Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission."— Presentationens avskrift:

1 The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter Mats Johansson KanEnergi Sweden AB

2 Energieffektivisering • Att få ut så mycket som möjligt av insatt energi • Systemperspektivet viktigt – både samverkan mellan olika system och värdekedjan/livscykel • Rätt energikälla till rätt ändamål • Energieffektiva produkter • Den naturliga energieffektiviseringen äts upp av ökad konsumtion

3 Positiva effekter av att vara energieffektiv • Minskad miljöpåverkan • Minskade energikostnader • Minskade kostnader för drift och underhåll • Bättre arbetsmiljö • Ökad överblick och kontroll av energianvändningen • Bättre underlag för investeringar och underhåll • Miljöimage att kommunicera både intern och externt

4 Några exempel - lokaler Borås Sjukhus • Minskad energiförbrukning 37% (värme –52%, el –10%) • Sparar 7,5 mkr/år • Inte spara men slösa mindre! Systembolaget • Minskat energiförbrukningen med 75% sedan 1982/83. • Från 300 kWh/kvm till 82 kWh/kvm • Investering 16 mkr • Kostnadsminskning 20 mkr/år.

5 Några exempel - industri Volvo PV Torslanda • klimatanpassad ventilation av delfabrik • kostnadsreducering på 5,7 miljoner kronor • pay-off tid på 1,8 år. Volvo PV Motor Skövde • reducera energirelaterade kostnader med 40 % • 14 miljoner kronor årligen • genomsnittlig pay-off tid under 1,5 år för alla åtgärder

6 Exempel – IDS (Industriellt Distrikt Skaraborg) • 7 företag inom tillverkningsindustrin (+ Volvo & Electrolux) –Mellan 40-210 anställda: totalt ~660 st –Mellan 30 -280 mkr i omsättning: totalt ~830 mkr • Ca 60 åtgärder identifierade och beskrivna • De flesta med pay-back på < 2år • Identifierad besparing: 4 200 MWh (16%)  Motsvarar >2 mkr/år i energibesparingar (vid 50 öre/kWh)  ca 1.5 mkr i investeringar  Konsultinsats 120 000 kr – motsvarar 1 månadsbesparing

7 Energikartläggning är grunden Energi tillfört El Olja Bioenergi Fjärrvärme Gasol återvinning Energi använt Produktion Uppvärmning Kyla Ventilation Belysning Transporter Energi bortfört Transmission Ventilation Avlopp Processvärme Avgaser Grundläggande uppgifter Ytor, verksamhet, drifttider, lokalisering etc Börja analysera härifrån

8 Effektiviseringsområden Byggnader : • Täthet • Fönster • Isolering Varmvatten: • Förbrukning/beteenden • Produktion/beredning • VVC • Blandare Värme: • Produktionsanläggning/bränsle • Systemuppbyggnad och temp. • Styrning Ventilation: • System/återvinning och behov • Styrning, behov, luftkvalitet • Effektivitet

9 Effektiviseringsområden forts… El : • Abonnemang, effekt, avtal • Motordrift, dimensionering • Belysning, armaturer, ”Släck Efter Dig” • Beteenden och styrning • Reservkraft Styr- och övervakning: • Driftstider • Kompetens • Systemuppbyggnad Tryckluft: • Ersätt med el • Läckage • Styrning • Återvinning

10 Effektiviseringsområden forts… Transporter: • Samordning • Transporter av gods & produkter • Tjänsteresor • Resor till och från arbetet Drift & ledning: • Ledningssystem • Energistatistik • Rutiner, underhåll • Utbildad personal • Ledningens engagemang • Energieff. Upphandling - LCC  Viktigt att förebygga, mäta, utvärdera och ifrågasätta

11 Exempel på åtgärder (1/2) • Åtgärda brister i klimatskalet • Bra styrsystem för värme, kyla och ventilation • Kontinuerlig optimering av drifttider, flöden och temperatur mm – för driftjournal! • Behovsstyrning av värme, ventilation, belysning • Värmeåtervinning på ventilation • Varvtalsreglering av fläktar, pumpar, kompressorer… • Kontinuerligt underhåll (energiperspektiv) • Konvertering till fjärrvärme, biobränsle …

12 Exempel på åtgärder (2/2) • Minska/eliminera kylbehovet • Alternativ kylproduktion, frikyla? • Läckagesökning av tryckluftssystem • Återvinning tryckluftskompressor • Utbildning av personalen • Skapa incitament för energibesparing • Upphandla enligt LCC - livscykelkostnad • Upprätta/justera verksamhetssystem (ansvarsfördelning, målstyrning, uppföljning, inköp mm)

13 Konkreta energispartips • Klimatskalet (väggar, tak, fönster…) • Varmvatten • Ventilation • Kyla • Belysning • Tryckluft • Motorer • LCC • Så kommer ni igång

14 Ju bättre klimatskal desto • lägre energiförbrukning • lägre effektbehov • mindre drag och kallras

15 Varmvatten • Nyckeltal: 1 m3 + 1 °C ~ 1 kWh (1.2 kWh) –Ex: badkar 0.15 m3, temp.höjning 30 C  ~5 kWh • Minska mängd • Minska temperatur • Minska värmeförluster i rör och tankar • Cirkulera ej i onödan

16 Energispar - Ventilation •Rätt injustering av flöden •Installation eller uppdatering av värmeåtervinning •Utbyte av ineffektiva fläktar •Optimering av drifttider •Installation av utrustning för behovsstyrning •Säkerställande av god övervakning •Bra underhåll (filterbyte, rengöring etc) •Energisnåla filter (rätt filterklass)

17 Värmeåtervinning • Håller uppvärmningskostnaden nere • Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft • Hög verkningsgrad viktigt • Lätt installera vid renovering Roterande vvx - effektivast (>80%)!

18 Behovsstyrning • Ger rätt mängd luft – vid rätt tillfälle • Anpassning av/efter: –Drifttider –Temperatur –Luftflöden –Närvaro • Automatisk styrning att föredra • Alltid lönsamt vid nytt system – räkna vid renovering

19 Energispar - komfortkyla • Behövs kyla överallt? • Minska värmebelastningen (solinstrålning, interna värmekällor) fukt och föroreningar • Inkapsla större värme-, fukt- och föroreningskällor  punktutsug • Utnyttja frikyla om möjligt (del av eller hela året) • Kyl byggnaden under nattetid • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning (kylmaskin energikostnader 65-70%)

20 Belysning - spartips • Belysningsnivån ska anpassas efter behovet i olika delar av lokalen • Använd speciell belysning vid arbetsplatser • Släck belysning när ej behov • Använd tidsur, ljussensor, rörelsedetektor, ljuddetektor • Välj ljusa färger på väggar, tak och fönster • Halogenbelysning bör endast användas till effektbelysning, ej grundbelysning

21 Belysning - spartips • Använd de mest energieffektiva armaturerna, ev med elektroniska högfrekventa (HF) don. • HF don ger lägre elanvändning och längre livslängd för ljuskällorna samt flimmerfritt ljus • Utnyttja dagsljusinsläpp i lokalerna om möjligt. OBS stäng av, reglera, belysning! • Underh å ll belysningsanl ä ggningen regelm ä ssigt. • Byt ut ljusk ä llor i samma grupp/plats samtidigt (gruppbyte) och reng ö r samtidigt. Renare ljusk ä llor ä r effektivare.

22 Åtgärder inom tryckluft med potential Reducera luftläckage 42 % Energiåtervinning 10 % Andra åtgärder 26 % Motorstyrning 10 % Systemdesign 12 % Källa: Compressed Air Systems in the EU

23 Energiåtervinning

24 Energispar - tryckluftssystem • Ersätt verktyg med eldrivna där möjligt • Reducera tryckbehovet genom att använda bättre dysor etc. • Reducera nättrycket till minsta möjliga, ev efter att ersatt en del utrustning med särskilda krav på trycknivåer • Använd kompressor med goda regleringsmöjligheter om stora variationer d.v.s. flera kompressorer med olika storlekar eller frekvensstyrning. En stor ”lagrings”volym kan också vara bra (om inga läckage i systemet) • Använd ”intelligent” styrning av kompressorer

25 Energispar - tryckluftssystem • Minska läckaget genom att gå igenom anläggningen minst två till fyra gånger per år (helst varje månad) • Utnyttja värmen från kompressorn direkt via luften eller via återvinningssystem • Stänk av kompressorerna utanför arbetstid. • Under arbetstid bör produktionsavsnitt och stora maskiner frånkopplas tryckluftssystemet då de inte är i bruk • Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal

26 Elmotorer • Anpassa motorns effekt till uppgiften • Undvik tomgångsdrift • Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning • Använd högeffektiva motorer –lista för Eff1-motorer på www.energimyndigheten.se • Beakta LCC vid inköp av ny utrustning –Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek

27 Energi - LCC • Life Cycle Cost – Livscykelkostnad • Totalkostnad från inköp till destruktion • Finns färdiga system och mallar för beräkning och upphandling

28 LCC - Livscykelkostnad LCC tot = Inv + LCC en + LCC und • Inv = investeringskostnad • LCC en = årlig energikostnad * nusummefaktorn • LCC und = årlig UH-kostnad * nusummefaktorn

29 LCC – exempel ventilation System A Till- och frånluft B Till- och frånluft C Frånluft Verkningsgrad värmeåtervinning 70%40%0% Investering 300200120 LCC Energi 300600950 LCC Service 100 50 LCC nedmontering och destruktion 504010 Summa7509401130

30 LCC–exempel på tryckluft

31 LCC–exempel på fläkt

32 LCC–exempel på pump

33 Börja så här (1/2) • Nattvandra • Kartlägg energianvändningen • Mät på utrustningsnivå • Studera effektuttaget • Minska tomgångsförbrukningen • Minimera driftstider • Följ upp med nyckeltal • Se över energiavtalen • Ta hänsyn till livscykelkostnaden vid inköp

34 Börja så här (2/2) • Överdimensionera inte utrustningen • Underhåll utrustning utifrån energiperspektiv • Ta vara på spillvärme • Satsa på styr- och reglerutrustning • Strukturera energihushållningsarbetet • Konvertera från fossilt till förnybart • Engagera personalen och ledningen

35 Ställ kritiska frågor som t.ex. • Varför ventileras lokalerna? • Varför går kompressorerna? • Varför pyser det om tryckluftsnätet? • Varför behövs kyla? • Varför är inte fönster och dörrar ordentligt stängda? • Varför är belysningen tänd? • Varför …?

36 Ni förlorar pengar varje dag – varför vänta! Mats Johansson Tel: 0511-34 78 73 Mail: mats.johansson@kanenergi.se www.kanenergi.se


Ladda ner ppt "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission."

Liknande presentationer


Google-annonser