Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 utbildning kring stödansökan enligt situationen 5.2.2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 utbildning kring stödansökan enligt situationen 5.2.2007."— Presentationens avskrift:

1 Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 utbildning kring stödansökan enligt situationen 5.2.2007

2 2 Transparangernas innehåll 1.Systemen med stöd för energigrödor, arealer 2.Förfarandet för godkännande av uppsamlare och förädlare 3.Avtalsfrågor 4.Produktion och leverans av råvara 5.Energianvändning på gårdsnivå (2-4 = stödet för energigrödor)

3 3 Systemen med stöd för energigrödor 2007.. Stöd för energigrödor Med avtal (förädl./uppsaml.) Energianvändning på gårdsnivå Säkerhet 250 €/ ha Non food (på obl. träda) Förbindelse om rörflen (torkad) Med avtal (förädl./uppsaml.) Energianvändning på gårdsnivå + egen tork + egen press + denaturering + volymbestämning under övervakning av myndigheterna + repr. skördenivå måste uppnås OBS! säkerhet 250 €/ha Rybs/raps Vallgrödor till biogas (som färska) Rybs/raps Vallgrödor till biogas (som färska) 30.4.2007 (Blnr 417) 30.4.2007 (Blnr 245) 411 / 417 Förädl./uppsaml.: Förhandsgodkän- nande 15.3.2007 (Blnr 186) 30.4.2007 (Blnr 411) 250 €/ha 30.4.2007 (Blnr 245) 30.4.2007 (Blnr 201)

4 4 Areal som får stöd för energigrödor - Finland

5 5 Areal som får stöd för energigrödor– EU 15

6 6 Systemet med stöd för energigrödor förändras •Stöd för energigrödor betalas för en garanterad areal inom EU –Den garanterade arealen ökar 1,5 Mha → 2 Mha –Stödbeloppet är 45 € / ha – modulering –Om gränsen överskrids minskas stödet •De gamla medlemsstaterna plus åtta nya medlemsstater delar på den sammanlagda arealen •En ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 i fråga om de avsnitt som gäller stöd för energigrödor är aktuell i kommissionen –Den ändrade förordningen träder partiellt i kraft år 2007, slutligt år 2008

7 7 Förfarandet för godkännande av uppsamlare och förädlare •Systemet med säkerheter kan fortfarande användas –Säkerhetens belopp 60 € / ha –utan säkerhet upp till ett värde om 500 € (nf = 1,99 ha) •I stället för systemet med säkerheter kan medlemsstaten ta i bruk ett förfarande för godkännande av uppsamlare och förste förädlare (stöd för eg) –Ett av myndigheten beviljat godkännande krävs av en aktör inom stödsystemet –Godkännandet i kraft fem år i taget –Finland ämnar ta förfarandet i bruk från och med år 2007

8 8 Nya sätt att gå till väga med ansökan •I fråga om ansökan om godkännande (Blnr 186) är det förädlarens/uppsamlarens tidsanvändning och beredskap som bestämmer vilket alternativ som väljs –TE-centralen besöker platsen för att kontrollera uppgifterna –TE-centralen godkänner ansökan som administrativ handläggning på basis av papperen, då fotografier och liknande har bifogats. •¼ övervakas per år -> avslöjas om fotografierna är äkta eller inte

9 9 Nya sätt att gå till väga med ansökan •I ansökan om godkännande (Blnr 186) ingår ledande frågor som ger information om skyldigheterna i förordningen •I samband med svaret måste man fundera på: –hur villkoret följs för ens eget vidkommande –om det finns tid/resurser i relation till stödbeloppet etc. för att uppfylla villkoren

10 10 Förfarande för godkännande •Kriterier för godkännande –Uppsamlarna och förädlarna ansöker om godkännande senast 15.3.2007, i fortsättningen dock 30.9 med tanke på följande stödansökningsår –Godkännandet söks skriftligt med blankett 186 –Kapacitet och resurser för uppsamlings- eller förädlingsverksamheten –Förmår uppfylla kravet på bokföring •TE-centralen godkänner den sökande –Beslut på basis av handlingar eller/och syn –Lindrigare godkännandeförfarande för de förädlare som verkat under den tid systemet med säkerheter tillämpades –Beslutet måste fattas så att JSM kan sammanställa en lista över godkända aktörer 15.4.2007, i fortsättningen 15.12 med tanke på följande stödansökningsår

11 11 Godkännandets rättsverkningar •Gör det möjligt att betala stöd till odlaren –Betalningen av stöd för energigrödor förutsätter att odlaren har slutit ett avtal (Blnr 411) med en godkänd uppsamlare eller förädlare •Skapar grund för fastställandet av sanktioner mot uppsamlare och förädlare som bryter mot stödvillkoren –I lindriga fall en administrativ betalningspåföljd •15-100 % (× 60 € / ha × ha) –I allvarliga fall uteslutning från stödsystemet

12 12 Övergångstid •De säkerheter som hänför sig till gamla avtal förblir i kraft till dess att avtalstiden löper ut •Efter att avtalet löpt ut och råvaran förädlats ska den som ställt säkerhet anmäla om saken så att säkerheten kan frisläppas och återbetalas –Anmälan görs på ministeriets blankett 416

13 13 Avtal •Avtalsskyldigheten förblir oförändrad 2007 –avtal ingås när det gäller produktion av energigrödor –blankett 411 används som avtalsdokument •Med avtalet säkerställs att grödan produceras för energibehov

14 14 Avtalsteknik •Avtalen ska ingås så att odlaren hinner lämna in en kopia på avtalet som bilaga till sin stödansökan –ansökan lämnas in senast 30.4.2007 •Avtalet kan innehålla en klausul med vilken man reserverar en marginal för utökning av arealen –Den ställda säkerheten begränsar inte längre den areal som man kommit överens om i avtalet –Den areal för odling av energigrödor som skrivits in i avtalet kan inte utökas •Odlaren är ansvarig för att avtalet lämnas in –Odlaren lämnar in en kopia på avtalet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet –Kommunen lagrar avtalsuppgifterna

15 15 Representativ skördenivå och mängden råvara som levereras •Odlaren ska leverera hela den bärgade skörden till avtalsparten –Odlaren måste uppnå minst representativ skördenivå –Gäller för alla avtalsgrödor –Nationella bestämmelser om skördenivån •En gårdsspecifik skördenivå kan fastställas under växtperioden (slopas 2008) •I leveransskedet kan den erfordrade mängden råvara sänkas med 10 procent (slopas 2008)

16 16 Anmälan om leverans av grödor som bärgas på våren •Om råvaran levereras t.ex. ”till åkerrenen”, görs uppskattningen av om den representativa skördenivån uppfylls (rörflen ≥ 3000 kg / ha) på basis av antalet balar •Bägge parter ska underteckna leveransanmälan –Entreprenören undertecknar i egenskap av representant för uppköparen av råvara? –Köparen ger i avtalet odlaren fullmakt att ensidigt lämna anmälan? –Den uppskattning av råvarumassan som gjorts vid åkerrenen kontrolleras när råvaran levereras till förädlingsanläggningen •av förädlaren/uppsamlaren en sammanställningstabell över fabriksmottagningen •om 3 000 kg / ha (-10 % Blnr 413) inte uppfylls för rörflen är påföljden att stödet återkrävs

17 17 Rörflenens ålder och gårdsstödet 1 år (sånings år) 2 år3 år4 år5 år6 år7 år8 år9 år10 Från år 5 och framåt permanent gröda •Betalningen av gårdsstöd förutsätter: a) ansökan om stöd för energigrödor och ett avtal eller en förbindelse som krävs inom stödet för energigrödor för energianvändning av färsk rörflen till biogas på gårdsnivå eller b) ansökan om non food-trädesbidrag och ett avtal eller en förbindelse som krävs inom trädesbidraget för energianvändning av färsk rörflen till biogas på gårdsnivå (+ säkerhet 250 €/ha) eller en förbindelse om energian- vändning av rörflen som bärgas som torr 1-4 året: Betalningen av gårdsstöd är inte bunden till ansökan om stöd för energigrödor eller non food- trädesersättning

18 18 Energianvändning på gårdsnivå. produktion på gården Bioanvändning på gården •En mängd motsvarande den repr. skördenivån (rybs/raps) •Hela skördemängden, minst den repr. skördenivån, för fleråriga vallgrödor som används till biogas Presskaka: Eviras blankett A om fodertillverkning + ansvar INGEN fraktpressning i fasta anläggningar år 2007 (transportabel utrustning ok) 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Denaturering av olja 2007 Processning (t.ex. pressning)

19 19 Förbjuden verksamhetsmodell •.•. Gemensam tork eller dyl. som använder biobränsle

20 20 Stödansökan och dokument för energianvändning på gårdsnivå 30.4.2007 •.•. 101B Förbindelse 417 Teknisk information, bruksmängder + foton + kvitton Förbindelse 417 Teknisk information, bruksmängder + foton + kvitton Bokföring Bärgningsanmälan - kan tas stickprov för volymbestämning Bärgningsanmälan - kan tas stickprov för volymbestämning P. Under bärgningstiden

21 21 Anläggningens placering •Användning på gårdsnivå: –En anläggning som utnyttjar bioenergi ska vara placerad så att den kan nås utan att man passerar bostadsutrymmena –Ett villkor t.ex. för att utrustningen i ett pannrum ska godkännas för användning av bioenergi

22 22 Bruksmängder •Bioråvaran ska bärgas och användas för gårdens energibehov i en mängd som motsvarar den representativa skördenivån –Om produktionen understiger den representativa skördenivån meddelar odlaren TE-centralen om saken i samband med bärgningen (slopas 2008) •Under växtperioden är det möjligt att fastställa en gårdsspecifik skördenivå (slopas 2008) •Volymbestämning under övervakning (slopas 2008) •Denaturering av olja (slopas 2008) •Skörden ska användas för gårdens energibehov inom cirka två år från bärgningen (senast 31.7.2009 för skörd som bärgats år 2007)

23 23 Överlåtelse av presskaka •Presskakor får utnyttjas som annat än energi om värdet av den andra användningen är mindre än värdet av energianvändningen •Odlaren ska registrera sig som fodertillverkare med Eviras blankett A (www.evira.fi)www.evira.fi –Eftersom pressning av rybs inte är primärproduktion räcker en registrering med stödansökan inte till ens för det foder som gården själv använder –Om pressningen utförs för eget bruk och tillsatser blandas i fodret måste odlaren dessutom registrera sig i punkt 3 på blankett 101A → ansvar som foderproducent → krav bl.a. bokföring av överlåtelser och varudeklaration

24 24. •Många ändringar i stöd för energigrödor år 2008 (ändringar gäller inte nf)  Tack till åhörarna


Ladda ner ppt "Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 Stödet för energigrödor – ändringar år 2007 utbildning kring stödansökan enligt situationen 5.2.2007."

Liknande presentationer


Google-annonser