Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistret Uppföljning Post-IVA - Varför och Hur? Lotti Orwelius Med. Doktor, CCRN  Forskare  Forsknings- och verksamhetsutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistret Uppföljning Post-IVA - Varför och Hur? Lotti Orwelius Med. Doktor, CCRN  Forskare  Forsknings- och verksamhetsutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistret Uppföljning Post-IVA - Varför och Hur? Lotti Orwelius Med. Doktor, CCRN  Forskare  Forsknings- och verksamhetsutvecklare intensivvård  Svenskt Intensivvårdsregister  Projektledare PROMcentrum FHC lotti.orvelius@lio.se

2 Svenska Intensivvårdsregistret

3 Resultatmätning i vården

4 Svenska Intensivvårdsregistret Professionell bedömning: r esultatmått Överlevnad, död Komplikationer, behov av re-operationer Läkning, normalisering av patologisk process Förbättrad organfunktion Sjukdomssymptom

5 Svenska Intensivvårdsregistret Patientrapporterade resultatmått Sjukdomssymptom, patient bedömning P Funktionsförmåga – ADL – boende R Välbefinnande, hälsorelaterad livskvalitet O Upplevd nytta M Patient tillfredställelse (PREM)

6 Svenska Intensivvårdsregistret Vad avgör en individs livskvalitet? Livskvalitet Samhällets värderingar, stöd, möjligheter och begränsningar Personlighet/självbild Coping-förmåga Värderingar Kunskap Hälsa Fritid Utbildn. Arbetsliv Sociala kontakter Boende Närmiljö Tid Ekonomi Basala behov

7 Svenska Intensivvårdsregistret Sambandet mellan sjukdomsaktivitet och livskvalitet = Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) Sjukdom Biologiska variabler Symptom Oro Funktion Välbe- finnande

8 Svenska Intensivvårdsregistret Vad innefattar HRQoL?  Fysisk hälsa (somatiska besvär, funktionsbegränsningar)  Mental hälsa (emotionellt, psykologiskt, socialt, andligt)  Rollfunktion (arbete, partnerskap, föräldraroll, fritid) Dvs hälsostatus kombinerat med icke medicinska aspekter som påverkar välbefinnandet

9 Svenska Intensivvårdsregistret Patientens perspektiv ….

10 Svenska Intensivvårdsregistret Självrapporterande mått på sjukdom och hälsa  Sjukdomsspecifika frågeformulär ex. cancer, hjärtkärlbesvär, epilepsi  Generiska frågeformulär (generella mått på hälsa och hälsorelaterad livskvalitet, som kan användas vid alla sjukdomar) ex EQ-5D, SF-36, Sickness Impact Profile (SIP), Nottingham Health Profile (NHP)

11 Svenska Intensivvårdsregistret Generiska mått på hälsorelaterad livskvalitet  ”Generella”  Ger svar på frågor vi inte alltid ställer, men som kan vara viktiga för patienten!  Innehåller patientens tilltro till egenförmåga.  Möjliggör jämförbarhet mellan sjukdomsgrupper.

12 Svenska Intensivvårdsregistret Generiska instrument för mätning av hälsorelaterad livskvalitet  EQ-5D Preferensbaserat Skapat för att ge ett enkelt mått som bas för hälsoekonomiska analyser  SF-36 Profilbaserat Skapat för att mäta de självskattade dimensionerna i WHO´s hälsobegrepp

13 Svenska Intensivvårdsregistret Kvalitet - kvantitet  Minimala men robusta data är bättre än mycket data med låg kvalitet  Problemet är att avgränsa ett minimalt dataset  Varje analys blir påverkad av data med låg kvalitet

14 Svenska Intensivvårdsregistret KISS-principen Keep It Simple and Stupid

15 Svenska Intensivvårdsregistret HRQoL efter intensivvård Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) Kvalitetsindikator nummer 1 (av 10)  Alla >16 år och vårdtid > 4 dygn  2-14 dagar och 2 mån och 6 mån (12 mån)  SF-36 + funktions frågor bla ADL och arbetsfunktion

16 Svenska Intensivvårdsregistret Validitet & reliabilitet SF-36  Validerat för intensivvårdspatienter  Överlägsen i inre stadga och förmåga att skilja mellan populationer med olika hälsostatus  Det känsligaste instrumentet för förändringar i hälsostatus över en tidsperiod för en population  Det bredaste instrumentet  Kan spåra upp låga nivåer av dysfunktion och oförmåga Flera av de generella instrumenten koncentrerar sig på funktionell status och inte på patientens subjektiva tillfredställelse, vilket ingår i SF-36. Ridley SA, Chrispin PS, Rodgers J et al Changes in quality of life after intensive care: comparison with normal data. Anaesthesia 1997; 52(3):195-202. Orlando, R. Quality of life in intensive care unit survivors: a place for outcomes research in critical care. Critical Care Medicin 2000; 28(11): 3755-3756. Eddleston JM, White P, Guthrie E. Survival, morbidity, and quality of life after discharge from intensive care. Critical Care Medicin 2000; 28(7): 2293-2299.

17 Svenska Intensivvårdsregistret Att mäta över tid  Frågorna tjänar som indikatorer på höjd eller sänkt livskvalitet.

18 SF-36 Ware JE Jr, Sherbourne CD: The MOS 36-item short-form health survey (SF- 36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30: 473-483. Fysisk Psykisk hälsa Fysisk funktion PF (10) Rollfunktion RP (4) Smärta BP (2) Allmän hälsa GH (5) Psykiskt välbefinnande MH (5) Rollfunktion emotionell RE (3) Social funktion SF (2) Vitalitet VT (4)

19

20

21 Svenska Intensivvårdsregistret Variation i funktion och välbefinnande Beror på  Ålder  Sjukvårdsutnyttjande  Självrapporterad sjuklighet

22 Svenska Intensivvårdsregistret Vid analys och tolkning  Medelvärde inte alltid bäst  Median  Min-max (range)  Case-mix

23 Svenska Intensivvårdsregistret Nedsatt allmän hälsa  Gäller personer som valt någon av de två sämre svarsalternativen (någorlunda, dålig) i sin värdering av hälsotillståndet enligt fråga 1 i SF-36

24 Svenska Intensivvårdsregistret Fysisk begränsning  Identifierar personer som rapporterat inskränkning i åtminstone en av frågorna i Fysisk funktion (PF)

25 Svenska Intensivvårdsregistret PF - Physical Functioning Fysisk funktion Är det mest valida måttet inom komponenten Fysisk hälsa Lågt skattad Fysisk funktion (PF) och arbetsoförmåga har ett starkt samband Män skattar högre än kvinnor upp till 64 års ålder

26 Svenska Intensivvårdsregistret MH – Mental Health Psykiskt välbefinnande  Är det mest valida måttet på den psykiska hälsokomponenten  Skalan är bipolär och mittpunkten innebär frånvaro av psykosocial funktionsinskränkning eller symtom på ångest eller depressivitet  Låga värden är kopplade till nervositet och nedstämdhet

27 Svenska Intensivvårdsregistret Nedsatt psykiskt välbefinnande  Definierar personer med skalpoäng 52 eller lägre i skalan psykiskt välbefinnande (MH) (MH skalan har korrelerats till kliniska mått på sannolikheten för psykiatrisk sjuklighet)

28 Svenska Intensivvårdsregistret SF-36 som screening för PTSD Individuell scoring på <40 på Vitalitet (VT) och <48 på Mental hälsa (MH) bör följas upp pga risk för PTSD (depression) Kristjansdottir J, et al Could SF-36 be used as a screening instrument for depression in a Swedish youth population? Scandinavian J. of Caring Sciences 2010 doi:10.111/j.1471-6712.2010.00821.x

29 Svenska Intensivvårdsregistret Begränsning i rollfunktion  Indikerar att åtminstone en av frågorna i Rollfunktion Fysisk (RP) eller Rollfunktion-Emotionell (RE) har bejakats

30 Svenska Intensivvårdsregistret BP - Bodily Pain Smärta Kronisk värk och smärta är en väsentlig orsak till arbetsoförmåga Av de individer i svensk normalpopulation som skattar <50 i Smärta (BP) har 22% sjukpension (ref.grupp Sullivan)

31 Svenska Intensivvårdsregistret GH – General Health Allmän hälsa  Individer med lägre värden har betydligt fler läkarbesök per år och får fler recept på medicin per besök  Andelen som har varit inlagda för sjukhusvård är betydligt högre  Det finns ett tydligt samband mellan individens värdering av sin egen hälsa och sjukvårdsutnyttjande

32 Svenska Intensivvårdsregistret VT – Vitality Vitalitet Starkt samband:  med både fysiskt och psykiskt hälsostatus  med sjukdomsupplevelse och låga resp höga värden på skalan -låga värden har samband med allmän trötthet och utmattning

33 Svenska Intensivvårdsregistret VT Vitalitet och GH Allmän hälsa Båda skalorna är bipolära; Medianpoängen för Vitalitet (VT) betyder frånvaro av symtom på trötthet Medianpoängen för Allmän hälsa (GH) betyder inga negativa värderingar av hälsan

34 Svenska Intensivvårdsregistret Individens tillfredställelse med hälsan Allmän hälsa (GH) och Vitalitet (VT) har det starkaste sambandet Rollfunktion emotionell (RE) har det svagaste sambandet

35 Svenska Intensivvårdsregistret 35 63.1 år 72% män 61.2 år 49% män 60.6 år 61% män 64.7 år 58% män

36 Svenska Intensivvårdsregistret Vad görs på en Post-IVA mottagning?  Tidig kontakt (5-10 dgr) med patienten på vårdavd.  Tillsammans med närstående besök på mottagningen ca 2 mån efter utskrivning från IVA  SF-36 samt övriga data registreras  Nytt besök 6 och 12 mån efter utskrivning ********************************************  Genomgång av foto dagbok  Uppföljning andra faktorer ex PTSD, minnen, sömn  Besök på IVA  Ev. sjukgymnast/läkar/kurator kontakt

37 Svenska Intensivvårdsregistret Minnesproblem  16% kommer ihåg given information  82% minnen av IVA tiden  56% extremt påfrestande minnen  34% mardrömmar & hallucinationer  PTSD relaterat till påfrestande händelser på IVA  PTSD – kvinnor – Midazolam Kvåle R. Flaatten H. Follow-up after intensive care: A single center study. Intensive Care Medicine 2003; 29:2149-56. Samuelsson K. Sedation during mechanical ventilation in intensive care. Dep. Of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden 2006.

38 Bra länkar www.hrql.se www.sf36.org www.qualitymetric.com

39 Svenska Intensivvårdsregistret Tips på länkar Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) www.icuregswe.org Vid uppstart av fotodagbok på IVA www.icu-diary.org Erfarenheter från IVA www.gbs.blogg.se www.healthtalkonline.org Nordisk nätverk för forskare inom intensivvård www.nofi.info

40 Guidad tur genom PostIva webbmodul OBS! Klicka på denna ikon för att komma till översikt ner till höger eller Klicka piltangent för att stega igenom sida för sida

41 Översikt webbmodul Klicka på gul ”post-it”för önskad visning av speciell del PågåendeAvslutade Grunduppgifter saknas Lägg till/Bortfall på valfri kvarvarande kontakt Avsluta m bortfall på samtliga kvarvarande kontakter Undanta uppföljning SF36 inmatning Lägga till person SF36 blankett för uskrift Beställa återdata Grunduppgifter Ny kontakt Ändra /Visa kontakt Klarmarkera uppföljning Boka/ändra tid Översikt person

42 Namn okänt Pågående lista detalj Sortera stigande/falland e på Blå rubriker! Tex Utskrivningstid fallande = Senast tillkomna på listan Röd är Avliden enl SPARkörning Röd = kontakt m bortfallsorsak Grön = kontakt m SF36 Siffran visa kontaktmånad Namn okänt =Inrapporterad, men ej validerad mot SPAR ( Statens personadressregister) Söka? – Ctrl+F 1 Månad=30 dagar 2 månKontakt =120 dagar 6 månKontakt =270 dagar 12 månKontakt =420 dagar

43 Söka

44 Lägga till person Används för att lägga till vårdtillfällen som man önskar följa upp utöver de som uppfyller kriterierna för Uppföljning. En förutsättning för att ”Lägga till” är att patienten vårdats på Iva, samt har rätt vårdtyp.

45 Avslutade uppföljningar

46 Översikt person 480114-9979 - Testesson, Teste

47 Översikt person avliden 480114-9979 - Testesson, Teste 2011-05-13 - 2011-06-28 ( †2011-07-16 )

48 Grunduppgifter

49 Ny kontakt

50 Ny kontakt med kalender

51 Ny kontakt med bortfall

52 SF36 1-2

53 SF36 3-4

54 SF36 5-7

55 SF36 8-9

56 SF36 10-11

57 SF 36 ej komplett

58 Klarmarkera uppföljning

59 Klarmarkera valfri kontakt För att bortfallsmarkera enstaka kontakter

60 Klarmarkera samtliga kvarvarande kontakt För att bortfallsmarkera samtliga kvarvarande kontakter med samma bortfallskod

61 Klarmarkera samtliga kvarvarande kontakt2 Kalle Karlsson

62 Klarmarkera samtliga kvarvarande kontakt3 230508-9988 - Kalle Karlsson 2010-09-22 - 2010-10-21

63 Undanta Ta bort uppföljning helt! Behöver inte bortfallskoda eller annat! Använd varsamt! Räknas som ej gjord i Kvalitetsindikatorn för PostIva

64 PostIva returdata  Filen som kommer i retur, PostIvaUppf.sirctx5, är krypterad, en säkerhet för att inte obehöriga skall kunna ta del av personuppgifter. Uppgifterna kan låsas upp genom det valideringsprogram som SIR tillhandahåller. Kontakta den ansvarige för valideringsprogrammet på Din Ivaenhet, så får denne låsa upp (dekryptera) filen. Det görs i dator där valideringsprogrammet är installerat.  Efter dekrypteringen är filformatet zip (*1). En komprimerad arkivfil som innehåller två filer i xmlformat, PostIvaKontakt.xml samt PostIvaUppf.xml. Dessa är avsedda för inläsning i någon form av databashanterare. För bearbetning. (*2) För att kunna läsa och eventuellt bearbeta dina PostIvadata tillhandahåller SIR en Microsoft Acess databas. Den kan laddas ner här. Spara Accessfilen i lämplig mapp på Din dator. Spara de två xmlfilerna i samma mapp. Öppna accessfilen, följ eventuellt anvisningar för säkerhet och annat. Läs in xml-filerna genom att köra makrot "Import". Obs! Befintliga tabellerna PostIvaKontakt och PostIvaUppf i accessfil läses över. Däremot så förblir eventuella frågor el andra rutiner som Du skapat orörda. Några exempel på hur data kan redovisas och summeras finns under fliken för Frågor i accessfilen. (*1) Zip är ett filformat som hanteras normalt sett i Windows operativsystem from version XP och framåt. Har Du inte denna funktionalitet i Din dator, kontakta Din lokala ITavd (*2) Förutsätter att Du har MS Access 2003 eller senare installerat i din dator. Beställningen av data kan göras på SIRs webb… Fyll i beställningsformuläret där

65 Returdata Krypterad fil PostIvaUppf.sirctx5 Låses upp av den som ansvarar för att skicka in data till SIR via valideringsprogrammet Mail kommer PostIva.zip PostIvaUppf.xml PostIvaKontakt.xml Dessa filer sparas i lämplig mapp Läses in i lämpligt program SIR tillhandahåller MS Accessdatabasen Läs in genom att köra makrot ”Import”

66 Returdata - Källdata Exempel på PostIvaKontakt


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistret Uppföljning Post-IVA - Varför och Hur? Lotti Orwelius Med. Doktor, CCRN  Forskare  Forsknings- och verksamhetsutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser