Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad."— Presentationens avskrift:

1 Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad

2 Förvaltningslagen, miljöbalken m.m. 1.Behörighet att fatta beslut 2.Vem ska föreläggas? Rätt adressat 3.(Kommunicering: Parter ska få möjlighet yttra sig över uppgifter från andra än parten själv) 4.Vilka typer av krav kan ställas? 5.Ange lagstöd/lagkrav och motivera, inkl rimlighetsavvägning 6.(Info om hur man överklagar) 7.(Underrättelse om beslutet. Delgivning krävs bl.a. för vitesföreläggande)

3 1. Behörighet att fatta beslut Den kommunala miljönämnden ska ha befogenheter att ställa kravet, d.v.s. vara operativ tillsynsmyndighet -MB 26:3; Hälsoskyddet -MB 26:3 och 9:1; Miljöfarlig verksamhet -Specialregler i miljötillsynsförordningen

4 Miljödomstolen Nacka TR, 2010-12-08, M 6135-09 Tillsynsavgift för kontroll av oljepanna i flerfamiljsfastighet: skyddsåtgärder utsläpp samt energianvändning och energieffektivisering. MD godtog ej avgift för energitillsyn:  Innehav oljepanna = mfv  Krav grundat sig direkt på 2 kap 5 § MB  Men ”…bemyndigande i författning som anger att frågan faller under nämndens kompetensområde finns inte”  Tillsynsmyndighet enligt lag om energideklaration…är annan nämnd. Överklagat till MÖD. PT meddelad.

5 Invändningar: TSM har skyldighet att se till att tillsynsobjekten följer MB, även 2 kap. MB gäller parallellt med annan lag, om det inte STÅR annat, dvs gäller även om krav ställs enligt tex PBL, lag om energideklaration eller om frivilligt energiarbete pågår

6 Rätt adressat  Fastighetsägare / verksamhetsutövare? Faktisk och rättslig behörighet att följa kravet?  Juridisk person / fysisk person? Ange namn OCH nummer!  Förelägga en eller flera?

7 4. Vilka krav kan ställas?

8 Tillståndets rättskraft, MB 24:1. Är energifrågan reglerad? Finns delegering till TSM att meddela villkor, Anges något om energi i kontrollprogram? Verksamheter som omfattas av lag om handel med utsläppsrätter (2004:1199) 16 kap 2 § 4 st och 24 kap 4 § MB – inga villkor i tillstånd om begränsning av koldioxidutsläpp eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

9 Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) -Lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering -frivilligt 5-årigt program för vissa energiintensiva industriföretag -Syfte: effektivare elanvändning och starkare konkurrenskraft -Kompensation: skattereduktion på el som används i vissa tillverkningsprocesser -energikartläggning, energianalys, eleffektiviserande åtgärder

10 Praxis saknas om energitillsyn Energimyndigheten är tillsynsvägledande i ”frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor” (3 kap 12 § MTF) http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energihushallnin g-enligt-miljobalken/ http://www.miljosamverkansverige.se/rapportbibliotek

11 Jämför med tillståndsvillkor/-utredningar UTREDNINGAR och UPPGIFTER (MB 26:19, 21, 22)  att verksamheten ska ha en energiplan  användningsstatistik  krav på utredning hur energianvändningen kan minska: energikartläggning och lista på möjliga åtgärder för energieffektivisering  uppgift om utförda och planerade energieffektiviseringar  förbättringar i egenkontrollen KONKRETA ÅTGÄRDER (MB 26:9)  Nyckeltal: Riktvärde med högsta tillåtna energianvändning relaterat till t.ex. produktion  Byte av bränsle till förnyelsebart  Återvinning av spillvärme  Byte av teknik

12 Miljörapport (MB 26:20) NFS 2006:9 Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. …påverkan genom … att produktionen kräver en stor insats av energi… …redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning…

13 Följder av en anmälan (27 § FMH): 1.Förbud 2.Föreläggande om skyddsåtgärder etc 3.Meddelande att anmälan f.n. inte föranleder ngn åtgärd från tillsynsmyndighetens sida Anmälan

14 Förelägganden och förbud  MB 26:9 som behövs i ett enskilt fall -för att MB med förordningar, föreskrifter och beslut ska efterlevas -ej mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet -ej i fråga som är reglerat i tillstånd med rättskraft enligt MB 24:1

15  Föreläggande att lämna uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26:21)  …att utföra undersökningar av verksamhet/verkningar (26:22)  …förbud att överlåta fastigheten tills undersökningen är slutförd (26:22)  …att någon annan ska utföra undersökningen (26:22)  …att lämna uppgift om den nya ägaren/nyttjanderättshavaren till fastigheten (26:13)  Inskrivning i fastighetsregistret (MB 26:15) – gäller frl mot vissa

16 5. Lagkrav/lagstöd och motivering

17 Alla verksamheter som omfattas av miljöbalken ska uppfylla  Målen, 1 kap  De allmänna hänsynsreglerna, 2 kap, bl.a. energihushållning, bränsleval, bästa teknik och kunskaper [om sin energianvändning]. Kraven på egenkontroll, 26 kap Vissa även egenkontrollförordningen -Ansvarsfördelning -Riskbedömning -Rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning för att förebygga olägenheter för miljön

18 Krav på försiktighetsmått (MB 2:3)  Generellt krav  Försiktighetsprincip Säkra samband mellan åtgärd/effekt behöver inte finnas. Krav kan inte grundas på lösa påståenden utan ska fastställas på goda vetenskapliga grunder.  Bästa möjliga teknik för yrkesmässig verksamhet

19 Bästa möjliga teknik (MB 2:3) •inte bara teknologi utan även hur denna används •Tekniskt/praktiskt möjlig - I full drift någonstans i världen, ej på experimentstadiet •Ekonomiskt möjlig för genomsnittligt välskött företag i branschen •Relevant – ska behövas från miljö- / hälsoskyddssynpunkt

20 IPPC- / nya IED-direktivet Gäller vissa större verksamheter, se bilaga I. Artikel 3 - Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att anläggningarna som berörs drivs på ett sådant sätt att: -alla lämpliga förebyggande åtgärder vidtas för att undvika föroreningar, särskilt genom att bästa tillgängliga teknik används; -att energianvändningen är effektiv. BAT – beaktande av bl.a. ”hushållning med råvaror (inklusive vatten) och energieffektivitet” BREF-dokumentBREF-dokument (BAT reference document), bl.a. specifikt för energieffektivitet: ENE-BREFENE-BREF

21 Rimlighetsavvägning LCC = life cycle cost analysis, inkluderar kostnad för inköp samt drift, men samhällsekonomiska kostnader, tex miljöpåverkan, räknas normalt inte in Varför måste just energifrågan vara lönsam för VU?

22 Verksamhetsutövaren är -skyldig att visa att allmänna hänsynsreglerna iakttas -ska visa att ett krav på utredning/åtgärd är orimlig

23 Avvägningar: Kraven ska vara… 1.RELEVANTA: inom tillämpningsområdet samt miljömässigt motiverade 2.RIMLIGA: nytta vs. kostnader (MB 2:7) Nytta: Ekonomiskt värde och värdet av minskade utsläpp. Kostnad: Investering, teknisk livslängd, drift… 3.PROPORTIONERLIGA, d.v.s. endast vad som behövs för att uppnå ändamålet med ingreppet. Fördelar från allmän synpunkt ska stå i rimlig proportion till nackdelarna för den enskilde. Andra skyddsvärda intressen i konflikt med miljöintresset, etc

24 Övergripande mål och delmål, MB 1:1 Främja en hållbar utveckling - nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Användning av mark, vatten och fysisk miljö ska ske på sådant sätt att en god hushållning tryggas. Återanvändning, återvinning och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas.

25 Begränsad klimatpåverkan Stabilisering enligt FN:s ramkonvention och EU:s mål. Delmål: De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Etappmål: Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 1990. Skånes regionala miljömål; bl.a. utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och förnybar el. Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005 (trots en förväntad befolkningsökning på över 10 procent).

26 Energitjänstedirektivet, 2006/32/EG  Syfte: mer rationell och kostnadseffektiv slutanvändning av energi och undanröja hinder för marknaden för energitjänster.  Bindande mål för medlemsstaterna om 1 % årlig energieffektivisering för slutanvändning av energi. Undantag: sjöfarten, flyget och energiintensiva industrin som ingår i handelssystemet med utsläppsrätter.

27 MÖD Mål nr M6531 ‐ 06, Mondi Dynäs AB  anläggning med betydande energianvändning  det finns tekniska åtgärder att vidta för att minska den  Investeringen borde kunna återbetalas efter en viss tid genom energibesparing. Återbetalningstiden bör inte överstiga anläggningens återstående (tekniska) livslängd. Beakta utsläppsminskningarna!

28 MÖD Mål nr M 1114 ‐ 08, Scania CV AB Mer karaktären av ett stort antal parallella arbetsmoment i olika delar av anläggningen än av produktion i ett fåtal processlinjer. Därmed inte samma förutsättningar att finna mera betydande energihushållningsåtgärder i enskilda processdelar. Inga villkor för energihushållning. Då verksamheten inte var energiintensiv var det bäst att kontinuerligt i driften successivt förbättra hushållningen.


Ladda ner ppt "Energikrav i miljöbalkstillsynen Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad."

Liknande presentationer


Google-annonser