Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Atmosfärens gaser fungerar lite som växthusets glas och hindrar en del av del av solens värmestrålar från att reflekteras tillbaka till rymden. •Växthuseffekten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Atmosfärens gaser fungerar lite som växthusets glas och hindrar en del av del av solens värmestrålar från att reflekteras tillbaka till rymden. •Växthuseffekten."— Presentationens avskrift:

1 •Atmosfärens gaser fungerar lite som växthusets glas och hindrar en del av del av solens värmestrålar från att reflekteras tillbaka till rymden. •Växthuseffekten är naturlig - utan den skulle jordens medeltemperatur vara 33 ° C lägre. •Vattenångan är den viktigaste naturliga växthusgasen. Växthuseffekten möjliggör liv på jorden 1

2 2 •De viktigaste växthusgaserna som människan orsakar är koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ) och dikväveoxid (N 2 O). •Växthusgaser uppstår alltid när fossila bränslen (stenkol, olja, naturgas och torv) förbrukas. Växthusgaser produceras också vid skogsbränder, vissa industriprocesser, avstjälpningsplatser och jordbruket. •Luftens koldioxidhalt har inte varit så hög som den är nu på åtminstone 20 miljoner år. Utsläppen förstärker växthuseffekten - klimatet ändras

3 •Jordens medeltemperatur steg med 0,6°C under 1900-talet. •Uppvärmningen kan endast förklaras med de klimatförändringar som människan orsakat. •Detta århundrade förutspås värmen stiga med 1,4–5,8°C. •Havsytan antas stiga med 10 – 90 cm. Klimatet har redan blivit varmare - värmeslag i sikte 3

4 4 Temperaturomväxlingarna på det norra halvklotet under de senaste 1000 åren Källa: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Direkta temperaturmätningar Indirekta temperaturmätningar som gjorts efteråt från t.ex. koraller och glaciärer. Temperaturen jämfört med medeltalet för perioden 1961-1990

5 •Klimatförändringen förutspås: • smälta glaciärer och orsaka vattenbrist • höja havsytan, vilket leder till att öriken och låga kustområden dränks • Öka och förstärka extrema väderfenomen som översvämningar, torka och orkaner • öka spridningen av tropiska sjukdomar som malaria • försämra skördarna i många områden och förorsaka hungersnöd • minska naturens mångfald • öka mängden miljöflyktingar Klimatförändringen leder till orkaner, sjukdomar och hungersnöd 5 Redan en värmestegring på 1,5°C kan utsätta 50 miljoner människor för hungersnöd, 200 miljoner för malaria och 2 miljarder för vattenbrist.

6 Temperaturen i Finland stiger särskilt på vintern 6 •År 2100 kommer Finlands medeltemperatur att vara 1,1 – 6,6°C högre än nu. Samtidigt stiger regnmängden med 3 – 16 %. •Temperaturen stiger mest på vintern och våren. År 2100 kan det vara slut på skidandet i södra delarna av Finland. •På grund av golfströmmen är medeltemperaturen i Finland 20 – 30°C högre än i t.ex. Sibirien och Grönland. Klimaförändringarna kan påverka även havsströmmarna. I värsta fall blir Finlands klimat kallare. Källan: SWECLIM. Swedish Regional Climate Modelling Program

7 Arter kan försvinna helt och hållet även i Finland 7 Tallen är den vanligaste trädarten i Finland i dag. I framtiden kan dock tallarnas antal minska dramatiskt. Procenttalen anger tallens andel av hela trädbeståndet. Källan: Seppo Kellomäki, Ilmastonmuutos ja Suomi, 1996 •På grund av klimatuppvärmningen kommer en stor del av de ursprungliga finska naturtyperna försvinna och åtskilliga arter att dö ut. Andra arter kan flytta norrut från sina nuvarande boplatser. • Fjärilarna utvidgar sitt revir norrut. År 2001 hittades det mera fjärilarter i Finland än någonsin tidigare. • Saimenvikaren kan dö ut, eftersom den förkortade issäsongen försvårar bobyggandet. • Isranunkeln (renblomman) har minskat, och förflyttat sig högre upp på fjällen. De växter som blivit kvar mår dåligt.

8 •Feedback: klimatuppvärmningen förorsakar en reaktion, som i sin tur förstärker uppvärmingen, t.ex. • Klimatuppvärmingen smälter permafrosten, vilket leder till att metanet som lagrats under det frigörs. • Uppvärmingen av havsvattnet frigör koldioxid som är upplöst i vattnet. • Klimatförändringen ökar förekomsten av skogsbränder, som frigör koldioxid. •I värsta fallet kan klimatuppvärmningen leda till en självförstärkande cykel. Temperaturen kan stiga närmare 10ºC, med katastrofala följder. Klimatuppvärmningen kan slita sig lös 8

9 Har varje människa lika rätt att producera utsläpp? 9 ton koldioxid / invånare Källan: Statistikcentralen 2004 Världens medeltal USA Finland Japan Polen Sverige Kina Brasilien Indien Tanzania

10 •Klimatuppvärmningen behandlar inte alla jämlikt. •Industriländerna har förorsakat över 80% av den hittills skedda uppvärmningen. •Människor i u-länderna lider mest. • U-länderna ligger oftast i varma regioner, där även en liten temperaturstegring kan förorsaka stor skada. • U-länderna är beroende av jordbruket, som lider direkt av klimatuppvärmningens effekter. • Fattiga länder har inte råd att skydda sig från klimatförändringens skadliga effekter. •U-ländernas utveckling kan skadas av utsläppsbegränsningar. Klimatet är också en rättvisefråga 10

11 •Globalt måste utsläppen skäras ner med 2/3 för att bekämpa klimatuppvärmningen. •I Finland, som producerar mycket växthusgaser, är kravet ännu större: 75–95 %. •Det rättvisaste sättet att fördela utsläppsrättigheterna är att ge alla världens människor lika rättigheter att producera utsläpp. Utsläppen måste skäras ner drastiskt Utsläppsbegränsningarna som krävs i Finland för att begränsa klimatuppvärmningen till en uthärdlig nivå, med en rättvis fördelning av utsläppsrättigheterna. Källan: Lammi & Tynkkynen 2001 11

12 •Internationella avtal: • 1992: FN:s klimatavtal i Rio de Janeiro. Avtalet är undertecknat av alla världens länder, USA medräknat. • 1997: Kyotoprotokollet, i vilket industriländerna kom överens om att minska utsläppen med 5 % till och med perioden 2008-2010. •Efter Kyoto behövs ett lagligt bindande avtal som berör alla världens länder. • Utsläppsrättigheterna bör delas rättvist mellan alla människor. • Global utsläppshandel eller en koldioxidskatt är bland de effektivaste gemensamma metoderna. •Internationella avtal kan vara effektiva. T.ex. Montrealavtalet, som undertecknades år 1987 för att förhindra förtunningen av ozonskiktet, har lett till att freoner inte längre används i nästan något industriland. Ozonskiktet håller nu sakta på att förbättra sig. Utsläppen begränsas med internationella avtal 12

13 Energiproduktionen förorsakar de största koldioxidutsläppen 13 Energiproduktionen 66 % • industrin • hushållens elkonsumtion och uppvärmning • servicesektorn Trafiken 17 % • privatbilism • industrins och handelns transporter • kollektivtrafik Jordbruket 9 % Avfallshanteringen 4 % Industrins processer 4 % Källan: Statistikcentralen 2003

14 14 Energikällor Icke-förnybara : - stenkol - olja - naturgas - torv - kärnkraft Fornybara: - trä - rörflen - biogas - vindkraft - jordvärme - solenergi - vattenkraft

15 15

16 Bara en fjärdedel av Finlands energi produceras med förnybara energikällor 16 Källan: Statistikcentralen 2003

17 Vindkraften: energiproduktionens nya Nokia 17 Vindkraftsmarknaden växer med 30 procent i året – lika mycket som mobiltelefonsmarknaden. •I andra delar av världen går man snabbare framåt: - Danmark producerar redan 15 procent av all el med vindkraft och har bundit sig till att öka andelen med 50 procent till år 2030. - I Tyskland motsvarar den mängd vindkraft som byggs på ett år hälften av produktionen i Finlands nya kärnkraftverk - Storbritannien bygger vindkraftsparker, som kommer att producera 5% av landets el när de blir färdiga. I Finland produceras tillsvidare 0,1 procent av elen med vindkraft. Ändå har Finland bättre vindförhållanden än Tyskland, där man byggt mest vindkraft i världen. Vindkraften sysselsätter – år 2010 kan exporten av hållbar energiteknologi sysselsätta redan kring 25 000 finländare. Lumituuli Ab:s kraftverk vid Lumijoki producerar vindkraftsel till elnätet.

18 Det behövs mera ren bioenergi 18 20 % av Finlands energibehov produceras i dag med trä. Träflisets energianvändning kan fördubblas. Bioenergi produceras i små enheter lokalt: sysselsätter i glsbygdsområden. Användningen av nya former av bioenergi, som biogas och åkerbiomassa, kan ökas redan nu och mångdubblas när ny teknik utvecklas. Kalmars gård i Laukaa har ett eget biogasverk som producerar all värme och el gården behöver. Dessutom drivs gårdens personbil med biogas.

19 Finland bör göra sin andel •35 % Finlands energi kan produceras med förnybara källor år 2025. De hållbaraste lösningarna är decentraliserade och lokala. •Kollektivtrafik och cykling lönar sig. Vätebilarna är inte ännu ett alternativ: privatbilismen måste minskas. •Finland måste även hjälpa u-länderna göra hållbara val. Energisektorns biståndspengar bör riktas endast till förnybara energiprojekt. 19 Om alla människor i världen konsumerade så mycket som i Finland skulle det behövas fyra jordklot.

20 •Ekonomisk styrning • beskattning (t.ex. energi- och avfallsskatter) • understöd (t.ex. investeringsstödet för vindkraft) • utsläppshandel •Författningsstyrning • lagstiftning, regler och rekommendationer (t.ex. byggnadsförordningar) •Information och upplysning Man kan påverka klimatuppvärmningen med inhemsk politik 20

21 Välj det energisparande alternativet 21 •Genom att välja energisnåla apparater kan man minska energikonsumtionen avsevärt. T.ex. energisnåla lampor konsumerar 80 % mindre el än vanliga glödlampor. •Flera hushållsapparater konsumerar el även då de inte används. Dessa sk. standby-tillstånd konsumerar i Finland en mängd el som motsvarar produktionen av ett kolkraftverk. Släck alltså apparaterna helt! •En femtedel av Finlands energiproduktion går till uppvärmning. Genom att sänka innetemperaturen med en grad kan du minska energiförbrukningen med 5 %. •Undvik onödigt bruk av belysning och apparater. Energisnåla lampa

22 •Du kan själv välja varifrån du beställer din el. •Den billigaste "gröna elen" kostar lika mycket som vanlig el i genomsitt. •Det är lätt att byta. Du kan välja elleverantör och fylla i avtalsblanketten på "Vaihda Virtaa”-kampanjsidorna. •El producerad med inhemska, förnybara energikällor är miljövänlig. Byt ström! www.vaihdavirtaa.net 22

23 •Mer • bussar • cykling • tågresor • tågtrafik i transporter •Mindre • privatbilar • flygplan Lätt- och kollektivtrafik är klimatvänligast 23 Nästan hälften av privatbilsresorna i Finland är under fem kilometer, en fjärdedel är under tre kilometer.

24 Koldioxidutsläpp per 10 km Med moped eller cykel? 24 Källan: Fordonens enhetsutsläpp http://lipasto.vtt.fi

25 •Reparera söndriga saker och kläder •Återvinn •Köp inte onödigt skräp •Undvik onödiga förpackningar •Sortera och kompostera •Köp ekologiskt, helst lokalt producerad mat. Minska på köttätandet •Rök inte Konsumera smart, återvinn 25

26 26 Att producera fem t-tröjor av dålig kvalitet kräver femdubbelt mer energi jämfört med att producera en tröja av god kvalitet. Priset av att shoppa

27 Sammandrag •Klimatförändringen är världens allvarligaste miljöproblem. •Om klimatförändringen inte kan förhindras eller fördröjas kan följderna för både människan och miljön vara dramatiska. •Som tur är det möjligt att begränsa utsläppen. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringen har påbörjats runtom världen. •Vi kan hjälpa förhindra klimatförändringen med våra egna val! 27

28 Goda källor för klimatinformation www.snf.se/verksamhet/klimat/ www.nuortenakatemia.fi www.ilmasto.org/peli 28

29 29 Framtidens levande natur r.f.


Ladda ner ppt "•Atmosfärens gaser fungerar lite som växthusets glas och hindrar en del av del av solens värmestrålar från att reflekteras tillbaka till rymden. •Växthuseffekten."

Liknande presentationer


Google-annonser