Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer"— Presentationens avskrift:

1 Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer Derk.de.beer@skl.se

2 Den ekonomiska regleringen -Omfördelning av intäkter mellan landsting och kommun -Skatteväxling -Kostnadsskillnader inom kommunkollektivet -Kommunernas kostnadsutjämningssystem för äldreomsorgen -Ev mellankommunal utjämning (HSL 19 §)

3 Skatteväxlingen mellan kommunkollektiv och landsting -Alla kommunerna höjer i samförstånd sin skattesats lika mycket som landstinget sänker sin -Skatteväxlingsnivån ska motsvara dagens faktiska kostnader -Över tiden ökar intäkterna från en skatteväxling i samma takt som medelskattekraften i riket -(Länet måste hemställa till finansdepartementet om justering av länsvis skattesats)

4 Inkomstutjämning -Alla kommuner och landsting (fr.o.m. 2012) garanteras 115 procent av medelskattekraften i riket. Skillnaden mellan den garanterade och den egna skattekraften multipliceras med en länsvis skattesats. -Den länsvisa skattesatsen är 95% (90% Lt) av 2003 års medelskattesats. Vid skattekraft över 115 procent är den 85%. -För varje län justeras för skillnader i huvudmannaskap utifrån tidigare skatteväxlingar. Den länsvisa skattesatsen ändras endast vid skatteväxlingar och påverkas inte av skattehöjningar.

5 Länsvis skattesats i Västernorrlans län KommunernaLandstinget Medelskattesats 200320,6410,52 95/90 procent19,619,47 Skatteväxlingar i länet5,29-5,29 Skatteväxlingar i riket4,16-4,16 Skillnad1,13-1,13 Länsvis skattesats20,748,34

6 SkattekraftSkatteintäktInk.utj Summa Kr/inv Mkr Härnösand175 112 350 75 42510 Kramfors169 507 339 86 4258 Sollefteå165 385 331 94 4259 Sundsvall189 599 379 46 42541 Timrå174 222 348 77 4258 Ånge168 825 338 88 4254 Örnsköldsvik183 587 367 58 42523 Landstinget181 219 -362 -63 -425-103 Skatteväxling 2012, exempel 20 öre

7 Kostnadsutjämningens delmodeller

8 Kostnadsutjämning för äldreomsorg -Äldreomsorg är den kommunala verksamhet som kostar mest och omfördelar mest i utjämningen pga stora skillnader i andelen äldre. -Den genomsnittliga standardkostnaden för 2012 är 9 128 kr/inv. Denna bestäms av sammantagna kostnad för riket enligt räkenskapssammandraget för år 2010 uppräknat till 2012 års prisnivå med nettoprisindex.

9 Varför så stor omfördelning i äldreomsorgsutjämningen? -Stora skillnader i åldersstrukturen -Av 1 000 kommuninvånare är: - 113 i Knivsta 65+ år - 304 i Pajala 65+ år -181 i Riket 65+ år

10 Kostnadsutjämningens delmodeller – Äldreomsorg, nuvarande system -Modellen har funnit sedan år 1996, med vissa förändringar år 2000 och 2005. -Aktuella indikatorer (240 grupper) -Ålder (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+) Blir 3 -Kön (man/ kvinna) × (fångas av civilstånd -Civilstånd (gift/ ogift) -Yrkesbakgrund × (ersätts med dödlighetskorr) -Utländsk bakgrund (nordisk/ utomnordisk) -Tillägg/avdrag för gles bebyggelse samt extra behov av institutionsboende i glesbygd - Dödlighet mäts som skillnaden mellan faktiskt och förväntad dödlighet för personer över 65 år de senaste fem åren. Justeringen för skillnader i dödlighet medför avdrag och tillägg på mellan -370 och +1140 kr/inv.

11 Äldreomsorgsutjämningen för kommunerna i Västernorrlands län med kommitténs förslag, kr/inv Bidrag/avgift 2011 Bidrag/avgiftDifferens Förslag 2011 Härnösand1057111024453 Kramfors1312213851729 Sollefteå140651415085 Sundsvall88439103260 Timrå86459048403 Ånge1400714513506 Örnsköldsvik1041910689270

12 Kostnadsutjämningen redan påverkad av hemsjukvården -Gjorda kommunaliseringar påverkar redan idag kostnadsutjämningen och har ökat omfördelningen i äldreomsorgsmodellen -Standardkostnaden för riket har ökat med 268 kr -Ju fler län som kommunaliserar, desto större omfördelning i kostnadsutjämningen. -Standardkostnaden för riket uppskattas ha ökat med 432 kr/inv när samtliga län har kommunaliserat -Den kommun som har högre äldreomsorgsbehov än genomsnittet får därför ett större bidrag till följd av växlad hemsjukvård och vice versa

13 Hemsjukvårdens effekt på kostnads- utjämningen idag och i framtiden - beräknat utifrån kostnadsutjämning 2012 Hemsjukvårdens andel av standardkostnad idagB/A hemsjkv idag Hemsjukvårdens andel av standardkostnad i framtiden B/A hemsjkv i framtidenFöränd B/A kr/inv Riket268043200 Härnösand324565229034 Kramfors39412663620477 Sollefteå41514766923790 Sundsvall266-2429-3 Timrå263-5423-9-3 Ånge42015267724593 Örnsköldsvik319515148231

14 Problemet -Kostnaderna i kr/inv ökar normalt mest i de kommuner som har högst andel äldre. -Kommuner med många äldre som får bidrag från andra kommuner i kostnadsutjämningen ersätts redan idag för hemsjukvård -Ersättningen för hemsjukvård i kostnadsutjämningen påverkas bara marginellt av en kommunalisering i det egna länet -Den direkta effekten av en kommunalisering blir därför ofta att kostnaderna ökar mer än intäkterna i dessa kommuner -Mellankommunal utjämning för att mildra effekter?

15 Nationella samordnarens förslag -Tillägg i kommunernas kostnadsutjämning för de som har övertagit hemsjukvården (1,5 procent av standardkostnaden) -Antar att hemsjukvårdsbehovet följer äldreomsorgsbehovet -Skulle innebära en överföring av resurser från län som inte växlat hemsjukvård eftersom motsvarande reducering inte föreslås i utjämningen för hälso- och sjukvård -Kommunerna i alla andra län påverkas negativt av en växling i t.ex. Jönköping -Tidsbegränsning (fem år) av länsvisa mellankommunala utjämningssystem (HSL 19§)

16 Utfall pga hemsjukvårdstillägget

17 Sammanfattning av den ekonomiska regleringen -Kommuner med låg skattekraft får samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft -Kommuner med hög andel äldre och ogynnsam bebyggelsestruktur kompenseras redan i kostnadsutjämningssystemet, även om det inte sker som en följd av växlingen -Framtida kostnadsutveckling mildras av medelskattekraftens utveckling -Slutsats: fokusera på verksamhetsfrågorna!


Ladda ner ppt "Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer"

Liknande presentationer


Google-annonser