Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter
Mats Johansson KanEnergi Sweden AB

2 Energieffektivisering
Att få ut så mycket som möjligt av insatt energi Systemperspektivet viktigt – både samverkan mellan olika system och värdekedjan/livscykel Rätt energikälla till rätt ändamål Energieffektiva produkter Den naturliga energieffektiviseringen äts upp av ökad konsumtion

3 Positiva effekter av att vara energieffektiv
Minskad miljöpåverkan Minskade energikostnader Minskade kostnader för drift och underhåll Bättre arbetsmiljö Ökad överblick och kontroll av energianvändningen Bättre underlag för investeringar och underhåll Miljöimage att kommunicera både intern och externt

4 Några exempel - lokaler
Borås Sjukhus Minskad energiförbrukning 37% (värme –52%, el –10%) Sparar 7,5 mkr/år Inte spara men slösa mindre! Systembolaget Minskat energiförbrukningen med 75% sedan 1982/83. Från 300 kWh/kvm till 82 kWh/kvm Investering 16 mkr Kostnadsminskning 20 mkr/år.

5 Några exempel - industri
Volvo PV Torslanda klimatanpassad ventilation av delfabrik kostnadsreducering på 5,7 miljoner kronor pay-off tid på 1,8 år. Volvo PV Motor Skövde reducera energirelaterade kostnader med 40 % 14 miljoner kronor årligen genomsnittlig pay-off tid under 1,5 år för alla åtgärder

6 Exempel – IDS (Industriellt Distrikt Skaraborg)
7 företag inom tillverkningsindustrin (+ Volvo & Electrolux) Mellan anställda: totalt ~660 st Mellan mkr i omsättning: totalt ~830 mkr Ca 60 åtgärder identifierade och beskrivna De flesta med pay-back på < 2år Identifierad besparing: MWh (16%) Motsvarar >2 mkr/år i energibesparingar (vid 50 öre/kWh) ca 1.5 mkr i investeringar Konsultinsats kr – motsvarar 1 månadsbesparing

7 Energikartläggning är grunden
Energi tillfört El Olja Bioenergi Fjärrvärme Gasol återvinning Energi använt Produktion Uppvärmning Kyla Ventilation Belysning Transporter Energi bortfört Transmission Avlopp Processvärme Avgaser Grundläggande uppgifter Ytor, verksamhet, drifttider, lokalisering etc Börja analysera härifrån

8 Effektiviseringsområden
Byggnader: Täthet Fönster Isolering Varmvatten: Förbrukning/beteenden Produktion/beredning VVC Blandare Värme: Produktionsanläggning/bränsle Systemuppbyggnad och temp. Styrning Ventilation: System/återvinning och behov Styrning, behov, luftkvalitet Effektivitet

9 Effektiviseringsområden forts…
El: Abonnemang, effekt, avtal Motordrift, dimensionering Belysning, armaturer, ”Släck Efter Dig” Beteenden och styrning Reservkraft Styr- och övervakning: Driftstider Kompetens Systemuppbyggnad Tryckluft: Ersätt med el Läckage Styrning Återvinning

10 Effektiviseringsområden forts…
Transporter: Samordning Transporter av gods & produkter Tjänsteresor Resor till och från arbetet Drift & ledning: Ledningssystem Energistatistik Rutiner, underhåll Utbildad personal Ledningens engagemang Energieff. Upphandling - LCC Viktigt att förebygga, mäta, utvärdera och ifrågasätta

11 Exempel på åtgärder (1/2)
Åtgärda brister i klimatskalet Bra styrsystem för värme, kyla och ventilation Kontinuerlig optimering av drifttider, flöden och temperatur mm – för driftjournal! Behovsstyrning av värme, ventilation, belysning Värmeåtervinning på ventilation Varvtalsreglering av fläktar, pumpar, kompressorer… Kontinuerligt underhåll (energiperspektiv) Konvertering till fjärrvärme, biobränsle …

12 Exempel på åtgärder (2/2)
Minska/eliminera kylbehovet Alternativ kylproduktion, frikyla? Läckagesökning av tryckluftssystem Återvinning tryckluftskompressor Utbildning av personalen Skapa incitament för energibesparing Upphandla enligt LCC - livscykelkostnad Upprätta/justera verksamhetssystem (ansvarsfördelning, målstyrning, uppföljning, inköp mm)

13 Konkreta energispartips
Klimatskalet (väggar, tak, fönster…) Varmvatten Ventilation Kyla Belysning Tryckluft Motorer LCC Så kommer ni igång

14 Ju bättre klimatskal desto
lägre energiförbrukning lägre effektbehov mindre drag och kallras

15 Varmvatten Nyckeltal: 1 m3 + 1 °C ~ 1 kWh (1.2 kWh) Minska mängd
Ex: badkar 0.15 m3, temp.höjning 30 C  ~5 kWh Minska mängd Minska temperatur Minska värmeförluster i rör och tankar Cirkulera ej i onödan

16 Energispar - Ventilation
Rätt injustering av flöden Installation eller uppdatering av värmeåtervinning Utbyte av ineffektiva fläktar Optimering av drifttider Installation av utrustning för behovsstyrning Säkerställande av god övervakning Bra underhåll (filterbyte, rengöring etc) Energisnåla filter (rätt filterklass)

17 Värmeåtervinning Håller uppvärmningskostnaden nere
Uppvärmd frånluft värmer kall tilluft Hög verkningsgrad viktigt Lätt installera vid renovering Roterande vvx - effektivast (>80%)!

18 Behovsstyrning Ger rätt mängd luft – vid rätt tillfälle
Anpassning av/efter: Drifttider Temperatur Luftflöden Närvaro Automatisk styrning att föredra Alltid lönsamt vid nytt system – räkna vid renovering

19 Energispar - komfortkyla
Behövs kyla överallt? Minska värmebelastningen (solinstrålning, interna värmekällor) fukt och föroreningar Inkapsla större värme-, fukt- och föroreningskällor  punktutsug Utnyttja frikyla om möjligt (del av eller hela året) Kyl byggnaden under nattetid Beakta LCC vid inköp av ny utrustning (kylmaskin energikostnader 65-70%)

20 Belysning - spartips Belysningsnivån ska anpassas efter behovet i olika delar av lokalen Använd speciell belysning vid arbetsplatser Släck belysning när ej behov Använd tidsur, ljussensor, rörelsedetektor, ljuddetektor Välj ljusa färger på väggar, tak och fönster Halogenbelysning bör endast användas till effektbelysning, ej grundbelysning

21 Belysning - spartips Använd de mest energieffektiva armaturerna, ev med elektroniska högfrekventa (HF) don. HF don ger lägre elanvändning och längre livslängd för ljuskällorna samt flimmerfritt ljus Utnyttja dagsljusinsläpp i lokalerna om möjligt. OBS stäng av, reglera, belysning! Underhåll belysningsanläggningen regelmässigt. Byt ut ljuskällor i samma grupp/plats samtidigt (gruppbyte) och rengör samtidigt. Renare ljuskällor är effektivare.

22 Åtgärder inom tryckluft med potential
Energiåtervinning 10 % Reducera luftläckage 42 % Motorstyrning 10 % Systemdesign 12 % Att åtgärda läckage är uppenbart mycket viktigt men även energiåtervinning, styrning och systemoptimering är viktiga områden att arbeta med. Andra åtgärder 26 % Källa: Compressed Air Systems in the EU

23 Energiåtervinning Energiåtervinning
Om man använder el, gas eller olja för någon form av uppvärmning inom produktionslokalerna eller i processen, finns det skäl att undersöka möjligheten att helt eller delvis ersätta denna energi med överskottsenergi från kompressoranläggningen. De avgörande faktorerna är alternativvärdet i kr/kWh för överskottsenergin, utnyttjandegrad samt storleken på erforderlig tilläggsinvestering. En väl planerad investering i energiåtervinning ger ofta en återbetalningstid på bara 1-3 år. Över 90% av den till kompressorn tillförda effekten kan återvinnas i form av högvärdig värme. Temperaturnivån för den återvunna energin avgör möjligt användningsområde och därmed värdet. Den högsta verkningsgraden erhålls som regel i vattenkylda anläggningar, när kompressoranläggningens avgående kylvatten direkt kan kopplas till ett kontinuerligt uppvärmningsbehov, exempelvis värmepannans returkrets. Överskottsenergin kan då utnyttjas effektivt året runt. Olika kompressorkonstruktioner ger olika förutsättningar. Om det handlar om stora värmeflöden, långa transportavstånd till behovsplatserna, generellt lägre behov eller behov som varierar under året, kan det vara intressant att titta på möjligheten att sälja den återvunna energin.

24 Energispar - tryckluftssystem
Ersätt verktyg med eldrivna där möjligt Reducera tryckbehovet genom att använda bättre dysor etc. Reducera nättrycket till minsta möjliga, ev efter att ersatt en del utrustning med särskilda krav på trycknivåer Använd kompressor med goda regleringsmöjligheter om stora variationer d.v.s. flera kompressorer med olika storlekar eller frekvensstyrning. En stor ”lagrings”volym kan också vara bra (om inga läckage i systemet) Använd ”intelligent” styrning av kompressorer

25 Energispar - tryckluftssystem
Minska läckaget genom att gå igenom anläggningen minst två till fyra gånger per år (helst varje månad) Utnyttja värmen från kompressorn direkt via luften eller via återvinningssystem Stänk av kompressorerna utanför arbetstid. Under arbetstid bör produktionsavsnitt och stora maskiner frånkopplas tryckluftssystemet då de inte är i bruk Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal

26 Elmotorer Anpassa motorns effekt till uppgiften Undvik tomgångsdrift
Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning Använd högeffektiva motorer lista för Eff1-motorer på Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek

27 Energi - LCC Life Cycle Cost – Livscykelkostnad
Totalkostnad från inköp till destruktion Finns färdiga system och mallar för beräkning och upphandling

28 LCC - Livscykelkostnad
LCC tot = Inv + LCC en + LCC und Inv = investeringskostnad LCC en = årlig energikostnad * nusummefaktorn LCC und = årlig UH-kostnad * nusummefaktorn Energikostnaderna under utrustningens livslängd är ofta mycket större än investeringskostnaden och därför är det viktigt att titta på hela bilden när man värderar inkomna offerter. De löpande energi- och underhållskostnaderna, under utrustningens livslängd –kanske 20 år, räknas om till dagens pengavärde med hjälp av nusummefaktorn. Nusummefaktorn för olika kalkylräntor och ekonomiska livslängder finns inne i broschyrerna.

29 LCC – exempel ventilation
System A Till- och frånluft B C Frånluft Verkningsgrad värmeåtervinning 70% 40% 0% Investering 300 200 120 LCC Energi 600 950 LCC Service 100 50 LCC nedmontering och destruktion 40 10 Summa 750 940 1130

30 LCC–exempel på tryckluft

31 LCC–exempel på fläkt

32 LCC–exempel på pump

33 Börja så här (1/2) Nattvandra Kartlägg energianvändningen
Mät på utrustningsnivå Studera effektuttaget Minska tomgångsförbrukningen Minimera driftstider Följ upp med nyckeltal Se över energiavtalen Ta hänsyn till livscykelkostnaden vid inköp

34 Börja så här (2/2) Överdimensionera inte utrustningen
Underhåll utrustning utifrån energiperspektiv Ta vara på spillvärme Satsa på styr- och reglerutrustning Strukturera energihushållningsarbetet Konvertera från fossilt till förnybart Engagera personalen och ledningen

35 Ställ kritiska frågor som t.ex.
Varför ventileras lokalerna? Varför går kompressorerna? Varför pyser det om tryckluftsnätet? Varför behövs kyla? Varför är inte fönster och dörrar ordentligt stängda? Varför är belysningen tänd? Varför …?

36 Ni förlorar pengar varje dag – varför vänta!
Mats Johansson Tel: Mail:


Ladda ner ppt "Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser