Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012

2 Innehåll Sammanfattning sid. 3-5 Bakgrund, syfte och metod sid. 6
Frågeformulär och rapport sid. 7 Svarsfrekvens och bortfall sid. 7 Resultat sid. 8-49 Bakgrundsfrågor sid Kommentarer, slutsatser, analys sid Bilaga: Frågeformulär

3 Sammanfattning Nästan 8 av 10 (77 %) svarar att de känner till att det planeras för spårvagnar i Skåne. Kännedomen om detta är högst i Lund (89 %) följt av Malmö och Helsingborg (båda 73 %). Kännedomen om detta ökar ju äldre åldersgrupp man tillhör; 61 % känner till det i åldersgruppen upp till 30 år medan hela 91 % känner till det i gruppen 66 år eller mer. De som bara anger Grundskola som utbildning har högst kännedom om spårvagnsplanerna. När det gäller sysselsättning så har Pensionärer högst kännedom (90 %) om detta medan den är väsentligt lägre bland Studerande (53 %) och Arbetssökande (52 %). Störst andel av de tillfrågade tror att det är i Malmö det planeras för spårvagnar (58 %) följt av Lund (45 %) och Hbg (33 %). Några svarar bl a Dalby, Landskrona (båda 3 %) resp. Höganäs (2 %). En klar majoritet (62 %) hörde första gången talas om spårvagnsplaneringen i en tidning, på papper. 63 % svarar Sydsvenskan, 22 % svarar HD. 8 % hörde det via familj/vänner/bekanta, 6 % via jobbet, 4 % på webben/nätet, 3 % på TV och 2 % på radio. Mest svarade radiokanal är P4 Radio Malmöhus, mest svarade TV-kanal är SVT Sydnytt och mest svarade webbsida är Sydsvenskan.se. Papperstidningen får, inte helt oväntat, högst andel i de äldre åldersgrupperna medan På webben/nätet får högst andel i de yngre åldersgrupperna. Av vilka skäl man tror att man vill införa spårvagnar. Drygt 2 av 3 (69 %) svarar för En bättre miljö, 26 % Öka kapaciteten i kollektivtrafiken, 8 % svarar attraktivare städer, mysigt/nostalgiskt med spårvagnar, minskad biltrafik medan 4 % tror att det är av kostnadsskäl och 3 % hänvisar till den s.k. spåreffekten. 2 % tror att det är för att öka trafiksäkerheten. De allra flestas spontana inställning till spårvagnar är positiv. Medelvärdet blir 3,8 av 5 möjliga och 34 % svarar 5=mycket positiv, 29 % svarar 4=Ganska positiv. 23 % svarar att de varken är positiva eller negativa (betyg 3).

4 Sammanfattning, fortsättning.
Endast 7 % svarar 1=Mycket negativ och 4 % svarar 2=Ganska negativ. Man är totalt sett något mindre positiv i Lund (3,5 av 5) jämfört med Malmö och Helsingborg (båda 3,9 av 5). Gruppen år är mest positiva (4,0 av 5) medan de som är 66 år eller äldre är minst positiva (3,6 av 5). De med Grundskola resp. Folkhögskola är något mer positiva (4,1 av 5) till spårvagnar jämfört med dem med högre utbildning (3,8 av 5). Arbetssökande och de med Annan sysselsättning är mest positiva (4,0 av 5) medan Egna företagare är minst positiva (3,6 av 5). Det absolut vanligaste sättet att informera sig om vad som händer på ens bostadsort är I en tidning, på papper. Detta svarar fler än 8 av 10 tillfrågade (81 %). Sydsvenskan ligger i topp med 60 % följd av Helsingborgs Dagblad 24 %, Metro 17 %, City 11 % och Lokaltidningen 10 %. I den yngsta åldersgruppen (max 30 år) och bland Studerande är dock andelen som anger webben/nätet högre än de som anger I en tidning, på papper. I övriga åldersgrupper resp. sysselsättningar är förhållandet det omvända. 38 % svarar att det vanligaste sättet att informera sig är På webben/nätet, 26 % svarar På TV, 12 % På radio och 9 % via familj/vänner/bekanta. 5 % informerar sig via jobbet. Viktigaste radiokanal är P4 radio Malmöhus (80 %). Viktigaste TV-kanal är SVT Sydnytt tätt följd av TV4, TV1, TV2, SVT och TV4 Lokala Nyheter. Viktigaste webbsida/internet är Sydsvenskan.se följd av Kommunens hemsida, HD på nätet och Aftonbladet.se. På frågan om vilka andra sätt eller kanaler man tycker vore bra för att få information/informera sig om spårvägsplanerna svarar den största andelen Direktutskick/utskick (18 %), följt av På webben/nätet (14 %), på TV (13 %) resp. I en tidning, på papper (9 %). 8 % svarar att de inte vill ha information.

5 Sammanfattning, fortsättning
Viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna är enl. intervjupersonerna; Var kommer spårvagnarna att gå/var blir hållplatserna (47 %) följt av Tidplaner (27 %), Allmän information om projektet (24 %) och Finansiering och kostnader/vad det kommer att kosta och vem som ska betala (17 %). 9 % vill veta vad det kommer att kosta att åka spårvagn. Ungefär hälften av alla tillfrågade (49 %) tror att själva byggandet av spårvägen i deras hemort kommer att medföra störningar som man påverkas av. Andelen är något högre bland tillfrågade i Malmö och lägst bland tillfrågade i Lund. Åldersgruppen år tror i högre grad (59 %) än andra att de kommer att bli påverkade av störningar medan de äldsta (66 år eller mer) tror det i lägre grad (34 %). De med Grundskola resp. Folkhögskola tror i lägre grad att de kommer att bli påverkade av störningar jämfört med dem med högre utbildning. De med sysselsättning Annat är den grupp som i högst grad tror byggandet av spårvägen kommer att medföra störningar som påverkar dem. Minst oroliga för störningar är Arbetssökande resp. Pensionärer. De typer av störningar som man framför allt tror man ska bli påverkad av är Trafikomläggningar, att man får ta andra vägar (50 %) och att det blir Svårt/trångt att ta sig fram där man brukar röra sig (31 %). Bara 4 % tror att de kommer att bli påverkade av buller. De allra flesta (92 %) svarar Ja, att man rent principiellt kan tänka sig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt. 3 % svarar Nej medan 4 % svarar Vet ej/ej svar. Nästan alla intervjupersoner (96 %) svarar att de har åkt spårvagn någon gång. Endast 3 % har inte åkt medan 1 % inte vet. Det är en lägre andel av den yngsta åldersgruppen och studerande som svarar att de åkt spårvagn någon gång.

6 Bakgrund, syfte, metod Bakgrund
Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar de för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. I november 2011 startade projektkontoret sitt arbete med att samordna insatserna i de tre städerna. Kontoret är finansierat med Elena-medel från Europeiska Investeringsbanken (EIB) fram till år Spårvagnar i Skåne har tagit fram en kommunikationsstrategi som ligger till grund för arbetet. Syfte Syftet med undersökningen är att mäta kännedom, attityd och kunskap samt ta reda på hur Spårvagnar i Skåne bäst kommunicerar med målgruppen. Denna undersökning är en 0-mätning och en utgångspunkt för att kunna mäta förändring och utvärdera kommunikationsarbetet. Den ska ge underlag för fortsatt kommunikationsarbete. Nya målsättningar ska kunna formuleras utifrån resultatet. Metod Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer under tiden 21 augusti till 13 september Intervjuerna gjordes huvudsakligen under kvällstid på vardagar, ett mindre antal under dagtid och på lördagar. Intervjuerna gjordes av Ardeos egen intervjuarkår. Allt som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt och intervjuare samt övrig personal på Ardeo arbetar under tystnadsplikt. Resultaten redovisas endast i sammanställningar, där inga enskilda personer kan identifieras. Ardeo följer ESOMARs etiska regler för marknadsundersökningar. Målgrupp, urval Målgruppen utgörs av ett urval av invånare med telefon i Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad som är mellan 16 och 74 år. Urvalet kommer från PAR. Totalt genomfördes 1000 intervjuer enligt fördelningen Malmö, 500 st, Lund 250 st och Helsingborg 250 st.

7 Frågeformulär och rapport
Frågeformuläret utformades i samarbete mellan Ardeo och Spårvagnar i Skåne, som också godkände det slutliga formuläret. Rapporten Resultatet av undersökningen presenteras dels i en rapport i PowerPoint med text och diagram, dels i form av tabeller och listade öppna svar i två bilagor. Vissa av frågorna är formulerade med öppna svar, d.v.s. intervjupersonen svarar fritt med egna ord. I rapporten ges exempel på dessa. För att få en mer nyanserad helhetsbild är det intressant att även studera samtliga de öppna svar som finns i en bilaga till rapporten liksom tabeller med de olika nedbrytningarna. Beställare hos Spårvagnar i Skåne var Katarina Otz och på Ardeo ansvarade Lars Eklund för projektledning och rapport. Bortfallsredovisning och svarsfrekvens Antal adresser brutto 3000 Ej målgrupp Antal adresser netto 2996 Genomförda intervjuer Svarsfrekvens 33 % Vägrare Fel nummer Språksvårigheter 7 7

8 1a. Känner till du till att man planerar för spårvagnar i Skåne
1a. Känner till du till att man planerar för spårvagnar i Skåne? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 512 488 1% 1% 8 8

9 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn
1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn? Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 768 363 223 182 382 386 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 9 9

10 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn
1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn? Fördelningen av ”övriga svar” Bas: De som svarat att de känner till planerna Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Höganäs 17 1 16 10 7 Kristianstad 6 4 2 3 Landskrona 20 8 13 Trelleborg Ängelholm Annan ort 15 5 10 10

11 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn
1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn? – Annan ort Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 15 personer Samtliga svar under ”annan ort” Bara Brunnshög Dalby Lomma Mellan Malmö och Trelleborg Rosengård Skanör Staffanstorp Södra Sandby Södra Sandby, Veberöd Väla Ystad Åstorp 11 11

12 2a. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 768 363 223 182 382 386 12 12

13 2a. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? – Annat Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 21 personer Exempel På ett museum för spårvagnar. När kommunen hade information om utbyggnaden av Önneslöv. På arkitektskolan. Via bostadsrättsföreningen. Via byarådet i Dalby. Genom kommunalpolitiken. I samband med att man öppnade Hyllie station och att man talade om det där och då. Jag ingår i en referenspanel för Malmö kommun. Jag var på ett informationsmöte på Malmö kommun. Politiskt utspel, minns inte hur. På ett möte i en förening för några år sen. På skyltar vid Latinskolan tror jag, jag vet att jag sett det men kanske inte riktigt var... Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 13 13

14 2b. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? I en tidning på papper – Vilken tidning? Bas: De som svarat att de först fick veta om planerna genom en tidning på papper, 474 personer Bas: 474 215 144 115 237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14

15 2b. – Vilken tidning? - Annan Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 4 personer Samtliga svar Antingen City eller Metro Dagens Industri Någon lokal tidning Vårt Malmö 15 15

16 2c. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På radio – Vilken kanal? Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via radio, 18 personer Total Malmö Lund Helsingborg Män Kvinnor P4 Radio Malmöhus 15 10 1 4 7 8 Mix Megapol Vet ej/ej svar 2 16 16

17 2d. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På tv – Vilken kanal? Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via tv, 21 personer Total Malmö Lund Helsingborg Män Kvinnor SVT Sydnytt 11 5 4 2 9 TV 1 1 SVT SVT 24 TV 4 TV4 Lokala nyheter Vet ej/ej svar 17 17

18 2e. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På webben – Var på webben? Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via tv, 29 personer Total Malmö Lund Helsingborg Män Kvinnor Kommunens hemsida 4 1 2 Sydsvenskan.se 18 9 7 15 3 HD på nätet Aftonbladet.se Vet ej/ej svar 18 18

19 3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 6 Svarsalternativen i diagrammet är i vissa fall starkt förkortade. Varje person kan ha gett mer än ett svar. 19 19

20 3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar
3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar? - Annat Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 67 personer Exempel Det är smidigare att åka med spårvagn än med buss. Ett bra sätt att resa, god komfort. För att underlätta trafiken. Eftersom det fanns förut kanske de tänkte att det fungerade ju då så borde det fungera nu också. Att göra något för eftervärlden för att bli kända, det finns inget vettigt med det. För att knyta ihop olika ställen och få ett trevligt inslag i stadsmiljön. Att man jämför sig med Göteborg och det är ju bra. Jag kommer därifrån. För att avlasta vägar och underlätta för folk att resa vissa sträckor. Ärligt talat förstår jag inte varför man vill införa spårvagn. För att underlätta trafikflödet. Just like Oslo! Tryggt, enklare, bästa formen att förflytta folk. Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 20 20

21 4a. Vilken är din spontana inställning till spårvagnar? Bas: Samtliga
Medel- värde: 3,8 3,9 3,5 Bas: 1000 500 250 512 488 21 21

22 4b. Varför har du den inställningen. Varför tycker du så
4b. Varför har du den inställningen? Varför tycker du så? Bas: De som svarat 4 eller 5 på fråga 4a Exempel De är eldrivna, har fler avgångar. De är väldigt vettiga, de går där de går. Utsläppen blir mindre. Det är för miljön, och kan ge besparingar. Jag gillar spårvagnar, den gedigna känslan, ett fint intryck av stan. Det är bra med spårvägen för att de går mera rakt, bussar tar en massa omvägar. Jag har upplevt det förr och det var lätt att komma på och komma av. Ja det är ju det med miljön också, det blir inga avgaser som bussarna. Jag tycker att det är ett trevligt transportmedel och miljövänligt. Jag tycker inte om bussarna i centrum. Jag tycker spårvagnarna är tystare än bussarna. Jag tycker om spårvagnar, det är mycket bekvämare att åka än buss. Jag är van vid spårvagnar, är från Göteborg, därför är jag positivt inställd. Det finns plats för mer folk på en spårvagn. Miljömässigt bra och antagligen lite smidigare i trafiken. Trevligt att åka och kan nog passa bra i Lund. Nostalgi och miljö. Tyst och snyggt och kan ta mycket folk. Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 22 22

23 4b. Varför har du den inställningen. Varför tycker du så
4b. Varför har du den inställningen? Varför tycker du så? Bas: De som svarat 1 eller 2 på fråga 4a Exempel De saknar flexibilitet, går bara på ett spår. Det kan bli många olyckor. Det måste väl finnas något modernare än det, bättre teknikmässigt. Det är fruktansvärt dyrt, det är jobbigt när man cyklar i trafiken. Det är svårt att ta sig fram, jag sitter i rullstol. Då ska man behöva akta sig för det med. Hela stan kommer ju att blockeras under ombyggnaden. Onödigt att införa det på nytt när de rev upp allt förut. De borde tänkt sig för då istället. Jag har erfarenheter från dem tidigare, jag har bott precis bredvid och de för ett förfärligt oväsen. Det var många olyckor med människor som kom i kläm. Jag tror att det är någon lobbyist som har pratat med politikerna. Jag tycker att det finns andra alternativ som är bättre, och det är en för stor investering. Jag tycker att det verkar trångt och besvärligt. Bussarna är bättre. Jag är uppvuxen i Stockholm och det är förenat med mycket olyckor med människor. Trådbussar är ett bättre alternativ, de är säkrare. Lund är en liten stad med trånga gator. Hela idén är totalt idiotisk. Spåren i vägarna vill jag inte ha, de blir fast i spåren om det blir något fel. Stolpar och så vidare är fula och det blir svårt med vägarna för bilar och cyklister. Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 23 23

24 5a. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 24 24

25 5a. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? - Annat Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 20 personer Exempel Affischer på stan Hemtjänsten kommer till mig, de håller mig uppdaterad Hämtar information från bibliotek eller Dunker Biblioteket informationstavla Från olika politiska organisationer Kommundelskontoret, man kan gå dit och fråga Via PRO Nyhetsbrev från Kulturcentralen, Malmö opera, Skånes dansteater. Reklam på stationen. Via kommunens broschyrer Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 25 25

26 5b. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom en tidning på papper, 809 personer Bas: 809 398 201 210 438 371 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 26 26

27 5b. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Övriga svar Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom en tidning på papper, 809 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Skånska Dagbladet 56 30 23 3 33 Aftonbladet 15 12 2 1 7 8 Expressen 5 4 Efter Arbetet Kvällsposten 25 22 11 14 Stadsdelstidning 6 9 Någon lokaltidning, vet ej vilken Annan tidning* 16 *Annan tidning – se vidare filen med öppna svar 27 27

28 5c. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 118 personer Bas: 118 82 16 20 64 54 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 28 28

29 5c. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Övriga svar Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor RixFM 4 2 1 P4 Radio Kristianstad Bandit NRJ Annan kanal* *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 29 29

30 5d. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer Bas: 261 164 40 57 157 104 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 30 30

31 5d. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Övriga svar Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor SVT 24 6 2 4 Kunskapskanalen 1 3 Text-TV 7 5 TV 3 8 Kanal 5 TV 7 Annan tv-kanal* *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 31 31

32 5e. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På webben – Var på webben? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom webben/internet, 384 personer Bas: 384 195 104 85 168 216 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 32 32

33 5e. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På webben – Var på webben? Övriga svar Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom webben/internet, 384 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Metro.se 7 6 1 city.se 5 4 Nöjesguiden.se 2 3 Region Skånes hemsida sverigesradio.se svt.se Annan sida* 32 21 18 14 *Annan sida – se vidare filen med öppna svar 33 33

34 6a. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 512 488 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 34 34

35 6a. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? Övriga svar Bas: Samtliga Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor På radio 41 20 9 12 18 23 Via jobbet 1 Via familj/vänner/bekanta 5 2 3 Nyhetsbrev 36 13 24 Möten/öppet hus/utställningar 45 17 19 28 Utomhusreklam/OOH 32 6 Reklam på bussar och tåg 30 7 4 Sociala medier som Facebook, Twitter etc. Annat sätt* 40 22 *Annat sätt – se vidare filen med öppna svar 35 35

36 6b. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Bas: De som svarat ”tidning på papper”, 86 personer Bas: 86 45 22 19 58 28 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 36 36

37 6b. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Övriga svar Bas: De som svarat ”tidning på papper”, 86 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Aftonbladet 2 1 City 9 5 4 Expressen Kvällsposten Stadsdelstidning Annan tidning* 3 *Annan tidning – se vidare filen med öppna svar 37 37

38 6c. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Bas: De som svarat ”radio”, 41 personer Bas: 41 20 9 12 23 18 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 38 38

39 6c. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Övriga svar Bas: De som svarat ”radio”, 41 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor P3 1 P4 Radio Kristianstad 4 2 3 Mix Megapol NRJ Annan kanal* *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 39 39

40 6d. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Bas: De som svarat ”tv”, 133 personer Bas: 133 55 34 44 78 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 40 40

41 6d. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Övriga svar Bas: De som svarat ”tv”, 133 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor SVT 24 3 1 2 Kunskapskanalen 4 Text-TV TV 3 TV 7 Annan tv-kanal* 12 8 11 *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 41 41

42 6e. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På webben – Var på webben? Bas: De som svarat ” webben/internet”, 135 personer Bas: 135 69 33 66 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 42 42

43 6e. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På webben – Var på webben? Övriga svar Bas: De som svarat ” webben/internet”, 135 personer Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Expressen/ Kvällsposten.se 2 1 Metro.se Nöjesguiden.se Skånskan på nätet Annan sida* 18 10 4 8 *Annan sida – se vidare filen med öppna svar 43 43

44 7. Vad tycker du är viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna? Bas: Samtliga utom de som svarat att de inte vill ha någon information, 919 personer Bas: 919 458 230 231 476 443 Varje person kan ha gett mer än ett svar, men max tre. 44 44

45 7. Vad tycker du är viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna? – Övriga svar
Total Malmö Lund H-borg Män Kvinnor Kostnader för att åka 87 46 15 26 39 48 Miljöpåverkan - föroreningar, buller etc. 53 20 17 16 22 31 Trafikomläggningar 56 21 18 38 Hur det påverkar befintlig kollektivtrafik 55 27 10 34 Kostnaderna jämfört med miljövinsterna 28 12 9 7 13 Miljöpåverkan, det man ser 30 3 Teknik 4 6 5 8 Information om hur jag kan påverka 2 1 Handikappanpassning Annat 85 44 Varje person kan ha gett mer än ett svar, men max tre. 45 45

46 8. Tror du att själva byggandet av spårvägen i [din stad] kommer att medföra störningar som påverkar dig? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 512 488 46 46

47 9. Vilken typ av störningar tror du kommer att påverka dig mest under byggtiden? Bas: Samtliga som svarat att de tror att de kommer att bli störda, 489 personer Bas: 489 263 105 121 242 247 47 47

48 10a. Kan du tänka dig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 48 48

49 10b. Varför kan du inte tänka dig att åka spårvagn
10b. Varför kan du inte tänka dig att åka spårvagn? Bas: De som svarat att de inte kan tänka sig att åka spårvagn, 34 personer Exempel Jag har svårt för att röra mej idag. Jag tycker inte om spårvagnar som kör mitt i gatan. Jag använder sällan kollektivtrafik. Jag vägrar. Kommer från Göteborg. Det är därför. Jag åker inte kollektivt, jag åker bil eller cyklar. Så länge jag kan gå, så går jag! Det går för långsamt med spårvagn. Jag har svårt att gå och tar gärna bilen. Jag börjar bli gammal. Men jag tycker mycket om spårvagnar av nostalgiska skäl, så jag ska försöka åka en gång i alla fall. Spontant nej, men antagligen kommer jag att åka beroende på hur bussarna går, jag försöker undvika spårvagnar när jag är utomlands. Vi har bil och då kommer man från dörr till dörr. Jag vill inte. Men det finns väl inget alternativ när man väl byggt den. Det är ju redan svårt att cykla här i Malmö. Varför ska man sätta in spårvagnar här? Ska man ta bort bussarna då? Jag har bott i Göteborg och det är bra där men inte här. Jag cyklar hellre. Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 49 49

50 11. Har du åkt spårvagn någon gång? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 50 50

51 12. Vilken utbildning har du? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 51 51

52 13. Vad är din sysselsättning? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 52 52

53 14. Hur gammal är du? Bas: Samtliga
1000 500 250 512 488 53 53

54 15. Man/kvinna Bas: Samtliga
1000 500 250 54 54

55 Kommentarer – Lund Klart högst kännedom om spårvägsplanerna av de tre städerna; 89 % mot 73 % i Malmö/Hbg. Högsta andelen som första gången hörde talas om spårvagnsplanerna i en tidning på papper och via familj/vänner/bekanta. Sydsvenskan är mer dominerande i Lund än Malmö. Lägst andel som tror man inför spårvagnar för en bättre miljö och högst andel som tror att skälet är att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Spåreffekten får högst andel i Lund. Man är minst positiv till spårvagnar i Lund; 3,5 av 5 jämfört med 3,9 i Malmö/Hbg. Minst positiva är de som är 60 år och äldre/pensionärer. Man är något flitigare webbanvändare för att informera sig om vad som händer i hemkommunen. Sydsvenskan och Lokaltidningen dominerar bland tidningar. Lund har den lägsta andelen som tror att själva byggandet av spårvägen kommer att medföra störningar som kommer att påverka dem. Lund har högre andel intervjuade med eftergymnasial utbildning. 55 55

