Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturerad feedback till studenter i allmänmedicinsk praktik tre års erfarenhet av ett bedömningsinstrument Ann-Christin Haffling, IKVM – allmänmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturerad feedback till studenter i allmänmedicinsk praktik tre års erfarenhet av ett bedömningsinstrument Ann-Christin Haffling, IKVM – allmänmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Strukturerad feedback till studenter i allmänmedicinsk praktik tre års erfarenhet av ett bedömningsinstrument Ann-Christin Haffling, IKVM – allmänmedicin Anders Beckman, IKVM – allmänmedicin Gudrun Edgren, MedCUL

2 Bakgrund - WPBA Workplace-based assessment innebär
direkt observation av studenterna i deras kliniska arbete formativ bedömning feedback fokuserad på beteende deskriptiv specifik och konkret relaterad till mål (för kursen och personliga)

3 Bakgrund - WPBA Workplace-based assessment
har stor betydelse för studenternas utveckling (Norcini & Burch 2007) görs alldeles för sällan (Kogan & Hauer 2006) pga. lågt handledarintresse (Norcini & Burch 2007) - kan öka genom strukturerade bedömningsinstrument (t.ex. Mini-CEX) handledarmedverkan vid utveckling/planering (Daelmans et al. 2006) handledarutbildning (Shumway & Harden 2003) låg reliabilitet - kan stärkas genom (van der Vleuten 1996) bredd i kliniska problem och bedömare kompromiss reliabilitet formativ bedömning (van der Vleuten 1996) feedback studenternas lärande

4 Bakgrund – till studien
bedömnings- och feedbackformulär samlades in under sex terminer analys retrospektivt interaktiva feedbackmetoder studenternas självvärdering mål/handlingsplan uppföljande feedback

5 Syfte – att studera användningen av ett bedömningsinstrument i verkligheten under lång tid typ och innehåll av feedback handledarnas bedömningar studenternas självvärderingar handledarnas och studenternas nöjdhet

6 Metod Studenter T10 ”Samhällsmedicin” Lund/Malmö
16 dagars allmänmedicinsk praktik (4 dagar v.a.v.) 50-60 vårdcentraler Personlig handledare + övriga distriktsläkare på VC observerar (emellanåt) anamnes, status diskuterar hypoteser, problemlösning, utredning/ behandling deltar i avslutande patientsamtal med information/ uppföljning Feedback bör ges dagligen ”på språng” sammanfattande x 2 - efter halva tiden samt vid avslutning

7 Metod – obligatorisk feedback x 2
Första feedbacktillfället student + handledare fyller i bedömningsprotokoll feedbacksamtal mål och strategier för fortsatt träning på feedbackblad Andra feedbacktillfället uppföljande feedback på feedbackblad

8 Metod - Bedömningsprotokoll
lika för studenternas självvärdering + handledarnas bedömning inspirerat av modifierade LAP (Leicester Assessment Package) 8 delar /kompetenser detaljerade beskrivningar av varje del 7-gradig skala utvecklat i samråd med handledarna handledarutbildning

9 Metod - Bedömningsprotokoll
8 olika delar/kompetenser Samtalsmetodik Sjukhistoria Status Hypotesgenerering/hypotesprövning Problemlösning Åtgärd/behandling Information/ uppföljning Uppträdande/ patientrelation/ tidsdisposition

10 Metod - Feedbackblad lite olika för student och handledare information
utrymme för att skriva mål och strategier (första feedback) uppföljande feedback (andra feedback) utvärderingsfrågor till student och handledare

11 Metod – Dataanalys Kvantitativa data Kvalitativa data (mål + feedback)
Mann-Whitney U och Kruskal Wallis (SPSS) MlWin (’multi-level’) ”upprepade mätningar” Cronbach’s alpha (”internal consistency reliabilty”) Spearman’s correlationskoefficient (korrelation handledarnas bedömning och studenternas skrivningsresultat) Kvalitativa data (mål + feedback) Innehållsanalys (kategorisering) Ramverk (protokollets 8 kompetenser)

12 Resultat – studenter och handledare
55% kvinnor 50% vikarierat, lika mellan kön 151 handledare 58% kvinnor 28% deltog i handledarutbildning antal studenter efter 6 terminer student studenter studenter

13 Resultat – första feedbacktillfället Bedömningsformulär
Handledaromdömen (458 studenter): medelvärde 5,3 Självvärderingar (462 studenter): medelvärde 4,5 Höggradigt signifikant skillnad i alla delar Handledare högst: samtalsmetodik + uppträdande/patientrelation lägst: hypoteser + åtgärd/behandling Studenter högst: samtalsmetodik + anamnes

14 Resultat – första feedbacktillfället Bedömningsformulär
Manliga och kvinnliga studenter Manliga studenter signifikant högre i hypoteser, problemlösning, åtgärd/behandling Handledarna: ingen skillnad Vikariat eller ej Studenter som vikarierat signifikant högre i status, problemlösning och åtgärd/behandling Handledarna: status, åtgärd/behandling, information/uppföljning Antal använda omdömen (7-gradig skala) Studenter oftast 3 olika (47%) Handledare oftast 2 olika (56%)

15 Resultat – första feedbacktillfället Mål för fortsatt träning
88% specifika mål 6% generella mål 6% inga mål Specifika mål Medel 2,7 kompetenser/student Kompetenser (process) Samtalsmetodik (46% av studenter) Information/ uppföljning (40% av studenter) Varierade omdömen signifikant fler Kvinnliga studenter med kvinnlig handledare signifikant fler

16 Resultat – Andra feedbacktillfället
Uppföljande feedback 58% specifik feedback 32% av dessa även tips för framtiden 21% generell feedback 21% ingen feedback Specifik feedback Medel 2,8 kompetenser/student Kompetenser (process) Samtalsmetodik (55% av studenter) Information och uppföljning (43% av studenter)

17 Resultat – Studenternas utvärdering
Svarsfrekvens 89-93% Handledaren korrekt identifierat studentens styrkor/svagheter 77% helt, 20% delvis Studenter som fick specifika mål var signifikant mer nöjda Specifika råd om hur förbättra konsultationerna 70% helt, 26% delvis Effektiv uppföljande feedback 77% helt, 17% delvis Studenter som fick specifik uppföljande feedback var signifikant mer nöjda

18 Resultat – Handledarnas utvärdering
” Tycker du att bedömningsprotokollet bidragit till en förbättrad struktur i bedömningen av studentens konsultationer?” Efter 6 terminer: Svarsfrekvens 97% 76% helt nöjda, 23% delvis, 1% missnöjda Flera blev alltmer positiva genom åren

19 Resultat – Tid och erfarenhet
Specifika mål ökade signifikant från de tre första till de tre sista terminerna Specifik feedback Handledarnas erfarenhet studenter med handledare, som använde instrumentet för 4:e-6:e terminen fick lägre betyg än de, vars handledare använde det för 2:a-3:e och 1:a terminen men specifika mål/feedback ökade inte med erfarenhet Handledarnas ”nöjdhet” efter 6 terminer var signifikant större beroende på hur många studenter man handlett 4-12, 2-3 resp. 1 student

20 Resultat – Reliabilitet
”Internal consistency reliability” Cronbach’s alpha för varje termin 0,94-0,96; hela perioden 0,95 Interbedömarreliabilitet omöjligt att beräkna pga. sammanfattande feedback av personlig handledare

21 Resultat – Validitet ”Face” validity Content validity
medverkan av handledare i utveckling av bedömningsformuläret Content validity överensstämde med mål för praktiken Concurrent validity korrelation med skrivningen Spearman’s korrelationskoefficient 0.16; ökande till 0,34 om bara de 10% med lägst bedömning analyserades

22 Slutsatser Sammanfattande bedömning och feedback fungerar
vid längre tids placering personlig ansvarig handledare 99% studenter bedömda efter protokollet 88% fick specifika mål dokumenterade och 58% fick specifik feedback dokumenterad men inom andra kompetenser än de som bedömts som sämst

23 Slutsatser Utvärderingar positiva Med tid och erfarenhet
av studenter – föredrog specifika mål/feedback och handledare Med tid och erfarenhet fick större andel studenter specifika mål och specifik feedback handledarna blev ”strängare” men också nöjdare med strategin Förbättrad ”feedbackkultur” på vårdcentralen


Ladda ner ppt "Strukturerad feedback till studenter i allmänmedicinsk praktik tre års erfarenhet av ett bedömningsinstrument Ann-Christin Haffling, IKVM – allmänmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser