Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer"— Presentationens avskrift:

1 Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer

2 Den ekonomiska regleringen -Omfördelning av intäkter mellan landsting och kommun -Skatteväxling -Kostnadsskillnader inom kommunkollektivet -Kommunernas kostnadsutjämningssystem för äldreomsorgen -Ev mellankommunal utjämning (HSL 19 §)

3 Skatteväxlingen mellan kommunkollektiv och landsting -Alla kommunerna höjer i samförstånd sin skattesats lika mycket som landstinget sänker sin -Skatteväxlingsnivån ska motsvara dagens faktiska kostnader -Över tiden ökar intäkterna från en skatteväxling i samma takt som medelskattekraften i riket -(Länet måste hemställa till finansdepartementet om justering av länsvis skattesats)

4 Inkomstutjämning -Alla kommuner och landsting (fr.o.m. 2012) garanteras 115 procent av medelskattekraften i riket. Skillnaden mellan den garanterade och den egna skattekraften multipliceras med en länsvis skattesats. -Den länsvisa skattesatsen är 95% (90% Lt) av 2003 års medelskattesats. Vid skattekraft över 115 procent är den 85%. -För varje län justeras för skillnader i huvudmannaskap utifrån tidigare skatteväxlingar. Den länsvisa skattesatsen ändras endast vid skatteväxlingar och påverkas inte av skattehöjningar.

5 Länsvis skattesats i Västernorrlans län KommunernaLandstinget Medelskattesats ,6410,52 95/90 procent19,619,47 Skatteväxlingar i länet5,29-5,29 Skatteväxlingar i riket4,16-4,16 Skillnad1,13-1,13 Länsvis skattesats20,748,34

6 SkattekraftSkatteintäktInk.utj Summa Kr/inv Mkr Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Landstinget Skatteväxling 2012, exempel 20 öre

7 Kostnadsutjämningens delmodeller

8 Kostnadsutjämning för äldreomsorg -Äldreomsorg är den kommunala verksamhet som kostar mest och omfördelar mest i utjämningen pga stora skillnader i andelen äldre. -Den genomsnittliga standardkostnaden för 2012 är kr/inv. Denna bestäms av sammantagna kostnad för riket enligt räkenskapssammandraget för år 2010 uppräknat till 2012 års prisnivå med nettoprisindex.

9 Varför så stor omfördelning i äldreomsorgsutjämningen? -Stora skillnader i åldersstrukturen -Av kommuninvånare är: i Knivsta 65+ år i Pajala 65+ år -181 i Riket 65+ år

10 Kostnadsutjämningens delmodeller – Äldreomsorg, nuvarande system -Modellen har funnit sedan år 1996, med vissa förändringar år 2000 och Aktuella indikatorer (240 grupper) -Ålder (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+) Blir 3 -Kön (man/ kvinna) × (fångas av civilstånd -Civilstånd (gift/ ogift) -Yrkesbakgrund × (ersätts med dödlighetskorr) -Utländsk bakgrund (nordisk/ utomnordisk) -Tillägg/avdrag för gles bebyggelse samt extra behov av institutionsboende i glesbygd - Dödlighet mäts som skillnaden mellan faktiskt och förväntad dödlighet för personer över 65 år de senaste fem åren. Justeringen för skillnader i dödlighet medför avdrag och tillägg på mellan -370 och kr/inv.

11 Äldreomsorgsutjämningen för kommunerna i Västernorrlands län med kommitténs förslag, kr/inv Bidrag/avgift 2011 Bidrag/avgiftDifferens Förslag 2011 Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

12 Kostnadsutjämningen redan påverkad av hemsjukvården -Gjorda kommunaliseringar påverkar redan idag kostnadsutjämningen och har ökat omfördelningen i äldreomsorgsmodellen -Standardkostnaden för riket har ökat med 268 kr -Ju fler län som kommunaliserar, desto större omfördelning i kostnadsutjämningen. -Standardkostnaden för riket uppskattas ha ökat med 432 kr/inv när samtliga län har kommunaliserat -Den kommun som har högre äldreomsorgsbehov än genomsnittet får därför ett större bidrag till följd av växlad hemsjukvård och vice versa

13 Hemsjukvårdens effekt på kostnads- utjämningen idag och i framtiden - beräknat utifrån kostnadsutjämning 2012 Hemsjukvårdens andel av standardkostnad idagB/A hemsjkv idag Hemsjukvårdens andel av standardkostnad i framtiden B/A hemsjkv i framtidenFöränd B/A kr/inv Riket Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

14 Problemet -Kostnaderna i kr/inv ökar normalt mest i de kommuner som har högst andel äldre. -Kommuner med många äldre som får bidrag från andra kommuner i kostnadsutjämningen ersätts redan idag för hemsjukvård -Ersättningen för hemsjukvård i kostnadsutjämningen påverkas bara marginellt av en kommunalisering i det egna länet -Den direkta effekten av en kommunalisering blir därför ofta att kostnaderna ökar mer än intäkterna i dessa kommuner -Mellankommunal utjämning för att mildra effekter?

15 Nationella samordnarens förslag -Tillägg i kommunernas kostnadsutjämning för de som har övertagit hemsjukvården (1,5 procent av standardkostnaden) -Antar att hemsjukvårdsbehovet följer äldreomsorgsbehovet -Skulle innebära en överföring av resurser från län som inte växlat hemsjukvård eftersom motsvarande reducering inte föreslås i utjämningen för hälso- och sjukvård -Kommunerna i alla andra län påverkas negativt av en växling i t.ex. Jönköping -Tidsbegränsning (fem år) av länsvisa mellankommunala utjämningssystem (HSL 19§)

16 Utfall pga hemsjukvårdstillägget

17 Sammanfattning av den ekonomiska regleringen -Kommuner med låg skattekraft får samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft -Kommuner med hög andel äldre och ogynnsam bebyggelsestruktur kompenseras redan i kostnadsutjämningssystemet, även om det inte sker som en följd av växlingen -Framtida kostnadsutveckling mildras av medelskattekraftens utveckling -Slutsats: fokusera på verksamhetsfrågorna!


Ladda ner ppt "Utjämningssystemet och kommunalisering av hemsjukvården i Västernorrlands län Härnösand 17 januari 2012 Derk de Beer"

Liknande presentationer


Google-annonser