56 Kommentarer – Helsingborg
Helsingborgs Dagblad är den helt dominerande tidningen, där man först hörde talas om spårvägsplanerna. Högst andel som tror man inför spårvagnar för en bättre miljö och lägst andel som tror att det är för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Helsingborg tillsammans med Malmö är mest positiva till spårvagnar 3,9 av 5 (Lund 3,5 av 5) Helsingborg har den högsta andelen som brukar informera sig om vad som händer på hemorten via tidning på papper och lägst andel som använder webben/nätet. Fler än 9 av 10 läser HD på papper och drygt 8 av 10 av de som informerar sig på webben använder HD.se Nästan lika många svarar ja resp. nej på frågan om de tror att själva byggandet av spårvägen kommer att medföra störningar som kommer att påverka dem. De intervjuade i Helsingborg har i större utsträckning grundskola som utbildning och i lägre utsträckning eftergymnasial utbildning jämfört med Malmö och Lund.

57 SPÅRVAGNAR I SKÅNE – NOLLMÄTNING 2012 Slutsatser och analys
Det är en relativt hög andel, nästan 8 av 10, som svarar att de känner till att det planeras för spårvagnar i Skåne. Kännedomen om detta är något lägre i Malmö och Helsingborg än i Lund så möjligen bör man försöka få framför allt SDS och HD att skriva mer om projektet. Men informationen bör också spridas ut i andra medier så att chansen ökar att man når även de som inte läser dessa två tidningar. Kännedomen blir lägre ju yngre åldersgrupp man tittar på så här finns en liten utmaning att sprida kunskap till de yngre. Eftersom tidningsläsandet inte är så utbrett bland yngre så bör man försöka nå dem via andra kanaler bl.a. webben/internet. De två vanligaste skälen till att man vill införa spårvagnar tror intervjupersonerna är för En bättre miljö resp. för att Öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Det finns dock en del kritiker som tycker och tror att det är för att politikerna bara vill göra det för att bli ihågkomna och att beslutet därmed är dåligt underbyggt. Det kan därför vara viktigt att tydligt kommunicera varför projektet finns och vad syften och vinster är för att få opinionen med sig. De allra flesta är enligt undersökningen positiva till spårvagnar. Medelvärdet är 3,8 av 5 möjliga. Lundaborna är något mindre positiva än de i Malmö och Helsingborg. Det är främst de äldre som är mindre positiva och de kan vara svåra att omvända om de inte kan se att det kan innebära fördelar för just dem och under deras livstid. Det absolut vanligaste sättet att informera sig om vad som händer på ens bostadsort är I en tidning, på papper. Det är bara i den yngsta åldersgruppen (max 30 år) och bland Studerande som andelen som anger webben/nätet är högre än de som anger I en tidning, på papper. I övriga åldersgrupper resp. sysselsättningar står sig papperstidningen som vanligaste informationskällan. Här blir utmaningen att finna rätt vägar och webbsidor så att man når ut till denna grupp.

58 SPÅRVAGNAR I SKÅNE – NOLLMÄTNING 2012 Slutsatser och analys, fortsättning
Andra sätt och kanaler som kan användas är t ex direktutskick (köp in ett urval med t ex åldersgruppen år och gör ett utskick med information, locka dem att t ex kontakta projektet per mail eller SMS så kan vidare korrespondens ske den vägen, vilket är betydligt billigare.) Jobba mer med Nyhetsbrev via mail. Ju förr allmänheten får information om t ex Var kommer spårvagnarna att gå/var blir hållplatserna, tidplaner och annan allmän information om projektet, Finansiering och kostnader/vad det kommer att kosta och vem som ska betala samt vad det kommer att kosta att åka spårvagn desto större kommer nog engagemanget och intresset att bli. Försök alltså att informera om sådana konkreta saker så snart som det är möjligt. Ungefär hälften av alla tillfrågade tror att själva byggandet av spårvägen i deras hemort kommer att medföra störningar som man påverkas av. Detta kan leda till att man känner oro och blir mer negativt inställd. Även av denna anledning är det viktigt att i så god tid som möjligt informera om när, var och hur allmänheten kommer att påverkas. Genom att noga ta del av de öppna svaren som bifogas rapporten kan man få många användbara tips och idéer från intervjupersonerna för det fortsatta arbetet!


Ladda ner ppt "SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser