allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivning, mm (7-8 kap) Skydd av naturen (9-15 kap) Särskilda verksamheter  Miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd  Förorenade områden, miljöskada  Vattenverksamhet  Jordbruk m.m.- samråd om ingrepp i naturmiljön  Genteknik  Kemikalier  Avfall (16-25 kap) Prövning (26-28 kap) Tillsyn, egenkontroll (29-30 kap) Straff, sanktioner (31-33 kap) Ersättning, skadestånd

3 Miljöbalkens mål/syfte, 1 kap 1 § MB Främja en hållbar utveckling - nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  Användning av mark, vatten och fysisk miljö ska ske på sådant sätt att en god hushållning tryggas.  Återanvändning, återvinning och annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. MB GÄLLER PARALLELLT MED ANNAN LAG om det inte står annat i lag

4 16 nationella miljökvalitetsmål www.miljomal.nu Bl.a. god bebyggd miljö, begänsad klimatpåverkan och frisk luft  Energihushållning: Energianvändningen ska på sikt minskas och ske på ett effektivt och resursbesparande sätt, total energianvändning per uppvärmd areaenhet i bostäder minska.  Användningen av fossila bränslen ska avvecklas, beroendet av fossila bränslen i bebyggelsesektorn brytas.  Öka andelen förnyelsebar energi (vind, sol, våg, vatten, biobränslen, geotermi).  Minskning av växthusgaser

5 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 2 kap Kunskapskravet, 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd  ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens/åtgärdens art/omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

6 Krav på försiktighetsmått, Försiktighetsprincipen, 3 §  vidta skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att man kan medföra skada eller olägenhet för hälsa/miljön.  Använda bästa möjliga teknik I full drift någonstans i världen, ej på experimentstadiet Ekonomiskt möjlig för genomsnittligt välskött företag i branschen Tekniken ska behövas från miljö- / hälsoskyddssynpunkt

7 Hushållning och kretslopp, 5 §  hushålla med råvaror och energi  utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning  i första hand använda förnybara energikällor

8 Ska följa miljöbalkens hänsynsregler Specialreglerade Anmälnings- eller prövningsplikt verksamheter/åtgärder

9 Rapportering, underrättelse: att lämna info muntligt/skriftligt. Skriftlig anmälan lämnas in innan start. Får starta efter viss tid (ofta 6 veckor) även om tillsynsmyndigheten (TSM) inte hör av sig. Krav kan ställas i efterhand. Göra ansökan, om att få tillstånd, dispens eller undantag innan start. Tillstånd skyddar mot nya krav i det som tillståndsprövats.

10 Följder av en anmälan (27 § FMH): 1.Förbud (ev med föreläggande att söka tillstånd) 2.Föreläggande om skyddsåtgärder etc 3.Meddelande att anmälan f.n. inte föranleder ngn åtgärd från tillsynsmyndighetens sida Ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet skyddar mot föreläggande i frågor reglerade i tillståndet (MB 24:1)

11 Egenkontroll…för alla: 2 kap MB och 26 kap 19 § MB planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skada/olägenhet genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om påverkan

12 …och för vissa anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter: Egenkontrollförordningen (1998:901) Egenkontrollförordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för hälsa/miljö Fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet ska dokumenteras.

13 Många styrmedel mot energihushållning m.m., tex: Rättsliga, tvingande styrmedel  Miljöbalken, krav på verksamhetsutövare/fastighetsägare. TSM: Kommunala miljönämnden eller länsstyrelsen. Tillsynsvägledning: Naturvårdsverket och Energimyndigheten.  Ekodesignförordningar (EU) - produktspecifika krav på energirelaterade produkter, t ex elmotorer. TSM: Energimyndigheten Ekodesignförordningar elmotorer  Byggregler och frivilliga tillägg (energiklassning) TSM: Kommunens stadsbyggnadsnämnd. Tillsynsvägledning: Boverket. Byggregler  Energideklarationer för byggnader (syfte: styra köpare/brukare) TSM: Som ovan  Försörjningstrygghet, bl.a. lag om kommunal energiplanering (om tillförsel, distribution och användning) Frivilliga styrmedel – rådgivning / marknadsbaserade (påverka kunder)  Kommunal energi- och klimatrådgivning  Elcertifikat, ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el Ekonomiska styrmedel  Utsläppsrätter. Tillsynsmyndighet (TSM): Naturvårdsverket  PFE (program för elintensiv industri, ger skattebefrielse el). Energimyndigheten.

14 Energitjänstedirektivet, 2006/32/EG  Syfte: mer rationell och kostnadseffektiv slutanvändning av energi och undanröja hinder för marknaden för energitjänster.  Bindande mål för medlemsstaterna om 1 % årlig energieffektivisering för slutanvändning av energi.  Krav på bl.a. nationell plan samt info till slutanvändare. Undantag: sjöfarten, flyget och energiintensiva industrin som ingår i handelssystemet med utsläppsrätter.

15 Energideklarationer ●Lag och förordning om energideklaration för byggnader ●Boverkets föreskrifter och allmänna råd…, BED ●Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av energiexperter, CEX ●Tillsyn: Kommun byggnadsnämnden. Register och tillsynsvägledning: Boverket. Gäller i tio år. Innehåller info om energiprestanda, kostnadseffektiva åtgärder. Kylsystem ska besiktigas om det är eldriven komfortkyla med nominell kyleffekt större än 12 kW. Gäller för: ●Specialbyggnader över 1000 kvm, t ex simhallar och skolor. ●Byggnader med nyttjanderätt, t ex hyresrätter, bostadsrätter, lokaler. ●Byggnader som säljs, senast vid försäljningstillfället. ●Nya byggnader.

16 ●Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet ●Industrianläggningar och verkstäder ●Fritidshus med högst två bostäder ●Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år ●Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring ●Fristående byggnader mindre än 50 kvm ●Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader ●Byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturminneslagen eller förordningen om statliga byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. 8:13 PBL) om åtgärdsförslag inte kan lämnas ●Hus med nyttjanderätt där upplåtelsen: -är tillfällig eller avser en liten del av byggnaden så att energianvändningen påverkas obetydligt -sker mellan företag i samma koncern -sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn ●En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker: -pga ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera -genom testamente -till närstående eller någon som redan disponerar byggnaden ●Vid försäljning av byggnad:FLERA UNDANTAG -Mellan företag inom samma koncern -Expropriation eller inlösen -Konkursbo eller exekutivt förfarande -Närstående eller någon som redan disponerar byggnaden Undantag

17 Förslag, bl.a. (i kraft 1 juli 2012):  Energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad  Uppgiften om energiprestanda anges vid annonsering om uthyrning / försäljning ifall det finns en energideklaration  Energideklaration för byggnad där total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten (250 kvadratmeter fr.o.m. den 1 juli 2015)  Utredning av alternativa energisystem ska göras för nya byggnader.  Tillsynen utökas och flyttas ev från kommunerna.

18 Glöm inte andra krav i miljöbalken: ●Anmälningsplikt/rapporteringsplikt köldmedieanvändning (fluorerade växthusgaser) pga påverkan på ozonskikt och klimat:fluorerade växthusgaser -Krav på utrustningen -Anmälningsplikt vid installation, rapporteringsplikt -Certifiering av företag/personal etc ●Anmälnings- eller tillståndsplikt värmepumpar enligt 9 kap MB, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) och kommunens lokala miljöföreskrifter

19 ●Förebyggande och åtgärdande av olägenhet för människors hälsa, 2 kap och 9 kap 3 § MB samt FMH Ex krav på ventilation/temp etc i allmänna lokaler o bostäder.

20 Alltså: Helhetssyn viktig Byggnader •Felaktig energiisolering kan ge fuktskador •Mer mekanisk ventilation ger ökad energiförbrukning •Boende i flerbostadshus har högre temperatur inomhus än boende i småhus, men besväras oftare av kyla inomhus. Obs andra lagkrav, och tillstånd •Kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig förändring (ex MB 24:1, 9:6…) eller kräva omprövning av tillstånd (24 kap MB) •Begränsat vilka krav som kan ställas på verksamhet som omfattas av handel med utsläppsrätter (26 kap 9 § 5e st och 15 § MB) •Byte av energikälla kan ge andra utsläpp och olägenheter

21 Verksamhetsutövaren är -skyldig att visa att allmänna hänsynsreglerna iakttas (MB 2:1) -ska alltså visa att ett krav på utredning/åtgärd är orimlig Rimlighetsavvägning: nytta/kostnader (MB 2:7) Mer ingripande åtgärder än som behövs får inte krävas (MB 26:)9)

22 26 kap 1 § miljöbalken (MB) TSM har skyldighet att se till att tillsynsobjekten följer MB. MB gäller parallellt med annan lag, om det inte STÅR annat

23 Myndighetens uppgifter ●Rådgivning, information ●Kontrollera efterlevnaden, se till att rättelse görs ●Fortlöpande bedöma om villkor är tillräckliga och se till att tillstånd/villkor omprövas om det behövs ●Anmäla misstänkta brott till polis/åklagare ●Besluta om miljösanktionsavgift ●Handlägga anmälan, pröva vissa tillstånd, dispenser etc ●Samarbeta m andra myndigheter FL 4-7 §§ MB 26:1, 2, 6 och 30:3

24 Föreläggande* …att vidta åtgärder / …om förbud …att lämna uppgifter / handlingar …att utföra undersökningar av verksamhet / verkningar …att lämna förslag på förbättringar av egenkontrollen …med förbud att överlåta fastigheten tills undersökningen är slutförd …vid hot om vite att betala om föreläggandet inte följs *ej i fråga som är reglerat i tillstånd med rättskraft, men OK i brådskande fall 26 kap MB

25 Beslut om… …att någon annan ska utföra undersökningen …att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad …att uppgift om ny ägare/nyttjanderättshavare ska lämnas …att skriva in föreläggandet i fastighetsregistret (blir gällande mot ny ägare) …att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas

26 Krav på handläggningen 1.Behörighet att fatta beslut 2.Vem ska föreläggas? Rätt adressat – rättsliga och faktiska möjligheter 3.Kommunicering: Parter ska få möjlighet yttra sig över uppgifter från andra än parten själv 4.Vilka typer av krav kan ställas? 5.Ange lagstöd/lagkrav och motivera beslutet, inkl rimlighetsavvägning 6.Info om hur man överklagar 7.Underrättelse om beslutet. Delgivning krävs bl.a. för vitesföreläggande FL MB

27 1. Behörighet att fatta beslut Den kommunala miljönämnden ska ha befogenheter att ställa kravet, d.v.s. vara operativ tillsynsmyndighet -MB 26:3; Hälsoskyddet -MB 26:3 och 9:1; Miljöfarlig verksamhet -Avfallshantering -Specialregler i miljötillsynsförordningen

28 MD Nacka 2010-12-08,M 6135-09 Tillsynsavgift för kontroll av oljepanna i flerfamiljsfastighet: skyddsåtgärder utsläpp samt energianvändning och energieffektivisering (energitillsyn). MD godtog ej avgift för energitillsyn:  Innehav oljepanna = mfv  Krav grundat sig direkt på 2 kap 5 § MB  Men ”…bemyndigande i författning som anger att frågan faller under nämndens kompetensområde finns inte”  Tillsynsmyndighet enligt lag om energideklaration…är annan nämnd. Överklagat till MÖD 

29 MMÖD 2012-01-20, M 10340-10 Anser att miljönämnden har rätt att bedriva tillsyn över verksamhetsutövarens energianvändning och energieffektivisering.  I kontroll av efterlevnaden av miljöbalken ingår tillsyn att hushållningsprincipen uppfylls.  Tillsynen enligt lagen om energideklaration… gäller inte miljöbalkens efterlevnad. Hindrar ej miljömyndighetens tillsyn. MEN det blev ingen avgift eftersom MMÖD ansåg att det inte framgick av kommunala taxan att timavgift ska få tas ut för tillsynsarbete med stöd av 2 kap. miljöbalken. ---- Diskutera!

30 2. Vem föreläggs, rätt adressat? Tillsynsobjekt. Hänsynsreglerna: ”Alla som…”  Privatpersoner  Företag  Ideella organisationer  Offentlig verksamhet

31  Fastighetsägare / verksamhetsutövare? Faktisk och rättslig behörighet att följa kravet?  Juridisk person / fysisk person? Ange namn OCH nummer! Bolagsverkets näringslivsregister, KIR etc Enskild firma är ej jur.pers., utan den fysiska personen ska då föreläggas  Förelägga en eller flera?  Vem är ansvarig: Beställaren och/eller entreprenören?

32 4. Vilka krav kan ställas?

33 Om miljöfarliga verksamheten har ett tillstånd: Är energi-/bränslefrågan reglerad i tillståndsmeningen eller villkor, eller skrivs om i motiveringen? Finns i så fall delegering till TSM att meddela villkor eller anges något om ”energi i kontrollprogram”?

34 Praxis saknas om energitillsyn Tolkningshjälp: Energimyndigheten, tillsynsvägledande i ”frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor” (3 kap 12 § MTF) http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energihushallnin g-enligt-miljobalken/ Övrig energitillsyn - NV. http://www.miljosamverkansverige.se/rapportbibliotek

35 Jämför med tillståndsvillkor/-utredningar UTREDNINGAR och UPPGIFTER (MB 26:19, 21, 22)  att verksamheten ska ha en energiplan  användningsstatistik  krav på utredning hur energianvändningen kan minska: energikartläggning (produktions- och stödprocesser, egen produktion/användning och kunds/leverantörs?) och lista på möjliga åtgärder för energieffektivisering  uppgift om utförda och planerade energieffektiviseringar  förbättringar i egenkontrollen, energiledningssystem KONKRETA ÅTGÄRDER (MB 2:3 och 5 samt 26:9)  Nyckeltal: Riktvärde med högsta tillåtna energianvändning relaterat till t.ex. produktion  Byte av bränsle till förnyelsebart  Återvinning av spillvärme  Byte av teknik

36 EU BREF-dokument ”BAT Reference Documents”, BREF-dokument. Anger vilken teknik som ansågs vara BAT då dokumentet togs fram; både tekniska rustningen och det sätt på vilket den utformas, uppförs, underhålls, drivs och avvecklas tex:  Personalens kunskap  Underhåll  Övervakning, mätning För de branscher som IPPC-direktivet gäller för (ersätts nu av IED). Dessutom: “Horisontellt” BREF om energieffektivitet

37 Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) Lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering -frivilligt 5-årigt program för vissa energiintensiva industriföretag -Effektivare elanvändning och starkare konkurrenskraft -Kompensation: skattereduktion på el som används i vissa tillverkningsprocesser -energikartläggning, energianalys, eleffektiviserande åtgärder

38 PFE och MB (från E Nyström) PFE - krav:  Bara elförbrukning  Mindre investeringar  Frivilligt system för ett begränsat antal  Företagsekonomisk lönsamhet MB - krav:  El och värme, produktion och förbrukning  Även stora investeringar  För all yrkesmässig verksamhet  Skälighetsprövning, samhällsekonomisk analys med proportionalitetsprincipen som gräns

39 Avvägningar: Kraven ska vara… 1.RELEVANTA: inom tillämpningsområdet samt miljömässigt motiverade 2.RIMLIGA: nytta vs. kostnader (MB 2:7) Nytta: Ekonomiskt värde och värdet av minskade utsläpp. Miljömålen är av särskild betydelse. Kostnad: Investering, teknisk livslängd, drift, andra skyddsvärda intressen i konflikt med miljöintresset, etc 3.PROPORTIONERLIGA, d.v.s. endast vad som behövs för att uppnå ändamålet med ingreppet. Fördelar från allmän synpunkt ska stå i rimlig proportion till nackdelarna för den enskilde.

40 LCC = life cycle cost analysis, inkluderar kostnad för inköp samt drift, men samhällsekonomiska kostnader, tex miljöpåverkan, räknas normalt inte in Varför måste just energihushållande krav vara lönsamma för VU?

41 MÖD Mål nr M6531 ‐ 06, Mondi Dynäs AB  anläggning med betydande energianvändning  det finns tekniska åtgärder att vidta för att minska den  Investeringen borde kunna återbetalas efter en viss tid genom energibesparing. Återbetalningstiden bör inte överstiga anläggningens återstående (tekniska) livslängd. Beakta utsläppsminskningarna!

42 MÖD Mål nr M 1114 ‐ 08, Scania CV AB  Mer karaktären av ett stort antal parallella arbetsmoment i olika delar av anläggningen, än av produktion i ett fåtal processlinjer. Därmed inte samma förutsättningar att finna mera betydande energihushållningsåtgärder i enskilda processdelar.  Inga villkor för energihushållning sattes. Då verksamheten inte var energiintensiv var det bäst att kontinuerligt i driften successivt förbättra hushållningen.

43 Miljörapport (MB 26:20 och NFS 2006:9) Gäller tillståndspliktiga verksamheter Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi (14 § 9 och 12 pp) …påverkan genom … att produktionen kräver en stor insats av energi… …redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar … kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning…


Ladda ner ppt "Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad."

Liknande presentationer


Google-annonser