Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖDANSÖKAN Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll TVÄRVILLKOR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖDANSÖKAN Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll TVÄRVILLKOR."— Presentationens avskrift:

1 STÖDANSÖKAN Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll TVÄRVILLKOR FODER

2 • Fodersäkerhet • Tvärvillkor/foder • år 2006 resultat • år 2007 urval av gårdar • REGISTRERING • Förordningen om foderhygien • Stödansökan Blanket 101A Tvärvillkor 2006/2007 foder Registrering som foderföretagare I primärproduktion

3 Den officiella foderkontrollen - säkerheten och kvaliteten tryggas 1.Importövervakning - foderfabrikat från tredjeländer = GRÄNSKONTROLL - tillämpas också på foder av vegetabiliskt ursprung som införs från EU - hygien 2.Kontroll av den inhemska tillverkningen - alla foderfabrikat enligt en viss frekvens 3.Foderföretagare (tillverkare, transportörer, lagrare, mellanhänder) - Kontroll av foderföretagarnas system för kvalitetssäkring - Godkännande och registrering av verksamhetsidkare (inkl. eko, GMO) 4.Bestämmelser om djursjukdomar och biproduktsförordningen (animaliskt ursprung) - foderkök för pälsdjur, de som använder animaliskt material för tillverkning + lagrar + transporterar sådant, slakterier, högriskanläggningar (+ internationellt matavfall) - TSE-förordningen – de som använder fiskmjöl (+ gårdar), lagrar eller transporterar sådant 5.Marknadstillsyn – detaljhandel, webbhandel 6.Gårdsövervakning – bedrivande av verksamhet inom foderbranschen och foderanvändning

4 Evira är den behöriga myndigheten i foderärenden Foderlagen 396/1998 • Foder för produktions- och sällskapsdjur • Också pälsdjur, hästar och fiskar är produktionsdjur • Jfr djur som hålls för livsm.produktion inkl. hästar, fiskar • Alla slag av foder • foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser • Hela foderkedjan: primärproduktion – tillverkning – import – försäljning - användning • Tillsyn över foderföretagarnas kvalitetssäkring + registrering och/eller godkännande

5 God foderkvalitet och fodersäkerhet - aktörerna i foderbranchen har ansvaret Djurhälsa en del av livsmedelssäkerhet • Förbjudna ämnen (bl.a. köttmjöl för idisslare, matavfall, flyghavre, icke godkända fodertillsatser, antibiotika) • Skadliga ämnen (bl.a. tungmetaller, dioxin, mögelgifter) • Hygien (bl.a. salmonella, skadeinsekter) • Näringssammansättning (bl.a. protein, fett, vitaminer) • Lämplighet för djurslaget (exempel: hundar är inte växtätare) • Anteckningar i varudeklarationen, reklam samt spårbarhet • Inga påståenden som gäller hälsan (utom fodermedel för särskilda näringsbehov)

6 Fodertillsatser Tillsatser: Ämnen som tillsätts i foder i syfte att inverka gynnsamt på egenskaperna hos fodret eller produkterna från djur samt att främja djurens välbefinnande/animalieproduktionen Begränsningar/krav som gäller bruket - För vitaminer och spårämnen har bestämts de högsta halterna - Koccidiostatikum får inte användas för värphöns. Karenstid för andra! - Antibiotiska tillväxtfrämjare får Inte användas! Näringsbehov: bl.a. Spårämnen, vitaminer, aminosyror Förebyggande: koccidiostatikum Teknologiska skäl: konserveringsmedel Inverkan på djurproduktionen: mikrober, enzymer Sensoriska: färgämnen endast de fodertillsatser som är godkända enligt Europeiska gemenskapens förfarande får användas Register: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

7 TVÄRVILLKOR/FODER – v. 2007 : Samma föremål (indikatorer) som år 2006 * Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion (TSE-förordning) * Foderbokföring (spårbarhet) Föremål för kontrol v. 2007

8 Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion TSE - förordning 999/2001 Ändringarna 1234/2003, 1292/2005 Målet är att förhindra spridningen av TSE- sjukdomar (svampartade hjärndegenerationer), bl.a. BSE eller galna ko-sjukan

9 TSE-Förordn. FÖRBJUDS: Utfodring av livsmedelsproducerande djur med animaliskt protein Utfodring av däggdjur med bearbetat protein från däggdjur (med undantag av katter, hundar, pälsdjur) Utfodring av idisslare med fett från idisslare Kött/benmjöl är förbjudet vid all utfodring av livsmedelsproducerande djur Fiskmjöl är förbjudet vid utfodringen av idisslare

10 TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet Förbudet gällar inte Mjölkprodukter, äggprodukter, gelatin från icke- idisslare, Hud och skinn från icke- idisslare, Hydloryserat protein

11 TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet Användningen av fiskmjöl, blodprodukter från icke- idisslare samt di- och trikalciumfosfat i hemblandningar vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare (grisar, fjäderfä) kräver att gården skall registreras/godkännas av Evira: Registrering: - specialiserad gris-/fjäderfägård som använder ovannämnda ämnen i koncentrat Godkännande: - ovannämnda ämnen i koncentratet används av gårdar med blandade besättningar (gården håller både idisslare och enmagade djur) - rent fiskmjöl används av gris-/fjäderfägårdar

12 Fodrens spårbarhet MED FODRENS SPÅRBARHET SÄKERSTÄLLS ATT RIKTAT TILLBAKADRAGANDE AV FODER FRÅN MARKNADEN/UR BRUKET KAN VIDTAS VID PROBLEMSITUATIONER

13 Fodrens spårbarhet den almänna livsmedelsförordnungen 178/2002 förordning om foderhygien 183/2005 KRAV PÅ BOKFÖRING 1.Foder som gården har köpt/fått utan vederlag -försäljarens/leverantörens namn och adress -produkt (t.ex. rypskross) -leveransdag -fodrets mängd -djurgrupp som har utfodrats med fodret 2. Foder som gården har sålt/överlåtit - köparens/mottagarens namn och adress - produkt (t.ex. torrhö) - leveransdag - fodrets mängd

14 Fodrens spårbarhet KRAV PÅ BOKFÖRING C. Foder som gården själv har producerat - foder som getts varje djurgrupp D. Dag då bruket av ett foder med karenstid har avslutats - t.ex. foder för broiler, som innehåller koccidiostatikum E. Resultat från prover som tagits på foder -Gäller industriell tillverkade foder, säd som används för utfodring av djur samt grovfoder -Uppgifterna kan antecknas på mallblanketterna som bifogats till "guiden till jordbrukare", eller kvitton/verifikat på inköp/försäljning som innehåller de krävda uppgifterna -Förvaringstid 5 år

15 Tvärvilkor år 2006 • 255 gårdar från 15 TE- centralen • = substansövervakningen enligt TSE- förordn. • alla produktionsriktningar, mest nötbuskap • Prov från hemblandningar, fiskmjöl, industriellt tillverkat foder –Analyseras för beståndsdelar av landdjur/fiskmjöl • Observationer • I allmänhet kontrollerade föremål i ordning på gårdarna • ett överträdelse: kalkoner utfodrtats med slaktavfall från kalkoner • tre kontaminanter: jord, fjädrar •Rådgivning och bestämningar om mm. lagring av fodren, rengöring av silor och märkning av utfodringskärl och redskap

16 Urval av gårdar år 2007 • 1 % av de gårdar som söker stöd skall kontrolleras • Foderkontroll på ca 200 gårdar • Bottnar i riskerna • 100 gårdar med enmagade + idisslare • 70 specialiserade svingårdar • 30 värphönsgårdar •tillverkare av egna foderblandningar

17 Schema: foderkontrollen i ansl. till tvärvillkoren Uppgifter om urvalsgårdarna -> Evira Evira: uppgifter om gårdarna + anvisn. + blanketter ->TEc (JSM:s kontrollprotokoll fås direkt ur tillämpningen) TEc-inspektörerna utför kontrollen Protokoll över gårdsövervakningen och kopia av kontrollprotokollet + foderprov och provtagningsprotokoll -> Evira Evira analyserar prov, postar resultat ->TEc, gården TEc för in kontr.protokollsuppgifterna i tillämpningen

18 TVÄRVILLKOR-foder Indikatorer •Indikator 1 : Gården använder inte animaliskt protein som det är förbjudet att ge till djur: ( Indikator 1 kan inte fyllas i på gården – först efter analysen ) •Indikator 2 : Det har säkerställts att varje djurslag får enbart foder som är avsett för det •Indikator 3 : Skyldigheten att anteckna uppgifter om foder som anlänt till/avsänts från gården har fullgjorts •Bedömning av överträdelse, ”upprepandet” •Indikatorer förs in i tillämpningen

19 Foderlagstiftningen •Foderlagen 396/1998 •Allmänna principer •Tillämpningsområde: hela foderkedjan •Definitioner – foderfabrikat, foder, foderämne osv. •Allmänna kvalitetskrav – säkerhet och lämplighet •Bedrivande av verksamhet, myndigheter, tillsyn •Märknings- och förpackningskrav, reklam och marknadsföring •Revideras som bäst för att bli förenlig med EU:s förordningar •Direktiv som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har antagit •bl.a. foderämnen, foderblandningar, skadliga ämnen •Har satts i kraft nationellt genom ett stort antal beslut och förordningar som JSM utfärdat •De nationella bestämmelserna kan vara ”strängare” än direktiven

20 Foderlagstiftningen – EU- förordningarna är bindande och direkt tillämpliga •Allmänna livsmedelsförordningen 178/2002 •Bl.a. spårbarhet, bokföring •Förordningen om fodertillsatser 1831/2003 •Bara godkända fodertillsatser får användas; anvisningar för ansökan •Biproduktsförordningen 1774/2002 •Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel •Förordningen om foderhygien 183/2005 •Foderföretagare inkl. primärproduktion •TSE-förordningen (senast ändr. 1292/2005) •Förebyggande av degenerativa hjärnsjukdomar, användning av animaliskt protein som foder •GM-förordningar: 1829/2003 och 1830/2003 •EKO-förordn. 2092/91 och JSMf 897/2003

21 Förordningen om foderhygien /183/2005 •Mydigheten är skyldig att föra regisrer över foderföretagare •Registrerig som Foderföretagare Inkl. Primärproduktion Undantag: fodret anväds för utfodring av egna djuren och livsmedlen från dessa djur används på gården eller lokal verksamhet av liten omfattning •Foder endast får andskaffas hos en regstrerad företagare •Foderföretagare får inte bedriva verksamhet utan att vara registrerade eller utan godkännande (godkännandet krävdes med användingen av vissa tillsatsämnen (kokkidistatikum)

22 Registrering- blankett A -foderföretagare inom andra led än primärproduktion VERKSAMHETER • A Tillverkare av tillsatser, bioproteiner eller förblandningar • B Tillverkare av foderämnen • C Tillverkare av foderblandningar • D Fraktblandrare • F Gårdsbruksenhet • H Förmedlare, distributör, detaljhandel, partihandel, import från den inre marknaden • K Inhemsk tillverkare • M Imoportör eller representant från tredjeland • V4 Upplagringsföretag, foder ilösvikt - V5- förpackat foder • W4 Transportföretag, foder ilösvikt - W5- förpackat foder

23 Regisrering som foderföretagare I primär produktion •I samband med stödansökan– ”tvärvillkor” • Blankett 101A punkt 3 • foderproduktion • odling av primärprodukter • odling av fodersäd + malning, krossning, konservering, ensilage, hö (försäljning och egen bruk) • trensport och lagring av primärprodukter • brödsed •foderblandning •Hemblandningar UTAN tillsatser (som sådana eller förblandningar) • t. ex säd + mineraler+ koncentrerat foder •Endast för gårdens eget bruk • foderanvändning • hemmaproducerat och/eller köpt foder • fodret från fraktblandare

24 Regisrering som foderföretagare I primär produktion • I samband med stödansökan kan registreras också som Fodertillvärkare -Hemblandningar som innehåller tillsatser (som sådana eller förblandningar) t. ex vitaminer, spårämnen) -Endast för eget bruk - Om man tillverkar/blandar foder för försäljning, ska man registrera sig också hos Evira (Blankett A) • Om jordbrukre har redan registrerad sig i samband med års 2006 ansökan • kontrollerar de förhandsifylldauppgifterna • Blandning av foder är en ny verksamhet • var år 2006 tillsammans med tillvärkning • ett eventuellt tilläg

25 Registrering som foderföretagare I primär produktion • Blanket F/ Evira •Gårdar som inte söker stöd • framtiden kan också framgå häststallar, fiskare, ren, etc…) • ny foderlagen och definitioner!

26 Till Primärproduktion ingår inte • Framställning av t. ex Rybsexpeller för försäljning ELLER eget bruk (inte mera bara enkel behandling!) • Tillverkning (tillverkning av foderämnen) • Regstrering med blankett A •Försäljning -> varudeklarationen •Bokföring

27 KRAV för foderföretagare- 183/2005 • BILAGA I – krav för foderföretag inom primärproduktion • Hygienbestämmelser • Journaler, • Rekommendationer om riklinjer för god praxis • BILAGA II - krav för foderföretag inom andra led än primärproduktion (Fodertillvärkare ) • Lokaler och utrustning • personal • Kvalitetskontroll • Lagring och transport •BILAGA III- Goda utfodringsrutiner

28


Ladda ner ppt "STÖDANSÖKAN Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll TVÄRVILLKOR."

Liknande presentationer


Google-annonser