Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2017-04-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2017-04-03."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1

2 Regeringsuppdraget Utreda och föreslå lämpliga styrmedel för hur reningen i kommunala avloppsreningsverk kan förbättras så att utsläppen av kväve och fosfor till kusten från och med Norrtälje kommun till och med Kattegatt kan minska med minst ton respektive 15 ton jämfört med år 2006. Som ett exempel på styrmedel ska ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor utredas. De miljökvalitetsnormer som krävs enligt vattenförvaltningen ska beaktas. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Åtgärd 2 i VM:s åtgärdsprogram (MKN)
Ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel Så att utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverk reduceras till de ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på grund av övergödning Se rapport! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Betingen för BSAP Ca 230 reningsverk
BSAP 30 % reduktion N till 2021 till bassänger Reduktion av N och P för MKN inom avrinningsområden Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 ”Spelplan” för nya styrmedel i Sverige
Ny lag som antas av riksdagen (i princip alla ekonomiska styrmedel hamnar här) Ny förordning eller generell föreskrift enligt 9 kap 5 § MB som meddelas av regeringen - regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande Prövning i miljöprövningsdelegation enligt miljöbalken hos länsstyrelse eller miljödomstol Lättare modifieringar I MB Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Analyserade styrmedelsförslag i uppdraget för BSAP
Lagteknisk konstruktion Verksam reglering Styrning 1. Tillståndsprövning med utsläppsvillkor Miljöbalkens regelverk Kvantitets- reglering styrning 2. Skärpta krav i generella föreskrifter 3. Handel med utsläppsrätter Ny lag Pris- 4. Handel med certifikat 5. Skatt 6. Riktutsläppsvärden med avgift och subvention 7. Avgiftssystem med återföring Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Handel med utsläppsrätter Taksänkning för belastningssumma 9480  6480 ton 30-45 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Handel med utsläppsrätter Taksänkning för belastningssumma 9480  6480 ton 30-45 Certifikat Golvhöjning för reduktionsgrad 73 %  82 % Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Handel med utsläppsrätter Taksänkning för belastningssumma 9480  6480 ton 30-45 Certifikat Golvhöjning för reduktionsgrad 73 %  82 % Skatt Skatt på belastning till kustvatten kr/kg 10-20 år Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Dimensionering av styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Handel med utsläppsrätter Taksänkning för belastningssumma 9480  6480 ton 30-45 Certifikat Golvhöjning för reduktionsgrad 73 %  82 % Skatt Skatt på belastning till kustvatten kr/kg 10-20 år Riktutsläpps-värden Avgift/subvention på belastning till kustvatten Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Dimensionering av 7 styrmedel
Reglering Dimensionering av reglernivåer Beräknat antal prövningar Beräknad tidsåtgång Tillståndsprövning Utsläppsvillkor Lägsta reduktionsgrad 6-7 mg/l 85 % (rättspraxis) 40-87 (om) 60-70 (om) 15-30 år Generella föreskrifter > pe Utsläppskrav 7 mg/l 80-87 60-70 10-15 år Handel med utsläppsrätter Taksänkning för belastningssumma 9480  6480 ton 30-45 Certifikat Golvhöjning för reduktionsgrad 73 %  82 % Skatt Skatt på belastning till kustvatten kr/kg 10-20 år Riktutsläpps-värden Avgift/subvention på belastning till kustvatten Avgiftssystem Avgift på belastning till kustvatten kr/kg Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Varför är avgiftssystem bra?
Generellt samhällsekonomiskt effektivare än skatt på kommunala monopol (men det är även certifikatssystem) 20-50 % mindre felallokering på grund av felaktigheter i retentionsfaktorer (men det har även certifikatssystem) Kan driva processoptimeringar på kort sikt (men det gör även certifikatssystemet till samma grad) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Varför inte avgiftssystem?
Osäker måluppfyllelse, när når vi fram? Inga tydliga signaler till VU annat än en avgift – hur medvetna är små kommuner om hur högt man bör sikta? Datastatistik: Utsläppsintensiteten i NOx-systemet har inte förändrats på 10 år. Systemet driver inte längre… kan samma sak hända här? Besöksintervjuer på NOx företag bekräftar low-hanging-fruit och nu är den plockad Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Varför inte avgiftssystem?
Empirisk dataanalys: Ingen statistisk signifikant indikation på att NOx systemet har styrt utsläppen de sista 10 åren Forskningsprojekt vid GU: avgiftssystem kan driva processoptimeringar bättre än något annat styrmedel tills majoriteten av branschen genomfört dem sedan avstannar effekten gradvis och det blir sämst av alla styrmedel Processoptimerings potential ca ton Negativa nettoavgifter kan sticka lite i ögonen på vattendirektivet (kostnadstäckning) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 Avgiftssystemets osäkerhetsintervall
Avgiftshöjningar Utsläpp (kg) Osäkerhetsintervall När når vi målet? Har vi tid med gambling i BSAP? Vilka är oddsen? -1013 ton Målnivå (kg) +647 ton 2015 2020

18 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Hur funkar det? Tilldelningsnyckel Administration och rapportering Mätning och verifiering av utsläpp Efterlevnad och sanktionssystem Samhällsekonomisk konsekvensanalys

19 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Hur funkar det?

20 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Ett certifikat är ett intyg på 1 kg genomförd belastningsminskning till kust under föregående år Betinget på 3000 ton reduktion bestämmer det minsta antal certifikat, dvs hur många kg minskning till kust som reningsverken ska uppnå till ett visst slutår jämfört 2006. Golvet börjar på den nivå som branschen står vid startåret och fortsätter med sedan en golvhöjning som slutar med 3000 ton minskning vid slutåret 20XX.

21 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Golvreningsgraden är den lägsta reningsgrad som ett reningsverk ska klara varje år. Om reningsverket ligger under golvreningsgraden – måste man köpa certifikat, ligger man över kan man sälja överskottet. Certifikatsmarknad för ”handel med skyldigheter” för att uppfylla branschens beting

22 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Tilldelningsnyckel

23 Reningskvoter enligt historisk reduktionsgrad
82 % 73 % 2015 2020 2025 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

24 Golvbanan baserad på reningsgrad netto (reduktionsgrad till kustvatten)
Golvreduktionsgrad netto, GRN (%) Reduktion vid kust (ton) Historiskt genererade certifikat (tusental kg) Certifikatsgolv (tusental kg) 73 1895 74 292 1706 1998 75 633 1438 2071 76 975 1269 2244 77 1317 1076 2393 78 1658 901 2559 79 2000 735 2735 80 2342 593 2935 81 2683 473 3156 82 3024 379 3403

25 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Administration och rapportering

26 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Varje VU får ett certifikatskonto hos Naturvårdsverket Inloggning med e-legitimation (minst 2 behöriga personer per VU med fullmakt) En VU med flera verk kan skapa ett konto per verk på samma inloggning

27 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Överföringar kan ske mellan egna verk och till andra: Klicka på kontonummer (NV, mäklare samt alla 230 verk i systemet har egna kontonummer). Skriv in antal certifikat för överföring. Bekräfta Förslag om överföring. Skriv in antal. Bekräfta. Efter överföring registrera priset.

28 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Rapportering den 31 mars Logga in och notera förra årets utsläpp (belastning beräknas). Bekräfta. Antal certifikat som verket har visas på kontot Antal certifikat (reningskvoten) som kommer att dras den 2 maj visas på skärmen Den 30 april NV kommer annullera det antal certifikat som motsvarar reningskvoten (”autogiro”) Ev. överblivna certifikat står kvar alt. andel av reningskvot

29 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Mätning och verifiering av utsläpp

30 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Mätning och verifiering av utsläpp Generella föreskrifter Ackrediterad mätning på såväl inkommande som utgående Dagens standard på utgående är utgångspunkt i arbetet med föreskriften Ackrediterad kontrollör som verifierar Samhällsekonomisk konsekvensanalys Hänvisning i lag eller föreskrift till retentionsfaktorer som används

31 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Efterlevnad och sanktionssystem

32 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Efterlevnad och sanktionssystem 31 mars: Rapportering och verifiering klar 30 april: Annulleras certifikat på kontot av NV Om certifikat saknas ska alt 1: kvotpliktsavgift betalas ( % medelvärde pris på certifikat) alt: 2 fast sanktionsavgift med > 5 ggr högre än pris Före den 1 september: Om certifikat saknas: Myndigheten prövar frågan sanktionsavgift och efterköp ska utfalla. Kan överklagas.

33 Förslaget införs med följande åtgärder
Lag om kvävecertifikat för tillståndspliktiga kommunala reningsverk inom BSAP-området införs till den 1 januari 2016 Förordning/generella föreskrifter om ackrediterade mätmetoder för kväve, verifierade kväverapporter vid reningsverk samt retentionsfaktorer införs till den 1 januari 2015 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

34 Förslaget införs med följande åtgärder
Ett informativt styrmedel införs den 1 juli 2014 eller så snart beslut är fattat om CEASAR:s införande Genomsnittliga värden för reningsgrad och utgående koncentrationshalt för kväve för verksamheterna i systemet De 10 % bästa verksamheterna samt ledord som beskriver använd teknik Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

35 CEASAR - Likheter med andra system
CDM inte samma sak – är frivilliga projektbaserade krediter om additionella (förväntade) reduktioner: CEASAR är verifierade reduktioner som har skett, är obligatoriskt Handel med gratis tilldelade utsläppsrätter – vissa likheter i fördelningseffekter. Skillnaden: certifikat är handel med reduktioner istället för utsläpp Elcertifikat – nästan samma sak men säljare (som genererar) och köpare är förutbestämda kategorier Utfasningen av blyad bensin i USA är principiellt likadant system Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

36 Förutsättningar vid utfasningen av blyad bensin i USA 1982-1987
USEPA: mål att fasa ut produktion av blyad bensin på 5 år. USEPA övervägde nya föreskrifter. Oblyad bensin kräver ny teknik vid tillverkning - raffinaderierna satte sig hårt emot med lobbying mot tidsplanen 5 år Risk för överklaganden av föreskrifter (statistiskt 80 % av USEPAs föreskrifter överklagas) - Lång genomförandetid! Planen 5 år håller inte: Raffinaderier olika förutsättningar (nya – äldre, stora – små) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

37 System liknande CEASAR: Utfasningen av blyad bensin i USA 1982-1987
Införande av generell kravnivå med en taksänkning för sektorns genomsnittliga blyinnehåll (gram per gallon) i bensinen De raffinaderier som producerar bensin med högre blyinnehåll än ”taket” måste köpa blyrätter De raffinaderier som producerar bensin med lägre blyinnehåll än taket kan sälja blyrätter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

38 USEPA: Taksänkningsbana 1982-1987 för blyinnehåll i bensin (gram per gallon)
1,2 x Grams per gallon 1,0 0,8 0,6 x 0,4 0,2 0,0 83 84 85 86 87 År Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

39 Hur gick det? 1982: systemet startar. Raffinaderier med redan ny teknik ställde om snabbt Flexibiliteten gjorde att små och äldre raffinaderier (med höga gram per gallon) kunde köpa blyrätter och ställa om i den takt de förmådde Priset på blyrätter tillsammans med generella kravnivån skapade incitament för att anamma ny teknik i små och äldre raffinaderier 1985: Stora handelsvolymer. Branschgenomsnittet gick förbi taksänkningsbanan 1987: Blyet utfasat, systemet avslutas Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

40 Utvärderingen Den generella kravnivåhöjningen gällde för alla och gav klara besked för åtgärder och investeringar Snabbare genomförande än med föreskrifter Mindre motstånd från branschen än föreskrifter Lyfts ofta inom forskningen som ett framgångsrikt exempel tack vare det snabba genomförandet och helhetsgreppet om utfasningen av bly Beräknade besparade kostnader för branschen ca 3-4 miljarder Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

41 Certifikatssystem (CEASAR) för kväve
Samhällsekonomisk konsekvensanalys

42 Samhällsekonomisk konsekvensanalys
[1] Beräknat på 30 år för referensalternativet, 20 år för avgiftssystem och 15 år för certifikat. Samhällsekonomisk konsekvensanalys Tillståndsprövning > pe (pe sorterat) Avgiftssystem > 2000 pe Certifikatsystem Inledande Löpande Åtgärdskostnader VA-bolag 164 – 190 138 Transaktions Kostnader VA-bolag 23 – 67 17 – 19 Central myndighet/ stat 6 – 12 2,5 – 3,5 4 - 5 Kommuner/ lst / MPD 1 - 8 1 - 6 Totalt 30- 85 157,5 – 160,5 Årliga totala kostnader Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

43 Certifikatsystem vs avgiftssystem
Certifikatssystem Avgiftssystem Säkrare måluppfyllelse genom golv som riktlinje för minsta reduktioner i framtiden Målbanan i kombination med priset på certifikat styrande Systemet är relativt - inga absoluta riktlinjer som idag pekar ut var vi hamnar i framtiden Endast avgiften styrande Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

44 Certifikatsystem vs avgiftssystem
Certifikatssystem Avgiftssystem Säkrare måluppfyllelse genom golv som riktlinje för minsta reduktioner i framtiden Målbanan i kombination med priset på certifikat styrande Systemet är relativt - inga absoluta riktlinjer som idag pekar ut var vi hamnar i framtiden Endast avgiften styrande VU betalar om reningsgrad ligger under målbanan (oavsett vad branschgenomsnittet blir). Det går att skaffa en ”försäkring” mot oförutsedda framtida avgifter genom att ta sikte på målbanan. VU betalar om reningsgrad ligger under branschgenomsnittet VU:s framtida nettobetalningar beror på vad branschgenomsnittet kommer att ligga på i framtiden (inga absoluta riktlinjer) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

45 Certifikatsystem vs avgiftssystem
Certifikatssystem Avgiftssystem Säkrare måluppfyllelse genom golv som riktlinje för minsta reduktioner i framtiden Målbanan i kombination med priset på certifikat styrande Systemet är relativt - inga absoluta riktlinjer som idag pekar ut var vi hamnar i framtiden Endast avgiften styrande VU betalar om reningsgrad ligger under målbanan (oavsett vad branschgenomsnittet blir). Det går att skaffa en ”försäkring” mot oförutsedda framtida avgifter genom att ta sikte kring målbanan. VU betalar om reningsgrad ligger under branschgenomsnittet VU:s framtida nettobetalningar beror på vad branschgenomsnittet kommer att ligga på i framtiden (inga absoluta riktlinjer) Reningsgraden den avgörande faktorn som avgör om VU får en nettoavgift eller inte. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

46 TACK! CERTIFIKATSSYSTEM AVGIFTSSYSTEM
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

47 Styrmedel för MKN fosfor i Västerhavets distrikt
113 avloppsreningsverk med fler än 2 000 anslutna personekvivalenter Genomsnittlig utgående halt 0,24 mg/l fosfor Reduktionsbehovet för avloppsreningsverken i distriktet är 15 400 kg/år som fördelas på 13 huvudavrinningsområden och två kustområden. Göta Älv har delats upp i 14 områden Genomsnittlig utgående halt efter reduktion 0,17 mg/l Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

48 Huvudavrinningsområde
3 5 2 1 4 MKNN MKNÖ Övervattnet Nervattnet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

49 Huvudavrinningsområde
3 5 2 1 4 Grönlän Rödlän MKNN MKNÖ Övervattnet Nervattnet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

50 Västerhavets distrikt
113 avloppsreningsverk med fler än 2 000 anslutna personekvivalenter 13 huvudavrinningsområden och två kustområden med KARV Göta Älv har delats upp i 14 områden Genomsnittlig utgående halt 0,24 mg/l fosfor Reduktionsbehovet för avloppsreningsverken i distriktet enl. ÅP är 15 400 kg/år Genomsnittlig utgående halt efter reduktion 0,17 mg/l Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

51 Västerhavets distrikt Beting för fosfor per huvudavrinningsområde
Byälven 537 / 56 3 (2) Norsälven 754 / 113 5 (4) Klarälven 904 / 0 6 (6) Alsterälven 50 / 25 1 (1) Visman 277 / 0 Friaån 220 / 230 1 (0) Gullspångsälven 801 / 772 4 (3) 111 Strömsån 390 / 10 110 Örekilsälven 82 / 190 2 (2) Bäveån 1510 / 250 108 Vänern 5345 / 3410 14 (7) Tidan 628 / 1000 Lidan 922 / 420 7 (5) Nossan 207 / 250 4 (4) Säveån 1780 / 13 5 (3) Göta Älv 1330 / 1720 107 Kungsbackaån 106 Rolfsån 71 / 10 104 Himleån 2080 / 20 2 (1) 102 Suseån 0 / 20 105 Viskan 3830 / 560 103 Ätran 530 / 0 5 (5) 98 Lagan 1508 / 760 101 Nissan 991 / 0 95 Vege Å 530 / 450 99 Genevadsån 27 / 10 96 Rönne Å 317 / 1680 8 (7) ARO Kust norr 38400 / 1464 22 Dalbergså o. Holmsån 0 / 350 Kust syd 5192 / 580 5 Upperudsälven 389 / 0 Västerhavets distrikt Beting för fosfor per huvudavrinningsområde Område Norr 77 reningsverk Område Syd 36 reningsverk

52 Utgående halt (mg/l) fosfor år 2010 113 reningsverk Västerhavets distrikt
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

53 Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt
Prop fördelning per betingsområde Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

54 Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt
Prop fördelning per betingsområde Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

55 Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt
Prop fördelning per betingsområde Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

56 Överskott / underskott per ARO vid 0,2 mg/l
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

57 Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt
Prop fördelning per betingsområde Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

58 Överskott / underskott per ARO med 0,1 mg/l
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

59 Lagteknisk konstruktion Geografisk upplösning
Styrmedel Lagteknisk konstruktion Verksam reglering Geografisk upplösning Styrning 1. Tillståndsprövning med utsläppsvillkor för fosfor Miljöbalkens regelverk med eventuell ny förordning Kvantitets- Reglering Vatten-förekomst styrning 2. Skärpta krav i generella föreskrifter Distrikt 3. Generella föreskrifter med dispens efter avtal (GFDA) 4. Handel med certifikat Ny lag Prisstyrning 5. Vattenkvalitetshandel med certifikat eller utsläppsrätter (CEASAR-E) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

60 Generella föreskrifter med dispens… (GFDA)
Generella föreskrifter med kravnivån 0.1 mg/l Ansök om dispens hos MPD om nedsättning i kravnivå om denna går längre än MKN (ca 80 st) Problem: Dispensbeslut är individuella beslut som inte kan väga in bördefördelningar. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

61 Vattenkvalitetshandel med fosforcertifikat
1) Tilldelningsnyckel i en särskild lag om handel med fosforcertifikat 2) Tilldelningsnyckel följs av Naturvårdsverket som riktlinje vid tilldelning av krav och individuell rimlighetsavvägning 3) Besluten kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Handel uppströms Samma kontosystem som för CEASAR kväve Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2017-04-03."

Liknande presentationer


Google-annonser